Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература

Размер: px
Започни от страница:

Download "Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература"

Препис

1 ЧЕТВЪРТИ КЛАС Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература Български език: Изучавани езикови знания в четвърти клас за: корелативните двойки широки и тесни гласни; звучни и беззвучни, твърди и меки съгласни; звуковите промени на гласните в ударена и неударена сричка; на съгласните в краесловна сричка и при струпани съглани; правила за проверка на правописа на звуковете, правоговорни правила; разграничаване звуковата и смисловата страна на думата; звуков и морфемен анализ на думата, производни и непроизводни думи; правила за правопис на представките и наставките в думите; правопис на думи без самостойно ударение; еднозначност и многозначност на думите, пряко и преносно значение; сродни думи, синоними и антоними; думите като части на речта и техните граматически категории: 1. съществително име видове, род, число, членуване; 2. прилагателни имена съгласуване със същ. име по род, число, степенуване; 3. числителни бройни и числителни редни имена; 4. глаголи лице, число, сегашно, бъдеще, минало свършено, минало несвършено време; 5. наречие вид, степенуване; видове изречения по цел на изказване; просто и сложно изречение; главни части на изречението - подлог и сказуемо; словоредни варианти в изречението, според целта на изказване; пунктуацията в началото, края и в средата на изречението; представяне на пряката реч; видове текст: научен и художествен; описание, повествование, разсъждение; начини за редактиране на текст чрез съкращаване, прибавяне, заместване и разместване; 1

2 Критерии за поставяне оценка на отговорите на учениците при изпитване: Слаб (2): ученикът не показва познаване на изучаваните езикови знания в четвърти клас. Среден (3): ученикът: - назовава изучаваните езикови единици и правила; - възпроизвежда дефиниции за изучаваните езикови единици или алгоритми за прилагането на правописни и правоговорни правила; - изброява и посочва в практически план видове звукове, морфеми, думи, изречения, текст и граматическите категории на на изучаваните части на речта и главните части на изречението; Добър (4): ученикът: - открива изучаваните е зикови единици в речева ситуация; - преобразува усвоените езикови единици, според изучаваните езикови правила и граматически категории; - обяснява с конкретни примери употребата на езиковите единици, според речевата цел; - доказва избора на конкретна форма на езиковата единица, според речевата ситуация; - използва точни теоретични понятия и категории, конструира логически последователно и завършено изказване при отговор на въпрос. Много добър (5): ученикът: - разделя на компоненти изучаваните езикови единици; - синтезира дадена езикова единица при зададени елементи и езикова цел; - свързва характеристиките на изучаваните езикови единици с правилната им употреба в речева ситуация; - групира изучаваните езикови единици, според зададен критерии; - представя графично и свързва графичен модел с конкретна езикова единица; Отличен (6): ученикът: - комбинира и съгласува езиковите единици в конкретна езикова ситуация; - оценява употребата на езиковите единици в речева ситуация; - редактира, обяснява, защитава употребата на езиковите единици в конкретна речева цел; - прави самостоятелни изводи и заключения, оценява и коригира речта си при употребата на изучаваните езикови единици. Забележка: при писмена проверка на знанията на учениците се използват самостоятелни работи от сборници и помагала, одобрени от МОН и със 2

3 зададени критерии за оценка, според изучавания раздел от учебния материал. Критерии за оценка на диктовката: четливо писане; правопис на думи с ю и я; правопис на думи с щ; правопис на думи с й, йо, ьо; правопис на съществителни собствени имена; правопис на степенувани прилагателни имена; правопис на думи с неударени гласни; правопис на звучни съгласни в края на думата и пред беззвучни съгласни; правопис на думи със струпани съгласни; правопис на представки; правопис на членувани съществителни имена от ж. р. ед. ч., които завършват с щт или с наставка - ост; правопис съществителни имена от м. р. ед. ч, които се членуват с а/-ът; правопис на числителни имена; правопис на наречия; правопис на думи без самостойно ударение; изпускане и вмъкване на звукове и думи от текста на диктовката; правилно пренасяне на думи; отбелязване начало на изречението с главна буква и началото на абзац с отстъп навътре на реда; пунктуация в края на изречението, според целта на изказването; запетаи в средата на изречението, според изучените правила /при обръщение и при предлози и съюзи/. Забележка: Диктовката е с максимален обем от 90 думи и се провежда в рамките на 20 минути. Правилен отговор се отчита, ако не са допуснати грешки при даден критерии. Всяка грешка по даден критерии се отчита еднократно. За допусната грешка по даден критерии се отнема по 0,25 стотни от максималната оценка Отличен (6). Критерии за оценка на създаден писмен текст от учениците: Слаб (2): ученикът: - не е създал смислово единен и езиково свързан текст; 3

4 - проявена е явна езикова некомпетентност. Среден (3): ученикът: - формулира текст, който не е смислово подчинен на темата; - ограничено прилагане на литературно теоретическите знания и езиковата култура; - не прави подходящ подбор на художествени факти; - съжденията не показват разбиране и вярна интерпретация на литературните факти; - липсва ясна аргументация; - няма овладени книжовни норми. Добър (4): ученикът: - изгражда смислов и логичен текст, подчинен на темата; - проявява добра езикова култура; - правилно графично оформяне на текста; - правилна употреба на глаголните времена в зависимост от създавания текст; - липсва задълбоченост на аргументите и художествените факти; - неточно оперира с езиковите и литературните понятия и категории; - знанията върху текстовите структури и елементи на художествения текст са крайно повърхностни. Много добър (5): ученикът: - изгражда логически последователен, цялостен текст, смислово подчинен на темата; - проявява добра езикова култура; - правилно графично оформяне на текста; - правилна употреба на глаголните времена в зависимост от създавания текст; - показва недостатъчна задълбоченост в аргументите и художествените факти; - наблюдават се пропуски в правописа. Отличен (6): ученикът: - показано е умение за създаване на цялостен, логически последователен, смислово подчинен на темата текст; - овладени са основните правописни и пунктоационни норми; - правилна употреба на глаголните времена в зависимост от създавания текст; - подходящ подбор на художествени факти за добро изложение в дадена писмена тема; 4

5 - демонстриране на широка езикова култура и прецизност във формулирането на отделните части на писмения текст. Литература: Изучавани литературни знания в четвърти клас за: 1. Литературни жанрове: приказка авторова и фолклорна, за животни, битова, вълшебна; разказ; легенда; мит; басня; афоризъм, пословица и поговорка; комикс; откъс от повест или роман; гатанка; народна песен; стихотворение. 2. Художествени похвати и изразни средства: олицетворение, одухотворение; епитет; повторение; изброяване; сравнение; разсъждение, повествование, описание; диалог, монолог; 3. Етическа опозиция добро-зло; 4. Етически отношения в семейството и общността. Оценяване устните отговори на учениците: Слаб (2): ученикът не показва познаване на изучаваните литературни знания в четвърти клас. Среден (3): ученикът: - притежава четивна техника, която не възпрепятства разбирането на текста /95 думи в минута/; - посочва основни характеристики на изучаваните литературни жанрове; - разграничава художествен и нехудожествен текст, лирика и проза; - изброява основни структурни и композиционни елементи на литературния текст: тема, заглавие, сюжет и композиция; - посочва героите от литературната творба; - назовава основни художествени похвати; 5

6 -несамостоятелно възпроизвежда литературно-теоретическите знания и терминология; - несигурност в оценката за героите и крайните изводи. Добър (4): ученикът: - чете изразително, с подходяща за героите и сюжета интонация; - съотнася конкретен текст към даден литературен жанр; - открива епизодите в повествователен текст и ги преразказва; - открива художествените изразни средства и дава примери от текста; - открива героите и ги групира, според опозицията добър-лош; - обяснява на емпирично равнище характера на героя и основната мисъл на литературното произведение. Много добър (5): ученикът: - интерпретира текста, във връзка с жанровите му особености; - свързва характера на героя с основната мисъл на литературното произведение; - свързва използваните художествени изразни средства и похвати с жанровите особености на текта и основната идея; -несамосотятелно прави заключения и изводи, прилага доказателства от конкретния текст; - преразказва и озаглавява епизодите от литературната творба; Отличен (6): ученикът: - сравнява и установява прилики и различия между произведения от различни жанрове и сходна тематика; - обрисува с думи характера на героите и свързва постъпките им с основната идея на творбата; - драматизира изучаваното литературно произведение; - прави самостоятелно изводи и заключения, критикува, обяснява, оценява действията на героите като дава пример не само от литературната творба, а и от житейския си опит и преживявания; - изразява емоционално отношение към герои и ситуации и го отразява при устен анализ или илюстрация; - изразява аргументирано предпочитание към определени литературни жанрове; Забележка: при писмена проверка на знанията на учениците се използват самостоятелни работи от сборници и помагала, одобрени от МОН и със зададени критерии за оценка, според изучавания раздел от учебния материал. 6

7 Критерии за оценка на учениците по човекът и обществото в четвърти клас География: ученикът - Умее да различава цветовете и условните знаци на картата. Работи с легендата и различава знаците. - Познава основните и междинни посоки на света. Умее да ги показва на карта. - Ориентира се в коя посока се намират обектите. - Познава и показва на картата континента Европа, Балканския полуостров, България и страните, с които граничи. - Познава географските области на България и ги показва на картата. - Познава основните географски обекти в областите /градове, реки, планини, върхове, исторически и природни забележителности/. Показва ги на картата. - Умее да създава свързан текст /устно и писмено/ за географските области, в който разказва обстойно за тях. - Умее да прави пренос на знания в реалния живот. Слаб (2): Ученикът не показва знания по изучавания материал Среден (3): - Умее да различава цветовете и условните знаци на картата. Работи с легендата и различава знаците. - Познава основните и междинни посоки на света. Умее да ги показва на карта. - Ориентира се в коя посока се намират обектите. - Познава и показва на картата континента Европа, Балканския полуостров, България и страните с които граничи. Добър (4): - Умее да различава цветовете и условните знаци на картата. Работи с легендата и различава знаците. - Познава основните и междинни посоки на света. Умее да ги показва на карта. - Ориентира се в коя посока се намират обектите. - Познава и показва на картата континента Европа, Балканския полуостров, България и страните с които граничи. - Познава географските области на България и ги показва на картата. Много добър (5): - Умее да различава цветовете и условните знаци на картата. Работи с легендата и различава знаците. 7

8 - Познава основните и междинни посоки на света. Умее да ги показва на карта. - Ориентира се в коя посока се намират обектите. - Познава и показва на картата континента Европа, Балканския полуостров, България и страните с които граничи. - Познава географските области на България и ги показва на картата. - Познава основните географски обекти в областите /градове, реки, планини, върхове, исторически и природни забележителности/. Показва ги на картата. Отличен (6): - Умее да различава цветовете и условните знаци на картата. Работи с легендата и различава знаците. - Познава основните и междинни посоки на света. Умее да ги показва на карта. - Ориентира се в коя посока се намират обектите. - Познава и показва на картата континента Европа, Балканския полуостров, България и страните с които граничи. - Познава географските области на България и ги показва на картата. - Познава основните географски обекти в областите /градове, реки, планини, върхове, исторически и природни забележителности/. Показва ги на картата. - Умее да създава свързан текст /устно и писмено/ за географските области, в който разказва обстойно за тях. - Умее да прави пренос на знания в реалния живот. Устройство на обществото: ученикът - Познава основните символи на държавата-герб, химн, знаме. - Знае и може да разкаже за официалните и националния празник на България. - Познава традициите и обичаите на страната си, малцинствата в България и има основни знания за техните празници и обичаи. - Запознат е с ролята на конституцията като основен закон на България гарантиращ равните права и задължения на всички граждани независимо от пол, раса и вероизповедание. - Прави разлика между законодателна и изпълнителна власт и може да обясни с кратък текст функциите им. - Запознат е с принципите на демократичното управление и може да състави кратък текст, в който да ги обясни. Среден (3): - Познава основните символи на държавата - герб, химн, знаме. 8

