СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д"

Препис

1 Основи на статистиката (Учебник) Проф. д-р Поля Ангелова автор Проф. д-р Петър Банчев рецензент Доц. д-р Величко Петров рецензент Академично издателство Ценов Свищов 4

2 СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Тема първа. Въведение в статистиката Масови явления и статистически закономерности Предмет и метод на статистиката Възникване и развитие на статистиката като наука и практическа дейност Възникване, развитие и съвременно състояние на статистиката в България Тема втора. Статистическо изучаване Обща характеристика на статистическото изучаване Същност и етапи на статистическото изучаване Видове изучавания Основни статистически понятия Статистическа съвкупност Статистическа единица Статистически признаци Обект на статистическото изучаване Обобщаващи числови характеристики Измерителни скали Статистическо наблюдение Същност на статистическото наблюдение Елементи на организационния план на статистическото наблюдение Статистическа групировка Същност и етапи на групировката Видове групировки Емпирични статистически разпределения Същност на емпиричните разпределения Видове емпирични разпределения Статистически анализ. Същност, предпоставки, видове Тема трета. Начини и форми за представяне на статистическата информация Статистически редове същност, елементи, видове

3 1.1. Същност и елементи на статистическите редове Видове статистически редове Статистически таблици същност, елементи, видове Същност на статистическите таблици Елементи на статистическите таблици Видове статистически таблици Изисквания към техническото оформяне на таблиците Статистически графични изображения Същност и предназначение на статистическите графични изображения Елементи на статистическите графични изображения Видове статистически графични изображения Графични изображения за характеризиране на динамика и за сравнение Графични изображения за характеризиране на структура Графични изображения за характеризиране разпределението на единиците по вариационен признак Картограми и картодиаграми Тема четвърта. Статистически величини. Абсолютни и относителни величини Същност, познавателно значение, видове статистически величини Абсолютни статистически величини Относителни статистически величини Планови относителни величини Относителни величини на структура Относителни величини на динамика (динамични индекси) Относителни величини на интензивност Относителни величини на териториални сравнения Относителни величини на координация Тема пета. Средни величини Същност, познавателно значение и видове средни величини Алгебрични средни величини от вариационни статистически редове

4 2.1. Средна аритметична величина Средна хармонична величина Средна квадратична величина Средна кубична величина Обща формула за изчисляване на алгебричните средни от вариационни редове Алгебрични средни величини от динамични статистически редове Средна хронологична величина Средна геометрична величина Неалгебрични средни величини (средни на положение и гъстота) Средни на положение медиана и квартили Мода Съотношение между средната аритметична величина, медианата и модата Тема шеста. Статистическо разсейване Същност и познавателно значение на статистическото разсейване Показатели за измерване на разсейването Ранг (размах) на разсейването Средно аритметично (линейно) отклонение Средно квадратично (стандартно) отклонение Дисперсия Квартилно отклонение Средна разлика Тема седма. Симетрия, асиметрия, ексцес Обща характеристика на статистическата симетрия и асиметрия Показатели за измерване на асиметрията Моменти на разпределението Ексцес Тема осма. Статистическо изучаване на динамични редове Обща характеристика на динамичните редове Същност и видове динамични редове Изисквания при построяването на динамичните редове

5 2. Описателни показатели за характеризиране на динамичните редове Методи за изглаждане на динамичните редове Същност на изглаждането на динамичните редове Приблизителни методи за изглаждане на динамичните редове Аналитичен метод за изглаждане на динамичните редове метод на най-малките квадрати (МНМК) Статистическо изучаване на сезонните колебания Същност и познавателно значение Метод на обикновените (прости) средни хронологични величини Метод на коригираните средни хронологични величини Метод на отношенията на фактическите към изгладените стойности Тема девета. Индекси Обща характеристика на индексите Същност на индексите Видове индекси Динамични индекси на равнища, обеми и маси Динамични индекси на равнища Динамични индекси на обеми Динамични индекси на маси Връзка между динамичните индекси на равнища, обеми и маси Динамични индекси на средни равнища Тема десета. Статистически заключения Обща характеристика на статистическите заключения Същност на статистическите заключения Форми на оценяване и свойства на оценките Методи за точково и интервално оценяване Репрезентативно статистическо изучаване Същност и видове подбори Определяне на средната и максималната грешка на репрезентативността и интервалът на доверителност Определяне обема на извадката Статистическа проверка на хипотези

6 3.1. Обща характеристика на проверката на хипотези Проверка на хипотези относно разлика между средни на две извадки Проверка на хипотези относно разлика между относителни дялове Проверка на хипотези относно разлика между две дисперсии Тема единадесета. Дисперсионен анализ Същност и предпоставки за провеждане на дисперсионния анализ Видове дисперсионен анализ Еднофакторен дисперсионен анализ Двуфакторен дисперсионен анализ Тема дванадесета. Статистическо изучаване на зависимости Обща характеристика на корелационните зависимости Същност на корелационните зависимости Видове корелационни зависимости Етапи на регресионния и корелационния анализ Методи за измерване на единична линейна корелационна зависимост Единична линейна регресия и корелация Корелационен коефициент на Пирсън Корелационен коефициент на Браве Корелационен коефициент на Фехнер Методи за измерване на корелационни при слаби скали Коефициенти на четириклетъчна корелация Коефициенти на корелация между признаци с повече от две определения Коефициенти на рангова корелация Частична и множествена регресия и корелация Регресионен и корелационен анализ при динамични редове Използвана литература Речник на основни статистически термини на български, английски и руски езици Приложения

7 10

8 ПРЕДГОВОР Учебникът Основи на статистиката е предназначен за студентите от СА Д. А. Ценов от всички специалности в образователно-квалификационна степен бакалавър, които изучават едноименната дисциплина, и е написан в съответствие с утвърдената учебна програма. При разработването на учебното съдържание авторът се е ръководил от убеждението, че усвояването на методологичните основи и приложните аспекти на статистиката е особено важен елемент от общата икономическа подготовка на студентите. Целта на настоящия учебник е, студентите да придобият знания за познавателната същност и основните концепции на статистическия подход при изучаване на масовите явления и процеси, да усвоят алгоритъма на отделните статистически методи и техники за анализ, както и умения за тяхното приложение при емпирични изследвания в различни сфери на социално-икономическата действителност. Учебното съдържание в отделните теми е свързано с изясняването на основните статистически понятия; същността на обобщаващите числови характеристики на емпирични разпределения; възможностите, които предоставя статистическата методология при изследване и прогнозиране на развитието на явленията, при анализа на връзките и зависимостите между тях, при осъществяване на статистически изводи и заключения и др. Учебникът може да се ползва и от всички, интересуващи се от придобиването на знания и умения да прилагат статистическите методи в научното познание и емпиричните изследвания докторанти, специалисти от практиката, представители на научната общност и др. Авторът 11

Методично ръководство Съдържание Мита Георгиева по Статистика с приложение Магдалена Каменарова на SPSS 1. Статистиката като наука 1.1. Обща характери

Методично ръководство Съдържание Мита Георгиева по Статистика с приложение Магдалена Каменарова на SPSS 1. Статистиката като наука 1.1. Обща характери 1. Статистиката като наука 1.1. Обща характеристика 1.2. Методически указания Статистически (съвкупностен) подход Форми на проявление Закономерности Статистическа информационна система 1.3. Решени задачи

Подробно

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ КАТЕДРА ТЕОРИЯ НА СПОРТА СЕКТОР СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В СПОРТА У Ч Е Б Н И ЗАПИСКИ Име...Фамилия... Факултет..

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ КАТЕДРА ТЕОРИЯ НА СПОРТА СЕКТОР СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В СПОРТА У Ч Е Б Н И ЗАПИСКИ Име...Фамилия... Факултет.. НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ КАТЕДРА ТЕОРИЯ НА СПОРТА СЕКТОР СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В СПОРТА У Ч Е Б Н И ЗАПИСКИ Име...Фамилия... Факултет... Фак.... Учебна година 20.../20... София 2016 2 Основни

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

Съдържание Предговор... 9 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ Обхват на дисциплината Методи за получаване и затвърждаване на теоретични знания и пр

Съдържание Предговор... 9 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ Обхват на дисциплината Методи за получаване и затвърждаване на теоретични знания и пр Съдържание Предговор... 9 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ... 11 1. Обхват на дисциплината... 11 2. Методи за получаване и затвърждаване на теоретични знания и практически умения по време на семинарните занятия...

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

Microsoft Word - module 3.doc

Microsoft Word - module 3.doc МАТЕМАТИЧЕСКИ КОМПЕТЕНЦИИ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНЦИИ ПО НАУКА И ТЕХНИКА ИНСТРУМЕНТ 8 КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ Юли 2009 Учебна програма: Инструмент 8 ключови компетенции за учене през целия живот Партньор: Университет

Подробно

Вълкан Станев, Калин Жейнов Технологии в хранителната индустрия 2014 Издателство Наука и икономика Икономически университет Варна

Вълкан Станев, Калин Жейнов Технологии в хранителната индустрия 2014 Издателство Наука и икономика Икономически университет Варна Вълкан Станев, Калин Жейнов Технологии в хранителната индустрия 2014 Издателство Наука и икономика Икономически университет Варна Учебникът Технологии в хранителната индустрия е предназначен за студентите

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от 17.06.2016 г. лектор д-р Гинко Георгиев АНОТАЦИЯ Курсът Електроснабдяване

Подробно

(Microsoft Word - \ doc)

(Microsoft Word - \ doc) Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Философски Специалност: (код и наименование) Ф Ф П 3 6 0 1 1 Организационно поведение и консултиране на организацията Дисциплина:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

Microsoft Word - recensija prof. Pavlova

Microsoft Word - recensija prof. Pavlova РЕЦЕНЗИЯ на научноизследователската и преподавателска дейност на доц. д-р Тодор Калоянов Николов, участник в конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР по професионално направление 3.8 Икономика,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от г.; Актуализирана

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от г.; Актуализирана ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от 28.04.2005 г.; Актуализирана прот. 16 от 17.06.2016 г. Лектор: Акад. Проф. Иван

Подробно

Microsoft Word - Simeon.Jelev.Potrebitelsko.povedenie

Microsoft Word - Simeon.Jelev.Potrebitelsko.povedenie СЪДЪРЖАНИЕ Предговор... 9 ПЪРВИ РАЗДЕЛ ВЪВЕДЕНИЕ В ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ Първа глава ИЗУЧАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ: ПАРАДИГМИ И МОДЕЛИ... 13 доц. д-р Тодор Кръстевич 1. Теоретични парадигми

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: ( Проф. д-

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: ( Проф. д- ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: ( Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО ДИСЦИПЛИНАТА:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-835/20.06.2005 г. 1. Учебен предмет: ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

Подробно

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?.

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?. ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Гл. ас. д-р Стефан Стефанов Катедра "Математика и статистика", СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 3) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Приложение 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА X КЛАС УТВЪР

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Приложение 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА X КЛАС УТВЪР МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Приложение УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА X КЛАС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-09-357/8.06.018 г. ПРОФЕСИОНАЛНО

Подробно

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО Одобрил:... Директор на ДФМТН /доц. д-р А. Александров/ Утвър

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО Одобрил:... Директор на ДФМТН /доц. д-р А. Александров/ Утвър ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО Одобрил:... Директор на ДФМТН /доц. д-р А. Александров/ Утвърдил:... Декан на ФХСИ /доц. д-р П. Джамбов / У Ч Е

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Example Application of a Simple Linear Regression and Correlation in the Transportation Studies

Example Application of a Simple Linear Regression and Correlation in the Transportation Studies Механика ISSN 3-383 Транспорт брой, 00 г Комуникации статия 0478 Научно списание ПРИМЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕДИНИЧНА ЛИНЕЙНА РЕГРЕСИЯ И КОРЕЛАЦИЯ В ТРАНСПОРТНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ Ставри Димитров stavr_dmtrov@hotmalcom

Подробно

Физически факултет, том 104

Физически факултет, том 104 Annuaire de l Universite de Sofia St. Kliment Ohridski, Faculte de Physique v. 105, 2012 ВЗАИМОВРЪЗКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА И МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС ОТ ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ 2011 г. МИЛЕН

Подробно

Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО

Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО ВИД СПОРТ ЗА XI КЛАС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-09-357/28.06.2018

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ БЕЗ ИНФОРМАТИКА 1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ. Същност и значение

ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ БЕЗ ИНФОРМАТИКА 1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ. Същност и значение ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ БЕЗ ИНФОРМАТИКА 1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ. Същност и значение на географското положение - астрономическо, природогеографско,

Подробно

Sem 2

Sem 2 Дипломантски семинар Основни етапи на научното изследване: избор на тема, цели и задачи, структура Някои основни етапи избор на тема на изследване + набелязване на основните цели и задачи съставяне на

Подробно

Microsoft Word - Document5

Microsoft Word - Document5 4.4. Статистически анализ на данните в екологичния мониторинг Посредством подходяща обработка на натрупваната информация мониторинговата система трябва да дава отговор на следните въпроси: 1. Какви са

Подробно

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (подпис) Специалност: ХИМИЯ И ФИЗИКА Образователно-

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка по учебен предмет УЧЕБНА ПРАКТИКА: ПО СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1618/10.12.2008

Подробно