Kruni_95.xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "Kruni_95.xls"

Препис

1 АКТИВ С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С на "К РУ Н И -95" АД град БАЛЧИК към г. Сума (хил.лв.) ПАСИВ Сума (хил.лв.) РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща година Предходна година РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща година Предходна година а 1 2 а 1 2 А.Дълготрайни активи А.Собствен капитал I.Дълготрайни материални I.Акционерен капитал активи (ДМА) 1.Земи (терени) II.Резерви 2.Сгради и конструкции Преоценъчен резерв Машини и оборудване Законови резерви Транспортни средства Други ДМА 1 2 Общо за група II: Общо за група I: III. Финансов резултат II.Дълготрайни 1. Неразпредел. печалба от м.г. 2 нематериални активи 2. Непокрита загуба от м.г. (6) (17) 1.Програмни продукти 1 3. Текуща печалба Общо за група II: 1 Общо за група III 39 7 Общо за раздел А: Общо за радел А: Б.Краткотрайни активи Б.Краткосрочни пасиви I.Материални запаси I.Краткосрочни задължения 1.Материали Задължения към доставчици Общо за група I: Получени аванси 21 II.Краткосрочни вземания 3.Данъчни задължения Вземания от клиенти и доставчици Задължения към персонала Други краткосрочни вземания Задължения към осигурителни предприятия 4 2 Общо за група II: Други краткосрочни задължения 3 3 IV.Парични средства Общо за група I: Парични средства в каса 1 2.Парични средства в банки II.Приходи за бъдещи периоди 273 Общо за група IV: V.Разходи за бъдещи периоди 10 5 Общо за раздел Б: Общо за раздел Б: Сума на актива (А+Б) Сума на пасива (А+Б) Дата: Съставител: Ръководител: (Пенка Момчева) (Младен Димитров) Заверил: `

2 О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на "К Р У Н И -95" АД град БАЛЧИК за 2002 година Сума (хил.лв.) Сума (хил.лв.) НАИМЕНОВАНИЕ текуща предходна НАИМЕНОВАНИЕ текуща предходна НА РАЗХОДИТЕ година година НА ПРИХОДИТЕ година година а 1 2 а 1 2 А.Разходи за обичайната А.Приходи от обичайната дейност дейност I.Разходи по икономически I.Нетни приходи от елементи продажби на: 1.Разходи за материали Услуги Разходи за външни услуги Други 23 3.Разходи за амортизации Разходи за възнаграждения Разходи за осигуровки Други разходи в т.ч. от обезценка на активи Общо за група I: Общо за група I: Б.Общо разходи за дейността Б.Общо приходи от дейността В.Печалба от обичайна дейност Г.Счетоводна печалба II.Разходи за данъци Данъци от печалбата 14 2 Д.Печалба (Г - II) Всичко (Б+II+Д) Всичко (Б) Дата: Съставител: Ръководител: /Пенка Момчева/ /Младен Димитров/ Заверил:

3 О Т Ч Е Т ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на "К Р У Н И -95" АД град БАЛЧИК за 2002 година Приложение 6 към НСС 1 РЕЗЕРВИ Показатели Основен Целеви резерви Финансов резултат Резерв Общо капитал Премии Резерв от от преводи собствен от последващи капитал емисия оценки на Общи Специали- Други активи и зирани Печалба Загуба пасиви а Салдо в началото на отчетния период (17) Финансов резултат за текущия период Разпределения на печалба: 2 (18) (16) в т.ч.за дивиденти (13) (13) 3. Покриване на загуба (5) (6) Други изменения в собствения капитал (2) 2 Салдо към края на отчетния период (6) 138 Дата: Съставител: Ръководител: /Пенка Момчева/ /Младен Димитров/ Заверил:

4 О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД на "К Р У Н И -95" АД град БАЛЧИК за 2002 година (хил.лв.) Текущ период Предходен период НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ Постъп- Плаща- Нетен Постъп- Плаща- Нетен ления ния поток ления ния поток а А. Парични потоци от основна дейност Парични потоци, свързани с търговски контрагенти Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения (230) (211) Парични потоци свързани с дивиденти 11 (11) Платени данъци върху печалбата 7 (7) 2 (2) Други парични потоци от основна дейност 6 (6) 10 (10) Всичко парични потоци от основна дейност(а) (196) Б. Парични потоци от инвестиционна дейност Парични потоци, свързани с дълготрайни активи 7 (7) 2 (2) Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(б) 7 (7) 2 (2) В. Изменение на паричните средства през периода(а+б) (203) Г. Парични средства в началото на периода Д. Парични средства в края на периода Дата: Съставител: Ръководител: /Пенка Момчева/ /МладенДимитров/ Заверил:

5 С п р а в к а за дълготрайните активи към г. на "К Р У Н И -95" АД град БАЛЧИК Приложение Елемент 2 Отчетна стойност на дълготрайните А м о р т и з а ц и я активи: в нача- на постъ- на в края в нача- начис- отпи- в края Баланлото на пилите излезли- на лото на лена сана на сова ПОКАЗАТЕЛИ периода през те през периода периода през през периода стойпериода периода (1+2-3) периода периода (5+6-7) ност в края на периода (4-8) а I.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 1.Земи(терени) Сгради и конструкции Машини и оборудване Транспортни средства Стопански инвентар Обща сума I: II.ДЪЛГОТРАЙНИ НЕ- МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 1.Програмни продукти Обща сума II: Общ сбор (I + II) Дата: Съставител: Ръководител:

6 Приложение Елемент 3 А.ВЗЕМАНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ С п р а в к а за вземанията и задълженията към година на "К Р У Н И -95" АД град БАЛЧИК Сума на вземанията (хил.лв.) Степен на ликвидност до 1 над 1 година година а I.Краткосрочни вземания 1.Вземания от клиенти Вземания от предоставени аванси Други краткосрочни вземания 7 7 Общо вземания Б.ЗАДЪЛЖЕНИЯ (хил.лв.) Сума Степен на изискуемост ПОКАЗАТЕЛИ на задъл- до една над една жението дгодина година а I.Краткосрочни задължения 1.Задължения към доставчици Задължения по получени аванси Задължения към персонала Данъчни задължения данък за общините данък върху печалбата данък върху добавената стойност Задължения към осигурителни предприятия социално осигуряване Други краткосрочни задължения 3 3 Общо задължения Дата: Съставител: Ръководител:

7 Приложение 7 към НСС 1 Елемент 7.4 С п р а в к а за ценните книжа към на "К Р У Н И - 95" АД град БАЛЧИК г Вид и брой на ценните книжа Стойност на ценните книжа ПОКАЗАТЕЛИ обик- приви- кон- Отчетна Преоценка Преонове- В това число легиро- венти- стой- увели- нама- ценена инвес- инвест- ни вани руеми ност чение ление стой- тиции тиции ност от тех- от (4+5+6) ничес- други ки ре- резерви зерви а I.КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА 1.Акции 2.Изкупени собствени акции 3.Облигации 4.Изкупени собствени облигации 5.Държавни ценни книжа Обща сума I: II.ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА 1.Акции 2.Облигации 3.Държавни ценни книжа 4.Инвестиционни бонове 5.Други документи и права Обща сума II: Забележки: 1.Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите. 2.Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна. Дата: Съставител: Ръководител:

8 г.

9 С п р а в к а за приходите и разходите от лихви към година на "К Р У Н И -95" АД град БАЛЧИК Приложение 7 към НСС 1 Елемент 7.6 Сума ПОКАЗАТЕЛИ Начислени Платени/ получени а 1 2 I.ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ 1.Лихви по разплащателни и депозитни сметки 2.Лихви по предоставени дългосрочни заеми 3.Лихви по предоставени краткосрочни заеми 4.Лихви по търговски вземания 5.Други лихви Обща сума на приходите от лихви ( ) II.РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 1.Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по: - редовни заеми в левове - просрочени заеми в левове - редовни заеми във валута - просрочени заеми във валута 2.Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по: - редовни заеми в левове - просрочени заеми в левове - редовни заеми във валута - просрочени заеми във валута 3.Лихви по дългове, свързани с дялово участие 4.Лихви по неизплатени заплати в срок 5.Лихви по държавни вземания 6.Лихви по търговски задължения 7.Други лихви Обща сума на разходите за лихви ( ) (хил.лв.) Дата: Съставител: Ръководител:

10 Приложение 7 към НСС 1 Елемент 7.7 С п р а в к а за извънредните приходи и разходи към г. на "К Р У Н И -95" АД град БАЛЧИК (хил.лв.) ПОКАЗАТЕЛИ Сума а 1 I.ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ 1.Получени застрахователни обезщетения 2.Други Обща сума I: II.ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ 1.Разходи от природни и други бедствия 2.Разходи от принудително отчуждаване на активи 3.Други Обща сума II: Дата: Съставител: Ръководител:

11 Приложение Елемент 4 С п р а в к а за финансовите резултати към година на "К Р У Н И -95" АД град БАЛЧИК (хил.лв.) ПОКАЗАТЕЛИ Шифър Сума а Б 1 А.НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА I.НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА КЪМ II.УВЕЛИЧЕНИЕ НА НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ЗА СМЕТКА НА: 1.Печалбата от предходната година 24 3.Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи 2 Обща сума II: 26 III.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ 1.За покриване на загуба от минали години (6) 2.За резерви (2) 3.За дивиденти (13) 6.За други цели (3) Обща сума III: (24) IV.НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА КЪМ Б.НАПОКРИТА ЗАГУБА I.НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ (17) II.ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА СМЕТКА НА: 1.Неразпределена печалба от минали години 6 2.Резерви 5 Обща сума II: 11 III.НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ (6) В.ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА 1.Печалба 43 2.Загуба Дата: Съставител: Ръководител:

12 С п р а в к а за данъци от печалбата върху временни разлики към г. на "Круни 95" АД град Балчик Приложение Елемент 5 За увеличаване на облагаемата За намаляване на облагаемата ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ печалба печалба РАЗЛИКИ Суми на Суми на данъците Суми на Суми на данъците временните върху временните временните върху временните разлики разлики разлики разлики Данък за Данък вър- Данък за Данък въробщините ху печалбата общините ху печалбата I.В началото на годината А.Намаляеми 1.От обезценка на вземания ОБЩО А Б.Облагаеми II.Възникнали през годината А.Намаляеми 1.От неплатени отпуски От обезценка на вземания ОБЩО А:(1+2) Б.Облагаеми III.Признати през годината А.Намаляеми 1.От обезценка на вземания 6 1 ОБЩО А 6 1 Б.Облагаеми IV.В края на годината А.Намаляеми 1.От неплатени отпуски От обезценка на вземания ОБЩО А:(1+2) Б.Облагаеми Дата: Ръководител:

13 О Д И Т О Р С К И Д О К Л А Д До акционерите на КРУНИ 95 АД гр.балчик Ние извършихме одит на годишния счетоводен отчет на КРУНИ 95 АД към год. Отговорността за изготвянето на този отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Националните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одита да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в достатъчна степен доколко годишният счетоводен отчет не съдържа съществени грешки и пропуски. Считаме, че извършения от нас одит дава достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение. В резултат на това удостоверяваме, че счетоводният отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на дружеството към , както и получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с Националното счетоводно законодателство. Без да изразяваме резерви, обръщаме внимание на оповестеното в точка 3.1 от Приложението към финансовия отчет. От началото на 2002 година в страната е в сила ново счетоводно законодателство. Съобразно духа и нормите на НСС 16 Дълготрайни материални активи, респективно МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване дружеството следва да извърши преглед на всички свои значими дълготрайни материални активи (ДМА) с цел проверка на достоверността на балансовата им стойност. Преценява се, че след извършването на такъв преглед през слeдващия отчетен период за някои ДМА е възможно да бъде извършена преоценка в случай на съществени различия между техните балансови и справедливи стойности към година. 20 март 2003 год. Заверил: Приложение

14 Елемент 1 "К Р У Н И -95" АД град Б А Л Ч И К Пояснителни сведения за оповестяване на счетоводната политика към година I.ПРАВЕН СТАТУТ "К Р У Н И - 95" АД град БАЛЧИК е акционерно дружество регистрирано на година в Добрички окръжен съд. Предметът на дейност на дружеството е промишлено и гражданско строителство, строителство и ремонт на сгради и съоръжения, както и строителство на инженерна инфраструктура. II. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 1. Общи положения Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. От началото на 2002 година в България са в сила нов Закон за счетоводството (ЗС) и нови Национални счетоводни стандарти. Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени, като при необходимост е извършило съответните преизчисления или рекласификации, така както това е упоменато на съответните места по нататък. Настоящият годишен финансов отчет (ГФО) е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран с извършената преоценка на дълготрайните материални активи (ДМА) на дружеството. Всички данни за 2002 и за 2001 година са представени в настоящия финансов отчет в хил. лева. 2. Сравнителни данни До края на 2001 година дружествата изготвяха финансов отчет по предварително зададени формати. С влезлия в сила от началото на 2002 година ЗС дружествата сами определят формата и съдържанието на финансовите си отчети съобразно спецификата на дейността и решенията на ръководството. В тази връзка някои от перата в Баланса, в Отчета за приходите и разходите и в Отчета за паричния поток, представени във

15 финансовия отчет за 2001 година, които са сравнителни данни в настоящия отчет са рекласифицирани с цел да се получи по- добра съпоставимост с данните за 2002 година. 3. Дефиниция и оценка на елементите на Счетоводния баланс 3.1. Дълготрайни материални активи Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация. Не се начислява амортизация на земите. Амортизациите на другите дълготрайни активи се начислява по линеен метод. Годишните норми на амортизация са както следва: годишен процент Сгради 4 % Машини и оборудване 20 % Транспортни средства 8 % в т.ч. автомобили 15 % Стопански инвентар и др. 15 % През годината няма промени в амортизационните методи и норми прилагани през 2001 година. Повечето от наличните ДМА са били преоценени през 1998 година с проценти обявени от НСИ на България въз основа на действащото законодателство до края на 2001 година, при което е формиран преоценъчен резерв. През отчетния период в дружеството не е извършван преглед на ДМА към 01 януари 2002 година и не е извършвана проверка на достоверността на балансовата им стойност. В съответствие с промените в счетоводното законодателство по отношение на оценките на ДМА, такъв преглед ще бъде направен през следващия отчетен период. 3.2.Материални запаси Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода среднопретеглената цена Вземания Вземанията са записани по тяхната номинална стойност и са намалени с извършената обезценка на част от трудно събираемите вземания. Обезценката е направена на база възрастовата структура на вземанията, като е приложен следния процент:

16 Срок на възникване над 180 дни - 50% Към година е извършена обезценка на трудносъбираемите вземания от продажби в размер на лева. През 2002 година част от обезценените трудносъбираеми вземания от продажби през предходни отчетни периоди в размер на 5994 лева са отчетени като приходи, поради издължаване от страна на клиентите Парични средства Паричните средства са оценени по номиналната им стойност и са представени в Баланса като неблокирани пари в банки и каса Основен капитал Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към година внесеният напълно основен капитал е в размер на лева и е разпределен в 6500 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от лева Преоценъчен резерв Като преоценъчен резерв в Баланса на дружеството е представен резултатът от извършената през 1998 година преоценка на ДМА. Преоценъчният резерв се признава като неразпределена печалба след изваждането от употреба на съответния актив Общи резерви Като общи резерви в Баланса на дружеството са представени законови резерви създадени в резултат на разпределението на отчетената печалба по решенията на Общото събрание на акционерите Задължения Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. 4. Признаване на приходите и разходите Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на принципна и следствена връзка между тях. 5. Данъчно облагане

17 Съгласно българското данъчно законодателство дружеството дължи данък за общините в размер на 10% върху облагаемата печалба и данък върху печалбата в размер на 15% върху облагаемата печалба, намалена с данъка за общините. Дружеството прилага политика на отчитане на данъчни временни разлики. Към година в Баланса са представени намаляеми данъчни временни разлики в размер на 9791 лева. Същите са от начислена обезценка на вземанията в размер на 8149 лева и от неползван отпуск на прсонала за 2002 година в размер на 1642 лева. Ръководството на дружеството счита, че съществува значителна сигурност по отношение възможността тези временни данъчни разлики да бъдат възстановени през следващата година. 6. Действащо предприятие Счетоводният отчет е изготвен съобразно презумцията за действащо предприятие. Поради това счетоводния отчет не съдържа корекции на записаните балансови стойности на активите и рекласификации на пасивите, които биха били изисквани ако дружеството не е в състояние да продължи нормално своята дейност. 7. Дивиденти Общото събрание на дружеството е одобрило дивидент в размер на 2 лева на една акция за 2001 година. Дивидентът е изчислен на базата на нетната печалба за разпределение. Към година дивидентът в размер на лева е изцяло изплатен. Ръководството на дружеството е взело решение да предложи на Общото събрание на акционерите за 2002 година да бъде изплатен дивидент в размер на 4 лева на една акция. Изпълнителен директор: /Младен Димитров/ Главен счетоводител: /Пенка Момчева/ гр. Балчик

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

GFO 2005.xls

GFO 2005.xls БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) > ХТУ 99 АД > СТАРА ЗАГОРА БУЛСТАТ > 123165292 Вид дейност > УСЛУГИ Дата на отчета > 31.12.2005 г. Дата на изготвяне на отчета > 24.02.2006 Съставител > ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

ballans.xls

ballans.xls Актив раздели, групи, статии СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 2005г сума (х.лв.) 2005г. 2004г. Пасив раздели, групи, статии сума (х.лв.) 2005г. 2004г. А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал І. Дълготрайни материални

Подробно

MI2003.xls

MI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 23г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА "МОНОЛИТ ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ХАСКОВО, ОКОЛОВРЪСТНО ШОСЕ Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

ChirpanskiPlod.xls

ChirpanskiPlod.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2002г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА " ЧИРПАНСКИ ПЛОД" ЕАД / в несъстоятелност / УПРАВЛЯВАЩ : ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕЛКОВ - синдик АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ЧИРПАН Област: СТАРА ЗАГОРА Ул.,

Подробно

TAI2003.xls

TAI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА ТРАНС АИДА ИНВЕСТ АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ГР. ХАСКОВО Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД към 31 декември 2003 година Раздели, групи, статии Прило жение 31.12.2003 31.12.2002 А. Дълготрайни активи І. Дълготрайни материални активи 3 1,117 1,118

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

FS BG Agro AD

FS BG Agro AD Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември 2009 2008 000 лв 000 лв Активи Дълготрайни активи Инвестиции в дъщерни предприятия 3 40 637 40 637 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3-40 640 40 637 Краткотрайни

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

Microsoft Word - FinOtchatanins doc

Microsoft Word - FinOtchatanins doc "АТАНИНС ИНВЕСТ " АД изготвени към 31 декември 2005г. "Атанинс Инвест"АД към 31 декември 2005г. Отчет за приходи и разходи Към 31.12.2005г. В хиляди лева Прил. 31.12.2005 31.12.2004 Приходи от продажба

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011 Консолидиран отчет за финансовото състояние на "БИОВЕТ АД" АД за та, приключваща на 31 март 2011 г. "БИОВЕТ АД" АД 31.03.2011 Бележки / Notes Текуща Сума ( х.лв.) Предходна Активи Нетекущи активи Дълготрайни

Подробно

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕ Стр. Междинен консолидиран счетоводен баланс 3 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход 4 Междинен консолидиран отчет за собствения капитал

Подробно

Mehatronika_GFO_2003.xls

Mehatronika_GFO_2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА МЕХАТРОНИКА АД УПРАВЛЯВАЩ : НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЯНКОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ГАБРОВО Област: ГАБРОВО Ул., РАЙКО ДАСКАЛОВ 7 Тел. 066/ 413 323 Факс

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД КОНСОЛИДИРАНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 31 Декември 2009г. Консолидиран отчет за доходите на Еврохолд България АД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008

Подробно

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Директор Член на СД Финансов директор Диана Стоянова

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Март 2017 г. Април 2017 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно