УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

Размер: px
Започни от страница:

Download "УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО"

Препис

1 УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на писмени заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация, формите на предоставяне, разходите и начините на тяхното заплащане се извършват съгласно разпоредбите на тази глава. Чл. 2. (1) Предмет на инструкцията е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят мнение относно дейността на Националния студентски дом (НСД). (2) Тази инструкция не се прилага за достъпа до лични данни. Чл. 3. Достъпът до официална и служебна обществена информация се предоставя по реда и при условията на чл. 12 и чл. 13 от Закона за достъп до обществена информация. Чл. 4. (1) НСД информира за своята дейност чрез публикуване на интернет страницата си или съобщаване в друга форма (брошури, информационно табло, публикации в средствата за масово осведомяване и др.). (2) Директорът на НСД публикува информация която: 1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество; 2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси; 3. представлява или би представлявала обществен интерес; 4. следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон. (3) Директорът на НСД отговаря за периодичното публикуване на интернет страницата на институцията на актуална информация, съдържаща: 1/5

2 1. описание на правомощията на директора и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация; 2. списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на директора и текстовете на издадените нормативни и общи административни актове; 3. описание на информационните масиви и ресурси, използвани от институцията; 4. адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на приемната на НСД, където се подават заявленията за предоставяне на достъп до 5. устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите; 6. стратегии, планове, програми и отчети за дейността; 7. информация за бюджета и финансовите отчети на Н СД, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси; 8. информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача, съгласно Закона за обществените поръчки; 9. проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта; 10. уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството; 11. информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, дължимите такси и форматите, в които се поддържа информацията; 12. обявления за конкурси за държавни служители; 13. подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 14. информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му; 15. информацията по ал. 2; 16. информацията, предоставена повече от три пъти по реда на ЗДОИ; 17. друга информация, определена със закон. (4) Директорът на НСД ежегодно обявява актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. (5) Информацията по чл. 56, ал. 3 се публикува, съответно обновява, в срок до 3 работни дни от приемането на съответния акт или от създаването на съответната информация, а ако актът се обнародва в срок до три работни дни от обнародването, освен ако в закон не е определен друг срок. (6) В секция Достъп до информация на интернет страницата на НСД се публикува: 2/5

3 1. информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, дължимите такси и форматите, в които се поддържа информацията; 2. съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена 3. нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация, определени от министъра на финансите; 4. образците на формуляри, които се попълват за предоставяне на достъп до обществена 5. годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, включващ данни за направените откази и причините за това; 6. информацията, предоставена повече от три пъти по реда на ЗДОИ. (7) Директорът на НСД изготвя годишния отчет по ал. 6, т. 8, който е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията. Чл. 5. (1) Достъпът до обществена информация е безплатен. (2) Формите за предоставяне на достъп са: 1. преглед на информацията оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър; 2. устна справка; 3. копия на материален носител; 4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните. (3) Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат от заявителя в зависимост от формата за предоставяне и съгласно нормативи, определени от министъра на финансите. 1. Заплащането на разходите се извършва по безкасов път по банкова сметка на НСД - IBAN: BG90UNCR и BIC: UNCRBGSF Чл. 6. (1) Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от служител в стая н а Н С Д, за което се съставя протокол, който се регистрира в деловодството със самостоятелен регистрационен индекс. (2) За предоставяне на достъп до обществена информация по устно запитване се дължат разходи, определени в зависимост от формата на предоставяне на достъп и вида на носителя. (3) Когато заявителят не получи достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление. Чл. 7. (1) Писмените заявления се подават в стая 414 на НСД и се регистрират в деловодството със самостоятелен регистрационен индекс. 3/5

4 (2) За писмени заявления се считат и заявленията, получени по факс (02) или по електронен път на електронна поща и чрез интернет сайта на НСД. Получените заявления по факс и по електронен път се регистрират деловодството със самостоятелен регистрационен индекс. (3) За подаване на писмени заявления за достъп до обществена информация (заявления) се предоставя онлайн за ползване формуляр по образец. (4) Формулярите-образци се предоставят на хартиен носител в стая 414 на НСД, или се ползват от официалната електронна страница на НСД. Чл. 8. Получените заявления се оставят без разглеждане, ако не съдържат данните по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от ЗДОИ. Чл. 9. В деня на регистриране писмените заявления за предоставяне на достъп се докладват на директора на НСД, която е отговорен за тяхното изпълнение или отказ от такова. Чл. 10. (1) В случаите, когато в заявлението не е точно и ясно формулирано или е формулирано много общо до каква информация се иска достъп, се изготвя писмено уведомление до заявителя за уточняване на исканата информация, което се връчва от директора на НСД, лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка. (2) Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в срок от 30 дни от получаване на писмото за уточняване, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира. Чл. 11. Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат в 14- дневен срок от датата на регистрирането им по реда на Глава трета, раздел ІІ от ЗДОИ. Чл. 12. (1) Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се подписват от директора на НСД. (2) В решението, с което се предоставя достъп до исканата информация, задължително се посочват: 1. степента на осигурения достъп до исканата обществена 2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация в размер на 30 дни; 3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена 4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена 5. разходите по предоставяне на достъп до исканата обществена информация. (3) В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ по този закон, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване. Чл. 13. Решението за предоставяне на достъп се връчва на заявителя от директора на НСД, лично срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка, или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща. 4/5

5 Чл. 14. (1) Достъп до обществена информация се предоставя на заявителя след заплащане на определените с решението разходи. (2) Предоставянето на информацията се извършва в стая 414 на НСД от директора на НСД. (3) За предоставения достъп се съставя протокол в два екземпляра и се подписва от заявителя и от директора на НСД. Единият екземпляр от протокола се предава на заявителя, а другият заедно с цялата преписка се предава за съхранение в архива на НСД.. (4) Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, решението за предоставянето на достъп се изпраща на посочения адрес на електронна поща заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протоколът по ал. 3 и не се заплащат разходи по предоставянето. Чл. 15. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка. Чл. 16. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказа за предоставянето й могат да се обжалват пред Административен съд Софияград. Чл. 17. За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, се прилага Глава четвърта от ЗДОИ. 5/5

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: 01.06.2018 г. съхранява от ДАМТН ДАМТН Страница 2 от 9 Чл. 1. (1) С Вътрешните правила

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА І. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ Чл.1. (1) Правилата за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Дългопол, наричани за краткост Правила, уреждат приемането, регистрирането

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ; os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ;   os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ 652 010, факс: 058/ 601 480; e-mail: os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т З З Л Д ГАЛАТЕЯ ХАНДЖ*.^. АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ В

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ В Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

Подробно

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността и реда за достъп до обществена информация в служба Военна информация София 2017 г. 1/9 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Настоящите правила уреждат организацията

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава първа Общи положения Чл. 1. (1). Настоящите правила

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и Стр 1 от 14 Изменение Дата Основание за изменението Вид на изменението 1 12052016 г Зап 63/12052016 г Изменение и допълнение на ЗДОИ ( ДВ бр13/16022016 г) в сила от 15042016 г 2 06032017г Зап 31/06032017

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и по Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълн Когато за интересуващата Ви информация

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

KM_454e

KM_454e УТВЪРДИ 1 ЮЛИЯ НЕЙКОВА \% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕН ^ ^ 'S ' Д?> о ТА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик УТВЪРДИЛ: КОСТАДИН ГЕШЕВ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД 16.03.2017 година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ

Подробно

Microsoft Word - Vatr.prav.za dost.obst.inf.doc

Microsoft Word - Vatr.prav.za dost.obst.inf.doc І.Общи положения Чл.1.С цел осигуряване на бързина и ефективност при админиcтративното обcлужване на физичеcките и юридичеcки лица с тези вътрешни правила се определя реда в РЗИ-Варна по предоставяне на

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. РАЗДЕЛ 12 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга XII - 1 12.1. Лица за връзки за получаване на документация и информация

Подробно

Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. И

Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. И Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. Инициатор заявления за Общ брой на постъпили ДОИ, оставане

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците на 564 институции

Подробно

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюстендил Рег..../20...г. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно