ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1"

Препис

1 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1

2 Училищната програма за превенция на ранното напускане на ученици от училище е съобразена със стратегията за развитие на ПТГ за периода г. и с Наредбата за приобщаващото образование, като предпоставка за осигуряване на подкрепа за личностното развитие на учениците. Базира се на следните основни принципи за приобщаващото образование: Всяко дете има право на образование, включително право на равен достъп да качествено професионално образование; Създаване на подкрепяща образователна среда, утвърждаваща човешката личност. Това предполага промени в образователната система, за да може тя да се адаптира към потребностите на конкретния ученик в по-голяма степен от колкото ученикът да се адаптира към системата; В училище не се допуска дискриминация, основана на раса, етническа принадлежност, социален произход, вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус. Различията между учениците са източник на многообразие и богатство; За да се превърне програмата за ранно напускане на училище в реалност е необходимо всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, форми на комуникация да: бъдат съобразени с потребностите на учениците; стимулират активното участие на младежите в образователния процес; бъдат гъвкави и динамични. I. Визия на училището по отношение на превенция на ранното напускане на училище: Програмата се основава на визията на ПТГ- Варна като гимназия, която гарантира високо качество на образование на своите възпитаници с цел формирането им като личности с необходимите общочовешки ценности, добродетели и култура. Приоритет на гимназията е подобряване на възможностите за равен достъп до образование на всеки младеж и съобразяване с индивидуалните способности и потребности на всеки ученик. Силни страни: Високо квалифицирани специалисти, работещи в екипи; Добра материално-техническа база за теоретично и практическо обучение по професии, общежитие за ученици от провинцията; Интерактивни методи на обучение, активно използване на ИКТ в обучението за преодоляване на класно-урочния модел; Споделяне на добри практики в общността по линия на вътрешната квалификация; Сътрудничество между средните и висшите училища, обучаващите институции и бизнес; Плановете на методическото обединение на класните ръководители и плана на педагогическия съветник да актуализира всяка учебна година участието на учениците в извънкласните дейности и изяви - празници, концерти, чествания и други - това дава възможност за изява на всеки ученик съобразно потребностите и способностите си извън класната стая; Мотивиране на учениците за участие в общински, регионални, национални и международни конкурси, състезания, клубове и други изяви; 2

3 Подкрепа на ученици както с изявени дарби, така и на ученици със специални образователни потребности; Позитивен психологически климат на всички нива в училищната общност; Развитие на социалната и емоционалната интелигентност у учениците - работа с метода връстници обучават връстници ; Своевременно идентифициране на учениците в риск; Ефективно взаимодействие между класен ръководител, учител, родител, психолог, педагогически съветник и УКППАМ за превенция за ранното напускане на училище; Слаби страни: Непълна информация за реализацията на завършилите ученици; Неефективна е ролята на ученическото самоуправление като гарант за създаване на подкрепяща среда за ученици,застрашени от напускане на училище; Възможности: Включване на всички ученици в организирано обучение по професии в реални условия; Нови форми за ангажиране на родителите в учебно-възпитателния процес; Действено ученическо самоуправление; Съвместна работа с дирекция Превенции в партнъорство със Сдружение Асоциация на варненските организации за превенция на наркомании по програмата за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици от 8 до 12 класове; Разширяване на извънкласните и извън училищни форми за работа с учениците съобразно възможностите и интересите им. Заплахи: Липсата на заинтересованост у родители или настойници; Миграция на родители и ученици по време на учебната година. II. Цели на програмата: 1. Създаване на подкрепяща среда за приобщаване на учениците в гимназията след постъпването им в осми клас. 2. Развитие на потенциала на всеки ученик с цел реализация в личностен, професионален и социален план - стимулиране нагласи и поведение за мотивирано обучение. 3. Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците въз основа на оценката на индивидуалните им потребности. III. Задачи и дейности за превенция на ранното напускане на училище: 1. Оценка на риска от ранно напускане на новоприетите ученици в ПТГ. Идентифициране на рисковите фактори, предшестващи напускането: Проблем в кариерното ориентиране на ученика и семейството му - неинформиран избор на образование и професия; 3

4 Затруднена адаптация към изискванията в гимназията; Проблемна семейна и приятелска среда, в това число, ситуации на бедност и дискриминация; Оценка на индивидуалните потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците по инициатива на родителя/представител на детето, което полага грижи, учителите, класния ръководител или училищния психолог.оценката се провежда индивидуално за всеки ученик със съгласието на родителя от специалист; Затрудненията, които могат да предизвикат ранно отпадане от училище могат да бъдат: във физическото, познавателно, езиково, социално, емоционално, творческо развитие на учениците спрямо съучениците им от същата възрастова група; наличие на специфични особености на личността, които влияят на учениците; промени в поведението и нарушения на Правилника за дейността на гимназията; липса на социален опит за справяне с конфликтни ситуации в училище; наличие на изявени силни страни на ученика в конкретна област от живота, изкуството, спорта, които се нуждаят от развитие и стимулиране, без това да се отразява на образованието им; 2. Ежегодно актуализиране на регистъра за застрашените от напускане на училище ученици. 3. Своевременен анализ за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на всеки ученик, застрашен от напускане на училище се предоставя в: зависимост от изготвен план за подкрепа за конкретния ученик в зависимост от конкретните условия съвместно с учител,психолог или педагогически съветник; кариерно ориентиране индивидуално и групово; допълнителна подкрепа за повишаване на нивото на знанията чрез индивидуално консултиране от учител; работа в екип от учители, педагогически съветник, психолог, социален работник и други представители от външни институции; 4. Анализ на постиженията на застрашените от напускане ученици и осъществяване на педагогическа подкрепа от страна на учителите и училищното ръководство. 5. За развитие на потенциала на всеки ученик с цел реализация в професионален план: използване на интерактивни методи в учебно-възпитателния процес. Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентиране към индивидуалните потребности и интереси на учениците; споделяне на добри практики в общността по линия на вътрешна квалификация. планиране и организиране на занимания по интереси за развитие на способностите, компетентностите и изявата на учениците в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта; избор на подходящи методи и форми за оценяване на постиженията и стимулиране с морални и материални награди; привличане и мотивиране на учениците за участие в общински, регионални, национални и международни конкурси и състезания. 6. За развитие на потенциала на всеки ученик в личностен и социален план: създаване на образователна среда, утвърждаваща човешката личност, свободна от насилие и страх; 4

5 проучване чрез анкети, индивидуални разговори и други методи на потребностите, възможностите и интересите, постиженията на учениците с цел активното им участие в различните форми на извънкласни дейности; насърчаване на доброволчеството и менторството - участие на учениците в организирани групи за занимания в областта на глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство; работа в екип - привличане на лидерите в класа за допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците в риск; Изграждане на фокус групи за повишаване на социалните умения учениците; Прилагане на различни форми на групова работа с класа - тренинги, беседи, дискусии за изграждане на социални умения у учениците; Повишаване броя на ученици-ментори от училищните клубове: ООН и училищен Превантивен клуб за подкрепа на учениците в риск; Стимулиране на учениците с морални и материални наглади, участие в лагер - обучение, организирани от външни институции. 6. Взаимодействие с родителската общност, приобщаването й за активно сътрудничество за превенция на ранното напускане на училище. Планиране и организиране на съвместни дейности с родителите; Своевременно и периодично предоставяне на информация за успеха и дисциплината на учениците; Фамилно консултиране от педагогическия съветник и училищния психолог за конструктивно решаване на конфликтите. 7. Допълнителната подкрепа за личностно развитие на учениците включва следните дейности: Създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всички участници в образователния процес; Формиране на умения у учениците и общностите-семейство, приятелска среда, клас-за идентифициране на нуждите им и търсене на решения за удовлетворяването им; Подкрепата се реализира при активното участие на ученика и семейството му като партнъори в процеса; Превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение в училище; Ефективен диалог между училище-външни институции,имащи отношение към проблема (социален работник, представител на ДПС, други). 8. Реализирането на дейностите за обща подкрепа за личностно развитие в училището се осъществява чрез план за действие, когато: в средата се установят рискови фактори, които влияят върху обучението на ученика-целта е да се преодолеят махсимално затрудненията; се установи, че ученикът напредва по-бързо от връстниците си-целта е ученикът да развие своите възможности и дарби в най-висока степен; учителите или класният ръководител запознават родителя /представителят на детето с изготвения план за действие за обща подкрепа и го информират за резултатите от изпълнението. 9. За осигуряване и координиране на дейностите за обща и допълнителна подкрепа в началото на всяка учебна година: директорът със заповед определя екипа за личностно развитие (координатор, класен ръководител, психолог, педагогически); 5

6 утвърждава се списък на учениците, на които ще се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие - ученици в риск и ученици с изявени способности; за всеки ученик се изготвя портфолио и лично образователно дело, в които се съхранява информацията. 10. Дейностите за превенция на ранното напускане а училище имат за цел изграждане на позитивен организационен и психологически климат, вкл. и психологическа подкрепа, насочена към ученици, учители, училищно управление и родители. IV. Очаквани резултати: 1. Намаляване на броя ученици, напуснали ПТГ през първата учебна година. 2. Намаляване на неизвинените и извинените отстъствия. 3. Повишаване на броя ученици, ангажирани в училищни и извънучилищни дейности: състезания, клубове по интереси и други форми на извънкласна работа вследствие на оказаната подкрепа както на ученици с изявени дарби, така и на ученици в риск. 4. Повишаване на успеха на застрашените ученици. 5. Подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците, застрашени от ранно напускане на училище. 6. Повишаване броя на младежите, успешно положили ДЗИ и държавните зрелостни изпити. Приет на заседание на ПС с протокол 13 / г., утвърдена от Директора на ПТГ Заповед 2401/ г. 6

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45   тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна УТВЪРЖДАВАМ: Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/08.09.2017 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ,

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГР.ЕЛХОВО Адрес: ул. Ангел Вълев 39 тел.: тел.: ; УТВЪР

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГР.ЕЛХОВО Адрес: ул. Ангел Вълев 39   тел.: тел.: ; УТВЪР ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГР.ЕЛХОВО Адрес: ул. Ангел Вълев 39 E-mail: highschool_elhovo@abv.bg тел.: 0478 88067 тел.:0478 88068; УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: / ЙОВКА ДРАГОЕВА / УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/ , ; Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Ди

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/ , ;  Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Ди 143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/846-51-67, ;e-mail: ou143@abv.bg Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Директор на 143.ОУ Г.Бенковски ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

36 Средно училище Максим Горки гр. София ул. Пирински проход 35, тел , УТВЪРДИЛ: Светла Нотева -директор ПРОГРАМА З

36 Средно училище Максим Горки гр. София ул. Пирински проход 35, тел ,   УТВЪРДИЛ: Светла Нотева -директор ПРОГРАМА З 36 Средно училище Максим Горки гр. София ул. Пирински проход 35, тел.02 858 61 48, e-mail : soy_36@abv.bg УТВЪРДИЛ: Светла Нотева -директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018 2019

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, 851 01 Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР. ЦАРЕВО 0590 5 20 18 Директор; 5 20 13 Зам.директор; 5 20 31 Канцелария 0590 5 20 18 Утвърждавам: Д.Фелонова Директор П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

Подробно

СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча тел/факс:07545/2275,07545/2227, УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Гълъб Чаушев/ Заповед РД-

СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча тел/факс:07545/2275,07545/2227, УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Гълъб Чаушев/ Заповед РД- СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча тел/факс:07545/2275,07545/2227, sou_kochan@abv.bg.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Гълъб Чаушев/ Заповед РД- ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ - ВРАЦА бул. Демокрация 18, 3000, Враца тел./факс: 092/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ - ВРАЦА бул. Демокрация 18, 3000, Враца тел./факс: 092/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ - ВРАЦА бул. Демокрация 18, 3000, Враца тел./факс: 092/ 62 47 26 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/ 2019 година Програмата

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

УТВЪРДИЛ: М.Кунчев Директор на ПМГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Програмата е

УТВЪРДИЛ: М.Кунчев Директор на ПМГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Програмата е УТВЪРДИЛ: М.Кунчев Директор на ПМГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Програмата е създаденa на основание чл. 263, ал. 1,т. 9, от Закона

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, общи Вълчи дол, област Варненска тел. : 0878637061, e mail: ou_iv.rilski@abv.bg Утвърдил: Пепа Пенчева Директор ОбУ Св. Иван Рилски ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

<4D F736F F D20D1FAEEE1F9E5EDE8E520EAFAEC20E4EEEAEBE0E420E4EE20ECE8EDE8F1F2FAF02DEFF0EEE5EAF220CFEEE4EAF0E5EFE020E7E020F3F1EFE5F52

<4D F736F F D20D1FAEEE1F9E5EDE8E520EAFAEC20E4EEEAEBE0E420E4EE20ECE8EDE8F1F2FAF02DEFF0EEE5EAF220CFEEE4EAF0E5EFE020E7E020F3F1EFE5F52 СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 Подкрепа за успех. Министерството на образованието и науката (МОН)

Подробно