Microsoft Word - AE_PP_B2_Modul_1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - AE_PP_B2_Modul_1"

Препис

1 Приложение 13 към т. 13 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Профилираното обучение по английски език във втори гимназиален етап на средната образователна степен е насочено към разширяване и обогатяване на основни знания, умения и отношения, свързани с изграждането на езикова, социолингвистична, прагматична и междукултурна компетентност като компоненти на комуникативната компетентност на ученика и се провежда в четири модула Устно общуване, Писмено общуване, Езикът чрез литературата и Култура и междукултурно общуване, които представляват единно цяло. В модулите Устно общуване, Писмено общуване и Езикът чрез литературата се посочват очакваните резултати по уменията слушане/четене/говорене/писане, заложени в програмата на съответния модул. В модул Култура и междукултурно общуване се посочват очакваните резултати по компетентности. Тази учебна програма представя профилираната подготовка по английски език за модул Устно общуване за ученици от ХІ и ХІІ клас, които след интензивно или разширено обучение в VІІІ клас в края на ХІІ клас профилирана подготовка, постигат ниво B2 по Общата европейска езикова рамка. Учебната програма конкретизира резултатите, които учениците трябва да постигнат в края на ХІІ клас профилирана подготовка, в съответствие с Приложение 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба 7 от г. за профилираната подготовка. Тематичните области, езиковите средства, устните и писмените речеви дейности в програмата са съобразени с интересите, възрастовите особености и опита на учениците. Програмата следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящ се за целия етап на обучение. Модулното обучение по английски език в ХІ и ХІІ клас дава възможност на учителя да прилага различни подходи, методи и стратегии на обучение за стимулиране на индивидуалното развитие на учениците и за самостоятелност при учене, както и за насърчаване на мотивацията им в перспективата на ученето през целия живот. 1

2 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Тематични области 1.* Човекът в съвременния свят 1.1. Държава и институции. Гражданско общество 1.2. Социална ангажираност. Доброволчество 2.* Човек и наука 2.1. Земя и Космос. Овладяване на Космоса реалност и фантастика 2.2. Обществени науки постижения и перспективи Очаквани резултати по умения Устно общуване - слушане и говорене СЛУШАНЕ Ученикът може: да разбира основната информация от автентични сложни текстове от различни стилове и жанрове; да разбира детайлно автентична реч от различни тематични области на стандартен език при различно темпо на говорене; да разбира сложни конструкции, често употребявани идиоматични и разговорни изрази, да извлича имплицитна информация, като се опира на общите си знания, култура и опит; да следи аргументацията на позната тема, дори когато логическите структура и връзки не са ясно изразени. ГОВОРЕНЕ Ученикът може: При диалогична реч да участва в различни форми на спонтанна и подготвена диалогична реч и да реагира адекватно на ситуация чрез подходящо подбрани и съответстващи на стила езикови средства; да формулира аргументирано, ясно и точно изказванията си в съответствие със ситуацията; да разбира и обменя информация и мнения по Нови знания ГРАМАТИКА Придобитите граматични знания се разширяват и задълбочават, като се акцентира върху трудностите на английската граматична система и се обръща внимание на взаимовръзката между форма и съдържание, морфосинтаксис и семантика. Въвеждат се знания за организация на дискурса. I. МОРФОЛОГИЯ Глагол Действия, свързани с настоящия момент (Present Tenses, Future Simple Tense Boys will be boys.) Действия, свързани с минал момент (Past Tenses, Present Perfect, Future in the Past) Действия, свързани с бъдещ момент (Future Tenses, Present Simple and Progressive Tenses, to be going+inf) Страдателен залог върху подлога на подчинено допълнително изречение Subject-raising (He is said to ) Употреба на инфинитив: извършител на действието, изразено чрез инфинитив (I want him/us/them, etc. to do sth) Употреба на герундий: извършител на действието, изразено чрез герундий (I dislike your/his/their, etc. doing sth; I saw him/you/them, etc. doing sth) Subjunctive и заместители на Subjunctive (I suggest that he (should) do it.) Съществително име Род на съществителното име: олицетворяване на животни, предмети и абстрактни понятия в художествената литература 2

3 3. Медии и информация 3.1. Езикът на медиите 3.2. Силата на словото 4. Личност и общество 4.1. Идентичност и ценности 4.2. Историческа памет и приемственост широк кръг от изучавани теми; да говори непринудено и свободно, с нормално темпо, без видимо затруднение в подбора на думите, със стандартно произношение и интонация; да участва като медиатор в двуезичен разговор на ежедневни теми; да владее компенсаторни комуникативни стратегии. При монологична реч да представя самостоятелно подготвени изложения по различни теми; да съобразява устната си реч (логически и езиково) с целите, аудиторията и ситуацията; да говори свободно и правилно, с нормално темпо, със стандартно произношение, като използва богат репертоар от езикови средства, в зависимост от контекста и ситуацията. II. СИНТАКСИС Заместване на глагол с пропредикати: do, be, have, will (So do I. Neither will he.) Използване на скъсен инфинитив (I don t want to.) Елипса (изпускане на части от изречението) Емфатично do (I do believe him.) ЛЕКСИКА Лексикалният минимум включва основни лексикални единици, необходими за самостоятелно използване на езика по предвидените от програмата тематични области. Изучената лексика се активизира и систематизира и се разширяват знанията за нейната уместна употреба. Обогатяват се лексикалните полета, свързани с тематичните области, изучавани на предишните етапи от обучението по английски език. Обръща се внимание на съчетаемостта на думите фразови глаголи, колокации, идиоми, стилистични фигури. Лексикалните единици се организират в синонимни гнезда, като се отчита употребата им в различни езикови регистри (книжен, разговорен, жаргонен), характерни за социокултурните сфери на общуване, както и в различните функционални стилове (художествен, административноделови, научен, публицистичен, разговорен). Въвежда се неспециализирана основна терминология от предвидените по програмата тематични области. Включват се езикови средства за осъществяване на следните речеви актове на различни стилистични равнища (официално и разговорно): поздрав, обръщение, представяне, запознаване, сбогуване, извинение, съгласие/несъгласие, благодарност, молба, покана, пожелания за празници, поздравления, предложения, описание, съпоставителна характеристика, планиране на съвместна дейност, разказване, изразяване на аргументирано мнение, преценка и изводи и др. *Препоръчва се тематичните области 1 и 2 да се разработват в ХІ клас, а тематичните области 3 и 4 в ХІІ клас. 3

4 СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас 36 часа Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас 31 часа Препоръчително разпределение на учебните часове за учебна година XI клас XII клас За нови знания 12 часа 10 часа За упражнения, преговор и обобщение 14 часа 13 часа За проекти и собствени проучвания 10 часа 8 часа Текущи оценки за учебен срок XI клас XII клас Устни изпитвания и участие в работа в клас минимум 1 оценки минимум 1 оценки Домашни работи и проекти минимум 1 оценка минимум 1 оценка Допълнителни уточнения за модула Устно общуване : Препоръчва се да се работи с автори и текстове от модулите Езикът чрез литературата и Култура и междукултурно общуване. Една урочна единица следва да бъде с продължителност два учебни часа последователни или слети в блок. Препоръчва се използването на интерактивни методи на преподаване, както и насърчаването на проектната работа и на самостоятелните проучвания на учениците по темите според интересите им. 4

5 КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ интегрирано изграждане на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане чрез разбиране и съставяне на устни и писмени послания, разбиране и изразяване на мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в устна, така и в писмена форма в предвидими и познати ситуации; използване на помощни материали и техника. обогатяване на лексиката и осмисляне на отделни граматически категории, развиване на усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за конкретен контекст, връзка с учебен предмет български език и литература. дейности за запознаване с основни математически действия и концепции и с основни принципи и методи на природните науки и технологиите, както и отражението им върху природната среда, връзка с изучавания материал по учебните предмети математика, природни науки. използване на системи за електронно обучение в часовете по английски език за развиване на езикови умения чрез ИКТ, връзка с учебен предмет информационни технологии. натрупване на знания и опит за осъзнаване на потребност от мотивирано учене и необходимост от постоянно самоусъвършенстване чрез: ролеви игри и симулации; самостоятелни задачи, отговарящи на индивидуалните интереси на учениците; представяне на съчинения, стихотворения, песни и пиеси; работа по проекти и презентации; дидактически игри в устна или писмена форма (съставяне на фрази, истории с определени думи, групиране на думи, кръстословици, и т.н.); извънкласна дейност, обвързана с учебния процес (посещения на кино, театрални или оперни постановки на английски език, или свързани с културния контекст на англоговорящите страни, изложби, уроци изнесени сред природата и свързани със заобикалящата среда, участие в училищни и извънучилищни проекти, представления, тържества, срещи с носители на езика и др.). използване на съвременни и класически средства за обучение: аудио-и мултимедийни материали; печатни материали (разкази, комикси, откъси от книги, проспекти, брошури и др.); електронно обучение (образователен софтуер, онлайн ресурси), връзка с 5

6 СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ КУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО УМЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И СПОРТ всички учебни предмети. участие в екипни проекти и индивидуални дейности, възпитаване в норми на поведение и изграждане на ценностна система и гражданско самосъзнание; осмисляне на националната културна идентичност чрез опознаване културите на другите народи, връзка с всички учебни предмети. работа в екип и изпълнение на индивидуални задачи, приучаване към спазване на срокове, развиване на новаторско мислене и приемане на нови идеи, връзка с всички учебни предмети. дейности за опознаване на националната култура в контекста на световното и европейското културно наследство, проекти, творчески инициативи, участие в постановки, празници и др., посветени на България и на страните на изучавания език, и за развиване на креативност, връзка с учебните предмети български език и литература, музика и изобразително изкуствo. дейности, формиращи навици за природосъобразен и здравословен начин на живот, положително отношение към световното и националното културно наследство, връзка с учебния предмет физическо възпитание и спорт. 6

7 Приложение 14 към т. 14 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ Профилираното обучение по английски език във втори гимназиален етап на средната образователна степен е насочено към разширяване и обогатяване на основни знания, умения и отношения, свързани с изграждането на езикова, социолингвистична, прагматична и междукултурна компетентност като компоненти на комуникативната компетентност на ученика и се провежда в четири модула Устно общуване, Писмено общуване, Езикът чрез литературата и Култура и междукултурно общуване, които представляват единно цяло. В модулите Устно общуване, Писмено общуване и Езикът чрез литературата се посочват очакваните резултати по уменията слушане/четене/говорене/писане, заложени в програмата на съответния модул. В модул Култура и междукултурно общуване се посочват очакваните резултати по компетентности. Тази учебна програма представя профилираната подготовка по английски език за модул Писмено общуване за ученици от ХІ и ХІІ клас, които след интензивно или разширено обучение в VІІІ клас в края на ХІІ клас профилирана подготовка, постигат ниво B2 по Общата европейска езикова рамка. Учебната програма конкретизира резултатите, които учениците трябва да постигнат в края на ХІІ клас профилирана подготовка, в съответствие с Приложение 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба 7 от г. за профилираната подготовка. Тематичните области, езиковите средства, устните и писмените речеви дейности в програмата са съобразени с интересите, възрастовите особености и опита на учениците. Програмата следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящ се за целия етап на обучение. Модулното обучение по английски език в ХІ и ХІІ клас дава възможност на учителя да прилага различни подходи, методи и стратегии на обучение за стимулиране на индивидуалното развитие на учениците и за самостоятелност при учене, както и за насърчаване на мотивацията им в перспективата на ученето през целия живот. 1

8 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Тематични области 1.* Човекът в съвременния свят 1.1. Държава и институции. Гражданско общество 1.2. Социална ангажираност. Доброволчество 2.* Човек и наука 2.1. Земя и Космос. Овладяване на Космоса реалност и фантастика 2.2. Обществени науки постижения и перспективи Очаквани резултати по умения Писмено общуване - четене и писане ЧЕТЕНЕ Ученикът може: да разбира без речник основната идея на дълги текстове на познати теми от различни области, стилове и жанрове, като извлича значението на думите/фразите от контекста; да осъзнава логиката на текста, текстовата свързаност и текстовите връзки и да разбира подробната информация в текстове от различни области, стилове и жанрове; да интерпретира текстове от различни области, стилове и жанрове и да извлича от тях необходимата експлицитна и имплицитна информация; да разбира сложни конструкции, често употребявани идиоматични и разговорни изрази, да разпознава разнообразни стилистични похвати и да ги тълкува правилно в рамките на контекста; да търси, намира и използва творчески информация в интернет среда; да осмисля информацията в текстовете, като се опира на общите си знания, култура и опит. ПИСАНЕ Ученикът може: да създава собствен логически свързан и структуриран текст (писмо, есе, доклад, резюме, анализ и др.) по даден проблем, с ясно Нови знания ГРАМАТИКА Придобитите граматични знания се разширяват и задълбочават, като се акцентира върху трудностите на английската граматична система и се обръща внимание на взаимовръзката между форма и съдържание, морфосинтаксис и семантика. Въвеждат се знания за организация на дискурса. I. МОРФОЛОГИЯ Глагол Действия, свързани с настоящия момент (Present Tenses, Future Simple Tense Boys will be boys.) Действия, свързани с минал момент (Past Tenses, Present Perfect, Future in the Past) Действия, свързани с бъдещ момент (Future Tenses, Present Simple and Progressive Tenses, to be going+inf) Страдателен залог върху подлога на подчинено допълнително изречение Subject-raising (He is said to ) Употреба на инфинитив: извършител на действието, изразено чрез инфинитив (I want him/us/them, etc. to do sth) Употреба на герундий: извършител на действието, изразено чрез герундий (I dislike your/his/their, etc. doing sth; I saw him/you/them, etc. doing sth) Subjunctive и заместители на Subjunctive (I suggest that he (should) do it.) Съществително име Род на съществителното име: олицетворяване на животни, предмети и абстрактни понятия в художествената литература 2

9 3. Медии и информация 3.1. Езикът на медиите 3.2. Силата на словото 4. Личност и общество 4.1. Идентичност и ценности 4.2. Историческа памет и приемственост формулирана теза, съобразен с граматичните и правописните норми на езика, като използва специфични за стила и жанра изразни средства; да аргументира позицията си с убедителни доказателства и подходящ илюстративен материал (таблици, статистики, схеми, графики, цитати); да използва различни речници и справочна литература; да прилага техническите изисквания за графично оформяне на текст; да води записки по теми от изучаваните тематични области и да предава информацията точно и много близко до оригинала. II. СИНТАКСИС Заместване на глагол с пропредикати: do, be, have, will (So do I. Neither will he.) Използване на скъсен инфинитив (I don t want to.) Елипса (изпускане на части от изречението) Емфатично do (I do believe him.) ЛЕКСИКА Лексикалният минимум включва основни лексикални единици, необходими за самостоятелно използване на езика по предвидените от програмата тематични области. Изучената лексика се активизира и систематизира и се разширяват знанията за нейната уместна употреба. Обогатяват се лексикалните полета, свързани с тематичните области, изучавани на предишните етапи от обучението по английски език. Обръща се внимание на съчетаемостта на думите фразови глаголи, колокации, идиоми, стилистични фигури. Лексикалните единици се организират в синонимни гнезда, като се отчита употребата им в различни езикови регистри (книжен, разговорен, жаргонен), характерни за социокултурните сфери на общуване, както и в различните функционални стилове (художествен, административноделови, научен, публицистичен, разговорен). Въвежда се неспециализирана основна терминология от предвидените по програмата тематични области. Включват се езикови средства за осъществяване на следните речеви актове на различни стилистични равнища (официално и разговорно): поздрав, обръщение, представяне, запознаване, сбогуване, извинение, съгласие/несъгласие, благодарност, молба, покана, пожелания за празници, поздравления, предложения, описание, съпоставителна характеристика, планиране на съвместна дейност, разказване, изразяване на аргументирано мнение, преценка и изводи и др. *Препоръчва се тематичните области 1 и 2 да се разработват в ХІ клас, а тематичните области 3 и 4 в ХІІ клас. 3

10 СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас 36 часа Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас 31 часа Препоръчително разпределение на учебните часове за учебна година XI клас XII клас За нови знания 12 часа 10 часа За упражнения, преговор и обобщение 14 часа 13 часа За проекти и собствени проучвания 10 часа 8 часа Текущи оценки за учебен срок XI клас XII клас Писмени изпитвания и участие в работа в клас минимум 1 оценка минимум 1 оценка Домашни работи и проекти минимум 1 оценка минимум 1 оценка Допълнителни уточнения за модула Писмено общуване : Препоръчва се да се работи с автори и текстове от модулите Езикът чрез литературата и Култура и междукултурно общуване. Една урочна единица следва да бъде с продължителност два учебни часа последователни или слети в блок. Препоръчва се използването на интерактивни методи на преподаване, както и насърчаването на проектната работа и на самостоятелните проучвания на учениците по темите според интересите им. 4

11 КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ интегрирано изграждане на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане чрез разбиране и съставяне на устни и писмени послания, разбиране и изразяване на мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в устна, така и в писмена форма в предвидими и познати ситуации; използване на помощни материали и техника. обогатяване на лексиката и осмисляне на отделни граматически категории, развиване на усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за конкретен контекст, връзка с учебен предмет български език и литература. дейности за запознаване с основни математически действия и концепции и с основни принципи и методи на природните науки и технологиите, както и отражението им върху природната среда, връзка с изучавания материал по учебните предмети математика, природни науки. използване на системи за електронно обучение в часовете по английски език за развиване на езикови умения чрез ИКТ, връзка с учебен предмет информационни технологии. натрупване на знания и опит за осъзнаване на потребност от мотивирано учене и необходимост от постоянно самоусъвършенстване чрез: ролеви игри и симулации; самостоятелни задачи, отговарящи на индивидуалните интереси на учениците; представяне на съчинения, стихотворения, песни и пиеси; работа по проекти и презентации; дидактически игри в устна или писмена форма (съставяне на фрази, истории с определени думи, групиране на думи, кръстословици, и т.н.); извънкласна дейност, обвързана с учебния процес (посещения на кино, театрални или оперни постановки на английски език, или свързани с културния контекст на англоговорящите страни, изложби, уроци изнесени сред природата и свързани със заобикалящата среда, участие в училищни и извънучилищни проекти, представления, тържества, срещи с носители на езика и др.). използване на съвременни и класически средства за обучение: аудио-и мултимедийни материали; печатни материали (разкази, комикси, откъси от книги, проспекти, брошури и др.); електронно обучение (образователен софтуер, онлайн ресурси), връзка с 5

12 СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ КУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО УМЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И СПОРТ всички учебни предмети. участие в екипни проекти и индивидуални дейности, възпитаване в норми на поведение и изграждане на ценностна система и гражданско самосъзнание; осмисляне на националната културна идентичност чрез опознаване културите на другите народи, връзка с всички учебни предмети. работа в екип и изпълнение на индивидуални задачи, приучаване към спазване на срокове, развиване на новаторско мислене и приемане на нови идеи, връзка с всички учебни предмети. дейности за опознаване на националната култура в контекста на световното и европейското културно наследство, проекти, творчески инициативи, участие в постановки, празници и др., посветени на България и на страните на изучавания език, и за развиване на креативност, връзка с учебните предмети български език и литература, музика и изобразително изкуствo. дейности, формиращи навици за природосъобразен и здравословен начин на живот, положително отношение към световното и националното културно наследство, връзка с учебния предмет физическо възпитание и спорт. 6

13 Приложение 15 към т. 15 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2 МОДУЛ ЕЗИКЪТ ЧРЕЗ ЛИТЕРАТУРАТА КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Профилираното обучение по английски език във втори гимназиален етап на средната образователна степен е насочено към разширяване и обогатяване на основни знания, умения и отношения, свързани с изграждането на езикова, социолингвистична, прагматична и междукултурна компетентност като компоненти на комуникативната компетентност на ученика и се провежда в четири модула Устно общуване, Писмено общуване, Езикът чрез литературата и Култура и междукултурно общуване, които представляват единно цяло. В модулите Устно общуване, Писмено общуване и Езикът чрез литературата се посочват очакваните резултати по уменията слушане/четене/говорене/писане, заложени в програмата на съответния модул. В модул Култура и междукултурно общуване се посочват очаквани резултати по компетентности. Тази учебна програма представя профилираната подготовка по английски език за модул Езикът чрез литературата за ученици от ХІ и ХІІ клас, които след интензивно или разширено обучение в VІІІ клас в края на ХІІ клас профилирана подготовка, постигат ниво B2 по Общата европейска езикова рамка. Учебната програма конкретизира резултатите, които учениците трябва да постигнат в края на ХІІ клас профилирана подготовка, в съответствие с Приложение 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба 7 от г. за профилираната подготовка. Тематичните области, езиковите средства, устните и писмените речеви дейности в програмата са съобразени с интересите, възрастовите особености и опита на учениците. Програмата следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящ се за целия етап на обучение. Модулното обучение по английски език в ХІ и ХІІ клас дава възможност на учителя да прилага различни подходи, методи и стратегии на обучение за стимулиране на индивидуалното развитие на учениците и за самостоятелност при учене, както и за насърчаване на мотивацията им в перспективата на ученето през целия живот. 1

14 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Тематични области Очаквани резултати Нови знания 1.* ЧОВЕКЪТ И ДРУГИТЕ 1.1. Семейството 1.2. Детството 1.3. Приятелството 1.4. Любовта 2.* ВЪПРОСЪТ ЗА СЛУШАНЕ Ученикът може: да разбира автентични художествени текстове от основните стилове и жанрове и изказвания за тях, представени от различни източници (жива реч, аудио- и видеоматериали); да разбира основната информация в текста; да разбира основната тема, идеи и проблеми в текста; да разбира подробната и имплицитната информация в текста; да разбира информацията в текстовете, като се опира на знанията и уменията си в други области (наука, култура и др.); да разбира позицията и намерението на автора/говорещия; да разбира логическата и езиковата свързаност на текста. ЧЕТЕНЕ Ученикът може: да разбира автентични художествени текстове от различни стилове и жанрове и Джейн Остин, Гордост и предразсъдъци (откъс по избор). Англия от началото на XIX в. Роман. Сюжет и герои. Ирония Чарлс Дикенс, Оливър Туист (откъс по избор). Викторианската представата за невинното дете Марк Твен, Приключенията на Хъкълбери Фин. (откъс по избор). Америка на XIX век. Романът на израстването и рамката на пътешествието. Хумор Уилям Шекспир, Сонети (сонет по избор). Приятелят като друг "аз". Платонически идеал и земна любов. Ренесансовият сонет Дж. Р. Р. Толкин, Властелинът на пръстените (откъс по избор). Мит, символ и алегория Джон Стайнбек, За мишките и хората (откъс по избор) Уилям Шекспир, Сън в лятна нощ (откъс по избор). Ренесансова драма и театър. Сюжет. Персонажи. Пиеса в пиесата. Поетична драма Емили Бронте, Брулени хълмове (откъс по избор) Ноторн, Алената буква Джанет Уинтерсън, Страсти *или други произведения от посочените автори по избор 2

15 ДРУГИЯ 2.1. Светът на жената 2.2. Раса, етничност, глобализация 3. ЧОВЕКЪТ В ПРИРОДАТА 3.1. Преобразуване на природата 3.2. Преклонение пред природата 3.3. Неподчинената природа 4. ЧОВЕКЪТ В ОБЩЕСТВОТО 4.1. Властта и враждебното общество 4.2. Войната и нейните последици 4.3. Протест и отчуждение отзиви (рецензии) за тях; да разбира основната информация в текста; да определя основната тема, идеи и проблеми в текста; да разбира подробната и имплицитната информация в текста; да разбира информацията в текстовете, като се опира на знанията и уменията си в други области (наука, култура и др.); да разбира позицията и намерението на автора в художествен текст и/или откъс от текст; да разбира логическата и езиковата свързаност на текста; да разбира сложни конструкции, идиоматични изрази и основни художествени похвати; да съзнава многозначността на художествения текст и образните (фигуративните) употреби на езика в него; да извлича значението на фраза или израз въз основа на контекста. ГОВОРЕНЕ Ученикът може: При диалогична реч да участва в различни форми на спонтанно и подготвено обсъждане на теми, идеи и проблеми от художествен текст (разговор, Вирджиния Улф, Три гвинеи/мисис Далауей (произведение и откъс по избор) Жената в съвременната литература: Айрис Мърдок, Маргарет Драбъл, Дорис Лесинг (автор, произведение и откъс по избор) Тони Морисън, Възлюбена (откъс по избор)/ Сини очи Женска литература *или други произведения от посочените автори по избор Даниел Дефо, Робинзон Крузо (откъс по избор). Просвещение. Просвещенските идеи за човека и природата Поетите романтици: Уърдсуърд, Колридж, Байрон, Шели, Кийтс (автор и стихотворение по избор). Романтическите представи за природата Хеминуей - разкази *или други произведения от посочените автори по избор Ф. Скот Фитцджералд, Великият Гетсби (откъс по избор). Изгубеното поколение Джон Стайнбек, Гроздовете на гнева (откъс по избор) Греъм Грийн, Тихият американец (откъс по избор) Хемингуей, Сбогом на оръжията (откъс по избор) Робърт Барнс, История на света в 10 и ½ глави 3

16 5. ВЪОБРАЖАЕМО И РЕАЛНО 5.1. Утопия и дистопия ) 5.2. Въображаеми светове 5.3. Въображение и наука 5.4. Виртуалното дискусия, интервю): да започва, поддържа и завършва разговор при дискусия и интервю; да формулира аргументирано и логически свързано изказванията си; да реагира адекватно на изказвания като използва подходящо подбрани езикови средства. да изразява и аргументира лична позиция по проблем от художествен текст; да говори правилно и свободно, като използва разнообразни езикови средства; да формулира изказванията си с произношение и интонация, отговарящи на езиковите норми; да говори гладко и с нормално темпо. При монологична реч да прави спонтанни и подготвени изказвания по теми и проблеми от художествен текст (мнения, съобщения, презентации, доклади и др.); да дефинира, описва, обяснява и оценява проблем от художествен текст; да резюмира художествени текстове или откъси от тях; да изразява, аргументира и защитава собствено мнение; да формулира аргументирано и логически *или други произведения от посочените автори по избор Джонатан Суифт, Пътешествията на Гъливер (откъс по избор) Джордж Оруел, 1984 /Рей Брадбъри, 451 по Фаренхайт (автор, произведение и откъс по избор) Антъни Бърджис, Портокал с часовников механизъм (откъс по избор). Литература на постмодернизма Дъглас Адамс, Пътеводител на галактическия стопаджия (откъс по избор). Фикционален свят Айзък Азимов, Аз, роботът (откъс по избор). Жанрът научна фантастика (sci-fi) Дейвид Мичел, Облакът Атлаз Литературата и медиите кино, телевизия и интернет. Електронна литература. Примерен текст: Майкъл Джойс, Следобед (разказ) *или други произведения от посочените автори по избор 4

17 свързано изказванията си; да говори правилно и свободно като използва разнообразни езикови средства; да формулира изказванията си с произношение и интонация, отговарящи на езиковите норми; да говори гладко и с нормално темпо. ПИСАНЕ Ученикът може: да създава собствен текст с ясно формулирана теза по проблем от художествен текст (коментар, анотация, резюме, есе и др.); да изгражда логически свързан и структуриран текст, съответстващ на темата, адресата, стила и жанра и съобразен с граматичните и правописните норми на езика; да коментира, описва, обяснява и оценява проблем от художествен текст; да аргументира позицията си с убедителни доказателства и да използва подходящи примери; да прилага стратегии и езикови средства за оформянето на текст (структуриране, кохезия и др.). 5

18 *Препоръчва се тематичните области 1 и 2 да се разработват в ХІ клас, а тематичните области 3, 4, 5 и 6 в ХІІ клас. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас 36 часа Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас 31 часа Препоръчително разпределение на учебните часове за учебна година XI клас XII клас За нови знания 18 часа 15 часа За упражнения, преговор и обобщение 12 часа 11 часа За проекти и собствени проучвания 6 часа 5 часа Текущи оценки за учебен срок XI клас XII клас Устни изпитвания и участие в работа в клас (практически задачи, групови дискусии) минимум 1 оценка минимум 1 оценка Домашни работи и проекти минимум 1 оценка минимум 1 оценка Допълнителни уточнения за модула Езикът чрез литературата : Обучението в модула Езикът чрез литературата предполага запознаване с автентични художествени произведения (или откъси от тях), които задават рамка за тълкуване на обсъжданите проблеми и осигуряват основата за информирани дискусии по предложените теми. Препоръчва се да се следва разпределението на тематичните области по класове и да се работи с авторите и произведенията, посочени в колона Нови знания. Предложените по темите автори и произведения са в някои случаи повече от един/едно, за да се даде възможност за избор. Допустимо е използването на откъси от различни произведения по една и съща тема с цел да се направи съпоставка и да се откроят смисловите, идейните и стилистичните различия между тях в контекста на тяхното създаване и с оглед на съвременното им възприемане. 6

19 Една урочна единица следва да бъде с продължителност два учебни часа последователни или слети в блок. Препоръчва се използването на интерактивни методи на преподаване, както и насърчаването на проектната работа и на самостоятелните проучвания на учениците по темите според интересите им. При четенето на отделните текстове учениците се насърчават да: събират самостоятелно информация за историческия и културния контекст, както и за автора на творбата. Тази дейност предполага самостоятелна работа и работа в екип с електронни бази данни и библиотечни фондове; откриват в изучавания текст особеностите на съответната епоха и на породилата ги социокултурна среда. Тази дейност ангажира връзки с модула Култура и междукултурно общуване от профилираната подготовка по чужд език; дискутират смисъла и възприемането на произведенията на литературната класика през очите на съвременния млад читател; правят паралели между текстове от различни автори, школи, направления и епохи, на базата на тяхното третиране на тематичната област, към която тези текстове принадлежат; използват тематичните области като интерпретативна рамка за откриване на подтемите и идеите на разглеждания текст. Тази дейност ангажира интерпретативни умения, развивани в цялостния курс на обучение; дебатират върху разпознатите основни теми и изразяват и аргументират лично мнение върху тях в писмен и устен вид. Тази дейност предполага връзки с модулите Писмено общуване и Устно общуване. Възможни конкретни форми дискусия, работни групи, презентация, писмен проект, писмен коментар върху цитат, есе, интерпретативно съчинение, писмен отговор на литературен въпрос, както и симулационни игри, театрални постановки, използване на мултимедия; проследяват разгъването на сюжета и структурирането на текста. Тази дейност включва умения за резюмиране на съдържанието и сегментиране на неговото хронологично представяне. Ангажират се аналитични и структуриращи умения, развивани в целия курс на обучение; коментират героите на творбата и техните позиции, като изразяват собствено виждане върху тях. Тази дейност включва връзки с модулите Писмено общуване и Устно общуване. Възможни конкретни форми дискусия, работни групи, презентация, писмен проект, симулационни игри, театрални постановки, използване на мултимедия; анализират текстовете на формално ниво, като обръщат внимание на стиловите средства и езика като градивен материал и среда на литературното произведение; превеждат самостоятелно и обсъждат преводи на откъси от съвременни прозаични художествени текстове. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ интегрирано изграждане на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане чрез разбиране и съставяне на устни и писмени послания, разбиране и изразяване на мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в устна, така и в писмена форма в 7

20 КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ предвидими и познати ситуации; използване на помощни материали и техника. обогатяване на лексиката и осмисляне на отделни граматически категории, развиване на усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за конкретен контекст, връзка с учебен предмет български език и литература. дейности за запознаване с основни математически действия и концепции и с основни принципи и методи на природните науки и технологиите, както и отражението им върху природната среда, връзка с изучавания материал по учебните предмети математика, природни науки. използване на системи за електронно обучение в часовете по английски език за развиване на езикови умения чрез ИКТ, връзка с учебен предмет информационни технологии. натрупване на знания и опит за осъзнаване на потребност от мотивирано учене и необходимост от постоянно самоусъвършенстване чрез: ролеви игри и симулации; самостоятелни задачи, отговарящи на индивидуалните интереси на учениците; представяне на съчинения, стихотворения, песни и пиеси; работа по проекти и презентации; дидактически игри в устна или писмена форма (съставяне на фрази, истории с определени думи, групиране на думи, кръстословици, и т.н.); извънкласна дейност, обвързана с учебния процес (посещения на кино, театрални или оперни постановки на английски език, или свързани с културния контекст на англоговорящите страни, изложби, уроци изнесени сред природата и свързани със заобикалящата среда, участие в училищни и извънучилищни проекти, представления, тържества, срещи с носители на езика и др.). използване на съвременни и класически средства за обучение: аудио-и мултимедийни материали; печатни материали 8

21 СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ КУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО УМЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И СПОРТ (разкази, комикси, откъси от книги, проспекти, брошури и др.); електронно обучение (образователен софтуер, онлайн ресурси), връзка с всички учебни предмети. участие в екипни проекти и индивидуални дейности, възпитаване в норми на поведение и изграждане на ценностна система и гражданско самосъзнание; осмисляне на националната културна идентичност чрез опознаване културите на другите народи, връзка с всички учебни предмети. работа в екип и изпълнение на индивидуални задачи, приучаване към спазване на срокове, развиване на новаторско мислене и приемане на нови идеи, връзка с всички учебни предмети. дейности за опознаване на националната култура в контекста на световното и европейското културно наследство, проекти, творчески инициативи, участие в постановки, празници и др., посветени на България и на страните на изучавания език, и за развиване на креативност, връзка с учебните предмети български език и литература, музика и изобразително изкуствo. дейности, формиращи навици за природосъобразен и здравословен начин на живот, положително отношение към световното и националното културно наследство, връзка с учебния предмет физическо възпитание и спорт. 9

22 Приложение 16 към т. 16 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2 МОДУЛ КУЛТУРА И МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Профилираното обучение по английски език във втори гимназиален етап на средната образователна степен е насочено към разширяване и обогатяване на основни знания, умения и отношения, свързани с изграждането на езикова, социолингвистична, прагматична и междукултурна компетентност като компоненти на комуникативната компетентност на ученика и се провежда в четири модула Устно общуване, Писмено общуване, Езикът чрез литературата и Култура и междукултурно общуване, които представляват единно цяло. В модулите Устно общуване, Писмено общуване и Езикът чрез литературата се посочват очакваните резултати по уменията слушане/четене/говорене/писане, заложени в програмата на съответния модул. В модул Култура и междукултурно общуване се посочват очакваните резултати по компетентности. Тази учебна програма представя профилираната подготовка по английски език за модул Култура и междукултурно общуване за ученици от ХІ и ХІІ клас, които след интензивно или разширено обучение в VІІІ клас в края на ХІІ клас профилирана подготовка, постигат ниво B2 по Общата европейска езикова рамка. Учебната програма конкретизира резултатите, които учениците трябва да постигнат в края на ХІІ клас профилирана подготовка, в съответствие с Приложение 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба 7 от г. за профилираната подготовка. Тематичните области, езиковите средства, устните и писмените речеви дейности в програмата са съобразени с интересите, възрастовите особености и опита на учениците. Програмата следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящ се за целия етап на обучение. Модулното обучение по английски език в ХІ и ХІІ клас дава възможност на учителя да прилага различни подходи, методи и стратегии на обучение за стимулиране на индивидуалното развитие на учениците и за самостоятелност при учене, както и за насърчаване на мотивацията им в перспективата на ученето през целия живот. 1

23 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Тематични области Очаквани резултати по компетентности Нови знания 1. Институции, законност и Когнитивна (познавателна) ежедневни практики да разбира в подробности текстове от различни източници, свързани със 1.1. Правова система и обичаи съвременността и модерните културни обичайно право, видове адвокати, видове съдии и процеси в англоезичния свят; 1.2. Политическа организация, да сравнява културни събития, институции и власт забележителности и тенденции от България и англоезичния свят; 1.3. Културни практики на идентичност 2. Културни скриптове 2.1. Важни етапи в човешкия живот и техните проекции в ежедневието да познава популярните стереотипи за социокултурата на англоезичните култури; да намира, обработва и обобщава информация по дадена тема, свързана с определени културни събития, забележителности и тенденции в англоезичния свят; да осмисля различията в начина на възприемане на света и в езиковия изказ на български и английски; в контекст на многоезичие да прави културни паралели между езиците и културите, които познава. съдебни институции; конституция; партии; избирателна система; институцията на кралската власт, омбудсман и др. Видове местна власт. Двукамерната система на управление. Парламентарно устройство: Конгрес Сенат (горна камара) и Камара на представителите (долна камара), Парламент Камара на лордовете и Камара на общините; пиенето на чай; наблюдение на птици; конни надбягвания; клубове; дневни центрове за интеграция и др.; диетичната кока-кола и моловете; колежански спорт и футболните майки ; модели на бунтарство, неконформизъм и заявена индивидуалност; начини на изразяване на принадлежност в ежедневието. раждане; избор на училище и завършване на средно образование; сватба и алтернативни модели на съжителство; майчинство и модели на отглеждане на 2

24 2.2. Организация на ежедневието Поведенческа да се ориентира и реагира адекватно в ежедневни ситуации в англоезична културна среда; да изразява и аргументира в писмена и устна форма лична позиция в ситуации, свързани с културни събития, 2.3. Модели на невербална забележителности и тенденции от комуникация англоезичния свят; да пренася опита си от родната култура и да го използва за придобиване на нов в англоезична културна среда; да прилага нормите на речевия и поведенческия етикет и да използва подходящи регистри на общуване в съответствие с културния и ситуативния 3. Koсмополитност, раса и етничност история и съвременност 3.1. Градът като емблема на космополитността 3.2. Етносна и расова толерантност 3.3. Развитие на космополитността във времето 4. Авангардно изкуство и попкултура. Съвременни контекст; да разбира невербалното съдържание на посланието (жестове, мимика, поведение) на носителите на англоезични култури; да установява и поддържа контакти с хора, които принадлежат към англоезичните култури и езикови общности; да преодолява в междукултурното общуване популярните стереотипи за англоезичните култури; да представя резултатите от самостоятелни проучвания за културни събития, забележителности и тенденции по зададена тема, свързана с културното многообразие на англоезичния свят; деца; погребение и др.; ученически и студентски живот; братства; еманципиране на индивида от семейството и самостоятелност; съседите; общност; грижа за възрастните; роднински връзки; правно решаване на междусъседски спорове; условия на труд; учителската професия и др.; социални услуги националната здравна система, жилищно настаняване, дневни центрове, доброволни социални дейности; образование видове училища; изпити; популярни модели за прекарване на свободното време (посещение на клубове, библиотеки и четене, гости с преспиване, дни за игра, публични четения и представяния на книги и др.); най-типични жестове и мимики; кодът на облеклото; храненето като ежедневна практика (посещения на ресторанти през седмицата, ритуалът на семейния пикник, митът за кутията за обяд и др.). градът като културно явление; културна маркираност на географията на града (гетото, ситито, даунтаун, пош и културни места); понятието за и отношението към различните етноси; ролята на историческото развитие за изграждането на етническа толерантност; понятието за равенство и видове дискриминация; национален характер/манталитет: колективизъм, патриотизъм, религиозност, справедливост и други основни ценности. 3

25 културни митове и икони да прилага знанията си за различни сфери на културния и обществения живот, като се 4.1. Бележити средища на съобразява с конкретната ситуация. изкуството 4.2. Видове медии. Ролята на жълтата преса. Интернет 4.3. Кино и сценични изкуства 5. Междукултурна комуникация основни принципи и проблеми 5.1. Културни стереотипи и толерантност 5.2. Мултикултуралност и комуникативни кодове. Глобализация и транснационалност Ценностна да познава и се съобразява с ценностната система, заложена в англоезичните култури; да разпознава и осмисля артефакти и културни символи от културите на англоезичните страни; да дава оценка и аргументира мнението си за информация от различни медийни източници, както и за произведения на изкуството от англоезичните култури; да сравнява собствената си оценка с тази на други участници в общуването за факти, събития и процеси от родната и англоезичните култури; да разбира етичната и моралната нагласа на другия в междукултурна среда; да проявява толерантност и емоционална съпричастност към англоезичните култури, без да омаловажава собствената си. Стратегическа да използва набор от стратегии за успешно поддържане на контакти с хора от други култури (предимно англоезични); да решава проблеми на комуникацията, които възникват поради липса на умения у Кралският театър, Тейт, Британският музей и Националната художествена галерия; Бродуей, Холивуд, Метрополитън, Музеят на модерното изкуство (Чикаго); читателски клубове и репертоарни/аматьорски театри; вестниците като институция ( Таймс, Гардиан, Обзървър, Индипендънт, Ню Йорк таймс, Уошингтън пост, Чикаго трибюн, Ю Ес Ей тъдей и др.); таблоидите и социалните слоеве ( Сън, Дейли мейл, Дейли мирър, Нешънъл инкуайърър, Ню Йорк пост, Стар мегазин ); справочна информация в интернет (електронни библиотеки, виртуални музеи и изложби, учебни сайтове); общуване в интернет; социални мрежи; популярни (телевизионни) филми/филмови сериали. отражение на стереотипите в езика. Културноспецифични метафори и модели на образност. Идиоми и поговорки (идиоми, свързани с различни културни общности холандската и шотландската култури като източник на мотивирани идиоми, индианската култура като източник на мотивирани идиоми); глобализация и културна специфичност; дигитализиране и унифициране на моделите на общуване; виртуални културни граници (различното съдържание 4

26 събеседниците за установяване и поддържане на междукултурно общуване. зад идентични знаци). СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас 36 часа Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас 31 часа Препоръчително разпределение на учебните часове за учебна година XI клас XII клас За нови знания 18 часа 15 часа За упражнения, преговор и обобщение 11 часа 10 часа За проекти и собствени проучвания 7 часа 6 часа Текущи оценки за учебен срок XI клас XII клас Устни изпитвания и участие в работа в клас (практически задачи, групови дискусии) минимум 1 оценка минимум 1 оценка Домашни работи и проекти минимум 1 оценка минимум 1 оценка Допълнителни уточнения за модула Култура и междукултурно общуване : Обучението в модула Култура и междукултурно общуване предполага запознаване с определени метатекстове (теоретико-критични или теоретико-аналитични текстове), които задават рамка за тълкуване на обсъжданите събития, явления и факти и осигуряват основата за информирани дискусии. В тази насока се препоръчва преподавателите да се запознаят задълбочено и в пълната им цялост със следните текстове и да решат каква част от тях ще поднесат на учениците под формата на нови знания при фронталната форма на обучение: Samovar, Lary, Porter, Richard and McDaniel, Edwin (2011) Intercultural Communication: A Reader. Wadsworth Publishing. Lustig, Myron and Jolene Koester (2009) Intercultural Competence: Interpersonal Communication Across Cultures. Pearson. Carbaugh, Donal (2005) Cultures in Conversation. Routledge. Oakland, John (2011) British Civilization: An Introduction. Routledge. Fox, Kate (2005) Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour. Hodder & Stoughton. 5

27 Crowther, Jonathan (2005) Oxford Guide to British and American Culture: For Learners of English. Oxford University Press. Всички текстове, подбрани за модула Езикът чрез литературата, организирани по тематични области, могат да се използват в часовете за модула Култура и междукултурно общуване при спазване на тематично единство и съответствие. Препоръчва се използването на оригинални брошури и гидове от/за музеи и галерии. Препоръчително е да се използват и оригинални статии и други материали от описаните медии (по избор). Макар преподавателите да имат свободата да решат какви артефакти и текстове ще включат в преподаването, се препоръчват следните материали: Книги Bennun, David (2006) British as a Second Language. Ebury Press. Clarke, Stephen (2011) 1000 years of annoying the French. Black Swan. Crystal, Ben and Adam Russ (2010) Sorry, I'm British!: An Insider's Guide to Britain from A to Z. Oneworld Publications. Faul, Stephanie (2008) The Xenophobe's Guide to the Americans (Xenophobe's Guides). Oval books. Johnston, Dileri (2000) Speak American: A Survival Guide to the Language and Culture of the U.S.A. Random House. Miall, Antony and David Milsted (2008) The Xenophobe's Guide to the English (Xenophobe's Guides). Oval books. Wanning, Esther (2009) United States of America (Culture Shock!): A Survival Guide to Customs and Etiquette. Marshall Cavendish. Walmsley, Jane (2003) Brit-think, Ameri-think: A Transatlantic Survival Guide. Penguin books. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ интегрирано изграждане на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане чрез разбиране и съставяне на устни и писмени послания, разбиране и изразяване на мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в устна, така и в писмена форма в предвидими и познати ситуации; използване на помощни материали и техника. обогатяване на лексиката и осмисляне на отделни граматически категории, развиване на усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за конкретен контекст, връзка с учебен предмет български език и литература. дейности за запознаване с основни математически действия и концепции и с основни принципи и методи на природните науки и технологиите, както и отражението им върху природната среда, връзка с изучавания материал по учебните предмети математика, природни науки. използване на системи за електронно обучение в часовете по английски език за развиване на езикови умения чрез ИКТ, връзка с учебен предмет информационни 6

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Microsoft Word - КрЕ-ПП_11_12 клас_B2.docx

Microsoft Word - КрЕ-ПП_11_12 клас_B2.docx Приложение 9 към т. 9 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Профилираното

Подробно

Microsoft Word - АрE-ПП_11_12 klas_B2.docx

Microsoft Word - АрE-ПП_11_12 klas_B2.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Приложение 1 към т. 1 Профилираното

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Microsoft Word - ЯЕ-ПП_11_12 клас_В2.docx

Microsoft Word - ЯЕ-ПП_11_12 клас_В2.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Приложение 13 към т. 13 Настоящата учебна

Подробно

Microsoft Word - UP_VIII_L

Microsoft Word - UP_VIII_L УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VIII КЛАС КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Приложение 1 към т.1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по литература в VIII

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Microsoft Word - 6 kl ivrit

Microsoft Word - 6 kl ivrit Приложение 6 към т. 6 Кратко представяне на учебната програма УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА VI КЛАС Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК-ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за

Подробно

Microsoft Word - romanian_12kl.doc

Microsoft Word - romanian_12kl.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XII КЛАС, ПЪРВИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като първи чужд език са разработени в съответствие

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърска програма: (код и наименование)... УЧЕБНА ПРОГРАМА

Подробно

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XI КЛАС, ВТОРИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като втори чужд език са съобразно ДОИ по чужди езици

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Приложение 1 към т. 1 Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx Приложение 1 към т. 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и Наредба 10 за организация на дейностите в училищното

Подробно

Microsoft Word - 2 kl ivrit

Microsoft Word - 2 kl ivrit Приложение 2 към т. 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА II КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ОСМИ КЛАС София, 2009 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗА VІІI КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното о

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното о УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното образование, а изучаването на класическите езици е неразделна

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

Microsoft Word - B1 ivrit

Microsoft Word - B1 ivrit Приложение 10 към т. 10 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 Кратко представяне на учебната програма Обучението по чужд език- иврит в първи гимназиален етап е насочено към овладяване на знания,

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Въведение във Визуалното

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ1 ООД София 1618, НСУ София, кв. Овча купел І, ул. Монтевидео 21 www.harmonia1.com, e-mail: harmonia1@abv.bg, 0878 860 803 Утвърдил: Директор на ЦПО Към Хармония

Подробно