ЗАСЕДАНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗАСЕДАНИЕ"

Препис

1 ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за периода г г., в частта по т. VІІ, представляваща преглед и анализ на практиката на Върховния административен съд по жалби срещу решения на Съдийската колегия по дисциплинарни дела и предложения за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание. Резултати от избор 2. Произнасяне по заповед на административния ръководител на Окръжен съд Стара гора, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от кона за съдебната власт забележка, на Татяна Гьонева Коева съдия в Окръжен съд Стара гора (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол 15/ г.). Членове на ВСС отменя 1

2 отменя Гласували: Проект на решение за определяне на и. ф. административен ръководител на Апелативен съд Пловдив, поради изтичащ на г. мандат. *определя Вера Иванова Иванова 4. Проект на решение за преназначаване на Магдалина Стефанова Иванова административен ръководител на Апелативен съд Пловдив, на длъжност съдия в Апелативен съд Пловдив, на основание чл. 169, ал. 5 във връзка с 205, ал. 1 от ЗСВ. 5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализирания наказателен съд за назначаване на Виржиния Александрова Петрова съдия в Специализирания наказателен съд на длъжността заместник на административния ръководител на Специализирания наказателен съд. 2

3 6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд София за поощряване на Светла Божкова Кермекчиева съдия в Апелативен съд София, с отличие личен почетен знак първа степен златен, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, б. а от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. 7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд София за освобождаване на Светла Божкова Кермекчиева от заеманата длъжност съдия в Апелативен съд София, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* 6 и 7 8. Проект на решение по молбата на Стоян Димитров Мадин за освобождаване от заеманата длъжност съдия в Софийския районен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. Гласували:

4 9. Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на изпитната комисия по наказателно право и процес за младши съдии в края на обучението им в Националния институт на правосъдието (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол 16/ г.). * определя Красимира Христова Райчева AСпС за редовен член на мястото на Николай Гетов Джурковски; определя чрез жребий Ралица Велимирова Симеонова-Манолова СГС за резервен член на мястото на Красимира Христова Райчева Гласували: Проект на решение за повишаване на Цветомира Димитрова Димитрова съдия в Административен съд Хасково, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС. 11. Проект на решение за повишаване на Палма Василева Тараланска-Петкова съдия в Окръжен съд Русе, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС. 12. Проект на решение за повишаване на Николай Илиев Николов съдия в Софийския районен съд, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС. 13. Проект на решение за повишаване на Стела Веселинова Георгиева съдия в Районен съд Казанлък, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС. 14. Проект на решение за повишаване на Людмила Добрева Григорова-Митева съдия в Районен съд Шумен, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* Предложение за допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен и доп. с решение на СК на ВСС по Протокол 34 от г. *алинея (1) 4

5 15-2. Предложение за допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен и доп. с решение на СК на ВСС по Протокол 34 от г. *алинея (2) Вариант I Вариант II отпада или с предварителна заявка Членове на ВСС отпада предварителна заявка отпада предварителна заявка отпада предварителна заявка отпада предварителна заявка Гласували: Резултати от избор Предложение за допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен и доп. с решение на СК на ВСС по Протокол 34 от г. *алинея (3) Вариант I до 5 мин. Вариант II до 10 мин. Членове на ВСС до 5 мин. до 10 мин. до 5 мин. до 5 мин. до 5 мин. до 5 мин. до 5 мин. до 5 мин. до 10 мин. до 10 мин. до 10 мин. 5

6 до 10 мин. до 10 мин. Гласували: Предложение за допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен и доп. с решение на СК на ВСС по Протокол 34 от г. *алинея (3) предложение на - ограничението от 5 мин. не се отнася за докладчиците по дисциплинарни производства Гласували: Предложение за допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен и доп. с решение на СК на ВСС по Протокол 34 от г. *алинея (3) докладчикът по точката не се възползва да изразява собствено мнение в хода на доклада Гласували: Предложение за допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен и доп. с решение на СК на ВСС по Протокол 34 от г. *алинея (4) - отпада 2-рото изречение 6

7 Гласували: Резултати от избор Предложение за допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен и доп. с решение на СК на ВСС по Протокол 34 от г. *алинеи (4) и (5) Вариант I до 3 мин. Вариант II до 5 мин. Членове на ВСС 3 мин. 5 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. Гласували: Предложение за допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен и доп. с решение на СК на ВСС по Протокол 34 от г. *алинея (6) - отпада 7

8 Гласували: Предложение за допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен и доп. с решение на СК на ВСС по Протокол 34 от г. *алинея (6) - отпада 2-рата част на изречението Гласували: Предложение за допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен и доп. с решение на СК на ВСС по Протокол 34 от г. *алинея (6) - отпада поименно Резултати от избор Гласували: Предложение за допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен и доп. с решение на СК на ВСС по Протокол 34 от г. *алинея (7) Вариант I Вариант II предложение на повече пояснения какво е лично и какво е отклонение Членове на ВСС Ат. Дишева Ат. Дишева 8

9 Ат. Дишева Ат. Дишева Гласували: Предложение за допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен и доп. с решение на СК на ВСС по Протокол 34 от г. *алинея (7) - допълва "явно" се отклоняват Гласували: Предложение за допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен и доп. с решение на СК на ВСС по Протокол 34 от г. *алинея (8) редакция Когато се възпрепятства работата на Съдийската колегия Резултати от избор Гласували:

10 Предложение за допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен и доп. с решение на СК на ВСС по Протокол 34 от г. *алинея (8) Вариант I Вариант II предложение на след председателстващият се добавя отправя предупреждение и в случай, че нарушението продължи може да прекъсне заседанието Членове на ВСС Гласували: Предложение за допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен и доп. с решение на СК на ВСС по Протокол 34 от г. *нова ал. (2), а останалите се преномероват - точките се докладват в рамките до 10 мин. Гласували: Предложение за допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен и доп. с решение на СК на ВСС по Протокол 34 от г. *като цяло 10

11 ПП. Процедурно предложение на - точки 16 и 16.А да се разглеждат и гласуват поотделно. Гласували: ПП. Процедурно предложение на - точка 16 да се гласува поотделно по подточки. Гласували: Предложение за оптимизиране щатната численост на съдилищата. *

12 Гласували: Предложение за оптимизиране щатната численост на съдилищата. * Гласували: Предложение за оптимизиране щатната численост на съдилищата. *16.2. Гласували: Предложение за оптимизиране щатната численост на съдилищата. *

13 Гласували: Предложение за оптимизиране щатната численост на съдилищата. *16.3. Гласували: Предложение за оптимизиране щатната численост на съдилищата. * Гласували: Предложение за оптимизиране щатната численост на съдилищата. *внася в заседанието на Пленума на г. 13

14 Гласували: А-1. Предложение за разкриване на нови щатни длъжности в апелативните и районните съдилища.*предложение на за отлагане и изпращане на предложенията на КАК за становище Гласували: А-2. Предложение за разкриване на нови щатни длъжности в апелативните и районните съдилища.*предложение на за отлагане и изпращане на предложенията на КБФ за становище Гласували: Искане на съдии от Наказателното отделение на Окръжен съд Благоевград за предоставяне на материали от извършена проверка в Окръжен съд Благоевград. *дава съгласие 14

15 18. Предложение във връзка с изпълнението на проект Реформа на заповедното производство по ГПК чрез създаване на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела на Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия. 19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд Велико Търново за назначаване на Корнелия Димитрова Колева съдия в Апелативен съд Велико Търново на длъжността заместник на административния ръководител на Апелативен съд Велико Търново. 20. Проект на решение по предложението на,, и членове на Съдийската колегия на ВСС, за поощряване на Светла Веселинова Чорбаджиева съдия във Върховния касационен съд, с отличие личен почетен знак първа степен златен и с парична награда в размер на 1000 /хиляда/ лева, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква а от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. 21. Предложение от председателя на Върховния касационен съд за освобождаване на Светла Веселинова Чорбаджиева от заеманата длъжност съдия във Върховния касационен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* 20 и 21 15

16 бележка: Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. Проверил: Гл. секретар С. Илиева 16

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.11.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.01.2019 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 38 в дневния ред. 1. Изслушване на административния ръководител на Окръжен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.11.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 в дневния ред. Гласували: 10 10 0 1. Проект на решение относно

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ 1 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. 31.12.2017 Г. І. Образувани

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.03.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. 1. Проект на решение по предложението на административния

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.11.2018 г. ДР. Дневен ред 2. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Ихтиман. Кандидат: Десислава Иванова Стоименова

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 10.03.2016 г. Дневен ред Георги Колев Милка Итова Гласували: 16 16 0 0 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Районен съд гр. Разлог Членове

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛС

1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛС 1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров Главен прокурор на Република България

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc)

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc) ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 24 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 20 юли 2015 г. Днес, 20 юли 2015 г.,

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 20 24. *точки 23 и 24 да се разгледат след точка 3 Елка

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 16 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19 АПРИЛ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 16 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19 АПРИЛ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 16 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19 АПРИЛ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров - Главен прокурор на Република България и Румен

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Ца

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Ца ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров Главен прокурор на Република България (На заседанието

Подробно

П Р О Т О К О Л № 2

П Р О Т О К О Л   №  2 П Р О Т О К О Л 32 от заседание на комисия Бюджет и финанси, проведено на 14 август 2019 г. ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев председател Калина Чапкънова Севдалин Мавров Георги Кузманов От

Подробно