УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

Размер: px
Започни от страница:

Download "УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет"

Препис

1 УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Oчаквани резултати от обучението Методи при работа Бележки/коментари 1 1 Ученик съм вече Брои, сравнява броя на предмети, ориентира се в двумерно и тримерно пространство. Обяснение; работа с учебника; моделиране 2 1 Число и цифра 1 Разпознава и записва цифра 1, определя количества Беседа; демонстрация; по 1. обяснение; работа с учебника; игрови метод 3 1 Число и цифра 2 Разпознава и записва цифра 2, определя количества по По-голямо, равно, по-малко Сравнява количества, сравнява числата 1 и 2. Използва знаците >, =, < при записване на сравненията на числата 1 и Събиране и изваждане Разбира смисъла на действията събиране и изваждане. Пресмята сборове и разлики. 6 2 Число и цифра 3 Разпознава и записва цифра 3, определя количества по 3. Сравнява числата до Триъгълник Разпознава геометричната фигура триъгълник. Определя поредността на три предмета. Събира и изважда числата до 3. работа с учебника Обяснение; моделиране; Обяснение; наблюдение; моделиране; 1

2 8 2 Число и цифра 4 Разпознава и записва цифра 4, определя количества по 4. Сравнява числата до Квадрат Разпознава геометричната фигура квадрат. Брои и сравнява числата до 4. Обяснение; наблюдение; моделиране; 10 3 Събиране и изваждане с числата до 4 Разбира смисъла на действията събиране и изваждане. Пресмята сборове и разлики с числата до Събиране и изваждане с числата до 4 Пресмята сборове и разлики с числата до Число и цифра 5 Разпознава и записва цифра 5, определя количества по 5. Сравнява числата до Събиране и изваждане с числата до 5 Разбира смисъла на действията събиране и изваждане. Пресмята сборове и разлики с числата до Събиране и изваждане с числата до 5 Събира и изважда числата до Сравняване на сбор и разлика Събира и изважда числата до 5. с число Сравнява сбор и разлика с числата до Число и цифра 0 Разпознава и записва цифра 0, определя количества. Сравнява числото 0 с числата до 5. Определя мястото на числото 0 в числовата редица Кръг Разпознава геометричната фигура кръг. Брои и сравнява числата до 5 Събира и изважда числата до Прибавяне на 0 към число и Прибавя 0 към числата до 5, изважда 0 от числата изваждане на 0 от число до 5. 2 Обяснение; ; моделиране; моделиране Обяснение; ; моделиране; Работа с учебника; Обяснение; наблюдение; моделиране; Обяснение; ; моделиране; 19 5 Събиране и изваждане с 0 Намира сбор и разлика с 0. Наблюдение; беседа; моделиране; 20 5 Числата от 0 до 5 Знае числата до 5 и мястото им в числовата редица. Сравнява числата до 5. Събира и изважда числата до Число и цифра 6 Брои до 6 в прав и в обратен ред. Разпознава и записва цифра 6, определя количества. Определя мястото на числото 6 в числовата редица. Обяснение; решаване на задачи; моделиране; работа с учебника

3 22 6 Сравняване на числата до 6 Сравнява числата до 6. Определя мястото на числото 6 в числовата редица Събиране и изваждане с числата до 6 Пресмята сборове и разлики с числата до 6. Обяснение; ; моделиране; 24 6 Събиране и изваждане с числата до 6 Събира и изважда числата до Килограм Познава мерната единица за маса килограм. Демонстрация; обяснение; работа с учебника; 26 7 Килограм Използва знанията за килограм и уменията за в практически ситуации. Работа с учебника; наблюдение; 27 7 Число и цифра 7 Брои в прав и в обратен ред до 7. Разпознава и записва цифрата 7, определя количества по 7. Определя мястото на числото 7 в числовата редица Сравняване на числата до 7 Сравнява числото 7 с числата до 6. Определя мястото на числото 7 в числовата редица. Разбира количественото и редното значение на числата до Събиране и изваждане с числата до 7 Пресмята сборове и разлики до 7. Използва фамилии от задачи за по-лесно пресмятане Събиране и изваждане с числата до Число и цифра 8 Брои в прав и в обратен ред. Разпознава и записва цифрата 8, определя количества по Сравняване на числата до 8 Брои в прав и в обратен ред. Сравнява числото 8 с числата до 7. Определя мястото на числото 8 в числовата редица. Разбира количественото и редното значение на числата до Събиране и изваждане с числата до Събиране и изваждане с числата до 8 Обяснение; ; моделиране; Пресмята сборове и разлики с числата до 7. ; игрови метод Определя мястото на числото 8 в числовата редица. ; решаване на задачи Пресмята сборове и разлики с числата до 8. Пресмята сборове и разлики с числата до 8. Работа с учебника; наблюдение; обяснение; ; решаване на задачи 3

4 35 9 Число и цифра 9 Разпознава и записва цифрата 9, определя количества. Определя мястото на числото 9 в числовата редица Сравняване на числата до 9 Брои в прав и в обратен ред. Сравнява числата до Събиране и изваждане с числата до Събиране и изваждане с числата до 9 Пресмята сборове и разлики с числата до 9. Пресмята сборове и разлики с числата до Число 10 Брои в прав и в обратен ред. Разпознава и записва с цифри числото 10, определя количества. Определя мястото на числото 10 в числовата редица Сравняване на Брои в прав и в обратен ред. Сравнява числото 10 с числата до 9. Определя мястото на числото 10 в числовата редица. Разбира количественото и редното значение на. 4 моделиране; ; решаване на задачи Работа с учебника; наблюдение; обяснение; ; игрови метод ; решаване на задачи; чертане ; решаване на задачи Събиране и изваждане с Пресмята сборове и разлики с. Работа с учебника; наблюдение; обяснение; Събиране на три числа Пресмята сбор на три числа. Работа с учебника; обяснение; моделиране; ; решаване на задачи Числата от 0 до 10 и събиране и изваждане с тях Познава и мястото им в числовата редица. Сравнява. Събира и изважда с Монети, банкноти Разпознава българските монети и банкноти (с номинал до 10). Сравнява, събира и изважда именувани числа Монети и банкноти Разпознава българските монети и банкноти (с номинал до 10). Сравнява, събира и изважда именувани числа Събиране и изваждане с Сравнява, събира и изважда до 10. Записва вертикално сбора и разликата на две числа. Игрови метод; решаване на задачи; моделиране Демонстрация; работа с учебника; обяснение; моделиране; решаване на задачи Работа с учебника; илюстрация; ; моделиране; решаване на задачи моделиране;

5 47 12 Събиране и изваждане с Събира и изважда Събиране и изваждане с Събира и изважда. ; решаване на задачи Събиране и изваждане с Събира и изважда. ; Събиране и изваждане с Събира и изважда Събиране и изваждане с Събира и изважда Събиране и изваждане с Събира и изважда. ; Събиране и изваждане с Събира и изважда. ; решаване на задачи Числата до 10 Знае и мястото им в числовата редица. Сравнява. Работа с учебника; игрови метод; моделиране; ; Събира и изважда с Смятам с Знае и мястото им в числовата Самостоятелна работа редица. Сравнява. Събира и изважда с Десетица Има представа за понятията единица и десетица. работа с учебника; Числата от 11 до 20 Разбира и овладява образуването, четенето и писането на числата от 11 до 20. работа с учебника Представяне на числата до 20 като сбор от десетица и единици Разбира и овладява представянето на числата до 20 като сбор от десетица и единици Сравняване на числата до 20 Сравнява числата до 20. Определя мястото на числата до 20 в числовата редица. Разпознава едноцифрени и двуцифрени числа. 5 ; решаване на задачи Обяснение; работа с учебника; моделиране; Отсечка Познава геометричната фигура отсечка. Обяснение; наблюдение; моделиране; Сантиметър Познава мерната единица за дължина сантиметър и означението ѝ. Обяснение; демонстрация; ;

6 Измерва дължина на предмети в сантиметри. Работи с именувани числа Измерване на дължина на отсечка Измерва дължината на отсечка. Чертае отсечка с дадена дължина. Демонстрация; наблюдение; ; работа с учебника Измерване и чертане на Измерва дължината на отсечка. Измерване; работа с учебника; отсечка Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване (10 + 2, 12 2, 12 10) Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване (10 + 2, 12 2, 12 10) Чертае отсечка с дадена дължина. Пресмята сборове и разлики от вида , 12 2, Пресмята сборове и разлики от вида , 12 2, Обяснение; демонстрация; ; моделиране решаване на задачи; игрови подход Правоъгълник Разпознава геометричната фигура правоъгълник. Обяснение; наблюдение; моделиране; Правоъгълник Разпознава геометричната фигура правоъгълник и нейните елементи. Наблюдение; работа с учебника; Събиране на числата до 20 без преминаване (13 + 1) Пресмята сборове от вида Обяснение; аналогия; демонстрация; ; моделиране Изваждане на числата до 20 без преминаване (14 1) Пресмята разлики от вида Обяснение; аналогия; демонстрация; ; работа с учебника Изваждане на числата до 20 без преминаване (14 13) Пресмята разлики от вида Обяснение; демонстрация; ; моделиране; работа с учебника Събираемо. Сбор Разпознава компонентите на събирането. Обяснение; наблюдение; моделиране; Събиране и изваждане без преминаване Пресмята сборове и разлики без преминаване до 20. ; игрови подход 6

7 Втори учебен срок 14 седмици х 4 часа седмично = 56 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи при работа Бележки/коментари Събиране и изваждане без Пресмята сборове и разлики без преминаване. преминаване ; Числата от 11 до 20. Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване Събиране на числата до 20 (18 + 2) Изваждане на числата до 20 (20 2) Изваждане на числата до 20 (20 18) Събиране и изваждане на числата до 20 (18 + 2, 20 2, 20 18) Събиране и изваждане на числата до 20 (18 + 2, 20 2, 20 18) Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване Познава числата от 11 до 20. Събира и изважда числата до 20 без преминаване. Знае наименованията при действие събиране. Разпознава изучените геометрични фигури и елементите им. Измерва и чертае отсечка. Пресмята сборове от вида Пресмята разлики от вида Пресмята разлики. Пресмята сборове и разлики. Пресмята сборове и разлики. Пресмята сборове и разлики Събиране и изваждане на Пресмята сборове и разлики. числата до 20 без преминаване Събиране и изваждане на Пресмята сборове и разлики. числата до 20 без преминаване 7 Игрови подход; решаване на задачи; работа в учебника Обяснение; аналогия; демонстрация; ; моделиране Обяснение; аналогия; демонстрация; ; моделиране Беседа; аналогия; решаване на задачи; ; моделиране ; ; ;

8 83 21 Събиране и изваждане на Събира и изважда числата до 20 без преминаване. Игрови подход; решаване на задачи; числата до 20 без преминаване Знае наименованията на компонентите при работа с учебника действие събиране. Разпознава изучените геометрични фигури и елементите им Събиране на едноцифрени числа със сбор 11 (9 + 2) Събира едноцифрени числа със сбор 11. Беседа; наблюдение; решаване на задачи; моделиране Изваждане на едноцифрени Изважда едноцифрени числа от 11. Беседа; наблюдение; решаване на числа от 11 (11 2) Събиране и изваждане на едноцифрени числа с (9 + 2, 11 2) Събира и изважда едноцифрени числа от вида 9 + 2, Умаляемо. Умалител. Разлика Разпознава компонентите на изваждането. Решава задачи от събиране и изваждане от изучените случаи Събиране на едноцифрени числа със сбор 12 (9 + 3) Изваждане на едноцифрени числа от 12 (12 3) Събиране и изваждане на едноцифрени числа с (9 + 3, 12 3) Събиране и изваждане на едноцифрени числа с (9 + 3, 12 3) Събиране на едноцифрени числа със сбор 13 (9 + 4) Изваждане на едноцифрени числа от 13 (13 4) Събиране и изваждане на едноцифрени числа с Събира едноцифрени числа със сбор 12. Изважда едноцифрени числа от 12. Използва наименованията на компонентите при събиране и изваждане за решаване на задачи. Използва наименованията на компонентите при събиране и изваждане за решаване на задачи. Чертае в квадратна мрежа. Събира едноцифрени числа със сбор 13. Изважда едноцифрени числа от задачи; моделиране Обяснение; наблюдение; моделиране; работа с учебника Беседа; наблюдение; решаване на задачи; моделиране; Беседа; наблюдение; решаване на задачи; моделиране Беседа; наблюдение; решаване на задачи; моделиране; Беседа; наблюдение; решаване на задачи; моделиране

9 (9 + 4, 13 4) Събиране и изваждане на едноцифрени числа с (9 + 4, 13 4) Събиране и изваждане с (9 + 5, 14 5) Събиране и изваждане с (9 + 5, 14 5) Събиране и изваждане с (9 + 6, 15 6) Събиране и изваждане с (9 + 6, 15 6) Събиране и изваждане с (9 + 7, 16 7) Събиране и изваждане с (9 + 7, 16 7) Събиране и изваждане с (9 + 8, 9 + 9, 17 8, 18 9) Събиране и изваждане с (9 + 8, 9 + 9, 17 8, 18 9) Прави проверка на изваждането със събиране. Събира и изважда едноцифрени числа от показания вид. Събира и изважда едноцифрени числа с преминаване. Събира и изважда едноцифрени числа с преминаване. Събира и изважда едноцифрени числа от показания вид. Събира и изважда едноцифрени числа от показания вид. Събира и изважда едноцифрени числа от показания вид. Събира и изважда едноцифрени числа от показания вид Час Познава мерната единица за време час и записа ѝ. Определя времето по часовник в кръгли часове. Събира и изважда числата до Час Познава мерната единица за време час и записа ѝ. Определя времето по часовник в кръгли часове. Събира и изважда числата до 20. ; моделиране; ; моделиране; ; моделиране ; моделиране; ; решаване на задачи; Демонстрация; наблюдение; обяснение; работа с учебника решаване на задачи 9

10 Събиране и изваждане на Събиране и изваждане на Събиране и изваждане на Събиране и изваждане на Събиране и изваждане на Събиране и изваждане на Събиране и изваждане на Числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, Сравняване на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, Събиране на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, Изваждане на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Разпознава времето по часовник в кръгли часове. Чертае и измерва отсечки. Съставя текстови задачи по илюстрации. Разпознава изучени геометрични фигури. Разпознава времето по часовник в кръгли часове. Разпознава времето по часовник в кръгли часове. Разпознава времето по часовник в кръгли часове. Познава числата 10, 20, 30,, 100 и техните означения с цифри. Познава десетицата като бройна единица. Брои по десетици до 100 в прав и в обратен ред. Познава банкнотите от 20 лв., 50 лв. и 100 лв. и монетите от 20 ст. и 50 ст. Брои по десетици до 100 в прав и в обратен ред. Сравнява кръгли десетици. Събира числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Сравнява сбор с число. Работи с именувани числа. Изважда числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Сравнява разлика с число. 10 решаване на задачи; моделиране; ; решаване на задачи; моделиране; решаване на задачи; моделиране; решаване на задачи; моделиране Игрови подход; моделиране; решаване на задачи; Обяснение; Демонстриране; наблюдение; работа с учебника Обяснение; демонстриране; наблюдение; работа в учебника; ; моделиране; ; моделиране

11 Работи с именувани числа Събиране и изваждане на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, Събиране и изваждане на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, Събиране и изваждане на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, Събиране и изваждане на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, Числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Събиране и изваждане с тях Числата от 0 до 20 и числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Броене. Сравняване на числата Събира и изважда кръгли десетици. Сравнява сбор и разлика с число. Работи с именувани числа. Събира и изважда кръгли десетици. Сравнява сбор и разлика с число. Работи с именувани числа. Събира и изважда кръгли десетици. Сравнява сбор и разлика с число. Събира и изважда кръгли десетици. Сравнява сбор и разлика с число. Познава числата 10, 20, 30,, 100 и техните означения с цифри. Познава десетицата като бройна единица. Брои по десетици до 100 в прав и в обратен ред. Събира и изважда кръгли десетици. Познава и записва цифрите 0, 1,, 9. Брои в прав и в обратен ред до 20 и до 100 с кръгли десетици. Сравнява числата до 20. Сравнява кръгли десетици до 100. Работа в учебника; ; решаване на задачи решаване на задачи решаване на задачи Решаване на задачи; моделиране; решаване на задачи Събиране и изваждане Събира и изважда изучените числа. решаване на задачи; моделиране Събиране и изваждане Събира и изважда изучените числа. решаване на задачи Текстови задачи решаване на задачи; моделиране Геометрични фигури Познава изучените геометрични фигури и елементите им. решаване на задачи; Измерва и чертае отсечка. 11

12 Измерване Познава и използва мерната единица за маса килограм. решаване на задачи; Познава и използва мерната единица за дължина сантиметър. Познава и използва мерната единица за време час Завърших 1. клас Познава и записва с цифри числата до 20 и кръгли десетици до 100. Брои в прав и в обратен ред. Сравнява, събира и изважда числата до 20 и числата 10, 20,, 100. Пресмята с именувани числа. Решава текстови задачи с едно пресмятане. Разпознава изучените геометрични фигури и измерва и чертае отсечка. Самостоятелна работа Разработил:.... (Име, фамилия, подпис) 12

13 ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при необходимост и по паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда. 2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година. 3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговаря на броя на часовете по училищен учебен план за съответния клас. 4. В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита броят на учебните седмици по заповед на министъра за графика на учебното време. 5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица, като тя трябва да отговаря на темата, записана в дневника. Темата на урочната единица се определя от учителя и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма. 6. В колона 4 се описват накратко очакваните резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица. 7. В колона 5 се записват методите, свързани с преподаването на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на учебната програма. 8. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране, което се отразява в колона 6 или в допълнителна таблица и се утвърждава допълнително от директора на училището при спазване на препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината. 13

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Разпределение МАТ 2 клас 2019

Разпределение МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор :... /име, фамилия, подпис/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

Разпределение МАТ 1 клас 2019

Разпределение МАТ 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет МАТЕМАТИКА за 1. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Книга за учителя към учебник И тетрадки ПО математика за 2. клас Издателска къща РИВА София

Книга за учителя към учебник И тетрадки ПО математика за 2. клас Издателска къща РИВА София Книга за учителя към учебник И тетрадки ПО математика за 2. клас Издателска къща РИВА София Любка Алексиева, Минка Кирилова, Ефросина Ангелова-Ананиева, 2017 г. Веселин Праматаров, библиотечно оформление,

Подробно

Книга за учителя към УЧЕБНИК И ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА за 2. клас Издателска къща РИВА София

Книга за учителя към УЧЕБНИК И ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА за 2. клас Издателска къща РИВА София Книга за учителя към УЧЕБНИК И ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА за 2. клас Издателска къща РИВА София Любка Алексиева, Минка Кирилова, Ефросина Ангелова, 2017 г. ИК РИВА АД, всички права запазени. ISBN 978-619-225-XX-XX-X

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици X 1 часа седмично = 18 часа по ред Учебна

Подробно

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усвояване на числата над 1000, съответните правила за действията

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро тема очаквани резултати забележка ІХ 1 Броене / 2 /

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

matematika uchebnik 1-16.cdr

matematika uchebnik 1-16.cdr Таня Иванова Вълкова Теодора Вълканова Момчева Даринка Йорданова Стоянова Росица Атанасова Митева Дочка Койчева Димитрова Веселина Петрова Дамаскова Иваничка Косева Димитрова МАТЕМАТИКА за първи клас МАТЕМАТИКА

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИНИ И ЧЕТвЪРТА ПГ ГРУПА 6-7 ГОДИНИ) 1 Кое къде е 1 1

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

ЮЛИЯНА ГАРЧЕВА АНГЕЛИНА МАНОВА КНИГА за УЧИТЕЛЯ

ЮЛИЯНА ГАРЧЕВА АНГЕЛИНА МАНОВА КНИГА за УЧИТЕЛЯ ЮЛИЯНА ГАРЧЕВА АНГЕЛИНА МАНОВА КНИГА за УЧИТЕЛЯ Юлияна Гарчева Ангелина Манова КНИГА за УЧИТЕЛЯ по математика за четвърти клас ПРОСВЕТА София Юлияна Николова Гарчева проф. д-р Ангелина Филипова Манова

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуации Годишно 108 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 тично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за ) 1 По вид и по цвят Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група. 1, с. 6

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х 1 часа = 32 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 часа

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1 МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 019 00 ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

Подробно

Razpredelenie 7 klas 2019.indd

Razpredelenie 7 klas 2019.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 7. по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град Лом УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО IT МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС КРАТКО

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 5 клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) на урока Седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

Разпределение ИИ 2 клас 2019

Разпределение ИИ 2 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележ ки. Всяка една от т емит

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

Matematika_6_uchebnik_Arhimed

Matematika_6_uchebnik_Arhimed ТЕМА СТЕПЕНУВАНЕ (Урок Урок ) В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ: действие степенуване с естествен степенен показател действие степенуване с нулев и отрицателен показател свойства на степените стандартен запис на

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит

Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит [1]. Линейната обучаваща машина (ЛОМ) е стравнително

Подробно