9 - Знае и може да разкаже за официалните и националния празник на България. - Познава традициите и обичаите на страната си, малцинствата в България и има основни знания за техните празници и обичаи. Добър (4): - Познава основните символи на държавата - герб, химн, знаме. - Знае и може да разкаже за официалните и националния празник на България. - Познава традициите и обичаите на страната си, малцинствата в България и има основни знания за техните празници и обичаи. Много добър (5): - Познава основните символи на държавата - герб, химн, знаме. - Знае и може да разкаже за официалните и националния празник на България. - Познава традициите и обичаите на страната си, малцинствата в България и има основни знания за техните празници и обичаи. - Запознат е с ролята на конституцията като основен закон на България гарантиращ равните права и задължения на всички граждани независимо от пол, раса и вероизповедание. - Прави разлика между законодателна и изпълнителна власт и може да обясни с кратък текст функциите им. Отличен (6): - Познава основните символи на държавата - герб, химн, знаме. - Знае и може да разкаже за официалните и националния празник на България. - Познава традициите и обичаите на страната си, малцинствата в България и има основни знания за техните празници и обичаи. - Запознат е с ролята на конституцията като основен закон на България гарантиращ равните права и задължения на всички граждани независимо от пол, раса и вероизповедание. - Прави разлика между законодателна и изпълнителна власт и може да обясни с кратък текст функциите им. -Запознат е с принципите на демократичното управление и може да състави кратък/устен или писмен/ текст, в който да ги обясни. История: ученикът - Познава основните събития в българската история, годините и датите /ако се изисква/- създаване на българската държава, покръстване, падане на България под османско робство, Освобождение на България, Търновска конституция - Знае всички столици на България. - Може да превърне година във век. 9

10 - Познава значими събития от българската история с годините и датите /ако се изисква/ -делото на учениците на Кирил и Методий, падането на България под византийска власт. Различава периода на Първото и Второто българско царство, начало на българското Възраждане. Може да изброи и разпознае ликовете на видни будители и революционери. Знае датата на избухване на априлското въстание. - Може да подреди в последователност исторически събития, защото е запознат с времевата линия. - Може да разкаже с кратък свързан текст /устно или писмено/ за процесите в българското общество през различните периоди на историческото развитие. Може да опише историческо събитие, като го подкрепи с дати и факти. - Търси причините и следствията от историческите събития. Преобразува научените факти в свои умозаключения и изказва мнение за тях. - Търси допълнителни източници на информация за историята на родината си. Слаб (2): - Ученикът не показва знания по изучавания материал Среден (3): - Познава основните събития в българската история, годините и датите /ако се изисква/-създаване на българската държава, покръстване, падане на България под османско робство, Освобождение на България от османско робство, Търновска конституция. - Знае всички столици на България. - Може да превърне година във век. Добър (4): - Познава основните събития в българската история, годините и датите /ако се изисква/-създаване на българската държава, покръстване, падане на България под османско робство, Освобождение на България от османско робство, Търновска конституция. - Знае всички столици на България. - Може да превърне година във век. - Познава значими събития от българската история с годините и датите /ако се изисква/ -делото на учениците на Кирил и Методий, падането на България под византийска власт. Различава периода на Първото и Второто българско царство, начало на българското Възраждане.Може да изброи и разпознае ликовете на видни 10

11 будители и революционери. Знае датата на избухване на априлското въстание. - Може да подреди в последователност исторически събития, защото е запознат с времевата линия. Много добър (5): - Познава основните събития в българската история, годините и датите /ако се изисква/-създаване на българската държава, покръстване, падане на България под османско робство, Освобождение на България от османско робство, Търновска конституция. - Знае всички столици на България. - Може да превърне година във век. - Познава значими събития от българската история с годините и датите /ако се изисква/ - делото на учениците на Кирил и Методий, падането на България под византийска власт. Различава периода на Първото и Второто българско царство, начало на българското Възраждане.Може да изброи и разпознае ликовете на видни будители и революционери. Знае датата на избухване на априлското въстание. - Може да подреди в последователност исторически събития, защото е запознат с времевата линия - Може да разкаже с кратък свързан текст /устно или писмено/ за процесите в българското общество през различните периоди на историческото развитие. Може да опише историческо събитие, като го подкрепи с дати и факти. Отличен (6): - Познава основните събития в българската история, годините и датите /ако се изисква/-създаване на българската държава, покръстване, падане на България под османско робство, Освобождение на България от османско робство, Търновска конституция - Знае всички столици на България - Може да превърне година във век - Познава значими събития от българската история с годините и датите /ако се изисква/.-делото на учениците на Кирил и Методий, падането на България под византийска власт. Различава периода на Първото и Второто българско царство, начало на българското Възраждане.Може да изброи и разпознае ликовете на видни будители и революционери. Знае датата на избухване на априлското въстание. 11

12 - Може да подреди в последователност исторически събития, защото е запознат с времевата линия. - Може да разкаже с кратък свързан текст /устно или писмено/ за процесите в българското общество през различните периоди на историческото развитие. Може да опише историческо събитие, като го подкрепи с дати и факти. - Търси причините и следствията от историческите събития. Преобразува научените факти в свои умозаключения и изказва мнение за тях. - Търси допълнителни източници на информация за историята на родината си. 12

13 Критерии за оценка на учениците в четвърти клас по човекът и природата Свойства и употреба на веществата Слаб (2): - Ученикът не показва знания по изучавания материал. Среден (3): - посочва или назовава свойства на някои вещества/ да се привличат от магнити, да плават, да са по-леки или по-тежки от водата, да горят, да променят състоянието си/, съставки на почвата, замърсители на водата и начините на пречистването и - дава примери за вещества с различни свойства и приложения - описва свойства на някои вещества / топлопроводници и топлоизолатори, топлопроводимост/ - наблюдава промените на състоянието на водата и измерва температурата Добър (4): -различава вещества с различни свойства/ природни горива/ - познава причините за замърсяване на водата и природната среда - обяснява промените на състоянието на водата с охлаждане и нагряване - наблюдава и записва промени Много добър (5): - групира и подрежда вещества по техните свойства, горивата по резултатите от използването им - събира и открива информация, свързана с опазване на околната среда - установява промени, които се извършват в природната среда/ различия и промени в температурата, замърсяване и пречистване на водата/ - проследява по схема промени в състоянието на водата при различни температури - отговаря на въпроси, като ползва различни източници Отличен (6): 13

14 - оценява значението на веществата с различни свойства за живата природа - разработва проекти и съставя текст за използване на слънчевата топлина и светлина - извършва наблюдения, проучва текст и илюстрации/ свойства на веществата, състояние на водата в природата/, за да отговаря правилно на трудни въпроси Движение и енергия Слаб (2): - Ученикът не показва знания по изучавания материал. Среден (3): - посочва и назовава: видове движения, превръщането на енергията от един вид в друг, различни сили - посочво и описва : трептенето и въртенето като видове движения, резултати от действието на сили - дава примери за: движения, сили, източници на замърсяване на природата, източници на звук и шум, опазване на природната среда Добър (4): - разпознава различни видове движения, сили и енергия - привежда примери за различни видове движения и действие на сили - наблюдава движения на тела и записва резултати от наблюдението Много добър (5): - свързва извършената работа с наличие на енергия, получаването на енергия със замърсяване на въздуха, водата и почвата, движението с промяна в положението на тяло спрямо друго тяло - прилага знания в нова ситуация с примери от животинския и растителен свят, с насоченост към мерки за опазване на природата - групира и подрежда сили по резултати от движението им, източници на енергия по свойства - открива действие на сили по резултати от него, източници на замърсяване на околната среда - отговаря на въпроси, като ползва различни източници Отличен (6): 14

15 - оценява значението на движението и енергията за живота на земята - разработва проекти и съставя текст за използване на възобновяеми източници на енергия - проучва текст и илюстрации за звук и открива верния отговор на задачи - преценява пропуските си и попълва знанията си Планетата Земя Слаб (2): - Ученикът не показва знания по изучавания материал. Среден (3): - посочва или назовава небесни тела/ планети, спътници, звезди/ и техните характеристики/място в Слънчевата система, движения/ - дава примери за големи и малки планети - описва особеностите на движението на Земята около оста и около Слънцето, на Луната около Земята и видимото движение на Слънцето - наблюдава видимото движение на Слънцето през деня, записва времето на изгрев и залез Добър (4): - различава движенията на Луната, Земята и Слънцето, небесните явления по описание - разпознава и разграничава въртенето на небесните тела около ос и движението по орбита, различните форми на Луната, различните сезони Много добър (5): - свързва смяната на деня и нощта и на сезоните с движението на Земята - групира и подрежда небесните тела по техни харастеристики - открива и събира информация, свързана с телата от Слънчевата система - прилага знанията си за слънчевото греене, за да характеризира различните сезони 15

16 - проследява по схема движенията на Слънцето, Земята и Луната и смяната на сезоните - отговаря на въпроси, като ползва различни източници Отличен (6): - оценява значението на движението на небесните тела и на слънчевата енергия за живота на Земята - разработва проекти за Слънчевата система, за изучаване на движения - проучва текст и илюстрации и открива пътя за решаване на задачи - съставя текст при извършване на опити и при отговор на въпроси Жизнени процеси при растениятa и животните Слаб (2): - Ученикът не показва знания по изучавания материал. Среден (3): - посочва /назовава/ жизнените процеси - дава примери за растителноядни,месоядни и всеядни животни - изброява организми, които се хранят несамостоятелно - описва храната на човека и на домашните любимци Добър (4): - разпознава разликата между храненето на растенията и храненето на животните и гъбите - обяснява основните понятия - наблюдава,измерва и описва промените в растежа и развитие Много добър (5): - свързва процеси и органи,растения и животни, организъм и среда, слънце, растения и човек - подрежда етапи в развитието, проследява движението на въздуха и храната в тялото - определя приспособления на растенията и животните Отличен (6): - открива зависимости, като проучва илюстрация или текст за приспособления на организмите 16

17 - оценява значението на жизнените процеси и на грижите на човека на организмите - разработва проекти за значението на жизнените процеси - преценява правилно по определени критерии пропуските в знанията си за жизнените процеси и своевременно ги попълва Разнообразие на живата природа Слаб (2): - Ученикът не показва знания по изучавания материал. Среден (3): - посочва или назовава особеностите в условията на живот във водата и на сушата - дава примери за приспособления на растенията и животните в съответната среда на живот - изброява изучените организми за всяка среда на живот - растения /треви, храсти и дървета/, животни/ насекоми, риби, бозайници, влечуги, птици, земноводни/ - описва особеностите в условията за живот и в приспособленията на организмите Добър (4): - разграничава естествени от изкуствени съобщества - обяснява понятията за единството на живата и неживата природа - описва естествени и изкуствени съобщества и хранителни вериги в тях - прилага знанията при съставяне на хранителни вериги и при опазване на организмите Много добър (5): - свързва многообразието на организмите с разнообразието на средата и условията на живот - сравнява естествени и изкуствени съобщества - наблюдава, групира и записва организми по начин на хранене и движение - открива зависимости между организъм и среда на живот - прилага знания при отглеждане на стайно растение или домашен любимец 17

18 Отличен (6): - проучва непозната илюстрация или текст за приспособления на организмите - оценява значението на разнообразието на средата на живот за многообразието сред организмите - съставя хранителни вериги - разработва проекти за изучаване на растения и животни в различни съобщества - преценява правилно по определени критерии пропуски в знанията си за организмите и средата на живот и навреме ги попълва Човекът и неговата среда Слаб (2): - Ученикът не показва знания по изучавания материал. Среден (3): - посочва или назовава сетивни органи и правила за предпазването им - дава примери за растителни и животински храни - изброява хигиенни правила и последици от замърсяване на природата - описва по схема сетивни органи - спазва хигиенните правила и дневния режим Добър (4): - разграничава функцията на всеки сетивен орган, видове храни и хранене, полезни и вредни вещества - обяснява изучаваните понятия и привежда примери - описва хигиенните изисквания - наблюдава и записва промени в средата и последиците от замърсяването върху организмите Много добър (5): - свързва дейността на отделните органи - сравнява условията на живот в чиста и в замърсена среда - групира болестите на заразни и незаразни 18

19 - открива зависимости между средата и здравето - прилага знанията си за сетивните органи при изработване на дневен режим Отличен (6): - проучва илюстрация или текст за функциите на сетивните органи и тяхното опазване - оценява значението на всяко сетиво за връзката на човека със средата - съставя здравословен хранителен, дневен и седмичен режим - участва активно в подреждане на работното място - съзнава отговорността си към собственото си здраве - разработва проекти за значението на здравословния начин на живот - преценява правилно по определени критерии пропуските в знанията си за човека и неговата среда и навреме ги попълва 19

20 Критерии за оценка на учениците в четвърти клас по математика Изучавани знания в четвърти клас 20 Показатели 1. Числата над Знания и умения за четене и записване на числата над 1 000; - Преминаване на един запис в друг; - Сравняване на числата над 1 000; - Представяне на числата като сбор от единици от различни редове; - Знания за римска бройна система. 2. Събиране и изваждане на числата над Умножение и деление с едноцифрено и двуцифрено число на числата над Умения за събиране и изваждане на естествените числа без и с преминаване; - Знания за разместителното и съдружителното свойство на събирането и умения за тяхното използване за намиране сбора на три и повече числа; - Намиране на неизвестно събираемо, неизвестен умалител, умаляемо. Знания и умения за: - умножение с едноцифрено и двуцифрено число; - деление с едноцифрено и двуцифрено число; - намиране на неизвестен множител, делимо, делител; - реда на действията и използването им при пресмятане на числови изрази. 4. Равнинни фигури - Знания за геометричните фигури (права и крива линия, лъч, отсечка, ъгъл, триъгълник, правоъгълник, квадрат, окръжност и елементите им); - Определяне вида на фигурите (ъгъл и триъгълник); - Умения за чертане на отсечка по дадена дължина и ъгъл по дадена градусна мярка; - Умения за чертане в квадратна мрежа на прав ъгъл, триъгълник, правоъгълник и квадрат. 5. Знания за изучените величини и техните мерни единици за измерване Знания за мерни единици за: - дължина (мм, см, дм, м, км); - маса (грам, килограм, тон); - време (секунда, минута, час, денонощие, седмица, месец, година, век); - пари (стотинка, лев); - ъгъл (градус); - мерни единици за лице (кв.мм, кв.см., кв.дм., кв.м., кв.км., декар); - намиране обиколка на триъгълник и правоъгълник и лице на правоъгълник. 6. Моделиране Решаване на съставни текстови задачи, включващи данни за: - смисъла на аритметичните действия; - релациите с повече, с по-малко, пъти по-голямо, пъти по-малко ; - решаване на приложни задачи.

21 Критерии за оценка: Слаб (2) ученикът не показва познаване на изучаваните математически знания в четвърти клас. Среден (3) - ученикът: - назовава основни математически понятия, чете и пише естествени числа над 1000 и прилага основните математически действия събиране, изваждане, умножение и деление; - възпроизвежда дефиниции за изучаваните математически единици и алгоритми за прилагането на математическите правила; - избира в практически план алгоритъм за решаване на конкретна задача. Добър (4) ученикът: - открива изучавани математически зависимости в конкретна ситуация; - обяснява с конкретни примери употребата на едно или друго математическо действие, според математическата задача; - доказва избора на конкретен алгоритъм при решаване на конкретни примери; - използва точни теоретични математически понятия и категории, конструира логически последователни решения. Много добър (5) ученикът: - дефинира компонентите и връзката между изучаваните математически понятия; - синтезира и анализира дадена математическа задача при зададени елементи; - групира изучаваните математически единици, според зададен критерии; - представя графично и свързва графичен модел с конкретен математически алгоритъм. Отличен (6) ученикът: - комбинира и диференцира математическите знания в конкретна математическа ситуация; - обяснява и защитава употребата на конкретен математически алгоритъм; - прави самостоятелни математически заключения и изводи, оценява и предвижда конкретни резултати; - посочва и ревизира допуснати грешки и неточности. Забележка: при писмена проверка на знанията на учениците се използват самостоятелни работи от сборници и помагала, одобрени от МОН и със зададени критерии за оценка, според изучавания раздел от учебния материал. 21

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

Cover T book_Iz Izk 4

Cover T book_Iz Izk 4 Утвърдил Директор:. (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по предмета ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за 4. клас Годишен брой часове за изучаване на предмета в 4. клас 68 часа. по Учебна

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

Разпределение МАТ 2 клас 2019

Разпределение МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор :... /име, фамилия, подпис/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Разпределение МАТ 1 клас 2019

Разпределение МАТ 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет МАТЕМАТИКА за 1. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усвояване на числата над 1000, съответните правила за действията

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc Приложение 4 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА І. Общо представяне на учебната програма В четвърти клас обучението

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

Анализ на резултатите

Анализ на резултатите Анализ на резултатите от външното оценяване в ІVа клас през учебната 17/18 година в ОУ Проф.П.Н.Райков В началото на учебната годината учениците в класа бяха 17, в края на първи срок едно дете се премести,

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ГР. СВИЩОВ, УЛ.П.АНГЕЛОВ ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" 17 6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ПОМ.ДИРЕКТОР E-mail: soudblagoev@gmail.com КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1 МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 019 00 ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

Подробно

Книга за учителя към УЧЕБНИК И ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА за 2. клас Издателска къща РИВА София

Книга за учителя към УЧЕБНИК И ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА за 2. клас Издателска къща РИВА София Книга за учителя към УЧЕБНИК И ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА за 2. клас Издателска къща РИВА София Любка Алексиева, Минка Кирилова, Ефросина Ангелова, 2017 г. ИК РИВА АД, всички права запазени. ISBN 978-619-225-XX-XX-X

Подробно

Книга за учителя към учебник И тетрадки ПО математика за 2. клас Издателска къща РИВА София

Книга за учителя към учебник И тетрадки ПО математика за 2. клас Издателска къща РИВА София Книга за учителя към учебник И тетрадки ПО математика за 2. клас Издателска къща РИВА София Любка Алексиева, Минка Кирилова, Ефросина Ангелова-Ананиева, 2017 г. Веселин Праматаров, библиотечно оформление,

Подробно

ІІІ

ІІІ ІІІ. Учебно съдържане Дата Ядро Стандарт Тема Очакван резултат Спецфчн метод форм за оценяване 1. 29.09. Ученкът разказва, опсва, задава въпрос, дава отговор, участнцте в нея, темата, целта условята. Строеж

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обобщение. Бъдеще Ще си време словоред и видим възвратни глаголи. утре! 11 15 Февруари Урок

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИНИ И ЧЕТвЪРТА ПГ ГРУПА 6-7 ГОДИНИ) 1 Кое къде е 1 1

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно