Протокол

Размер: px
Започни от страница:

Download "Протокол"

Препис

1 ПРОТОКОЛ 6 Днес, г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16 Пловдив Тодор Тодоров. Председателят предложи заседанието да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД За заседание на РИК ПЛОВДИВ на г. от 18:00 ч. 1. Докладване на входяща кореспонденция, изпратена до Районната избирателна комисия 16 гр.пловдив (РИК 16 Пловдив). 2. Проект на решение относно oпределяне на броя на подвижните секционни избирателни комисии(псик), утвърждаване на единните им номера и определяне на състава и ръководствата им. 3. Проект на решение относно Упълномощаване на представители на РИК 16 - Пловдив за приемане на бюлетините от Печатницата на БНБ АД. 4. Проект на решение относно разпределяне на членове на РИК 16- Пловдив за отговорници по райони. 5. Проект на решение относно утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на коалиция България без цензура. 6. Проект на решение относно утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП ДПС. 7. Проект на решение относно утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП ГЕРБ. 8. Проект на решение относно утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на коалиция БСП лява България. 9. Разни. Проектът на Дневен ред беше подложен на поименно гласуване 1

2 Дневният ред се прие от РИК 16-Пловдив с мнозинство от 15 гласа. По т. 1 от Дневния ред за информация докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16- Пловдив Постъпило е писмо с вх. 20/ г. от ЦИК, адресирано по грешка до РИК 16, но по същество отнасящо се до РИК 17. Същото е предадено на съответната РИК с приемо-предавателен протокол от г Постъпило е писмо с вх. 21/ г. от ЦИК с приложена Инструкция от Печатница на БНБ и списък на кандидатите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, според номера им в бюлетината с посочени наименования на партиите и коалициите за отпечатване Постъпило е писмо с вх. 24/ г. от Георги Петров Павлов относно замяна в СИК. Лицето желае да бъде освободено като член на СИК. Установено е, че политическата партия, от чиято квота е лицето, вече е подала предложение за неговата замяна Постъпило е писмо по електронна поща с вх. 25/ г. от МВР Областна дирекция - Пловдив относно гарантиране на сигурността, опазване на обществения ред и противодействие на престъпността по време на изборите. В писмото са посочени контактите на Областната дирекция за централизирано постъпване на информацията Постъпило е писмо с вх. 27/ г. от Кехануш Ованес Нигоян относно замяна в СИК. Лицето желае да бъде освободено като член на СИК. Установено е, че политическата партия, от чиято квота е лицето, вече е подала предложение за неговата замяна Постъпило е писмо по електронна поща с вх. 29/ г. от Районна прокуратура - Пловдив. С приложена Заповед РП-123 от г. относно създаване на организация в Районна прокуратура и осъществяването на контрол при провеждането на изборите, както и определяне на дежурни прокурори за 5-6 ноември 2016 г Постъпило е писмо с вх. 31/ г. от Военна Окръжна Прокуратура - Пловдив. В писмото са посочени контактите и графика на дежурствата на дежурно звено военен прокурор и съдебен служител от прокуратурата за периода 5-6 ноември 2016 г Постъпило е писмо с вх. 34/ г. от Николай Катранджиев Ръководител на оперативно бюро Изчислителен пункт в Информационно обслужване 2

3 АД относно изискванията за работа на Информационно обслужване АД при преброяването на гласовете и отчитането на резултатите от избори за президент и вицепрезидент 2016 и националния референдум. Същото ще бъде сведено за информация до Областна администрация Постъпило е писмо по електронна поща с вх. 37/ г. от Централна избирателна комисия относно допусната техническа грешка на стр. 33 в Методическите указания за СИК с приложено Решение 3835-ПВР/НР от 21 октомври 2016 г. на ЦИК. По т. 2 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16-Пловдив. Предложен бе проект за решение относно: Определяне на броя на подвижните секционни избирателни комисии(псик), утвърждаване на единните им номера и определяне на състава и ръководствата на ПСИК на територията на Шестнадесети район Пловдив, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на г. В Районната избирателна комисия 16 - Пловдив (РИК 16 - Пловдив) на дата 22 октомври 2016 г. има постъпило писмо с изх. 16ОУ236(62)/ г. от г-жа Ангелина Топчиева- Секретар на Община Пловдив, което съдържа информация за подадените заявления - Приложение 23-ПВР/НР от изборните книжа, до дата год., от лица, отговарящи на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален рефередум на год., както следва: район Централен- 28 бр.; район Източен- 3 бр.; район Западен- 10 бр.; район Северен- 32 бр.; район Южен- 37 бр.; район Тракия- 10 бр. От приложеното писмо е видно, че броят на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/, които следва да се образуват по реда на т.10, изречение трето от Решение 3795-ПВР/НР/ г. на ЦИК, са 5 /пет/ и са в следните административни райони - Централен, Западен, Северен ; Южен и Тракия. С цел да се създаде възможност на всички лица, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, включително и когато броят им в административния район е по-малко от 10, какъвто е случаят в район Източен, където броят на заявленията е по-малък от 10, както и предвид обстоятелството че район Тракия и район Източен са съседни райони в рамките на Шестнадесети район Пловдив, то ПСИК, която ще бъде разкрита в район Тракия следва да се счита за обща избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, която обхваща територията на двата съседни административни района в гр.пловдив район Тракия и район Източен в рамките на Шестнадесети район Пловдив, по смисъла на чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 313, ал. 2 и във връзка с чл. 249, ал. 1 от ИК. Към заседанието се присъедини г-н Сюрия Дене член на РИК. 3

4 Красимир Карамфилов прави предложение за извършване на ротация в район Централен БСП Лява България има 2 представителя, а в район Западен няма. Предложението е да се разменят член на БСП от район Централен и член на ГЕРБ в район Западен. В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа, като взе предвид направената корекция и гореизложените обстоятелства и на основание чл. 37, чл. 72, ал.1, т.1 и т.4 във връзка с чл.90 от Изборния кодекс и съгласно Решения на ЦИК: 3524-ПРВ/НР от год., и Решение 3795-ПВР/НР от дата г. и след проведените дебати, Районната избирателна комисия 16 Пловдив, 15 ПВР/НР 1.Определя броя на подвижните избирателни секции(псик) на територията на Шестнадесети район Пловдив, както следва: 1.1.Един брой подвижна секционна избирателна комисия на територията на административен район Централен ; 1.2. Един брой подвижна секционна избирателна комисия на територията на административен район Западен ; 1.3. Един брой подвижна секционна избирателна комисия на територията на административен район Северен ; 1.4. Един брой подвижна секционна избирателна комисия на територията на административен район Южен ; 4

5 1.5. Един брой подвижна секционна избирателна комисия на територията на административен район Тракия, за нуждите на района, както и за нуждите на избирателите/гласоподавателите с трайни увреждания, подали заявления за гласуване с ПСИК на територията на административен район Източен -гр.пловдив. 2. Утвърждава единните номера на подвижните секционни избирателни комисии, съгласно Решения 9-ПВР/НР и 10-ПВР/НР от дата г. на РИК 16 Пловдив, както следва: район номер на секция Район Централен Район Западен Район ''Северен'' Район Южен Район Тракия'' Определя състава и ръководствата на ПСИК на територията на Шестнадесети район Пловдив, както следва: Партия/Коалиция Общ брой места Действителен % (от общия брой) Секционно ръководство Членове ГЕРБ % 5 8 БСП-ЛБ % 3 3 ДПС % 2 2 РБ % 1 2 ПФ-НФСБ И ВМРО % 1 2 ББЦ % 1 1 АТАКА % 1 1 АБВ % 1 1 Общо % Определя квотите на представените партии и коалиции в състава на всяка една ПСИК по райони, както следва: 5

6 РАЙОН СЕКЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ М.ПРЕДСЕД. СЕКРЕТАР ЧЛЕН ЧЛЕН ЧЛЕН ЧЛЕН Централен ГЕРБ ДПС БСП-ЛБ ГЕРБ ГЕРБ РБ ПФ Западен ДПС ГЕРБ АБВ ГЕРБ БСП-ЛБ РБ ПФ Северен БСП-ЛБ АТАКА ГЕРБ ГЕРБ БСП-ЛБ ДПС АБВ Южен ГЕРБ ББЦ РБ ГЕРБ ГЕРБ БСП-ЛБ АТАКА Тракия ПФ БСП-ЛБ ГЕРБ ГЕРБ ГЕРБ ББЦ ДПС 5. Препис от настоящото решение да се изпрати на Кмета на община Пловдив - за последващи действия. Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. По т. 3 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16-Пловдив. Постъпило е писмо с вх. 36/ г. от Централната избирателна комисия с техен изх. ПВР / г., относно упълномощаване на представители на РИК 16 - Пловдив за приемане на бюлетините от Печатницата на БНБ АД Предложен бе проект за решение относно: Упълномощаване на представители на РИК 16 - Пловдив за приемане на бюлетините от Печатницата на БНБ АД 6

7 В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа и като взе предвид писмо на ЦИК с изх. ПВР / г., и вх. 36/ г. на РИК 16 Пловдив, както и на основание чл. 70, ал.4 и чл. 72, ал.1, т.1 и т.13 от Изборния кодекс, 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение 3753-ПВР от г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 16 - Пловдив 16 ПВР/НР 1. Упълномощава за приемане на бюлетините от Печатницата на БНБ АД следните представители на РИК 16 - Пловдив : Константин Костадинов в качеството си на зам.-председател на комисията и Калоян Сухоруков в качеството си на член на комисията; Резервен член Кристиан Гьошев - член на комисията. 2. Действията по приемането на бюлетините, контрола при транспортирането и доставката им, се извършват от поне двама от упълномощените по т.1. членове заедно. 3. Препис от настоящото решение да се изпрати на Централната избирателна комисия и Общинска администрация Пловдив. 4. В изпълнение на указанията, дадени с писмо на ЦИК с изх. ПВР / г. информация за имената, ЕГН и телефоните на определените за получаване на бюлетините лица да се изпрати по електронна поща на Печатница на БНБ АД, както и на ЦИК в срок до г. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му. По т. 4 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16-Пловдив. Предложен бе проект за решение относно: Разпределяне на членове на РИК 16 Пловдив за отговорници по райони на територията на Община Пловдив. 7

8 В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа и чл. 70, ал.4, чл. 72, ал.1, т.1, т.2, т. 18 от Изборния кодекс, 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Районната избирателна комисия 16 Пловдив 17 ПВР/НР 1. Разпределя за отговорници по райони както следва: РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН: Ангелина Божилова Димитър Керин РАЙОН ИЗТОЧЕН: Красимир Карамфилов Сюрия Дене РАЙОН ПАДЕН: Калоян Сухоруков Лениела Антонова-Начева РАЙОН СЕВЕРЕН: Валентина Даилова-Божикова Кристиан Гьошев РАЙОН ЮЖЕН: 8

9 Атанас Петров Гергана Костадинова РАЙОН ТРАКИЯ: Милена Станджикова Веселина Славова 2. Отговорниците по райони: 2.1. Упражняват контрол за доставката и съхранението на бюлетините в съответната районна администрация; 2.2. Съвместно с районната администрация снабдяват СИК и ПСИК избирателни кутии/кутии за гласуване в националния референдум, кутии за отрязъци от бюлетините, устройства и кутии за машинно гласуване където е приложимо, списъци, бюлетини за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, бюлетини и пликове за националния референдум и други книжа и материали по реда на чл. 215 от ИК; контролира тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране В изборния ден поддържат връзка със секционните избирателни комисии и следят за правилното протичане на изборния процес в съответния район. 3. Настоящото решение да се изпрати на Общинската и районните администрации. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му. По т. 5 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16-Пловдив. Постъпили са писма с вх. 22/ г. и 26/ г. от КП България без цензура относно предложение за състав в СИК в райони Централен, Източен и Тракия, с приложено пълномощно на Тезджан Наимова, подписано от членовете на Председателския съвет на КП България без цензура. Предложен бе проект за решение относно: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на коалиция България без цензура. 9

10 В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа и на основание чл. 70, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия 16 Пловдив, 18 ПВР/НР 1. УТВЪРЖДАВА предложените от КП България без цензура замени в състава на СИК, съгласно постъпилите предложение с вх. 22/ г. и вх. 26/ г., подписани от представителя на партията Тезджан Наимова. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. По т. 6 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16-Пловдив. Постъпило е предложение с вх. 28/ г. от ПП Движение за права и свободи относно предложение за промени в състава на СИК от Али Байрям председател на ОбС на ПП ДПС - Пловдив. Предложен бе проект за решение относно: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП Движение за права и свободи. 10

11 В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа и на основание чл. 70, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия 16 Пловдив, 19 ПВР/НР 1. УТВЪРЖДАВА предложените от ПП Движение за права и свободи замени в състава на СИК, от квотата на ПП ДПС, съгласно постъпилото предложение с вх. 28/ г., подписано от Али Байрям председател на ОбС на ПП ДПС - Пловдив. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. По т. 7 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16-Пловдив. Постъпили са писма с вх. 30/ г., 33/ г. и 35/ г. от ПП ГЕРБ относно предложение за състав в СИК в райони Централен, Северен и Тракия, с приложени пълномощни на упълномощените за извършване на замени лица, а именно: Георги Еникомшиев, Габриела Ташева и Гошо Къчков. Предложен бе проект за решение относно: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП ГЕРБ. 11

12 В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа и на основание чл. 70, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия 16 Пловдив, 20 ПВР/НР 1. УТВЪРЖДАВА предложените от ПП ГЕРБ замени в състава на СИК, от квотата на партията, в районите: Централен, Северен и Тракия, съгласно постъпилите предложения с вх. 30/ г.; 33/ г. и 35/ г. от ПП ГЕРБ от упълномощените за извършването на замени лица Георги Еникомшиев, Габриела Ташева и Гошо Къчков. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. По т. 8 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16-Пловдив. Постъпило е предложение с вх. 32/ г. от КП БСП Лява България относно предложение за промени в състава на СИК от квотата на коалицията, депозирано от Петя Манева упълномощен представител на КП БСП лява България, с приложено пълномощно 342/ г. Предложен бе проект за решение относно: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП БСП Лява България. 12

13 В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа и на основание чл. 70, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия 16 Пловдив, 21 ПВР/НР 1. УТВЪРЖДАВА предложените от КП БСП лява България замени в състава на СИК от квотата на коалицията, съгласно постъпилото предложение с вх. 32/ г., подписано от Петя Манева упълномощен представител на коалицията. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. По т. 9 от Дневния ред няма постъпили предложения. След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 18:40 часа на година. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Тодоров СЕКРЕТАР: Радина Петрова 13

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 2 Днес, 21.09.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

Протокол сесия

Протокол сесия ПРОТОКОЛ 15 Днес, 06.11.2016 г. в 15:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 11 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 15:00 часа от председателя

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ Днес, 09.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Отсъства 1 от членовете- Радина Петрова. Заседанието се откри

Подробно

протокол

протокол ПРОТОКОЛ Днес, 11.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на РИК 16 Пловдив. Отсъстваха 4 от членовете. Заседанието се откри в 18.00 часа

Подробно

Решение 060 брой членове СИК , състав и руководство

Решение 060 брой членове СИК , състав и руководство Р Е Ш Е Н И Е 60 -МИ/НР Пловдив, 13.09.2015 г. ОТНОСНО: Определяне общия брой на членовете на секционните избирателни комисии, определяне номерацията и броят на членовете на всяка СИК, състава и ръководствата

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

протокол 17

протокол 17 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 17 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 14.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, 16.09.2016 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум, насрочени

Подробно

Решение 083 техническа грешка

Решение 083 техническа грешка Р Е Ш Е Н И Е 83 МИ/НР Пловдив, 14.09.2015 г. ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение 60 МИ/НР на ОИК Пловдив от 13.09.2015 г. относно определяне общия брой на членовете на секционните избирателни

Подробно

Протокол от

Протокол от ПРОТОКОЛ Днес, 13.02.2017г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 14 членове на РИК 16 Пловдив.Отсъстваха 3-ма от членовете. Заседанието се откри в 18:00 часа

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 13 Днес 29.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе тринадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Милена Станджикова, Цеца Бресковска,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, 09.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, 23.02.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 06.10.2016 година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, 20.08.2014 год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на Централна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 16.45 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи Районна избирателна комисия ПРОТОКОЛ 9 Добрич, 05.09.2014 Днес 05.09.2014 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна администрация гр.добрич се проведе заседание на Районна избирателна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 10 НС Днес, 002014 год. от 17,40 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/102014 год. и Решение 783-НС/202014

Подробно

протокол 23

протокол 23 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 23 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 22.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ Днес, 06.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Отсъстваха 2 от членовете. Заседанието се откри в 18.30 часа

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 Днес, г. в гр. Пловдив се проведе четиринадесетото заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 18 членове на РИК 16

ПРОТОКОЛ 14 Днес, г. в гр. Пловдив се проведе четиринадесетото заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 18 членове на РИК 16 ПРОТОКОЛ 14 Днес, 23.05.2014г. в гр. се проведе четиринадесетото заседание на РИК 16. На заседанието присъстваха 18 членове на РИК 16, отсъстваха Наум Китанов. Заседанието се откри в 18:20 часа от председателя

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 10.15 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0014 Днес, 14.10.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Подробно

Microsoft Word - resh_1029

Microsoft Word - resh_1029 РЕШЕНИЕ 1029-МИ София, 10.09.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 87,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 13 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 13 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 15 13.03.2017г. Дс, 13 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. В

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. В РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/01.09.2014 г. Днес 01.09.2014 г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. Венета Петрова 2. Марияна Тонева 3. Донка Ваташка 4.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 20 23.03.2017г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, 07.03.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 11 НС Днес, 08.09.2014 год. от 17,30 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и Решение

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

Prot29_

Prot29_ Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 29 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04.10.2014г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен

Подробно

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, 13.08.2014 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, 05.10.2014 год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, 11.04.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. На

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04, в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен ред: 1. Входяща

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 11 Днес 24.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе единадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Деница Чингарова и Мария Дюлгерска.

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 23.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 от членове на РИК 16 Пловдив, отсъства 1 от членовете на РИК 16. Заседанието се откри в

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л 15 24.05.2019г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 67 - ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 27 Днес 20.10.2015 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

Протокол 8/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1.Венета Петрова 2.Донка Ваташка 3.Надя Б

Протокол 8/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1.Венета Петрова 2.Донка Ваташка 3.Надя Б Протокол 8/ 18.09.2014г. Днес 18.09.2014г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1.Венета Петрова 2.Донка Ваташка 3.Надя Боянова 4.Мария Тонева 5.Дойко Доев 6.Виолина Стойнева

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

Microsoft Word - Pr doc

Microsoft Word - Pr doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 7/03.09.2014

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 41 ПВР/12.11.2016г. Днес, 12.11.2016 г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 15 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия Шумен, наз

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 15 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия Шумен, наз РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л 12 15.05.2019г. Днес, 15 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия Шумен, назначена с Решение 67 - ЕП от 04.04.2019 г. на ЦИК. На

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, 18.08.2014 год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 10 Днес, 23.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе десето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстваха Тодор Тодоров и Милка Добрикова.

Подробно