Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1"

Препис

1 тично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за ) 1 По вид и по цвят Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група. 1, с. 6 1 Редувам цветове Равнинни Открива признаци за редуване на обекти. Открива зависимост в дадена редица и я продължава. Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични. 1, с. 7 Жетони 1 По вид и по цвят Равнинни Образува предметни групи по словесно зададен признак. Самостоятелно избира признак за групиране на предмети. Открива зависимост в редица и довършва подреждането ѝ. Разпознава и назовава геометрични (Детско портфолио) В коя кошничка е моето място 2 Кое къде е Определя пространственото разположение на обекти, като използва вляво/вдясно спрямо себе си. Определя пространственото разположение на обекти, като използва между/по средата. Определя пространственото разположение на обекти, като използва горе/долу спрямо себе си. Определя пространственото разположение на обекти, като комбинира горе/долу и ляво/дясно. Определя взаимното разположение на обекти (над, под, пред, зад, до, върху, на и др.). Представя графично пространствени. 1, с Познавам посоките Определя посоката на движение на обект от ляво надясно или от дясно наляво спрямо себе си (надясно, наляво). Определя посока на движение на обект. като комбинира горе/долу и вляво/вдясно (например от горе вляво надолу вдясно). 1, с Познавам Назовава части на собственото си тяло, като определя лява/дясна ръка, Подвижна игра

2 посоките ляв/десен крак, ляво/дясно ухо/око. Ориентира се в двумерното пространство по план. Определя пространствените (вътре, вън, между, затворено, отворено). Подай си дясната ръка Карта на съкровище 3 4 Проследяване на постиженията на децата 5 Числото едно и неговата цифра 1 Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 1. Разпознава и назовава цифрата на число 1. Съотнася количество от един обект към цифрата на числото. Определя първи обект в редица. 1, с Числото две и неговата цифра 2 Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 2. Разпознава и назовава цифрата на число 2. Съотнася количество от два обекта към цифрата на числото 2. Брои до две. Определя реда на обект в редица от десет обекта. Примерна разработка на педагогическа ситуация 1, с Числата едно и две и цифрите им Определя броя на обекти и ги свързва със съответната цифра на числото. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях. Разпознава ден и нощ като две части на едно денонощие. Подвижна игра Ден и нощ 6 Кой къде е Движи се в определена посока по словесни сигнали, включващи думите над, под, най-горе, най-долу, между, вляво, вдясно. Определя посоките и направленията нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно. Ориентира се в двумерното пространство по план. Определя местоположения и пространствени, като използва: съседство, отляво, отдясно, по средата, горе вляво, долу вдясно. 1, с Геометрични Равнинни Открива и назовава геометричните кръг, квадрат, правоъгълник,

3 триъгълник. Открива познати геометрични в двумерното пространство и ги назовава. Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични. Графично възпроизвежда геометрични. 1, с Части на денонощието Разпознава и назовава ден и нощ като две части на едно денонощие. Разпознава и назовава частите на деня сутрин, обед, вечер. Разбира значението на преди обед и следобед. Използва понятията по-рано, по-късно, преди и след. Кога се случва това Насочва се вниманието към обичайни действия, случващи се през деня, според личния опит. 7 Числото три и неговата цифра 3 Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 3. Образува предметни групи от 3 предмета. Разпознава и назовава цифрата на число 3. Брои до три. Съотнася количество от три обекта към цифрата на числото 3. Определя реда на обект в редица от десет обекта. 1, с Повече, помалко, поравно Установява количествено равенство, неравенство на две групи от предмети. Използва изразите по-малко, повече, поравно. Сравнява две предметни групи чрез съпоставяне на предметите им. Моделира количествени в две предметни групи, като превръща количествено равенство в неравенство и обратно. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях. Познава, назовава и подрежда месеците на годината, отнасящи се към сезона есен. 1, с. 39 Природен календар 7 По-лек, по-тежък Практически определя тежестта на предмет (играчка) лек или тежък. Сравнява тежестта на предмети по време на игри, като използва Пълната торбичка

4 лек/тежък. Сравнява обекти, като използва по-лек, по-тежък. 8 Числото четири и неговата цифра 4 Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 4. Образува предметни групи от 4 предмета. Разпознава и назовава цифрата на число 4. Съотнася количество от четири обекта към цифрата на числото 4. Брои до четири. Ориентира се в последователността на годишните сезони. Определя реда на обект в редица от 10 обекта. 1, с Числото пет и неговата цифра 5 Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 5. Образува предметни групи от 5 предмета. Брои до пет. Примерна разработка на педагогическа ситуация 1, с. 45 Разпознава и назовава цифрата на число 5. Сравнява броя на обектите (до 5) в две множества. Съотнася количество от пет обекта към цифрата на числото 5. Разбира и използва редното значение на числото 5 пети. Определя реда на обект в редица от десет обекта. 8 Числова редица до 5 Изобразява количество, зададено чрез цифра на число. Подрежда редицата на числата до 5 (с жетони, магнитни фигурки и др.). Разбира, че всяко следващо число е по-голямо от предишното с 1. Разбира количественото и редно значение на числата до 5 и познава циф рите им. Брои до 5 в прав и обратен ред. Сравнява броя на обектите (до 5) в две множества. цифри и жетони (Детско портфолио) Намери и поправи грешката

5 9 Картина от Равнинни Открива геометрични в композиция. Установява независимостта на геометричната фигура от нейните несъществени признаци. Създава композиция от геометрични по собствен замисъл и по даден модел. Свързва по форма обекти от заобикалящата среда с геометрични. Комбинира познати геометрични. Примерна разработка на педагогическа ситуация 1, с Рисувам в квадратна мрежа Равнинни Графично възпроизвежда геометрични. Пренася очертана геометрична фигура в квадратна мрежа. Подрежда елементите на симетрично изображение. Ориентира се в двумерното пространство (в квадратна мрежа). 1, с. 53 Практически 9 Геометрични Равнинни Композира квадрат и правоъгълник от няколко квадрат, право ъгълник и триъгълник. Търси повече от едно решение и начин на изпълнение на задачата. Моделира те квадрат и правоъгълник, като използва разно образни материали и предмети. обследва модел на геометрични и от дадени създава нови чрез прегъване, прилагане, разрязване 10 Повече, по-малко, поравно Определя броя на обекти до 5 и го означава със съответната цифра. Брои до пет и отброява указан брой предмети/обекти. Установява количествено равенство или неравенство. Сравнява броя на обектите (до 5) в две множества и използва изразите повече, по-малко, поравно. 1, с Числото шест и неговата цифра 6 Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 6. Образува предметни групи от 6 предмета. Разпознава и назовава цифрата на числото 6. Групира обекти по вид и според броя им ги съотнася към цифра. Брои до 6 в прав и обратен ред. 1, с. 59

6 Подрежда редицата на числата до 6. Определя реда на обект в редица от десет обекта. Разбира и използва редното значение на числото 6 шести. 10 Числова редица до 6 Брои до 6 в прав и обратен ред. Подрежда редицата на числата до 6 с предмети. Сравнява броя на обектите (до 6) в две множества. Употребява изразите повече, по-малко, поравно. цифри и жетони (Детско портфолио) Брой наум 11 Числото седем и неговата цифра 7 Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 7. Образува предметни групи от 7 предмета. Разпознава и назовава цифрата на числото 7. Брои до 7 в прав и обратен ред. Подрежда множества в зависимост от броя на обектите в тях (до 7 обекта). Определя реда на обект в редица от десет обекта. Разбира и използва редното значение на числото 7 седми. 1, с Дните на та Познава и назовава дните от та. Подрежда дните на та в тяхната последователност. Разбира редното значение на числата до 7 и определя дните на та като първи, втори, трети и т.н. 1, с Височина, дължина, ширина Назовава и показва дължина, височина, ширина на предмет. Подрежда във възходящ и в низходящ ред предмети по тяхната височина/ширина/дължина. Строители Конструиране с Открива мястото на пропуснат обект в сериационен ред. Използва понятията висок/нисък, по-висок/нисък, най-висок/нисък, широк/тесен, по-широк/тесен, най-широк/тесен, дълъг/къс, подълъг и т.н. кубчета на различни по височина кули, ширина и дължина пътища, мостове 12 Числото осем Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 8. Образува

7 и неговата цифра 8 предметни групи от 8 предмета. Разпознава и назовава цифрата на числото 8. Брои до 8 в прав и обратен ред. Определя реда на обект в редица от десет обекта. Разбира и използва редното значение на числото 8 осми. 1, с Броя до 8 Подрежда редицата на числата до 8. Разбира, че всяко следващо число е поголямо от предишното с 1. Разбира количественото и редно значение на числата до 8 и познава цифрите им. Изобразява количество по зададена цифра. Познава, назовава и подрежда месеците на годината, отнасящи се към сезона зима. 1, с. 75 Природен календар 12 Денонощие Разпознава и назовава частите на деня сутрин, обед, вечер. Разбира значението на преди обед и следобед. Разбира редуването на три денонощия, като използва вчера, днес и утре. Природен календар Кога се случва това 13 Повече, помалко, поравно Установява количествено равенство, неравенство в две групи от предмети. Използва изразите по-малко, повече, поравно. Сравнява две групи от обекти чрез съпоставяне на предметите им. Брои до 8. Примерна разработка на педагогическа ситуация 1, с По-висок, по-нисък представи Измерва височина чрез брой мерителни линийки в изобразена ситуация. Сравнява предмети по височина. Нарежда предмети по височина в практически ситуации. Подрежда три обекта във възходящ и низходящ ред по височина. Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица. 1, с Числата до 8 Брои до 8 в прав и обратен ред, отброява предмети до 8. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях. Сравнява броя на обектите (до 8) в две множества.

8 14 Числото девет и неговата цифра 9 Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 9. Образува предметни групи от 9 предмета. Разпознава и назовава цифрата на числото 9. Определя броя на обекти в група и ги свързва със съответната цифра. Разбира и използва редното значение на числото 9 девети. Определя реда на обект в редица до десет обекта. 2, с Редица на числата Подрежда редицата на числата до 9. Разбира, че всяко следващо число е поголямо от предишното с 1. Разбира количественото и редно значение на числата до 9 и познава цифрите им. Открива мястото на предмет в серия. Брои до 9 в прав и обратен ред. 2, с Подреждам по брой и по вид Разпознава признаци за групиране на обекти (форма, цвят, брой, вид). Образува подгрупи от образувани групи. Определя принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група. цифри и жетони (Детско портфолио) 15 Картина от Равнинни Открива геометрични в композиция. Установява независимостта на геометричната фигура от нейните несъществени признаци. Свързва по форма обекти от заобикалящата среда с геометрични. Графично възпроизвежда геометрични. 2, с По-широк, по-тесен Измерва ширина чрез брой мерителни линийки в изобразена ситуация и я означава с цифра. Сравнява предмети по ширина. Нарежда предмети по ширина в практически ситуации. 2, с Открий скритите подаръци Движи се в пространството по предварително зададен план (карта). Използва термини за посоки, направления и местоположения. Открий скритите подаръци 16 Годишни сезони Разпознава и назовава годишните сезони. Ориентира се в последователността на сезоните. 2, с. 20

9 Свързва годишните сезони със съответните климатични промени. Природен календар 16 Височина и дължина Сравнява предмети по височина. Нарежда предмети по височина в практически ситуации. Подрежда пет предмета във възходящ ред по височина. Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица. Подрежда три предмета в низходящ ред по дължина. 2, с Денонощие Разпознава и назовава частите на денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ. Разбира значението на преди обед и следобед. Използва понятията по-рано, по-късно, преди и след. Кога се случва това 17 Колко станаха Добавяне на 1 Възприема събирането като практическо добавяне на обект към група. Брои обектите в получената група. Разбира, че след добавянето полученото количество е повече от първоначалното. Примерна разработка на педагогическа ситуация 2, с Колко станаха Добавяне на 1 Анализира изобразена ситуация за добавяне на обект към дадена група. Брои до 9. Определя броя на обекти и го представя чрез пръстите на ръцете си, точки и др. Разбира че след добавянето полученото количество е повече от първоначалното. 2, с Кое къде е? Движи се в определена посока по словесни сигнали, включващи думите: над, под, най-горе, най-долу, между, вляво, вдясно. Определя посоките и направленията нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно. Използва пространствени термини за местоположения и пространствени, като използва съседство, отляво, отдясно, по средата, горе вляво, долу вдясно. Подвижна игра Весел влак 18 Числата нула и десет Разпознава празно множество и начина на записване с 0. Разпознава и назовава числото 10. 2, с. 36

10 Образува предметни групи по брой. Брои до 10 в прав и обратен ред. Подрежда модел на числова редица с предмети. 18 Часовник Познава предназначението на часовника като уред за измерване на времето. Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото. Определя реда на обект в редица от десет обекта. 2, с Часовник от Равнинни Разпознава и назовава геометрични. Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични. Създава композиция от геометрични. Създава композиция от геометрични (часовници с различна форма кръгли, правоъгълни, квадратни) 19 Броя до 10 Брои до 10 в прав и обратен ред. Отброява предмети до десет. Подрежда редицата на числата до 10. Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото. Разпознава цифрите на числата. 2, с Редица на числата Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото. Определя реда на обект в редица от десет обекта. Разпознава цифрите на числата. 2, с Повече, по-малко, поравно Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества. Използва изразите повече, по-малко, поравно. Практически добавя обект към група за превръщане на количествено неравенство в равенство. цифри и жетони (Детско портфолио) 20 Числата до 10 Брои и определя количества. Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества. 2, с. 50

11 Използва поравно, повече и по-малко. Добавя обект към група и установява резултата чрез броене. Познава цифрите на числата и тяхното място в числовата редица. 20 Добавям 1 и 2 Възприема събирането като практическо добавяне на обект към група. Определя броя на обекти и го представя чрез пръстите на ръцете си, точки и др. Разбира, че след добавянето полученото количество е повече от първоначалното. 2, с Геометрични Равнинни Свързва по форма обекти от заобикалящата среда с геометрични. Моделира по образец познати геометрични. Примернаразработка напедагогическаситу ация 21 Колко останаха Отнемане Възприема изваждането като практическо отнемане на част от група. Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества. Анализира изобразена ситуация за отнемане на обект от дадена група. Брои обектите в получената група. Разбира, че след отнемането полученото количество е по-малко от първоначалното. 2, с Колко останаха? Отнемане Възприема изваждането като практическо отнемане на част от група. Определя броя на обекти и го представя чрез пръстите на ръцете си, графично (точки и др.). Възприема на нагледно-действена основа задачи за отнемане на един обект от дадена група. 2, с Числова редица до 10 Брои до десет в прав и обратен ред, отброява предмети до десет. Подрежда редицата на числата до 10. Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група. цифри и жетони (Детско портфолио) 22 Геометрични Равнинни Разпознава и назовава познати геометрични. Брои до 10. Определя броя на обекти и го представя графично (записване с точки). 2, с. 64

12 Графично възпроизвежда геометрични. 22 Кое къде е Равнинни Разпознава и назовава познати геометрични. Ориентира се в двумерното пространство по план. Установява пространствени наляво, надясно,нагоре, надолу в изобразена ситуация. 2, с Природен календар Разпознава и назовава годишните сезони. Ориентира се в последователността на сезоните. Разбира информацията, която съдържа календарът. Природен календар 23 Близо и далече Измерва дължина чрез брой мерителни линийки в изобразена ситуация. Използва пространствени термини за посоки, местоположения, разстояния и пространствени (отпред/отзад; близо/далече; по-рано/по-късно). 2, с По-дълъг, по-висок Сравнява обекти по техни признаци: дължина и височина. Подрежда обекти по височина, дължина в низходящ ред. Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица. 2, с. 75 Практически обследва модел на геометрични 23 Геометрични Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични. Моделира геометрични. Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични. и от дадени създава нови чрез прегъване, прилагане, разрязване. Познай коя фигура съм 24 Дневен режим Актуализира знанията за последователността на събитията във времето, като използва в началото, после, по-рано, по-късно, преди и след това. Разпознава и назовава частите на денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ. 2, с. 82

13 Разбира значението на преди обед и следобед. 24 Геометрични Равнинни Открива познати геометрични в изображение. Комбинира познати геометрични по образец и по собствен замисъл. Графично възпроизвежда геометрични. 2, с. 83 Моделира геометрични с пръчици, клечки, 24 Геометрични Равнинни Свързва по форма обекти от заобикалящата среда с геометрични. Моделира геометрични с пръчици, лентичка, сламки и др. сламки. От дадени създава нови, като премества, отнема или добавя елемент по зададено указание 25 Височина, дължина и ширина Измерва обекти чрез броене на мерителни линийки в изобразена ситуация. Сравнява обекти по техни признаци: дължина, височина и ширина. Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по височина, дължина или ширина в практически ситуации. 3, с Колко останаха Отнемане Възприема изваждането като практическо отнемане на част от група. Определя броя на обекти и го представя графично (с точки). Възприема на нагледно-действена основа задачи за отнемане на един обект от дадена група. Познава, назовава и подрежда месеците на годината, отнасящи се към сезона пролет. 3, с. 7 Природен календар 25 Редица на числата Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества. Познава мястото на всяко число в числовата редица. Подрежда редицата на числата до 10. цифри и жетони (Детско портфолио) 26 Кое къде е Определя пространствените (вътре, вън, между). Примерна разработка

14 Определя взаимното разположение на обекти (над, под, пред, зад, до, върху, на и др.). Ориентира се в двумерното пространство по план. на педагогическа ситуация 3, с Кой къде отива Определя взаимното разположение на обекти. Използва пространствени термини за местоположения и пространствени като съседство, отляво, отдясно, по средата, горе вляво, долу вдясно. 3, с По-лек и по-тежък Сравнява тежестта на предмети по време на игри. Определя тежестта на предмети и използва лек/тежък. По-лек, по-тежък 27 Денонощие Разпознава и назовава частите на денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ. Използва понятията по-рано, по-късно, преди и след. Познава предназначението на часовника като уред за измерване на времето. Ориентира се в двумерното пространство по план. 3, с Височина, дължина, ширина Сравнява обекти по техни признаци дължина, височина и ширина. Намира мястото на обект според размера му. Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа). 3, с Височина, дължина, ширина Сравнява обекти по техни признаци: дължина, височина и ширина. Измерва един и същи обект с различна условна мярка и разбира, че резултатът зависи от мерната единица и може да има различно количествено изразяване. Примерна разработка на педагогическа ситуация 28 Редица на числата Брои до 10 в прав и обратен ред. Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото. Подрежда редицата на числата до 10. 3, с. 28

15 28 Геометрични Равнинни Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник. Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични. Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични. 3, с Месеците на годината Разпознава и назовава годишните сезони. Познава месеците на годината. Подрежда месеците на годината към всеки сезон, като използва модел на календар. Природен календар 29 Еднакви и различни Открива прилики и разлики в изобразени обекти. Определя пространствените (вътре, вън, между, затворено, отворено). Определя взаимното разположение на обекти (над, под, пред, зад, до, върху, на и др.). 3, с Броя до 10 Брои до 10 и отброява обекти. Разпознава и назовава цифрите на числата. Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото. 3, с Повече, по-малко, поравно Брои до 10 в прав и обратен ред. Установява количествено равенство и неравенство в две предметни групи. Използва изразите поравно, повече, по-малко. Практически добавя или отнема обект към група за превръщане на количествено неравенство в равенство. жетони и цифри (Детско портфолио) 30 Лабиринт Ориентира се в двумерното пространство в лабиринт. Спазва алгоритъм при движение в лабиринт. Ориентира се в двумерното пространство по план. Примерна разработка на педагогическа ситуация Използва пространствени термини за посоки (надясно/наляво; нагоре/надолу). 3, с. 42

16 30 Календар Познава и назовава дните от та. Разпознава една в модел на календар. Подрежда и назовава дните на та в тяхната последователност. Разбира редното значение на числата до 7 и определя дните на та като първи, втори, трети и т.н. Примерна разработка на педагогическа ситуация 3, с Броя до 10 Броене и отброяване на предмети до 10. Броене до 10 в прав и обратен ред. Познава количественото и редно значение на числата. 31 Геометрични Равнинни Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични. Разпознава и назовава геометричните кръг, квадрат, триъгълник и правоъгълник. Графично възпроизвежда геометрична фигура в мрежа от квадрати. Комбинира познати геометрични. 3, с Височина и ширина Сравнява обекти по техни признаци височина и ширина. Измерва и определя резултата с числата до 10. Намира мястото на обект според размера му. 3, с Дължина, височина, ширина Подрежда три обекта във възходящ и низходящ ред по височина, дължина или ширина. Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица. Апликация на тема Разходка в града Екипна работа на групи 32 Игри с цифри Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото. Разпознава и назовава числата до 10. Открива цифрите на числата в изображение (скрита картина). 3, с Кое къде е? Определя и назовава пространствени между обекти в картина. като използва горе, долу, отляво, отдясно, между, горе вляво, горе вдясно, долу вляво, долу вдясно. Систематизира обекти според пространственото им разположение. Определя пространствените вътре/вън. 3, с. 59

17 Определя взаимното разположение на обекти (над, под, пред, зад, до, върху, на и др.). Подвижна игра 32 Кое къде е? Движи се по словесни сигнали за посока в практически ситуации. Използва пространствени термини за посоки, местоположения, разстоя ния и пространствени. Къде е скрита (топката, куклата, количката), Сляпа баба 33 Игри с Равнинни Свързва по форма обекти от околната среда с познати геометрични. Графично възпроизвежда геометрични. Ориентира се в двумерното пространство по план. 3, с Игри с цифри и числа Определя броя на обекти и ги свързва със съответната цифра на числото. Ориентира се в ред и колона в мрежа от квадрати. Открива мястото на обект по зададено указание за номер на редица и номер на колона. 3, с Колко станаха? Добавяне и отнемане Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група. Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества. Подрежда редицата на числата до 10. цифри и жетони (Детско портфолио) 34 Математика в природата Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа). Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото. Моделира количество по зададена цифра. 3, с Природен календар Разпознава и назовава годишните сезони. Познава месеците на годината. Подрежда месеците на годината към всеки сезон, като използва модел на календар. 3, с. 75 Природен календар 34 Дните на та Познава и назовава дните от та. Разпознава една в модел на календар. Кой ден е

18 Подрежда дните на та в тяхната последователност. Разбира редното значение на числата до 7 и определя дните на та като първи, втори, трети и т.н Проследяване на постиженията на децата

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИНИ И ЧЕТвЪРТА ПГ ГРУПА 6-7 ГОДИНИ) 1 Кое къде е 1 1

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуации Годишно 108 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

Разпределение МАТ 1 клас 2019

Разпределение МАТ 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет МАТЕМАТИКА за 1. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро тема очаквани резултати забележка ІХ 1 Броене / 2 /

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

Разпределение МАТ 2 клас 2019

Разпределение МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор :... /име, фамилия, подпис/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

1-11 Figuri ukaz.doc

1-11 Figuri ukaz.doc «Фигури» 1-11 Ниво 1 Упражнение 1 Цели Приложение (примери) - Разпознаване и разполагане, изразяване с точност и яснота, използвайки ориентирите дясно/ляво и горе/долу. - Запознаване и обучение в четене

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература... 3 2. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1 МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 019 00 ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

Microsoft Word - 07niv1.doc

Microsoft Word - 07niv1.doc Въртеливо движение «Разположение на карти» 7-11 Ниво1 Упражнение 1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение - Упражняване

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност по различни показатели. Извършва се два пъти годишно

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно

1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно вляво и вдясно по 20-30 крачки от описаните по-долу

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

puzzles-final.indd

puzzles-final.indd Български Шампионат по Главоблъсканици 2007 Квалификационен кръг юни 2007, :30 часа Продължителност: 0 минути Общо точки: 350 Този файл съдържа шампионатните задачи, които ще трябва да решите по време

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 1 1 2 2 3 4 Моята детска градина Дай си дясната ръка от Иван Николов

Подробно

ЕКСПЛОДИРАЩИ ТОЧКИ ГЛАВА 1 МАШИНИ Добре дошли на борда на нашето приключение. Това е математическо приключение базирано върху една моя история (аз съм

ЕКСПЛОДИРАЩИ ТОЧКИ ГЛАВА 1 МАШИНИ Добре дошли на борда на нашето приключение. Това е математическо приключение базирано върху една моя история (аз съм ЕКСПЛОДИРАЩИ ТОЧКИ ГЛАВА 1 МАШИНИ Добре дошли на борда на нашето приключение. Това е математическо приключение базирано върху една моя история (аз съм Джеймс), която не е истинска. Когато бях дете, аз

Подробно

Microsoft Word - 30niv2.doc

Microsoft Word - 30niv2.doc «Форми» 30-21 Ниво 2 Упражнение1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение - Абстрактно запознаване с дробни числа. - Абстрактна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината,

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, тя създава образи, форми. Във формите се виждат вече

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Самостоятелно довършва модел по собствена идея. Работи с допълнителни

Подробно

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ ВЪВЕДЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ТАЗИ КНИЖКА С ПЪЗЕЛИ УМЪТ ВИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЪРХОВНА ФОРМА. Готови ли сте за предизвикателството? От първата до последната

Подробно

SDB Maths_BG.indd

SDB Maths_BG.indd М МАТ Е Т И К А Т А А достъпна, лесна и интересна КАК ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕЦАТА ДА РАЗБИРАТ МАТЕМАТИКАТА Анджейна Чатърджи Илюстрация Джоу Самуейс Консултант Рут Бул, бакалавър по математика (разширен курс),

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г, тел/факс. 032/ GSM GSM

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г,   тел/факс. 032/ GSM GSM І модул (време за работа 60 минути) доц. Рангелова и екип преподаватели Верният отговор на всяка задача от 1 до 5 вкл. се оценява с 2 точки 1 зад. Стойността на израза 3,2 16 : ( 2 ) е : А) 4,8 Б) 4,8

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно