ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183"

Препис

1 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1

2 Същност Програмната система е част от стратегията за развитието на ДГ 183 Щастливо детство с основна дейност предучилищно образование като процес включващ: обучение, възпитание и социализация на детето. Програмната система на ДГ е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел на предучилищното образование за цялостно развитие на детската личност и полагане на основите за учене през целия живот: 1.Опазване физическото и психическо здраве на децата. 2. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му. 3. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието и реализацията им. 4. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот. 5.Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. 6.Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции. 7. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната,културната,езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин. 8. формиране на толерантност и уважение към правата на децата и хората с увреждания. В програмната система са включени: 1.подходи и форми на педагогическо взаимодействие; 2.разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; 3.тематично разпределение за всяка възрастова група; 4.механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование. Програмната система отговаря на изискванията определени с държавния образователен стандарт за предучилищно образование, като: 1. Отчита спецификата на детската градина и на групите; 2. Съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата. 3. Създава условия за придобиването на съвкупност откомпетентности дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления /Приложение 1,2,3,4/: 3.1. Български език и литература ; 3.2.Математика ; 3.3.Околен свят ; 3.4. Изобразително изкуство ; 3.5.Музика ; 3.6.Конструиране и технологии ; 3.7.Физическа култура. 2

3 Цели 1. Осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостно развитие на детето. 2. Придобиване на съвкупност от компетентности по всяко от образователните направления знания, умения и отношения, гарантиращи успешното преминаване на детето към училищното образование 3. Осигуряване на физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето и подкрепа, в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му,като се отчита значението на играта за детето. 4. Непрекъснато усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията за изпълняваната работа и кариерно развитие. 5. Привличане на семейството като партньор в подготовката на детето за училище Концептуални идеи на програмната система ДГ прилага в първа и втора група програмната система Аз съм в детската градина, за трета и четвърта група Аз ще бъда ученик на издателство Изкуства създадени в името на детето, в помощ на учителя и в подкрепа на родителя Програмната система подпомага учителя да осигури условия за пълноценно детско развитие, така че: Детето да е спокойно, щастливо, уверено и успешно да навлиза в света, чрез игри, познание, радост и творчеството. Учителят уверено и с удовлетворение да постига по-добри резултати в ежедневната си работа с децата и родителите. Родителят да израства заедно с детето си, като го подкрепя в развитието, подпомага разгръщането на неговия потенциал. Родителят и учителят имат споделени отговорности относно детето, които реализират в сътрудничество и партньорство в името на детето Основните принципни положения, които за залегнали при организацията на педагогическия процес, при подбора и структурирането на образователното съдържание и провеждането на педагогическите ситуации са: Детето център и субект на педагогическото взаимодействие. Детето е различно, уникално и неповторимо. Детето се развива само в интеракцията дете-възрастен. Отношението към детето уважение към неговата личност и подкрепа неговата индивидуалност. Осигуряване на условия за равен старт на всички деца, базиран на възрастта и индивидуалните темпове на тяхното развитие. Включване на различното дете в живота на групата, чрез подкрепа и уважение от детския педагог, децата в групата и техните родители. Уважение към различните етноси и култури. 3

4 Педагогическото взаимодействие е насочено към придобиване на съвкупност от компетентности знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование; утвърждаване на доброжелателно и самоуверено поведение при общуване с връстници и възрастни. Интегриране на образователното съдържание по всички образователни направления. Проследяването на детските постижения е на основание на трите етапа на учебния процес: 1) възприемане на информацията, 2) разбиране и 3) приложение на информацията в нови непознати ситуации и условия. Отношението към родителите индивиди, които са отговорни за развитието на потенциала на детето, за да може успешно да се справя в живота е взаимно уважаващо се, толерантно и подкрепящо Очаквани резултати при реализиране на програмната система: 1.постигане целта на образователния процес в предучилищна възраст; 2.личностно и общо психично развитие на детето, чрез неговата индивидуална и групова игрова и познавателна дейност; 3.компетентно тематично разпределение на съдържанието по образователни направления за всяка възрастова група; 4.конкретизиране проследяването на резултатите от предучилищното образование; 5.ефективно сътрудничество между детската градина и родителите в процеса на възпитание, социализация и обучение на децата; 6.оптимални взаимодействия между детската градина и други педагогически специалисти и институциите, подпомагащи дейностите на детската градина. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие Подходи Подходите, базисът за реализиране на програмната система, по-конкретно: съдържанието на формите на педагогическо взаимодействие; тематичните разпределения по образователните направления във всички възрастови групи; проследяването на индивидуалните резултати на детето от предучилищното образование; заложените идеи за ефективен механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование; са следните: 1.Личностен и индивидуален подход към всяко дете. 2.Ситуационен и интегрален подход. 3.Конструктивен подход. 4.Използване на Е-обучение и технологии 5.Кооперативно учене (Co-operative learning) 6.Интеркултурно образование 7.Креативност и успеваемост Формите на педагогическо взаимодействие Дефиниране: Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са: учителят и детето. При осъществяване на педагогическо взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигане на компетентностите по седемте образователни направления (български език и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; конструиране и технологии и физическа култура.). 4

5 Игровата дейност е базисна на всички видове форми на взаимодействия през учебното и неучебното време в детската градина. Формите за педагогическо взаимодействие в програмната система са: 1.основна 2.допълнителна При използването на формите на педагогическо взаимодействие, детският учител се съобразява със: степента на развитие на децата в групата, възрастови особености, потребности и интереси за постигане на целта цялостно развитие на детето. Годишният календар е разпределен на учебна година, т.е. учебно време, което е между 15 септември и 31 май и неучебно време, което е между 1 юни и 14 септември. Педагогическа ситуация основна форма на педагогическо взаимодействие Същност на ситуацията педагогическата ситуация е основната форма на педагогическо взаимодействие, която протича предимно под формата на игра. Тя се организира само в учебно време, чрез нея се интегрират двата процеса на възпитание и обучение, съобразени с играта и личния предметно-практическият опит на детето в групата. Приложение Ситуацията се използва при реализиране на образователните направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа култура. Разпределение на педагогическите ситуации Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение, което е разработено по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина. СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БРОЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА година ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ I група II група III група IV група 1 Български език и литература Математика Околен свят Изобразително изкуство Музика Конструиране и технологии Физическа култура Общо: Допълнителни дейности по обучение, социализация и възпитание Продължителността на една педагогическа ситуация варира в зависимост от възрастта на децата: от минути за първа и втора възрастова група до минути за трета и четвърта възрастова група 5

6 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през учебната година Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват компетентностите на детето по седемте образователни направления. Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с интересите и потребностите на децата /изучаването на чужд език,таци,спорт- плуване,ски и др.по желание на родителите / Примерна цялостна организация на деня Дейност 1.Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител. 2.Закуска на децата от ДГ 183 Щастливо детство за учебната 2018/2019 година Първа и втора група (часови интервал) Подготвителни групи 5 годишни (часови интервал) Подготвителни групи 6 годишни (часови интервал) 7:00 8:30 ч. 7:00 8:30 ч. 7:00 8:30 ч. 8:30 9:15 ч. 8:30 9:00 ч. 8:30 9:00 ч. 3.Педагогически ситуации 9:15 10:00 ч. 9:00 10:00 ч. 9:00 10:30 ч. 4. Първа подкрепителна закуска 5. Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител. 10:00 ч. 10:00 ч. 10:00 ч. 10:30 12:00ч. 10:00 12:00 ч. 10:30 12:00ч. 6. Обяд 12:00 13:00ч. 12:30 13:00 ч. 12:30 13:00ч. 7.Следобеден сън 13:00 15:00ч. 13:00 15:00 ч. 13:00 15:00ч. 8.Подкрепителна закуска 15:00 15:40ч. 15:00 15:30 ч. 15:00 15:30ч. 9. Педагогически ситуации 15:40 16:00ч. 15:30 16:00 ч. 15:30 16:00ч. 6

7 10.Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата. 16:00 18:30ч. 16:00 18:30 ч. 16:00 18:30ч. Видове допълнителни форми 1.Самостоятелни дейности по избор на детето в зависимост от условията в групата; 2.Дейности, организирани от детския учител различни видове игри, състезания, конкурси, екскурзии, лагери, спортни празници, тържества, развлечения, наблюдения на обекти от околната среда. Приложение: Провеждат се извън времето на педагогическите ситуации, както в учебното, така също и в неучебното време. Допълнителни форми използвани в учебно време Наименование: самостоятелните дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител. Време за организиране: от 15 септември до 30 май на съответната година. Приложение: в сутрешни режимни моменти и след следобедния сън. Допълнителни форми използвани през неучебно време Наименование: самостоятелните дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител. Време за организиране: от 1 юни до 14 септември на съответната година. Приложение: в сутрешни режимни моменти и след следобедния сън. 7

ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:

ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza   УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: 0885 345151 e-mail: roza sopot@abv.bg http://dgroza-sopot.eu/ УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: КАТЯ Е ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА ГРАД

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 3 ЗОРНИЦА гр. ХАСКОВО 6300 Хасково, ул. Св.Св.Кирил и Методий 2, тел. 038/ ; Утвърждавам: Директор на ДГ 3 Зорница /Га

ДЕТСКА ГРАДИНА 3 ЗОРНИЦА гр. ХАСКОВО 6300 Хасково, ул. Св.Св.Кирил и Методий 2, тел. 038/ ; Утвърждавам: Директор на ДГ 3 Зорница /Га ДЕТСКА ГРАДИНА 3 ЗОРНИЦА гр. ХАСКОВО 6300 Хасково, ул. Св.Св.Кирил и Методий 2, тел. 038/624 571; 0885123037 Утвърждавам: Директор на ДГ 3 Зорница /Галя Милкова/ ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ НА ДЕТСКА

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 105 РАКЕТА,ГР.СОФИЯ,Р-Н ПОДУЯНЕ, УЛ. ЕМ.ВАСКИДОВИЧ УТВЪРЖДАВАМ ЙОРДАНКА МАНОВА ДИРЕКТОР ДГ 105 Р

ДЕТСКА ГРАДИНА 105 РАКЕТА,ГР.СОФИЯ,Р-Н ПОДУЯНЕ, УЛ. ЕМ.ВАСКИДОВИЧ УТВЪРЖДАВАМ ЙОРДАНКА МАНОВА ДИРЕКТОР ДГ 105 Р ДЕТСКА ГРАДИНА 105 РАКЕТА,ГР.СОФИЯ,Р-Н ПОДУЯНЕ, УЛ. ЕМ.ВАСКИДОВИЧ 40-А,ТЕЛ.02/9450593,e-mail:odz5@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ ЙОРДАНКА МАНОВА ДИРЕКТОР ДГ 105 РАКЕТА ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА 105 РАКЕТА

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 103 ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО, СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ПОДУЯНЕ гр. София, ул. Гинци 16, тел. 02/ , У

ДЕТСКА ГРАДИНА 103 ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО, СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ПОДУЯНЕ гр. София, ул. Гинци 16, тел. 02/ ,     У ДЕТСКА ГРАДИНА 03 ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО, СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ПОДУЯНЕ гр. София, ул. Гинци 6, тел. 0/945355, www.dg03.net; e-mail: dg03@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ:. (Венелина Шпицер) ПРОГРАМНА СИСТЕМА на ДГ 03

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и Наредба 10 за организация на дейностите в училищното

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩ.НЕСЕБЪР,ул. Михаил Дойчев 14, тел: Утвърдил:. Директор: СЪДЪРЖАНИЕ НА ДНЕВНИЯ ПРЕСТОЙ НА ДЕЦАТА ПРИ ЦЕ

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩ.НЕСЕБЪР,ул. Михаил Дойчев 14, тел: Утвърдил:. Директор: СЪДЪРЖАНИЕ НА ДНЕВНИЯ ПРЕСТОЙ НА ДЕЦАТА ПРИ ЦЕ ОРГАНИЗАЦИЯ 2 и 4 годишни В УЧЕБНО ВРЕМЕ от 17.09.2018 г. до 31.05.2019 г часови Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 6.30 8.30 Прием на децата, дейности по избор; допълнителни

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ1 ООД София 1618, НСУ София, кв. Овча купел І, ул. Монтевидео 21 www.harmonia1.com, e-mail: harmonia1@abv.bg, 0878 860 803 Утвърдил: Директор на ЦПО Към Хармония

Подробно

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2016 г г.

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2016 г г. Образование: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 2016 2020 година в ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ На територията на община Кърджали се намират една Гимназия

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

Стратегия за развитие на детска градина с филиали

Стратегия за развитие на детска  градина с филиали ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА Д-р Тодора Миладинова град Рила, община Рила, област Кюстендил, ул. Септемврийска 4 УТВЪРЖДАВАМ:... (подпис и кръгъл печат на ДГ) Иванка Тахтаджийска Заповед.../... г. СТРАТЕГИЯ

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ЦМЕДТ АМАЛИПЕ W W W. A M A L I P E. CO M ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МЕДИАТОР В ПРАКТИКАТА НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ: ПОСРЕДНИК ЗА ЕФЕКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно