I. ВЪВЕДЕНИЕ Програмата за превенция на ранното напускане на училище в СУ Панайот Волов е разработена в съответствие с рамкови европейски и национални

Размер: px
Започни от страница:

Download "I. ВЪВЕДЕНИЕ Програмата за превенция на ранното напускане на училище в СУ Панайот Волов е разработена в съответствие с рамкови европейски и национални"

Препис

1

2 I. ВЪВЕДЕНИЕ Програмата за превенция на ранното напускане на училище в СУ Панайот Волов е разработена в съответствие с рамкови европейски и национални документи, определящи приоритети на развитие до 2020 г., и е съобразена с цели в сферата на образованието, определени на национално, областно и общинско ниво. Програмата конкретизира ключовите мерки в политиките за превенция, интервенция и компенсиране на отпадането и на преждевременното напускане на училище, изложени в Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система ( ), приета от Министерския съвет с Протокол 44 от год. С дейностите си Програмата е ориентирана към реализиране на политики и мерки за постигане на стратегическата цел и оперативните цели на Стратегията, както и постигане на националната ни цел делът на преждевременно напусналите образователната система до 2020 г. да не надвишава 11%, която си поставя Националната програма за реформи г. (в национална цел 4). Програмата кореспондира с приоритети и мерки на общинската стратегия за развитие на Община Бяла. Изпълнението на целите е в съответствие с осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на личността чрез осъвременяване на системата на образование и осигуряване на нейната адаптивност спрямо нуждите на пазара на труда от Националната програма за развитие България 2020 и допринася пряко за постигането на намаляване броя на живеещите в бедност. Програмата е разработена на основата на проекта на Министерство на образованието и науката, като следва поставените в него акценти, а именно: Преимуществено разработване на мерки, свързани с превенцията, като най-работещи по отношение справянето с риска от отпадане от училище; Обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни в едно със засилена информационна дейност за популяризиране ползите от образование. Усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна информация за движението на децата и учениците. Програмата се основава на определените в Стратегията водещи принципи за законосъобразност, кохерентност, партньорство, прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите, приемственост, устойчивост на резултатите, своевременност, отчетност, мониторинг и контрол, иновативност. За целите на Програмата се прилагат определенията, дадени в Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. Като преждевременно напуснали училище се определят лицата между 18 и 24 години, завършили едва основно образование или по-ниска образователна степен и които вече не участват в никаква форма на образование или обучение. Отпадане от училище е отписването от училище на ученик до 18-годишна възраст преди завършване на последния гимназиален клас, ако лицето не е записано в друго училище.

3 ІІ. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Мисията на СУ Панайот Волов е да изгради визия на училище, осигуряващо ефективна, качествена и достъпна подкрепа за деца и ученици, застрашени от отпадане, която осигурява пълноценна личностна реализация в училищния живот чрез иновативно, гъвкаво и личностно-ориентирано обучение: учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности; да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в демократично гражданско общество; да развиват творческите си заложби и способности; да изградят умения и навици за здравословен начин на живот; училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за всички деца от района, подлежащи на задължително обучение; разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване нажеланията и потребностите на учениците; съчетаване на класноурочни, извънурочни и извънкласни форми на обучение и възпитание; висококвалифицирани и мотивирани учители, работещи като екип от отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност и зачитане на човешкото достойнство; работа с талантливи деца, деца в неравностойно социално положение, деца със специални образователни потребности, деца с различна етническа принадлежност; изграждане на позитивна и функционална образователна среда. ІII. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АКТУАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Основни причини за преждевременното напускане на училище могат да бъдат класифицирани в няколко категории: А/ Икономически безработицата, ниските доходи и бедността поставят много деца в затруднени условия, водещи да повишен риск от отпадане от училище. Много деца са принудени да помагат на семействата си, което води до прекъсване на присъствието им в училище или до нарушаване на участието им в учебния процес. Б/ Социални родителска незаинтересованост, конфликти, напрежение и кризи в семейството, отрицателно въздействие на

4 домашната среда, функционална неграмотност или ниско образование на родителите, ранни бракове и др. В/ Образователни езикова бариера, недоброто владеене на български език на децата от ромски произход, трудности в усвояването на учебното съдържание, недостатъчно добре изградени или липсващи навици на учене, липса на мотивация, лоша дисциплина и др. Второгодниците са също една от рисковите групи за преждевременното напускане на училище. Според данните слабият успех не се определя като съществена причина за отпадане на учениците от училище. Много често обаче слабият успех като причина за отпадане на учениците се проявява чрез неизвинените отсъствия поради това, че води до губене на мотивация за полагане на учебен труд и до нежелание за продължаване на образованието. Като причини за допускане на неизвинените отсъствия учениците посочват закъсненията, бягства от час поради ниска мотивация за учене, негативно отношение към училището, към учител, към учебен предмет, страх от изпитване и получаване на слаба оценка, отстраняване от час при нарушаване на дисциплината и възпрепятстване на работата на учителите, занижен родителски контрол или липса на родителски умения за справяне с проблема. Г/ Етнокултурни отсъствие на познавателна мотивация сред децата от ромската общност, отсъствие на мотивация от страна на родителите за приобщаващо образование на децата им, ниска степен на готовност за училище на деца от тази общност, дефицит на комуникативна компетентност сред такива деца и др. Д/ Институционални недостатъчно координиран подход между различните служби на местно и общинско ниво и др. Е/ Свързани със здравния статус недостатъчна подготовка за приобщаване на децата със специални образователни потребности. Ж/ Напуснали, поради заминаване в чужбина през последните две години драстично нараства броят на учениците, които напускат училище поради заминаване в чужбина. Между България и страните, към които е насочен основният емигрантски поток, липсват механизми за обмен на данни и проследяване каква част от заминалите в чужбина ученици продължават обучението си. За преодоляването на възникналите проблеми в определен етап училището води гъвкава политика с цел да се разгърне личния потенциал на всяко дете съобразно неговите нужди и потребности и интереси. Предвидени са дейности за разнообразяване на методите, похватите, средствата на работа - традиционни и иновационни. Обогатяване инструментариума за работа с децата, стимулиране, поощрение и оценка на напредъка на ученика във възпитателно-образователния процес. Участие на ученици и родители от различни етноси в училищни и извънучилищни дейности за преодоляване риска от ранно отпадане от училище.

5 IV. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА Изграждането на позитивна училищна среда чрез установяване на устойчив образователен диалог между училищната институция и семейната среда, споделяне на отговорностите и обединяване на усилията за постигане на качествено обучение, възпитание в споделени ценности и пълноценна социализация. V. ПОДЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 1. Ограничаване отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система чрез провеждане на целенасочена и ефективна училищна политика и координирани действия и мерки. 2. Осигуряване на институционална подкрепяща среда спрямо ученици в риск от отпадане чрез създаване на положителни нагласи към образователния процес, изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната общност. VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 1. Недопускане на ученици, отпаднали от училище или преждевременно напуснали образователната система. 2. Създадени условия и повишена мотивация за посещение на училище. 3. Подобряване на учебните резултати и осигуряване на своевременна и адекватна образователна подкрепа за развитието на учениците, включително на ученици от уязвими групи. VII. МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА Дейности за реализиране на мерките и политиките Изпълнител/и Срок 1. ПРЕВЕНЦИЯ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА 1.1. Изготвяне на анализ и оценка на досегашната училищна програма за превенция на ЗДУД м. Септември отпадането и намаляване на отсъствията от училище Приемане на политики и мерки за превенция на отпадането от училище в Директор м. Септември съответствие с Областната стратегия за ограничаване на отпадането от училище и

6 намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 1.3. Сформиране на училищни екипи за подкрепа на личностното развитие на ученици Директор в риск съгласно разпоредбите на ЗПУО и Наредбата за приобщаващото образование Прилагане на нови подходи в работата с родителите: - участие в дейността на обществения съвет; - алтернативни родителски срещи; - съвместни дейности по паралелки и в изпълнение на проекта Твоят час ; - индивидуална работа с родители на застрашени от отпадане деца Включване в плана на класните на дейности за превенция на отпадане и работа с ученици в риск и техните родители Включване на учениците в риск от отпадане в специфични училищни дейности: - за изява на творческия им потенциал училищни празници, състезания, конкурси и др.; - инициативи, насочени към гражданско, екологично, патриотично възпитание; - свободен достъп до училищната спортна база; - за кариерно ориентиране и консултиране; - за превенция на рисковете и здравословни житейски избори. Ръководители на групи, Учители, При необходимост през учебната 1.7. Създаване на подкрепяща среда за учениците със СОП и условия за приобщаващо Координатор ПО образование за ученици в риск от отпадане: Учители от - изготвяне на индивидуални учебни програми и планове за подкрепа за личностното училището и РЦ развитие на учениците в риск и с ниска мотивация; за подкрепа на - консултиране и допълнителна работа; процеса на - целенасочена подготовка за НВО и ДЗИ; - недопускане на прояви на агресия и тормоз. приобщаващото образование 1.8. Повишаване обхвата на учениците, включени в ГЦОУД и осигуряване на условия за ефективното ѝ провеждане., Учител в група

7 1.9. Дейности на ученическия парламент и ученическите класни съвети в подкрепа на Учители ученици в риск от отпадане вкл. и по подхода Връстници обучават връстници. Ръководство ученическия парламент 2. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ на 2.1. Повишаване на уменията на педагогическите специалисти: - за работа с ученици с различни обучителни затруднения; - за успешно взаимодействие между училището и семейството Осигуряване на безплатен транспорт на всички пътуващи ученици до завършване на средно образование. ЗДУД Директор 2.3. Изплащане на стипендии при условията и по реда на ПМС 33 от г. за Директор условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование Консултиране на учениците в риск и родителите им относно възможностите за продължаване на обучението във форми, различни от дневна форма на обучение Ежемесечно подаване на информация в РУО и Д СП за ученици с 5 и повече неизвинени отсъствия Ежемесечно подаване на информация за отсъствията на учениците чрез информационната система на МОН модул Отсъствия. Съгласно плана за квалификация ЗДУД Координатор ПО Директор 2.7. Обхват на учениците, подлежащи на задължително училищно обучение до 16- ЗДУД годишна възраст: - отразяване на движението на учениците; - проследяване на преместването, писма от/до приемащите училища и съответните общини. До 5-то число на месеца До 5-то число на месеца 2.8. Съвместни дейности с Обществения съвет: Директор, - провеждане на родителски срещи за запознаване със законовите разпоредби, права, Обществен съвет задължения и отговорности на всяка от страните по изпълнение на държавната политика за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система.

8 2.9. Контрол по спазване на задълженията на учителите по регистриране на ЗДУД отсъствията на учениците, посещаемостта на учебните часове и извънучебните дейности Контрол по спазване на задълженията на класните за оформяне и ЗДУД отчитане на отсъствията на учениците Осигуряване на подкрепа на класни и учители в работата с Директор ученици в риск: - консултации със специалисти и експерти от Д СП, МКБППМН, ДПС и др Извършване на своевременна оценка на риска от отпадане и адекватна реакция спрямо ученици, застрашени от отпадане Уведомяване на институциите (Община, МКБППМН, Дирекция Социално Директор подпомагане ) за прилагане на законови лостове по отношение на родителите, които не осигуряват присъствието на децата си в училище Работа с родителите, които не осигуряват присъствието на децата си в училище: - информиране и консултиране на родителите по изпълнение на задълженията за осигуряване присъствието на децата им в училище, отговорности и превенция; - сключване на споразумение между училището и родителите, в което се фиксират ангажиментите на страните по превенция на отпадането. Ежемесечно Ежемесечно При необходимост При необходимост VIII. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1. Намаляване на отсъствията по уважителни и неуважителни причини с 10 % в сравнение с предходната учебна : брой отсъствия в края на срока/учебната ; брой санкционирани ученици за отсъствия; брой ученици с 5 и повече неизвинени отсъствия; брой ученици, положили изпити за определяне на срочна и/или годишна оценка по учебни предмети поради допуснати отсъствния 2. Подобряване на учебните постижения на застрашените ученици. 3. Брой ученици в риск от отпадане, включени в училищни дейности.

9 4. Брой родители, на които е оказана институционална подкрепа. IX. ФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 1. От бюджета на училището; 2. Целеви средства; 3. От НП на МОН; 4. Проекти.

Примерна програма за превенция на ранното напускане на училище

Примерна програма за превенция на ранното напускане на училище ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА СТОЙЧО И КИЦА МАРЧЕВИ ГР. ХАСКОВО УТВЪРЖДАВАМ: (инж. Георги Славов) ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ учебна 2018/ 2019 г. Програмата

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс ,е-mail:

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс ,е-mail: ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс 600911,е-mail: pmg-vd@rio-vidin.org УТВЪРЖДАВАМ: Румяна Петрова на

Подробно

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР. ЦАРЕВО 0590 5 20 18 Директор; 5 20 13 Зам.директор; 5 20 31 Канцелария 0590 5 20 18 Утвърждавам: Д.Фелонова Директор П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГР.ЕЛХОВО Адрес: ул. Ангел Вълев 39 тел.: тел.: ; УТВЪР

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГР.ЕЛХОВО Адрес: ул. Ангел Вълев 39   тел.: тел.: ; УТВЪР ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГР.ЕЛХОВО Адрес: ул. Ангел Вълев 39 E-mail: highschool_elhovo@abv.bg тел.: 0478 88067 тел.:0478 88068; УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: / ЙОВКА ДРАГОЕВА / УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ

Подробно

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/ , ; Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Ди

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/ , ;  Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Ди 143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/846-51-67, ;e-mail: ou143@abv.bg Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Директор на 143.ОУ Г.Бенковски ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”СВ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”СВ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.ДОБРОМИРКА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО,ОБЛАСТ ГАБРОВО Тел.: 06738/2266 Е- mail адрес: ou.dobromirka@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ ДИРЕКТОР: Йорданка Георгиева ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

Подробно

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45   тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна УТВЪРЖДАВАМ: Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Проф. П. Н. Райков гр. ТРЯВНА, ул. «Бойчо Войвода» 1 УТВЪРЖДАВАМ:. ВИОЛЕТА ИВАНОВА Директор на ОУ Проф. П. Н. Райков ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Проф. П. Н. Райков гр. ТРЯВНА, ул. «Бойчо Войвода» 1 УТВЪРЖДАВАМ:. ВИОЛЕТА ИВАНОВА Директор на ОУ Проф. П. Н. Райков ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Проф. П. Н. Райков гр. ТРЯВНА, ул. «Бойчо Войвода» 1 УТВЪРЖДАВАМ:. ВИОЛЕТА ИВАНОВА Директор на ОУ Проф. П. Н. Райков ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна 2017 2018

Подробно

36 Средно училище Максим Горки гр. София ул. Пирински проход 35, тел , УТВЪРДИЛ: Светла Нотева -директор ПРОГРАМА З

36 Средно училище Максим Горки гр. София ул. Пирински проход 35, тел ,   УТВЪРДИЛ: Светла Нотева -директор ПРОГРАМА З 36 Средно училище Максим Горки гр. София ул. Пирински проход 35, тел.02 858 61 48, e-mail : soy_36@abv.bg УТВЪРДИЛ: Светла Нотева -директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018 2019

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/08.09.2017 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ,

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: ; ; Утвърд

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: ; ;   Утвърд СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: 76-20-81; 76-32-81; e-mail: souaksakovo@abv.bg Утвърдил:.../п/... /М.Петрова/ Училищна програма за превенция

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ:... УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017

УТВЪРЖДАВАМ:... УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 УТВЪРЖДАВАМ:... УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 І. Въведение Въвеждането на Училищна програма за превенция ранното напускане на училище се налага от това,

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx)

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието гр. Русе Изх. 02- /.2016 г. ДО Г-Н СТЕФКО БУРЖИЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ Относно: отчет за резултатите

Подробно

ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ ГР. ЛУКОВИТ ул. Васил Левски 26 е-mail тел: УТЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:... /инж. Румяна Георгиева/ УЧИЛИ

ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ ГР. ЛУКОВИТ ул. Васил Левски 26 е-mail тел: УТЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:... /инж. Румяна Георгиева/ УЧИЛИ ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ ГР. ЛУКОВИТ ул. Васил Левски 26 е-mail pgss_lukovit@abv.bg, тел: 0697 5 25 77 УТЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:... /инж. Румяна Георгиева/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ , pgit_p

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ ,   pgit_p ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/2-29-29, e-mail: pgit_petrich@mail.bg УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване

Подробно

134. СУ Димчо Дебелянов София, ул. Пиротска 78 тел Утвърждавам:.. Директор: Весела Палдъмова ПРОГРАМА З

134. СУ Димчо Дебелянов София, ул. Пиротска 78 тел Утвърждавам:.. Директор: Весела Палдъмова ПРОГРАМА З 134. СУ Димчо Дебелянов София, ул. Пиротска 78 тел. 02 931 06 86 e-mail: mail@hebrewschool-bg.org Утвърждавам:.. Директор: Весела Палдъмова ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Програмата

Подробно

1 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ гр. Пловдив, 4004, ул. Пере Тошев 2а тел. (032) , ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО

1 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ гр. Пловдив, 4004, ул. Пере Тошев 2а тел. (032) ,   ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО 1 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ гр. Пловдив, 4004, ул. Пере Тошев 2а тел. (032) 69 21 61, e-mail: kl.ohridski@abv.bg ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018-2019 ГОДИНА Настоящата

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ - ГР. ВАРНА УЛ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 8, 052/370696/694/695 Утвърждавам: Стоянка Дукова Директо

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ - ГР. ВАРНА УЛ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 8, 052/370696/694/695   Утвърждавам: Стоянка Дукова Директо ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ - ГР. ВАРНА УЛ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 8, 052/370696/694/695 e-mail: hr.botev1927@abv.bg Утвърждавам: Стоянка Дукова Директор, ОУ Христо Ботев гр. Варна ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище - коригиран

Програма за превенция на ранното напускане на училище - коригиран Утвърждавам: Директор: Димитър Петров УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище 2017/2018 учебна година Приета на заседание на ПС Протокол 14 от 12.09.2017 год. Утвърдена със Заповед

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорда

Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорда Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, е-mail:odz15_haskovo@abv.bg 038/64 20 40 GSM-0885 / 123 077 УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорданова - Кинева Директор на ДГ 15 Слънце ПРОГРАМА ЗА

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E5E2E5EDF6E8FF2DF0E0EDEDEEF2EE2DEDE0EFF3F1EAE0EDE52DEDE02DF3F7E8EBE8F9E52D312E646F63>

<4D F736F F D20CFF0E5E2E5EDF6E8FF2DF0E0EDEDEEF2EE2DEDE0EFF3F1EAE0EDE52DEDE02DF3F7E8EBE8F9E52D312E646F63> ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 тел./факс 06514-3116 Директор: e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 тел. 06514-3112 Администрация: web: pgssdd.com ПРОГРАМА

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АРГИРА ЖЕЧКОВА - ГРАД СЛИВЕН град Сливен, бул. Стефан Караджа 2А тел: (044)624672, факс:(044) , Утвъ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АРГИРА ЖЕЧКОВА - ГРАД СЛИВЕН град Сливен, бул. Стефан Караджа 2А тел: (044)624672, факс:(044) ,   Утвъ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АРГИРА ЖЕЧКОВА - ГРАД СЛИВЕН град Сливен, бул. Стефан Караджа 2А тел: (044)624672, факс:(044) 636314, e-mail: argira_school@abv.bg Утвърдена със заповед РД 06 427/14.09.2018 г. на директора

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ ГР. КАЗАНЛЪК, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ - ВРАЦА бул. Демокрация 18, 3000, Враца тел./факс: 092/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ - ВРАЦА бул. Демокрация 18, 3000, Враца тел./факс: 092/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ - ВРАЦА бул. Демокрация 18, 3000, Враца тел./факс: 092/ 62 47 26 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/ 2019 година Програмата

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

"}/ г УТВЪРДИЛ: Тер /Директор/ / -~-~~-~ Іва! У'~. П РО ГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ 64 ОУ Цар Симеон Велики" Гр. София кв. Сим

}/ г УТВЪРДИЛ: Тер /Директор/ / -~-~~-~ Іва! У'~. П РО ГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ 64 ОУ Цар Симеон Велики Гр. София кв. Сим "}/ г УТВЪРДИЛ: Тер /Директор/ / -~-~~-~ Іва! У'~. П РО ГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ 64 ОУ Цар Симеон Велики" Гр. София кв. Симеоново ул. Симеоновска" 1 2018-2019 учебна година Изготвили:

Подробно