Microsoft Word - RES_study_A.Angelova_final

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - RES_study_A.Angelova_final"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност Социално управление (Управление на проекти), професионално направление 3.7 Администрация и управление към катедра Управление в УНСС Основание за представяне на рецензията: участие в състава на научното жури по защитата на дисертационния труд съгласно Заповед 429/ г. на Заместник ректора по НИД на УНСС Автор на дисертационния труд: Антоанета Александрова Ангелова Тема на дисертационния труд: Методика за селектиране на проекти в проектно портфолио 1. Информация за дисертанта Дисертантката Антоанета Александрова Ангелова се е обучавала по докторска програма към катедра Управление, факултет Управление и администрация на УНСС по научна специалност Социално управление (Управление на проекти) съгласно Заповед на Ректора на УНСС 1047 / година. Обучението е осъществено в редовна форма на обучение през периода от до г., когато е отчислена с право на защита. Антоанета Александрова Ангелова е родена на 12 май 1990 г. в гр. Перник. През 2013 г. придобива бакалавърска степен, а през 2014 г. магистърска степен по бизнес администрация от УНСС, гр. София. Владее английски и руски езици. Антоанета Ангелова работи като проектен мениджър в ПроДизайн България ООД. От 2017 г. до момента Антоанета Ангелова е хоноруван преподавател към катедра Управление в УНСС София. Провежда 1

2 семинарните занятия по дисциплината Проектиране на системи за управление пред студентите от специалност Бизнес администрация. Като докторант Антоанета Александрова Ангелова е изпълнила в срок и качествено всички изисквания, планирани в индивидуалния й план за обучение. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Дисертационният труд в обем от 274 страници. Състои се от увод, три глави, заключение, използвана литература, списъци на фигури, таблици и публикации, и шест приложения. Структурата на дисертацията е логично формирана от гледна точка на темата и целта на разработката. Постигнат е баланс между изложението на отделните глави. Актуалността на темата на дисертационния труд е обоснована от докторантката като е подчертана ролята на проектите и проектното портфолио за успешната адаптация на организациите към промените в средата и за постигане на стратегическите цели на организациите. В този контекст въпросът за генерирането и приложението на подходящ инструментариум за избор на проект като елемент на проектното портфолио е много важен. Според докторантката въпросът е особено актуален за българската управленска практика, за която приложението на такъв инструментариум не е разпространена практика. Обектът на дисертационния труд е проектното портфолио на организациите. Предметът на дисертационния труд е селекцията на проекти в проектното портфолио. Според рецензента обектът и предметът на изследването са правилно формулирани. По отношение на основното ограничително условие на дисертационния труд рецензентът счита, че би било добре да се изяснят критериите, по които са подбрани методите за селекция на проект, представени в дисертационния труд. В противен случай основното ограничително условие би следвало да отпадне от увода на дисертацията, тъй като настоящата му формулировка трудно би могло да се възприеме като ограничение. Целта на дисертационния труд е: да се разработи оригинална авторска методика за селектиране на проекти при интегрирането им в проектното портфолио на организацията. По мнение на рецензента целта на изследването е ясно формулирана. 2

3 Задачите, поставени в дисертационния труд, са пет на брой. Те са ясно и коректно дефинирани. Изследователската теза на дисертационния труд е Въпреки многоаспектността и значението на процеса по селектиране на проекти в проектно портфолио, той подлежи на цялостно дефиниране и моделиране, така че да се осигури значително подобрение на организационните резултати при приложението на подходяща методика. Изграждането на такава методика следва да обхваща етапите от диагностика на съществуващата вътрешна среда в организацията, през изграждането на индивидуален за всяка организация инструментариум за оценка на проектите до мониторинг на състоянието на новосъздаденото портфолио и повторно стартиране на процеса, при необходимост. По този начин създадената методика осигурява отразяване на индивидуалните организационни характеристики в процеса по селектиране на проект в проектно портфолио.. По мнение на рецензента изследователската теза е правилно формулирана и добре обвързана с претенциите за научни и научно-приложни приноси на докторантката. Би било добре, обаче, във второто изречение на тезата да се акцентира върху спецификата на авторската методика за селектиране на проекти в проектното портфолио. В дисертационния труд са използвани 172 литературни източника. Преобладаващата част от този литературен апарат (147 източника) е на английски език и съдържа съвременни разработки на водещи учени в областта на управлението на проекти, стратегическото управление, общата теория на управление, качествените и количествените методи в управлението и други. Литературните източници са коректно използвани за целите на изследването. Анализирани са концепции на водещи автори по проблематиката на дисертационното изследване. Според рецензента докторантът демонстрира отлична осведоменост по отношение на основната литература по тематиката на изследването. Дисертационният труд съдържа всички необходими компоненти, характерни за едно научно изследване: теза, цел, задачи, предмет, обект, анализ на постиженията в научната литература, авторски модел, оригинална методика, апробация на методиката, анализ на резултатите, изводи и препоръки за управленската практика. Като структура и съдържание изследването отговаря на обичайно възприетите изисквания за дисертационен труд. По отношение на обема рецензентът счита, че той би могъл да се съкрати. 3

4 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Основните научни и научно-приложни резултати, постигнати в дисертационния труд са, както следва: A. В глава първа Теоретико-методологичeски аспекти на процеса на селектиране на проекти в проектното портфолио : Систематизирани и задълбочено анализирани са схващанията на български и чуждестранни автори и някои мениджъри относно същността на понятията проектно портфолио, проект, програма. Изяснени са същността, характеристиките на тези понятия, различията между тях и спецификите при управлението им. Предложени са авторски формулировки и концепции за понятията като основа на дисертационното изследване. Изяснено са мястото и значението на управлението на проектното портфолио в управленския цикъл на организацията. Представени и анализирани са водещи концепции в научната литература за селектирането на проекти в проектното портфолио на организацията. Систематизирани са проблемите и методологиите за реализация на процеса, областите и трудностите при прилагането им. Изяснено е авторското схващане за процеса. Представени и систематизирани са основни подходи, техники и инструменти за селектиране на проект в проектно портфолио. Изяснени са техните предимства и недостатъци. Систематизацията се основава на задълбочен анализ на съвременни научни публикации, индексирани в научните бази данни SCOPUS и WOS. Систематизирани и анализирани са критериите за селектиране на проект в проектното портфолио, предложени в научната литература, препоръчвани от Института на управление на проекти (PMI - Project Management Institute), както и използвани в управленската практика на големи чуждестранни компании. B. В глава втора Изграждане на методика за селектиране на проекти в проектно портфолио : Изяснена е същността и е направен паралел между понятията методология, методика и метод. Представен е подход, наричан от авторката методология, за генериране на авторска методика за селектиране на проекти в проектно портфолио. Подробно са изяснени етапите и процедурите по разработване на едноименната методика. Представено е онлайн проучване сред експерти по управление на проекти относно инструментариума и критериите за оценяване на проекти при интегрирането им в проектното портфолио, които се 4

5 прилагат в управленската практика. Резултатите от изследването са подробно и коректно анализирани. Описани, сравнени и анализирани са популярни методики, подходи и системи за селектиране на проекти в проектното портфолио, представени в научната литература и използвани в управленската практика. Предложена е авторска концепция за ключовите фактори, на които се базира селекцията на проекти при интегрирането им в проектното портфолио на организацията. Ключовите фактори са класифицирани на външни, вътрешни и взаимосвързващи. Концепцията е обоснована чрез резултатите от анализа на научната литература, проведеното емпирично изследване и състоянието на управленската практика. Разработена е оригинална авторска методика за селектиране на проекти като елементи на проектното портфолио на организацията. Описани са фазите и процедурите на методиката. Предложени са инструменти за тяхната реализация. Изяснени са основните характеристики и предимства на авторската методика. C. В глава трета Емпирично изследване и апробиране на методиката за селектиране на проекти в проектно портфолио : Изяснена е общата рамка на проведено емпирично изследване в три бизнес организации и българска рекламна агенция - цел, задачи, обект, предмет, обхват, генерална съвкупност, извадка и хипотези (пет на брой) на изследването. Изяснен е инструментариумът, използван при провеждане на емпиричното изследване (дълбочинно интервю, анкетно проучване, наблюдение и др.) и за анализ на резултатите (корелационен анализ при използване коефициент на рангова корелация на Спирман, измерване надеждността на използваните въпросници, оценен чрез коефициент Алфа на Кронбах, SPSS, Excel, метод на експертни оценки). Изследвано и оценено е проявлението на факторите, влияещи върху процеса на селектиране на проекти, като резултат от проведено емпирично изследване в три бизнес организации (малка, средна и голяма), опериращи на българския пазар. Разработени са три анкетни карти за целите на верификацията на авторските концепции и методика: 1) за прилаганите инструментариум и критерии за оценяване на проекти при интегрирането им в проектното портфолио на организациите; 2) за провеждане на интервю относно факторите, влияещи върху 5

6 селектирането на проекти; 3) за удовлетвореността от приложението на авторската методика. Подробно са представени, систематизирани, изяснени и анализирани резултатите от апробацията на авторската методика за селектиране на проекти в проектно портфолио в българска рекламна агенция. Направени са коректни изводи за факторите и приложението на авторската методика за селектиране на проекти в проектно портфолио. Формулирани са препоръки по отношение на бъдещото приложение на методиката. Направени са изводи относно издигнатите изследователски хипотези. Петте хипотези, формулирани в дисертационния труд, са потвърдени в съответствие с резултатите от проведеното емпирично проучване. По мнение на рецензента дисертационният труд е разработен на много високо научно равнище. Използван е подходящ инструментариум от гледна точка на целта и задачите на изследването. Отделните части на дисертационния труд са разработени много задълбочено. Резултатите от апробацията са оформени коректно и са правилно анализирани. Формулирани са изводи за изследователските хипотези и препоръки за бъдещото приложение на авторската методика в практиката. Целта на разработката е постигната, задачите на докторанта са успешно изпълнени. Не съществуват съмнения относно авторството на разработката. 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси Според рецензента основните научни и научно-приложни приноси в дисертационния труд са, както следва: Предложена е авторска концепция за ключовите фактори, на които се базира селекцията на проекти при интегрирането им в проектното портфолио на организацията. Ключовите фактори са класифицирани на външни, вътрешни и взаимосвързващи фактори. Концепцията е обоснована чрез резултатите от анализа на научната литература и състоянието на управленската практика. Изследвани и оценени са резултатите и спецификата на проявление на концепцията при приложението й в три бизнес организации (малка, средна и голяма), опериращи на българския пазар. Разработена е оригинална авторска методика за селектиране на проекти като елементи на проектното портфолио на организацията. Методиката е апробирана за българска рекламна агенция. Формулирани са препоръки за бъдещото приложение на методиката. 6

7 Предложен е инструментариум за приложение на авторската методиката за селектиране на проекти в проектното портфолио на организацията. Инструментариумът включва набор от анкетни карти, качествени и статистически методи и инструменти. Инструментариумът е успешно приложен в управленската практика на четири бизнес организации. 5. Оценка на публикациите по дисертацията По дисертационния труд е представен списък от седем публикации на докторантката. Публикациите са, както следва: пет публикации са доклади на научни конференции, една публикация е студия в научно списание, индексирано във вторични научни бази данни и една публикация е глава от колективна монография. По отношение на количеството на публикационната дейност, докторантката изпълнява националните минимални критерии за придобиване на ОНС доктор почти три пъти. По отношение на качеството на публикационната дейност, по мнение на рецензента публикациите представят достатъчно добре съдържанието на дисертационния труд. 6. Оценка на автореферата Авторефератът систематизира основните моменти и резултатите от изследването в дисертационния труд. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси Към дисертационния труд могат да се направят следните бележки и препоръки: Рецензентът предлага промяна в следните наименования и термини: свързващи фактори вместо взаимосвързващи фактори ; подход вместо методология (във заглавията и текста на всички параграфи от глава втора); размити множества вместо размити серии (табл. 1.3, стр. 32); лингвистични променливи вместо езикови променливи (стр. 42, 103). Въпроси към докторанта: 1. Какво е Вашето разбиране за понятието когнитивна емулация (стр )? 2. Моля, изяснете: 7

8 a. Как са определени факторите, включени в трите групи от ключови фактори (стр. 121)? b. Как са изчислени теглата, използвани в таблици 3.10, 3.11, 3.12 и 3.13? 8. Заключение Представеният за рецензиране дисертационен труд Методика за селектиране на проекти в проектно портфолио има характер на завършено самостоятелно научно изследване. Докторантката Антоанета Александрова Ангелова демонстрира способности да систематизира, обобщава, да анализира и откроява нерешените проблеми по разработваната тема, да генерира нови идеи и интерпретира резултати от научно изследване или като цяло да провежда самостоятелно научно изследване. Получените резултати от дисертационния труд ми дават основание да считам, че докторантката има готовност за публична защита, а разработката отговаря на изискванията на Закона и Правилника за развитие на академичния състав в Република България, както и на специфичните изисквания на УНСС за докторски трудове. Напълно убедено подкрепям присъждането на образователната и научна степен доктор на докторантката Антоанета Александрова Ангелова по научната специалност Социално управление (Управление на проекти) в професионално направление 3.7 Администрация и управление на Антоанета Александрова Ангелова за дисертационния й труд Методика за селектиране на проекти в проектно портфолио г. Подпис: гр. София /проф. д. н. М. Ламбовска/ 8

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов Научна специалност Планиране Относно: дисертационен труд

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по 05.02.18

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 05.02.18 Икономика и управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ за присъждане на образователна и научна степен доктор в област на висшето образование 3 Социални, правни и стопански науки, професионално нап

РЕЦЕНЗИЯ за присъждане на образователна и научна степен доктор в област на висшето образование 3 Социални, правни и стопански науки, професионално нап РЕЦЕНЗИЯ за присъждане на образователна и научна степен доктор в област на висшето образование 3 Социални, правни и стопански науки, професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно