КОНСПЕКТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "КОНСПЕКТ"

Препис

1 КОНСПЕКТ ЗА ДВУКОМПОНЕНТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА, ОКС БАКАЛАВЪР I. ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 1. Музикалната култура през епохата на Античността. Сведения за музиката по българските земи до IX век. 2. Музиката в средновековна Европа. Развитие на българската музика до края на XIII век. 3. Музикалното изкуство в Европа през епохата на Ренесанса. Палеологовият Ренесанс в Югоизточна Европа и проявите му в областта на музиката. 4. Бароковата епоха в музиката. Възникване и развитие на операта. Развитие на инструменталните жанрове. 5. Приносът на Йохан Себастиан Бах и Георг Фридрих Хендел в музикалното изкуство. 6. Епохата на Просвещението в музиката. Оперна реформа. 7. Формиране на сонатно-симфонични принципи в европейската инструментална музика. Виенски класици. 8. Романтичната епоха в музиката същност и естетика. 9. Музикално-сценичното изкуство през епохата на Романтизма. 10. Формиране и развитие на романтичния симфонизъм. 11. Европейската музика от края на XIX век и до Първата световна война. Българската музика от Освобождението до 20-те години на XX век. 12. Европейската музика между двете световни войни. Утвърждаване на българския национален музикален стил. 13. Насоки в развитието на европейската музика след Втората световна война. Българската музика след средата на XX век. 14. Психологически основи на музикалното възпитание: а/ музикалните способности и музикалността като психолого-педагогически проблем; б/ теорията за общуването и художественото общуване основа за изграждане на съвременен модел на структурата на музикалността. 15. Музикална компетентност, разглеждана като ценностна, комуникативна и дейностна характеристика на музикалната възпитаност и култура на съвременната личност. 16. Специфичност на музикалното обучение, произтичаща от особеностите на: а/ музикалното изкуство; б/ възрастовите психически особености на децата и учениците; в/ личностната характеристика и степента на музикалното развитие на децата и учениците.

2 17. Подготовката на децата за музикалното обучение в общообразователното училище: а/ основополагащи принципи за подпомагане на плавен и приемствен преход към музикалното обучение в училище; б/ придобиване на обща и специална музикална готовност. 18. Диагностика на музикалното развитие на деца и ученици, условия за ефективността на музикално-педагогическата дейност на учителя: а/ теоретични постановки; б/ класификация, принципи, основни изисквания и етапи при разработване на диагностичните методики; в/ количествена и качествена характеристика на музикалното развитие на деца от предучилищна и училищна възраст основа за разработване на програма за тяхното музикално възпитание и обучение. 19. Възприемане на музика: а/ психология на възприемането; б/ влияние на възрастовите психични особености и личностната характеристика при възприемане на музикалната творба; в/ задачи и методична система за възпитаване на слушателско поведение и култура в детската градина и училището. 20. Певческа дейност: а/ характеристика на вокалната дейност, вокалното развитие и обучение; б/ качества и развитие на детския певчески глас в детска и училищна възраст; в/ задачи, методична система на вокалното възпитание и обучение в детската градина и училище. 21. Музикално-творческа дейност: а/ теории за същността на художественото творчество; б/ психологически механизми и закономерности на музикално-творческия процес; в/ специфичност на детското музикално творчество; г/ задачи; д/ методична система за оптимално осъществяване на музикално-творческата дейност в детската градина и училището. 22. Стилове в музиката: а/ стилови направления в учебното съдържание от I-IX клас; б/ методически изисквания за усвояването на техни характерни особености. 23. Жанровото многообразие в музиката: а/ жанровете в учебното съдържание от I-IX клас; б/ методически изисквания за усвояването на техни характерни особености. 24. Музикалните форми и структури: а/ мястото им в учебното съдържание; б/ методическа последователност при тяхното овладяване; в/ методически проблеми, свързани с музикалния анализ. 25. Българският музикален фолклор изворен фолклор и нови версии в учебните програми на детската градина и училището; въздействие върху музикалната възпитаност на детската личност. ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА Беливанова, К. История на музиката на XX век. С., Белтрандо-Патие, М.-Кл. История на музиката. Част 1-2. С., Брашованов, Ст. История на музиката. С.,1946. Брашованова, Л. и П. Стоянов. Христоматия по музикална литература с анализи. С., 1964.

3 Георгиева-Маринска, Д. История на музиката. Част 1-2. С., Друскин, М. История на музиката. Част Четвърта. С., Конен, В. История на музиката. Част Трета. С., Крачева, Л. История на музиката. С., Крачева, Л. Кратка история на българската музикална култура. С., Крачева, Л. Музиката през вековете. Творци и творби. Част 1-2. С., Кръстев, В. Очерци по история на българската музика. С., Куюмджиева, Св. Стара българска музика. С., Левик, Б. История на музиката. Част Втора. С., Михелс, Улрих. Атлас Музика. Част 1-2. С., Петров, Ст. Очерци по история на българската музикална култура. С., Розеншилд, К. История на музиката. Част Първа. С., Стоянова, Ел. Музикална литература. Част 1-2. С., Стоянова, Ел. Музикална литература. С., Стършенов, Б. и П. Стоянов. Българска музика. С., Тончева, Ел. Проблеми на старата българска музика. С., Хлебаров, Ив. Новата българска музикална култура. Том I. С., Хлебаров, Ив. Новата българска музикална култура. Том II. С., Япова, Наташа. Втората Виенска школа. Шьонберг, Веберн, Берг. С., 2011 Атанасова-Вукова, Ан. Музикално възпитание в детската градина, Благоевград, 1996 Атанасова-Вукова, Ан. Вокално развитие и възпитание на децата от предучилищна и начална училищна възраст, Благоевград, 1986 Бурдева, Т, Задачи по ММВ, 1995 Гюров Д.Национална програма за предучилищно образование на МОМН личностни и институционални измерения за прогреса на обществото в 21 век Предучилищно възпитание,2011, 1,с.2-4 Гюрова В.Педагогическите технологии в игровото взаимодействие и културни компетенции в детството, С г. Джендова-Бакърджиева, Т, Задачи по ММВ, Пловдив, 1994 Марчева П. Интегративни функции на музикалната дейност, Предучилищно възпитание, 2011, 3, с Минчева, П. Музикалното възпитаниее в общообразователното училище. Просвета, 2009.

4 Минчева, П. и др., Комплекти: учебник по музика, книга за учителя и звуконосители за 1., 2., 3., 5., 6., 7. клас, Просвета, София, 2016, 2017, 2018 Мичева, Д. и др., Комплекти: учебник по музика, книга за учителя и звуконосители за 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. клас, Изкуства, София, 2016, 2017, 2018 Николова, Ц. Музикалните игри с песен - креативна форма в ранната детска въраст, Предучилищно възпитание, 2011, 10, с Пейчева, Л. и др., Комплект: учебник по музика, книга за учителя и звуконосители за 8., 9. клас. Просвета, 2017, 2018 Попова, К. И др. Практически курс по ММВ, 1995 Програми и системи за ДГ: Програмна система Аз съм в детската градина и Аз ще бъда ученик, изд. Изкуства, 2016 Програмна система Вики и Ники Програмна система Приятели Програмна система Моливко Програмна система Ръка за ръка Рускова, Я. Професионализмът на учителя по музика. Антос, Рускова, Я. и др., Комплекти: учебник по музика, е-учебник, книга за учителя и звуконосители за 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. Калс. Анубис, София, 2016, 2017, 2018 Сотирова, В. и др., Комплекти: учебник по музика, книга за учителя и звуконосители за 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. клас, Просвета, София, 2016, 2017, 2018 Чендова, Е. и др., Комплекти: учебник по музика, книга за учителя и звуконосители за 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. клас, Булвест 2000, София, 2016, 2017, 2018 Конспектът е приет с протокол КД-01-01/ г. на катедра Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство. II. УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗА АНАЛИЗ 1. Хендел Музика на водата, Сюита 1 2. Моцарт Вълшебната флейта 3. Берлиоз Фантастична симфония 4. Григ Пер Гинт 5. Сенс- Санс Карнавал на животните

5 6. Мусоргски Картини от една изложба 7. Владигеров Рапсодия Вардар 8. Васил Казанджиев Картини от България МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗА ДИРИЖИРАНЕ 1. БАЩИНА ЗЕМЯ Г. Димитров 2. ГРОЗДАНА И АРАПЧЕТО П. Владигеров 3. ЯБЪЛКАР Б. Ибришимов 4. ДОСТОЙНО ЕСТЬ Дм. Бортнянски 5. KYRIE Missa brevis in G Моцарт ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕСНИ (ПИАНО) 1. ХИМН НА БЪЛГАРИЯ Цв. Радославов 2. ХИМН НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ Ст. Михайловски, П. Пипков 3. ДЕ Е БЪЛГАРИЯ текст Иван Вазов, популярна песен 4. РОДИНА Г. Спасов, Мл. Исаев 5. ХИМН НА ЕВРОПА 10 ПЕСНИ ОТ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА ЗА ДГ И СУ Песните са по избор: 3/4 от ДГ, 3/4 от начален етап, 3/4 от другите етапи на образование

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т К а т е д р а Т О П О

Подробно

3.Vred_M_PNUP_sled_PB

3.Vred_M_PNUP_sled_PB Утвърждавам: /проф. дн Б. Ангелов/ К О Н С П Е К Т ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС МАГИСТЪР Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика Магистърска програма: Предучилищна и начална училищна педагогика

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

1.Vred_M_NUP_s_U4_PRAVO

1.Vred_M_NUP_s_U4_PRAVO УТВЪРЖДАВАМ: Декан: /проф. дн Божидар Ангелов/ К О Н С П Е К Т писмен държавен изпит ОКС Магистър МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (ЗА ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ)

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на 1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР представен

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

ПОРТФОЛИО на ============================== УЧИТЕЛ в Национално музикално училище

ПОРТФОЛИО на ==============================  УЧИТЕЛ в Национално музикално училище Професионално портфолио на Стойчо Красимиров Трендафилов учител по тамбура в Средно училище Любен Каравелов, Пловдив 1. Общи сведения Име Фамилия: Стойчо Трендафилов Гражданство: България Дата на раждане:

Подробно

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2004 ГОДИНА ВЪВ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2004 ГОДИНА ВЪВ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2017 ГОДИНА В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О М О Ц И Я От 09.30 ч. ще се раздава облекло за церемонията по връчване на дипломите тога

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP001-2.09-0013 Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧЕБНА ПРОГРАМА: Преподавател: Факултет: Наименование

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/06.10.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели през 2015/2016 г. следните лица: Катедра

Подробно

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) 150 0 0 150 150 300 10 т.о. Странознание на Франция 45 30 15 0 45 90 3 изпит Увод в литературната теория 75 45 30 0

Подробно

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог.

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. д-ост Професионално портфолио на Инна Васкова Чолакова

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Езикова култура доц. д-р Стефка Фетваджиева (избираемо упражнение) 184

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА МАЙ ГР. КЮСТЕНДИЛ,ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ ул. Места 7А, телефон и е - mail: АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТ

ДЕТСКА ГРАДИНА МАЙ ГР. КЮСТЕНДИЛ,ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ ул. Места 7А, телефон и е - mail: АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТ ДЕТСКА ГРАДИНА МАЙ ГР. КЮСТЕНДИЛ,ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ ул. Места А, телефон - 0 и 088 88 е - mail: cdg_may@abv.bg АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВХОДНО НИВО ЗА 0-08 учебна година ДГ Май започва учебната

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

Grafik_-_izpiti MSJE

Grafik_-_izpiti MSJE Специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа, ГРАФИК ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА 21 АВГУСТ 8 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. I КУРС Въведение в академичното писане в сферата на

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ1 ООД София 1618, НСУ София, кв. Овча купел І, ул. Монтевидео 21 www.harmonia1.com, e-mail: harmonia1@abv.bg, 0878 860 803 Утвърдил: Директор на ЦПО Към Хармония

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Учебни предмети VІІІ а биология VІІІ б история 1 Български език изд

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Учебни предмети VІІІ а биология VІІІ б история 1 Български език изд СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Учебни предмети VІІІ а биология VІІІ б история 1 Български език изд. Булвест 2000, Ангел Петров и изд. Булвест 2000, Ангел

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам:

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: Декан:. (доц. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University "St. Kliment Ohridksi" Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University St. Kliment Ohridksi Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Реторика на Средните векове и Ренесанса доц. д-р Виржиния Радева Езикова

Подробно

Slide 1

Slide 1 Учител в ДГ Буратино - гр.божурище Съдържание 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Обратна връзка 7 Приложения Отговорности: -

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27,

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГР СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mail: str_sou@abv.bg Списък на учебниците и учебните помагала за учебната

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - Л О Г О П Е Д И Ч Е Н Ц Е Н Т Ъ Р - В А Р Н А ОБЩИНА ВАРНА Утвърденил: Директор: Л.Лазарова Янева Зап. 07-1

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - Л О Г О П Е Д И Ч Е Н Ц Е Н Т Ъ Р - В А Р Н А ОБЩИНА ВАРНА Утвърденил: Директор: Л.Лазарова Янева Зап. 07-1 ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - Л О Г О П Е Д И Ч Е Н Ц Е Н Т Ъ Р - В А Р Н А ОБЩИНА ВАРНА Утвърденил: Директор: Л.Лазарова Янева Зап. 07-130/29.08.2018г. в сила от 15.09.2018г. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ- СПЕЦИАЛНОСТ „ЕТНОМУЗИКОЗНАНИЕ”

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ- СПЕЦИАЛНОСТ „ЕТНОМУЗИКОЗНАНИЕ” А Н О Т А Ц И Я Дисциплината Български народни танци има за основна цел да запознае и подготви и студентите от специалността Етномузикознание с най-характеррните и стилни танцови образци,типични за отделните

Подробно