СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ БУРГАС

Размер: px
Започни от страница:

Download "СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ БУРГАС"

Препис

1 СЪЮЗ Н МТЕМТИЦИТЕ ЪЛГРИЯ СЕКЦИЯ УРГС ПРОЕН ИЗПИТ ПО МТЕМТИК З 7 КЛС.3.9 г. УЖЕМИ СЕДМОКЛСНИЦИ, Тестът съдържа 5 задачи. 7 от тях са с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният, 5 задачи с кратък свободен отговор и 3 задачи, чието решение трябва да опишете с необходимите обосновки. Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори. Можете да работите и върху теста, но напомняме, че листът за отговори е официалният документ, който ще се оценява. Поради това е задължително, правилните според вас отговори, да отбелязвате внимателно в ЛИСТ З ОТГООРИ. За да отбележите своя отговор, срещу номера на съответната задача зачертайте със знака Х буквата на избрания от ас отговор. Например: Г ко след това прецените, че първоначалният и отговор не е верен, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте със знака Х буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например: Г нимание! Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е зачертана със знака Х. За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. За задачите със свободен отговор в листа за отговори е оставено празно място. Използвайте това място, за да запишете своя отговор. ко след това прецените, че записаният отговор не е правилен, задраскайте го с хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според ас е правилен. Чертежите в теста са само за илюстрация. Те не са начертани в мащаб и не са предназначени за директно измерване на дължини и ъгли. реме за работа 5 минути. ПОЖЕЛМЕ И УСПЕШН РОТ!

2 ЗДЧИ С ИЗИРЕМ ОТГООР Задачи от до 7имат по един верен отговор. Задачите от до 5 се оценяват с по точки, а от 6 до 7 с по 3 точки. Задача с непопълнен или грешен отговор не носи точки.. Стойността на израза 3 7 е:. ) ) 36 ) 7 Г) -. Изразът x е тъждествено равен на: ) x ) 3. При 9 x ) x x Г) x x 3 x, стойността на израза A x x x x 3x е: ) - ) ) Г) -. Многочленът ax x 3a 6 се дели на двучлена: ) a x ) a ) a Г) x 3 5. Числата 3 и -3 са корени на уравнението: ) x 3 ) x 3 ) x 3 3 Г) x 3 6. нтон тежи 6кг и е с 8% по-лек от Иван. Иван тежи: ) 5 кг ) 5 кг ) 8 кг Г) 5 кг 7. уквите от думата ЛГОУСТРОЙСТО са написани на отделни еднакви картончета. По случаен начин е изтеглено едно от тях. Каква е вероятността върху него да е написана гласна буква? ) ) ) Г) ABC на чертежа ъглополовящите AL и BL се пресичат в т.о. ко ACB, големината на ACB AOB 65 ) 5 ) 3 ) 8 Г) 5 е: 9. Кое от следните твърдения НЕ Е вярно? ) Сборът от градусните мерки на трите външни ъгъла на триъгълник е 36. ) Поне един от външните ъгли на триъгълника е остър. ) секи външен ъгъл на триъгълника е по-голям от кой да е несъседен на него ъгъл. Г) секи външен ъгъл на триъгълника е по-малък от 8.. Катер изминава км от пристанище до пристанище по течението на река за ч. ко скоростта на течението на реката е 5км/ч, катерът ще се върне обратно за: ) ч5мин ) ч3мин ) 3ч Г) чмин

3 . За правите от чертежа е вярно, че: ) m n ) m p ) m n p Г) n p 3 9. Сума от 7 лв е внесена в банка на едномесечен срочен влог. края на периода е изплатена сумата 739, лв. Лихвеният процент е: ) 3,9% ),3% ),% Г) % 3. Колко е градусната мярка на ъгъл α от чертежа, ако a b и 7 по-голям от? ) 7 ) 7 ) 85 Г) 95 68, а е със α. Даден е правоъгълен триъгълник ABC с катети BC 6 см и AC 8 см. исочината към хипотенузата е: ),8см ) см ) 9,6см Г),75см 5. Сборът от дължините на всички ръбове на правоъгълен паралелепипед е 6см. Две от измеренията на паралелепипеда са 5мм и см. Третото измерение на паралелепипеда е: ) 5мм ) 8,5см ) 8,5см Г) 9мм 6. Уравнението x е еквивалентно на: ),3, 6 x ) 7. ABC външният за триъгълника MAC 5, а ) правоъгълен ) равнобедрен x ) x Г) x x BAC 6. ABC е: ) разностранен Г) равностранен 5β 6 β ЗДЧИ СЪС СООДЕН ОТГООР За задачи от 7 до в листа за отговори е оставено празно място. Използвайте това място, за да запишете своя отговор. 8. Средното аритметично на корените на уравнението x 5x е.. 9. На колко градуса е равен сборът от ъглите α, β, γ и δ от чертежа: δ α γ β

4 Промяна на цената. ко xy 6, x y и x y 5, то пресметнете стойностите на изразите, дадени в таблицата. Запишете отговорите си в листа за отговори на съответното място. Израз Числена стойност ) ) ) Г) x x x y y y x 3xy y. Дадена е правоъгълна координатна система Оху и точките A ;, B ;, C ;. Точката D е връх на правоъгълен трапец ABCD с основа и лице 3 кв.м.ед. ) координатите на точката D са ) лицето на ABD е.. кв.м.ед. ) големината на ADC е... Диаграмата съдържа данни за промяната в цената на кг банани от декември до април. ко кг банани е струвал,6лв, отговорете с Д, ако твърдението е вярно и с НЕ, ако твърдението е невярно. месец (A) Цената на бананите през януари е,3лв () Цената на бананите за периода от януари до март се е увеличила,5 пъти () За разглеждания период, средната цена на бананите е,8лв (Г) Цената на бананите през март се е увеличила с 5% спрямо цената през януари

5 ЗДЧИ С ПОДРОНО РЕШЕНИЕ За задачи 3, и 5 приложете подробно решение с необходимите обосновки. 3. Дадени са уравненията x и x x 3 9 6x x 6x 3,5, 5 ) Решете уравненията ) ко р е произведението от корените на уравнение (), а q е сборът от корените на уравнение (), то сравнете стойността на израза M израза N y y p q с най-голямата стойност на. Един работник може да свърши определена работа за 5 дни, а друг работник 3 свършва за същото време само от нея. Отначало вторият работник работил няколко дни, след което първият и вторият заедно довършили останалата работа за 6 дни. ) Колко дни е работил отначало сам вторият работник? ) За колко дни е свършена работата? ) Какъв процент от работата е свършил всеки от работниците? 5. Даден е правоъгълник СD със страна = 5см и лице 6см. През т.d е построена отсечка DP P BC такава, че ADP : CDP 3: и отсечката Р е с 33 % по-малка 3 от С. ) Намерете D и обиколката на D ) Определете мярката на DPB ) Какво е отношението на лицето на правоъгълника СD и лицето на четириъгълника РD.

6 ПРОЕН ИЗПИТ ПО МТЕМТИК VII КЛС.3.9 г. Трите имена:.. Училище: гр./с.. Задачите от до 5 се оценяват с по точки. Задачите от 6 до 7 с по 3 точки (рой точки се попълва от проверяващия) рой точки Г 8 задача отговор рой точки Г 9 задача 3 Г Г 5 Г 6 Г 7 Г 8 Г задача Г задача 9 Г Г Г Г задача 3 Г Г 5 Г 6 Г 7 Г Г Попълва се от оценителя: ЗД. -5 ЗД.6-7 ЗД.8 ЗД.9 ЗД. ОЩ РОЙ ТОЧКИ:... Проверил:... /Име, фамилия/ Този лист се предава на квестора! ЗД. ЗД. ЗД.3 ЗД. ЗД.5

7 ПРОЕН ИЗПИТ ПО МТЕМТИК VII КЛС.3.9 г. Трите имена:.. Училище: гр./с.. Запишете пълното решение на задача 3 с необходимите обосновки Запишете пълното решение на задача с необходимите обосновки Този лист се предава на квестора!

8 ПРОЕН ИЗПИТ ПО МТЕМТИК VII КЛС.3.9 г. Трите имена:.. Училище: гр./с.. Запишете пълното решение на задача 5, придружено с чертеж и необходимите обосновки Този лист се предава на квестора!

9 СМ СЕКЦИЯ УРГС Пробен изпит по математика VIIклас.3.9г. КРИТЕРИИ З ОЦЕНЯНЕ отговор точки задача задача Г 3 задача задача 5 задача 6 задача 3 7 задача 3 8 задача Г 3 9 задача 3 задача 3 задача 3 задача 3 3 задача 3 задача 3 5 задача 3 6 задача 3 7 задача 3 Задача 3 отговор точки 8 задача,5 3 9 задача 5 3 задача Г задача задача (;-) 35 НЕ Д НЕ Г Д Решаване на уравнение () Приведено във вида x x 3 - т Разложена лявата страна на множители x -,5т x 3 Намерени корените x ; x 3 -,5т Решаване на уравнение () Приведено във вида x 5 - т Намерени корените x ; x 3 - т 3т 3т Определяне на р р = 3,5т Определяне на q q =,5т Пресмятане на М M =,5т Намерена най-голямата стойност на N N y 5 НГС = 5 т Сравнени М и N M N,5т

10 Задача 3 ) торият работник свършва работата за 5 : дни - т 6 6 Първият работник за 6 дни свършва от работата, а вторият т торият работник отначало е работил х дни и е свършил 6 x от работата т Тогава x т х = 6 - т торият работник е работил сам 6дни ) Цялата работа е свършена за 6+6= дни - т. 6 ) Първият работник за 6 дни е изработил % от работата 5 5 т Тогава вторият работник е изработил 6% от работата т ) Задача 5 Намерена страната AD BC см - т х Приложена Питагоровата теорема за ABD и намерена отсечката BD 3см - т 3х Пресметнат периметъра на ABD : P см - т ABD ) Решено уравнение за ъглите 3x x 9 ; x 8 -т Намерени ъглите ADP 5 и CDP 36 -т Намерен ъгъл DPC 5 -т Намерен DPB 6 -т ) Определен четириъгълника ABPD като правоъгълен трапец и намерено лицето му S 5см - т ABPD Намерено отношението S : 6 : 5 - т ABCD S ABPD Забележка: сяко друго вярно решение на задачите, различно от предложеното се оценява с максимален брой точки.

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са три вида: с избираем отговор с четири възможности за

Подробно

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc РЕГИОНАЛЕН ИНПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОАНИЕТО, ОФИЯ-ГРАД Национално състезание-тест по математика за VІІ клас Общински кръг, офия, февруари 009 г. Утвърдил:... аня Кастрева началник РИО, офия-град Тестът съдържа

Подробно

4- 7 kl_ Matematika TEST 2

4- 7 kl_ Matematika TEST 2 Първи модул За задачите от 1 до 16 в листа за отговори зачертайте със знака според вас отговор. 1.Стойността на израза 9а 2-30а + 25 при а = 5 е: А)100 Б)325 В)400 2.Изразът 25х 2-1 е тъждествено равен

Подробно

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ: М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6 май 9 г. Вариант УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 8 задачи по математика от два вида:

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

Microsoft Word - variant1.docx

Microsoft Word - variant1.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА.05.019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 0. включително отбелязвайте в листа

Подробно

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР 28. 04. 2018 г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е стойността на израза 5 5.(х 5у)? А) 0 Б) 30 В) 20 Г) 15

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдър

трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдър ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 8 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

DZI Tema 2

DZI Tema 2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6.05.05 г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Кое от числата е различно

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС МАЙ 1 г. ПЪРВИ МОДУЛ Вариант 1 Време за работа минути. ПОЖЕЛАВАМЕ

Подробно

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра Тест за кандидатстване след 7 клас Невена Събева 1 Колко е стойността на израза 008 00 : 8? (А) 01; (Б) 6; (В) 197; (Г) 198 На колко е равно средното аритметично на 1, 1, и 1,? (А) 4, 15(6); (Б) 49, ;

Подробно

MATW.dvi

MATW.dvi ТЕСТ 6. Ъглополовящите AA (A BC) и BB (B AC) на триъгълника ABC се пресичат в точката O. Ъгъл A OB не може да бъде равен на: А) 90 Б) 20 В) 35 Г) 50 ( ) 2 7 3 2. Изразът е равен на: 2 6.24 А) Б) 2 8 В)

Подробно

pim_03.dvi

pim_03.dvi ТЕСТ Пробен изпит по математика за приемане на ученици след завършен 7. клас 14.04.2007 г. Драги ученици, Тестът съдържа 50 задачи.времето за работа е 3 астрономически часа. Задачите са два вида: със структуриран

Подробно

tu_ mat

tu_ mat ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА юли 00 г. ВАРИАНТ ВТОРИ ПЪРВА ЧАСТ Всяка от следващите 0 задачи има само един верен отговор. Преценете кой от предложените пет отговора на съответната задача

Подробно

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 7.0.0 Г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Колко на брой от

Подробно

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: 1.. + = 3 +1 + 8 = 5 4 3 3. 4. 4 5 + 1 = +6+9 +3 1 + 4 = 1 4 + 5. +1 + = 9 +1 10 6. ( -5) +10( -5)+4=0 7. 11 3-3 = 3 5+6 8. 1 +30 1 16 = 3 7 9

Подробно

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 =

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 = Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 1 март 019 г. Tема 1 x 1) x = x x 6. Решение: 1.) При x

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

Microsoft Word - doc15.doc

Microsoft Word - doc15.doc ТЕСТ ЗА 7. КЛАС ПО МАТЕМАТИКА = 5. Стойността на израза B 0 + 0 : е: +А) -70 Б) 50 В) -5 Г) -5. Кое твърдение НЕ е вярно? А) ( 00 )( 004)( 005)( 006)( 007) < 0 n Б) ( ) > 0, n Ν = +В) Г) Равенството a

Подробно

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г, тел/факс. 032/ GSM GSM

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г,   тел/факс. 032/ GSM GSM І модул (време за работа 60 минути) доц. Рангелова и екип преподаватели Верният отговор на всяка задача от 1 до 5 вкл. се оценява с 2 точки 1 зад. Стойността на израза 3,2 16 : ( 2 ) е : А) 4,8 Б) 4,8

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 7 април 0г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача. Да се реши уравнението ( n. ) ( ), където n е естествено число. ( n n.

Подробно

MA

MA Q C. A G B Задача 1 Уравнения Дадени са многочлените A x x ( 1) ( ) и А) Разложете многочлените А и B на множители; Б) Решете уравнението A B. B x x x x ( 5) (5 ) 4 9 A (x 1) ( x) ( 1) ( ). ( 1) ( ) A

Подробно

VTU_KSK14_M3_sol.dvi

VTU_KSK14_M3_sol.dvi Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий 07 юли 01 г. ТРЕТА ТЕМА Задача 1. Да се решат уравненията: 1.1. x +x+1 = 1 x 1 + 8x 1 x 3 1 ; 1.. log x+log x 3 = 0; 1.3. x+1 +6. x 1 = 0. Задача. Дадено

Подробно

10 Годишен преговор Уроци стр Цели изрази Важно! Рационален израз израз, в който числата са записани с букви и цифри и са свързан

10 Годишен преговор Уроци стр Цели изрази Важно! Рационален израз израз, в който числата са записани с букви и цифри и са свързан 10 Годишен преговор Уроци 2.1 2.30 стр. 32 93 10.1 Цели изрази Рационален израз израз, в който числата са записани с букви и цифри и са свързани със знаци за действия събиране, изваждане, умножение и деление.

Подробно

8 клас

8 клас ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 7 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, година Б Р О Ш У Р А

ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, година Б Р О Ш У Р А ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, 9.03-31.03.019 година Б Р О Ш У Р А УКАЗАНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ V клас 1 1,5 1, 4 1 5.1. Дадени са изразите: A 3. 3 и 1 1,5 3 1, 4 1 3 3 А) Пресметнете А и В и ги сравнете.

Подробно

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2)

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2) ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА 0 юли 0 г Вариант Периодичната десетична дроб, () е равна на: 6 6 6 ; б) ; в) ; г) 5 50 500 9 Ако a= 6, b= 6 +, то изразът a + b има стойност: b a ; б) ;

Подробно

Microsoft Word - kriterii_2011.doc

Microsoft Word - kriterii_2011.doc LХ Национална олимпиада по математика - общински кръг София, февруари 0 година Критерии за оценяване 4. клас. Дадени са равностранен триъгълник и квадрат. Периметърът на триъгълника е а мм, а периметърът

Подробно

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пролетен математически турнир 7 9 март 9 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас Задача. Дадено е уравнението ax + 9 = x + 9ax 8x, където a е

Подробно

kk7w.dvi

kk7w.dvi Конкурсен изпит за НПМГ Акад. Л. Чакалов За профил математика 7 юли 2006 година Време за работа 4 астрономически часа. Задача 1. Дадени са изразите A = x 2 810 502 4x 5 и B = ( 100) 251.3. 2006 а) Докажете,

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN 978-954-8-40-7 Книга за учителя по математика за 0 клас Автори Емил Миланов Колев, 09 Иван Георгиев Георгиев, 09 Стелиана Миткова Кокинова, 09 Графичен дизайн Николай Йорданов Пекарев,

Подробно

Microsoft Word - matsh_solutions-2011

Microsoft Word - matsh_solutions-2011 Уважаеми колеги, класирани за Областния кръг се считат учениците получили не по малко от 6 точки. В срок до февруари 0 г. изпратете в РИО Бургас и на е-мeйл: veleka3@gmail.com (задължително) ПРОТОКОЛ с

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 10-11 КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмерна огледална стая във формата на правилен шестоъгълник

Подробно

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число Основен вариант, 0. 2. клас Задача. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число? a 2 a 3 + + a n Решение: Ще докажем, че n =, n > 2. При n

Подробно

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1 МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 019 00 ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

Подробно

Matematika_6_uchebnik_Arhimed

Matematika_6_uchebnik_Arhimed ТЕМА СТЕПЕНУВАНЕ (Урок Урок ) В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ: действие степенуване с естествен степенен показател действие степенуване с нулев и отрицателен показател свойства на степените стандартен запис на

Подробно