ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ - ВРАЦА бул. Демокрация 18, 3000, Враца тел./факс: 092/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ - ВРАЦА бул. Демокрация 18, 3000, Враца тел./факс: 092/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ"

Препис

1 ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ - ВРАЦА бул. Демокрация 18, 3000, Враца тел./факс: 092/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/ 2019 година Програмата е създадена на основание чл. 263, ал.1, т. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет с Протокол 12/ г., утвърдена със Заповед / г. на директора на ППМГ Акад. Иван Ценов - Враца

2 СЪДЪРЖАНИЕ 1. База за изработване на училищната програма 2. Мисия и визия на училището по отношение на превенция на ранното напускане на училище 3. SWOT анализ 3.1.Силни страни 3.2. Слаби страни 3.3. Възможности 3.4. Заплахи/ опасности 4. Целева група 5. Причини за ранното напускане на учениците и специфика на етноса 6. Цели на програмата 7. Задачи и дейности за постигане на реални резултати 1. Необходимост от училищна политика Необходимост от въвеждане на система в дейностите по превенция на ранното напускане Необходимост от готовност за посрещане на нови предизвикателства, свързани с предпоставки за ранното напускане на ученици ( социални и икономически фактори, процеси на миграция, честа смяна на местоживеенето и др.) УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ на учениците е изработена в контекста на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, на предложената от Европейската комисия Стратегия за интелигентен устойчив растеж Европа 2020 и на препоръките, направени във връзка с тях по отношение превенцията на социалното изключване и за по-добро образование и грижи в периода на ранното детство, насочени към осигуряване на всички деца на възможности за най-добър старт в живота, в съответствие с Националната стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система / /. УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ е съобразена и с: 1. ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2. НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 3. ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА

3 4. СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВЯНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА / г. / 5. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА / г. / 6. КОНВЕНЦИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ се базира на основни принципи на включващото образование: Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до образование; Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които образованието дава; В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, пол, етническа принадлежност, социален произход, вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус; Включващото образование предполага промени в образователната система, за да може тя да се адаптира към потребностите на конкретното дете в много по-голяма степен, отколкото детето да се адаптира към системата; Различията между децата са източник на многообразие и богатство, а не на проблеми; Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при неговото участие в училище. Детето следва да бъде стимулирано да участва активно в образователния процес; Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, както и формите на комуникация следва да бъдат адаптирани, за да се създадат възможности за включване. При изработване на Училищната програма бяха взети предвид и изводите в Заключения на Съвета на Европа относно ролята на културата в борбата с бедността и социалното изключване (2010/C 324/03) и Заключения на Съвета от 18 ноември 2010 година относно ролята на спорта като източник и двигател за активно социално приобщаване. Приемаме, че достъпът, участието и възпитанието в областта на културата и спорта могат да играят важна роля в борбата с бедността и

4 социалното изключване, за насърчаване на по-широко социално приобщаване като благоприятстват личностното развитие. 2. Мисия и визия на училището по отношение на програмата за превенция на ранното напускане на училище Цялостната училищна политика се основава на: Мисията на ППМГ Академик Иван Ценов -гр. Враца: чрез гъвкаво и личностноориентирано обучение: учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности; да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в демократично гражданско общество; да развиват творческите си заложби и способности; да изградят умения и навици за здравословен начин на живот; училището да се утвърди като конкурентоспособен и привлекателен център за всички деца от района, подлежащи на задължително обучение. Визията на ППМГ Академик Иван Ценов -гр. Враца: като училище, осигуряващо ефективна, качествена и достъпна подкрепа за деца и ученици, застрашени от отпадане, която осигурява пълноценна личностна реализация в училищния живот. Разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на желанията и потребностите на учениците клубове по интереси и работа по проекти; Съчетаване на класноурочни, извънурочни и извънкласни форми на обучение и възпитание; Висококвалифицирани и мотивирани учители, работещи като екип от отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; Работа с изявени в различни области деца /наука, спорт, изобразително изкуство, танцови и певчески изяви и др./; Работа с деца в неравностойно социално положение; Работа с деца с хронични заболявания и поведенчески проблеми; Работа с деца с различна етническа принадлежност; Уютна и функционална образователна среда. 3. SWOT анализ: 3.1.Силни страни: Квалифицирани учители Интерактивни методи на обучение, използване на ИКТ Извънкласни дейности

5 Възможности за изява в различни области Създаване на приятелска среда Добра материална база Работа по проекти, клубове по интереси Безплатни учебници V-VII клас Извършване на редица дейности по превенция на ранното напускане на училище Подходящи ЗИП Изготвен регистър на ученици, застрашени от ранно напускане на училище 3.2. Слаби страни Липса на училище за родители Недостатъчна роля на ученическото самоуправление за създаване на подкрепяща среда за ученици, застрашени от ранно напускане на училище Недостатъчно ефективно взаимодействие училище - родители Голям брой отсъствия по извинителни и неизвинителни причини на учениците, който е предпоставка за ранно напускане на училище Слаб родителски интерес и контрол Недостатъчно ефективно взаимодействие на училището с други институции, работещи по проблемите на преждевременното напускане на образователната система 3.3. Възможности кандидатвстване по различни проектни предложения, насочени към финансиране на превантивни по отношение на ранното напускане дейности интерактивно обучение гражданско образование ранно идентифициране на децата в риск чрез проучване на потребностите и интересите на децата в риск нови форми за по голямо ангажиране на родителите действено ученическо самоуправление обучение на педагогическия екип да идентифицира и решава социалните, образователните, поведенческите и други проблеми, които поставят децата в риск да напуснат училище разработване и прилагане на обучителни, извънкласни и извънучилищни програми за мотивиране и задържане на децата,

6 консултиране, професионално ориентиране и чрез активна работа със семейството поддържане на база данни, индивидуално портфолио, индивидуални програми за всяко застрашено дете периодична оценка и актуализиране на мерките разширяване на връзките с извънучилищните институции 3.4. Заплахи Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите Неефективни санкции по отношение на децата Неизпълними санкции за родителите Нисък жизнен стандарт на семействата на учениците Проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от училище Липса на финасови възможности за подкрепа на застрашени от отпадане деца Негативно влияние на приятелската среда, на улицата Липса на подкрепяща среда около училището 4. Целева група Ученици от V до XII клас, които са застрашени от отпадане по различни причини за които съществува обективен риск от социално изключване и липсват форми за социална подкрепа; В по-общ смисъл целевата група включва всички ученици от училището като смисъл на превенция. 5. Причини за ранно напускане на училище 5.1. Икономически причини: - Безработица, ниски доходи, понижен жизнен стандарт 5.2. Социални причини: Семейни причини: - Липсата на подкрепяща среда около училището; - Необходимост за извършване на работа в дома, грижа за роднини, близки; - Работещи ученици не само през лятото, но и през учебната година, за да се подпомага семейния бюджет; - Конфликти в семейството, проблеми между родителите (развод, нови партньори на родителите, пиянство, побой). - Смяна на местоживеенето, трудова миграция на родителите; - Липса на родителски надзор и заинтересованост на родителите; - Негативно отношение към образованието на родителите и/или детето;

7 - Прекъснали обучението си поради сключване на брак, раждане на дете; - Слаба публична изява на децата; 5.3. Етнокултурни причини: - Специфични етнически, религиони и езикови измерения; - Етнически вътрешногрупови норми, предопределящи специфичните причини за преждевременно напускане на училище; - Слаба заинтересованост на родителите за образованието на децата им; - Липсата на адекватна комуникация с родителите на децата в риск; - Академичният стил на учебните програми и големият обем на информация в урочните единици; 5.4. Институционални причини: - Липсата на диалог с останалите институции, имащи отношение към децата; - Липсата на училищна програма за работа с родителите на децата с асоциално поведение и превенция на ранното напускане; - Посещение на курсове и частни уроци от учениците, завършващи 12 клас и кандидатстващи във ВУЗ. 6. Цели на училищната политика за превенция на ранното напускане на училище Обща цел: Обхват и задържане на децата в училище чрез мотивация и създаване на положителна нагласа към учебния процес Конкретни цели: Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната общност Индикатор за постигане намаляване на отсъствията по уважителни и неуважителни причини Създаване на положителни нагласи към учебния процес Индикатор за постигане успехът на застрашените ученици Изграждане на външна подкрепяща среда за превенция на ранното напускане на училище (подобряване на взаимоотношенията с институциите и родителите) Индикатор за постигане подобряване микроклимата и част от конфликтите в училище

8 УЧЕНИЦИ привличане и задържане РОДИТЕЛИ партньори УЧИТЕЛИ мотивиране 7.Задачи и дейности за изпълнение на целите 1. Провеждане на консултации и допълнителна работа с ученици за достигане на ДОИ. 2. Изработване и ежегодно актуализиране на регистър на застрашените от отпадане деца; административни проверки. Регистърът се води от педагогическия съветник и психолога по информация, подадена от класните ръководители. 3. Информиране дирекция Социално подпомагане за учениците, допуснали неизвинени отсъствия. 4. Своевременно информиране на родителите за допуснати отсъствия и успех на учениците. 5. Планове 5.1. План за задържане на ученици до 16-годишна възраст, подлежащи на задължително обучение План за превенция на тормоза в училище План за професионално ориентиране Включване в плановете на МО на дейности за превенция на отпадане и работа с деца в риск ежеседмично консултиране на ученици, застрашени от ранно напускане 6. Проучване чрез анкети и др. методи на желанията за участие на учениците в извънкласни дейности 7. Създаване на годишен училищен календар за извънкласни дейности и изяви / включени към годишния план на училището/ В каледара се вклюват училищни конкурси и състезания, чествания, празници, ден на таланта, спортни мероприятия и др. Мотивиране на застрашените от отпадане ученици да се включват в зависимост от възможностите и подготовката си. Класните ръководители мотивират застрашените от отпадане деца да се включат в избрани от тях дейности.

9 8.Планиране и осъществяване на контрол за редовно вписване на отсъствията на учениците в ЗУД и подаване на данните към Регистъра за движение на учениците. Контролът се осъществява от заместник - директорите. 9.Планиране и осъществяване на контрол бърху спазването на задълженията на класните ръководители, свързани с учебнообразователния и възпитателен процес; анализ и оценяване на рисковите фактори за ранно напускане на учениците от училище-ученици със слаб успех, лоша дисциплина, отсъствия, набелязани мерки за справяне с проблема от класните ръководители. Контролът се осъществява от заместник - директорите. 10.Прилагане на нови подходи в работата с родителите алтернативни родителски срещи, активно включване в общи дейности, родителитепартньори на училището; план-график за провеждане на родителски срещи. 8. Установяване на ефективен диалог училище - външни институции, имащи отношение по проблема работа с МВР, ДПС, Община Враца, Младежки дом, Агенция за закрила на детето, Отдел Социално подпомагане, НПО и др. 9. Организиране на благотворителнии акции за подпомагане на застрашени и социалнослаби деца. 10. Мотивиране на педагогическия персонал за допълнителна работа по превенция на отпадането. Приложение 1 Регистър на застрашените от отпадане деца и ученици Регистър на застрашените от отпадане ученици от... клас 2018/2019 учебна година Трите имена на ученика брой неизв. отс. Анализ на причините за нередовно посещение предприети мерки/ съобщ. Изготвил: Л. Иларионова Педагог. съветник

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГР.ЕЛХОВО Адрес: ул. Ангел Вълев 39 тел.: тел.: ; УТВЪР

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГР.ЕЛХОВО Адрес: ул. Ангел Вълев 39   тел.: тел.: ; УТВЪР ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГР.ЕЛХОВО Адрес: ул. Ангел Вълев 39 E-mail: highschool_elhovo@abv.bg тел.: 0478 88067 тел.:0478 88068; УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: / ЙОВКА ДРАГОЕВА / УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ

Подробно

36 Средно училище Максим Горки гр. София ул. Пирински проход 35, тел , УТВЪРДИЛ: Светла Нотева -директор ПРОГРАМА З

36 Средно училище Максим Горки гр. София ул. Пирински проход 35, тел ,   УТВЪРДИЛ: Светла Нотева -директор ПРОГРАМА З 36 Средно училище Максим Горки гр. София ул. Пирински проход 35, тел.02 858 61 48, e-mail : soy_36@abv.bg УТВЪРДИЛ: Светла Нотева -директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018 2019

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/08.09.2017 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ,

Подробно

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45   тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна УТВЪРЖДАВАМ: Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия

Подробно

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/ , ; Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Ди

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/ , ;  Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Ди 143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/846-51-67, ;e-mail: ou143@abv.bg Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Директор на 143.ОУ Г.Бенковски ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

Подробно

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР. ЦАРЕВО 0590 5 20 18 Директор; 5 20 13 Зам.директор; 5 20 31 Канцелария 0590 5 20 18 Утвърждавам: Д.Фелонова Директор П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча тел/факс:07545/2275,07545/2227, УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Гълъб Чаушев/ Заповед РД-

СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча тел/факс:07545/2275,07545/2227, УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Гълъб Чаушев/ Заповед РД- СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча тел/факс:07545/2275,07545/2227, sou_kochan@abv.bg.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Гълъб Чаушев/ Заповед РД- ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1 Училищната програма за превенция на ранното напускане на ученици

Подробно

ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ ГР. ЛУКОВИТ ул. Васил Левски 26 е-mail тел: УТЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:... /инж. Румяна Георгиева/ УЧИЛИ

ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ ГР. ЛУКОВИТ ул. Васил Левски 26 е-mail тел: УТЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:... /инж. Румяна Георгиева/ УЧИЛИ ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ ГР. ЛУКОВИТ ул. Васил Левски 26 е-mail pgss_lukovit@abv.bg, тел: 0697 5 25 77 УТЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:... /инж. Румяна Георгиева/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО И ТРАНСПОРТ И АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел , , Утвърдил: Дир

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО И ТРАНСПОРТ И АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул.република 1, тел , , Утвърдил: Дир ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО И ТРАНСПОРТ И АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел.622783, 622928, Утвърдил: Директор: / инж. Донка Станчева / УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

Подробно

"}/ г УТВЪРДИЛ: Тер /Директор/ / -~-~~-~ Іва! У'~. П РО ГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ 64 ОУ Цар Симеон Велики" Гр. София кв. Сим

}/ г УТВЪРДИЛ: Тер /Директор/ / -~-~~-~ Іва! У'~. П РО ГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ 64 ОУ Цар Симеон Велики Гр. София кв. Сим "}/ г УТВЪРДИЛ: Тер /Директор/ / -~-~~-~ Іва! У'~. П РО ГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ 64 ОУ Цар Симеон Велики" Гр. София кв. Симеоново ул. Симеоновска" 1 2018-2019 учебна година Изготвили:

Подробно

УТВЪРДИЛ: М.Кунчев Директор на ПМГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Програмата е

УТВЪРДИЛ: М.Кунчев Директор на ПМГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Програмата е УТВЪРДИЛ: М.Кунчев Директор на ПМГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Програмата е създаденa на основание чл. 263, ал. 1,т. 9, от Закона

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: ; ; Утвърд

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: ; ;   Утвърд СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: 76-20-81; 76-32-81; e-mail: souaksakovo@abv.bg Утвърдил:.../п/... /М.Петрова/ Училищна програма за превенция

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

PGRTO

PGRTO ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ ПЛЕВЕН УТВЪРЖДАВАМ: НЕВЕНА АРАБАДЖИЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Програмата е създадена на основание

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КЪНЧЕВ 9010 Варна, ул. Роза 23 факс: ;тел.:052/ ; Утвърдил: Директор: Марион

III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КЪНЧЕВ 9010 Варна, ул. Роза 23 факс: ;тел.:052/ ; Утвърдил: Директор: Марион III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КЪНЧЕВ 9010 Варна, ул. Роза 23 факс:303-638;тел.:052/303-631;303-639 e-mail:ou_akanchev_vn@abv.bg Утвърдил: Директор: Марионела Николова УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище - коригиран

Програма за превенция на ранното напускане на училище - коригиран Утвърждавам: Директор: Димитър Петров УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище 2017/2018 учебна година Приета на заседание на ПС Протокол 14 от 12.09.2017 год. Утвърдена със Заповед

Подробно

ОУ ” Христо Смирненски ”- с

ОУ ” Христо Смирненски ”- с ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДУШО ХАДЖИДЕКОВ ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. БОГОМИЛ 32, 633 863; 631 728 ; факс 633 863 ; e-mail : ouhadjidekov@abv.bg УТВЪРДИЛ:. ДИРЕКТОР : Грозденка Николова У Ч И Л И Щ Н А П Р О Г Р А М А З А П

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ:... УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017

УТВЪРЖДАВАМ:... УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 УТВЪРЖДАВАМ:... УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 І. Въведение Въвеждането на Училищна програма за превенция ранното напускане на училище се налага от това,

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31, e-mail: sou_dabnik@abv.bg; Web: www.soudabnik.com

Подробно

С У И В А Н В А З О В 8900 Нова Загора, ул. Петко Енев / е mail: Приетa с решение на Педагогически съвет Протокол 11 /

С У И В А Н В А З О В 8900 Нова Загора, ул. Петко Енев / е mail: Приетa с решение на Педагогически съвет Протокол 11 / С У И В А Н В А З О В 8900 Нова Загора, ул. Петко Енев 54 0457/ 62044 е mail: souvazov_nz@abv.bg Приетa с решение на Педагогически съвет Протокол 11 /07.09.2017г. и утвърдена със заповед на директора РД

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ , pgit_p

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ ,   pgit_p ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/2-29-29, e-mail: pgit_petrich@mail.bg УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс ,е-mail:

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс ,е-mail: ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс 600911,е-mail: pmg-vd@rio-vidin.org УТВЪРЖДАВАМ: Румяна Петрова на

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx)

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието гр. Русе Изх. 02- /.2016 г. ДО Г-Н СТЕФКО БУРЖИЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ Относно: отчет за резултатите

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно