Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен) ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, Българ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен) ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, Българ"

Препис

1 Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен) ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, България катедра Икономика и управление Длъжност (в момента) Дати Заемана длъжност или позиция Име и адрес на работодателя 2010 професор по История на философията Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски Образование и обучение Дати 2009 Придобитата квалификация Образователна институция доктор на философските науки Минно-геоложки университет Св. Иван Охридски Дати 1998 Придобитата квалификация Образователна институция доктор по философия Софийски университет Св. Климент Охридски Дати 1984 Придобитата квалификация магистър по философия Образователна институция Софийски университет Климент Охридски Чужд (и) език (езици) руски, английски Самооценка Разбиране Говорене Писане Европейско ниво (*) Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение C1/ B1 C1/ B1 B2/ B1 B2/ B1 B1 Професионална информация и приложения Области на професионални и научни интереси (ключови думи) Патенти и изобретения Членство в професионални и браншови организации Публикации Проекти История на философията, Философска антропология Философия на образованието няма Сдружение на университетските преподаватели по философия в България (от 2002 г.). Институт за българска философска култура (от 2011 г.). Българско философско общество (от 2012 г.). Над 100 (8 авторски и 2 колективни монографии, 1 учебно помагало, 12 студии) Приложение 1 Ръководител и участник в 4 реализирани проекта Приложение 2

2 Участие в научни форуми (за последните 5 години) Национална кръгла маса Духовната ситуация на времето (май 2018, МГУ Св. Иван Рилски ); Национална конференция 125 години университетска философия в България (октомври 2017, СУ Св. Климент Охридски ); Научна конференция Човекът мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество (октомври 2017, ТУ София); Национална кръгла маса За мястото и ролята на историкофилософските знания в преподаването по философия (юни 2016, МГУ Св. Иван Рилски ); Национална научно-методическа конференция Проблеми и перспективи на философското образование в България (септември 2016, СУ Св. Климент Охридски ); Международна научна сесия МГУ 2016; Международна научна сесия МГУ 2015; Международна научна сесия МГУ 2014; Специализации в чужбина (за последните 5 години) Други професионални компетенции няма РАБОТА С КОМПЮТЪР (WINDOWS)

3 ПУБЛИКАЦИИ за периода Приложение 1 МОНОГРАФИИ И АВТОРСКИ СБОРНИЦИ , Кризата на университетското дело в България и един възможен изход от нея, София: ИК Св. Иван Рилски /132 с./ , Философската книжнина на български език, издадена в България през дългия ХХ век (Библиография ), София: ИK Св. Иван Рилски (354 с.) , Студии върху българската философска култура, С., ИК Св. Иван Рилски (292 с.). СТУДИИ , Въвеждане на темата за свободата на волята в модерната българска философска култура //Български философски преглед, бр. 8, , Особености на академичната кариера на българските философи след въвеждане на ЗРАСРБ //Български философски преглед, бр. 5, , Обучението по философски дисциплини в МГУ Св. Иван Рилски през погледа на неговите студенти //ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент на МГУ Св. Иван Рилски, Т. ХV, (съавт. В. Серафимова) , Университетското философското образование в България през погледа на студентите //Български философски преглед, бр. 4, (съавт. С. Караджов) , Етикът Георгов //Георгов, И. Етически съчинения, София: ИК Св. Иван Рилски, СТАТИИ , Проф. Елена Панова професионализъм без компромиси //ИЗВЕСТИЯ на ДЧЕС в МГУ Св. Иван Рилски, Т. ХVIII, , Респект към едно плодотворно дело (Професионален портрет на проф. Цочо Бояджиев) // Троян: документи, открития, събития, личности, Велико Търново: Faber, , Съвременни перипетии на свободата //ИЗВЕСТИЯ на ДЧЕС в МГУ Св. Иван Рилски, Т. ХVII, , Несвоевременна апология на границите //Индустриален мениджмънт, бр. 1, , Tendencies in the development of the Specialized Philosophical Press in Bulgaria //Philosophical Receptions: Transmissions, Affinities and Originality, Sofia: PH St. Ivan Rilski, , Мина ми пред очите //ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент на МГУ Св. Иван Рилски, Т. ХIII, , The Notion Philosophical Publicity as an Instrument for Analysis of the History of Modern Philosophical Culture in Bulgaria //Synthesis Philosophica, Zagreb, Vol. 27, fasc. 2, , Живот отдаден на философската пропедевтика (проф. Асен Карталов на 80 години) //Философски алтернативи, бр. 4, , Човешките ситуации //Християнство и култура, бр. 73, , Ценностни промени, изразени в ежедневния език //ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент на МГУ Св. Иван Рилски, Т. ХII, ДОКЛАДИ , Състояние на университетската философска колегия в България // Проблеми и перспективи на философското образование в България, София: УИ Св. Климент Охридски, , Упадъкът на българското университетско дело и способите за неговото преустановяване // Човекът мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество. (Сборник с доклади на теоретичен семинар, октомври 2017), София: УИ ТУ София, , Споделянето на съвременника //ГОДИШНИК на МГУ Св. Иван Рилски, Т. 59, св. IV - Хуманитарни и стопански науки, 7-9.

4 , Новата система за академично израстване в България и кариерното развитие на философската колегия //ГОДИШНИК на МГУ Св. Иван Рилски, Т. 58, св. IV - Хуманитарни и стопански науки, , Преводната философска книжнина в България през посттоталитарния период //ГОДИШНИК на МГУ Св. Иван Рилски, Т. 57, св. IV - Хуманитарни и стопански науки, , Интерпретация и почтеност //Истината, доброто и красотата философски прочити (Сборник в памет на проф. Исак Паси, проф. Добрин Спасов, проф. Кирил Нешев), София: УИ Св. Климент Охридски, 2014, ИЗКАЗВАНИЯ НА КРЪГЛИ МАСИ 2018, Духовната ситуация днес // Български философски преглед, бр. 8, , За мястото и ролята на историко-философските знания в преподаването по философия //Български философски преглед, бр. 6, РЕЦЕНЗИИ, ОТЗИВИ 2016, Увлекателен и проникновен разказ за краха на тоталитарния социализъм с участието на български философи и историци //Български философски преглед, бр. 6, , Конференциите на преподавателите по философия в Китен един полезен форум //Български философски преглед, бр. 4, , Tрадиционен празник, отбелязан по нетрадиционен начин //Български философски преглед, бр. 4, , Нов изследователски център на българската философска култура //Философски алтернативи, бр. 1, (съавт. А. Стаматов). ПРЕВОДИ Зенковски, В. 2013, Алексей Фьодорович Лосев //А. Лосев Типологичен анализ на Платоновото учение за идеите, София: ИК Св. Иван Рилски, (от руски език). ПУБЛИЦИСТИЧНА КНИГА 2015, Езикови тревоги, София: ИК Св. Иван Рилски (132 с.).

5 Приложение 2 ПРОЕКТИ за периода , Научноизследователски проект на тема Философският ХХ век в България, Ч. 3 Лица на модерната българска философска култура с ръководител проф. дфн Атанас Стаматов (член на колектива) , Научноизследователски проект по НИР в МГУ на тема: Обучението по философски дисциплини в МГУ през погледа на неговите студенти с ръководител доц. Христо Стоев (член на колектива) , Теоретико-приложен проект на тема Университетското философско образование в България през погледа на студентите (ръководител на колектива) , Научноизследователски проект по НИР в МГУ на тема: Изследване на наличния потенциал и нагласи за въвеждане на нова магистърска програма Социална екология в МГУ Св. Иван Рилски с ръководител проф. дфн Атанас Стаматов (член на колектива).

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

Europass автобиография

Europass автобиография Автобиография Лична информация Собствено име/ Фамилия E-mail Людмил Георгиев lgeorgiev60@gmail.com Трудов стаж Дати 2000 досега Професор по Социална, етническа и политическа психология Ръководител на катедра

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА Адрес [УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ 1, гр. Добрич 9300, България] Телефон 0888 909931 E-mail tatyana.hristova@vumk.eu Националност България Дата на раждане

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx М И Н И М А Л Н И И З И С К В А Н И Я Приложение 1 към кандидатите за откриване процедура за заемане академични длъжности главен, доцент и професор по професиолни правления в ТУ-Вар, които покриват минималните

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ВЕЛИНОВА СОКОЛОВА, НАДЯ ГЕОРГИЕВА Адрес 16 06 София, ул. Лайош Кошут 12, ап.12 Телефон +359 889 298 250 E-mail nadya.sokolova2009@gmail.com

Подробно

АВТОБИОГРАФИЯ

АВТОБИОГРАФИЯ АВТОБИОГРАФИЯ Име: Анна Николова Бешкова Образование: 1985-1989 ЕСПУ по математика и информатика П.Хилендарски, София 1990 1996 СУ Св., специалност философия, докторант по логика, СУ Св. 2006 образователна

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

СТАНОВИЩЕ за трудовете на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионал

СТАНОВИЩЕ за трудовете на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионал СТАНОВИЩЕ за трудовете на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност Философия

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

Europass автобиография

Europass автобиография Europass автобиография Лична информация Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) Адрес ********** Стефан Тодоров Барудов Телефон ********** Мобилен телефон: ********** E-mail sbarudov@abv.bg Националност Българин

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE Европейски съюз АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име МАРИЯ АТАНАСОВА ФЪРТУНОВА ТРУДОВ СТАЖ Дати (от-до) 04.2008 01.2018 Управление и контрол на системата на висшето образование Директор на дирекция Висше

Подробно

ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ДЕЛА в ДГ ТРЯБВАТ, БУРАТИНО А НЕ ДУМИ...! ВАСИЛ ЛЕВСКИ Моята мисия: Да бъда детски учител! Аз съм детски учител

Подробно

Гергана Владимирова Динева катедра: История на философията уеб страница: philosophymedieval.org адрес: София

Гергана Владимирова Динева катедра: История на философията   уеб страница: philosophymedieval.org адрес: София Гергана Владимирова Динева катедра: История на философията e-mail: gergana.dineva@phls.uni-sofia.bg уеб страница: philosophymedieval.org адрес: София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, ет.5, каб.

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол / До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геологогеографски факултет, СУ Св. Климент Охридски. Относно:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име СТАМЕНОВА-СЕИЗОВА, АЛБЕНА ПРОДАНОВА E-mail albena_stamenova@abv.bg 01. 05. 2002 г. до сега Вид на дейността или Преподавател по украински език Заемана длъжност асистент

Подробно

ЗА АВТОРИТЕ

ЗА АВТОРИТЕ Жени Жикова е завършила специалност Българска филология в СУ Св. Климент Охридски и е докторант по старобългарски език в Катедрата по кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии на Софийски

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Златка Панайотова Маджарова Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност Учебни дейности Златка Панайотова Маджарова Висше, II Клас квалификация Българска

Подробно

Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) ИЛИЯН ХРИСТОВ ИЛИЕВ Адрес(служебен) Минно- геоложки университет Св.Ив.Рилски,София, Студентски град Мобилен

Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) ИЛИЯН ХРИСТОВ ИЛИЕВ Адрес(служебен) Минно- геоложки университет Св.Ив.Рилски,София, Студентски град Мобилен втобиография Собствено име(на) Фамилия(и) ИЛИЯН ХРИСТОВ ИЛИЕВ дрес(служебен) Минно- геоложки университет Св.Ив.Рилски,София, Студентски град Мобилен (незадължително) 0887 47 31 1 E-mail itr_e@abv.bg Дата

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление на образованието) Рецензент: проф. Вяра Тодорова Гюрова,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО СУ САВА ДОБРОПЛОДНИ, ШУМЕН УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Лични данни Христина Тодорова Костадинова Име: Христина

Подробно

Europass CV

Europass CV ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Васил Иванов Колев [Всички полета не са задължителни. Премахнете всяко празно поле.] България, София vassilkolev@ltu.bg Българин ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО КАНДИДАТСТВАТЕ ДЛЪЖНОСТ ПРЕДПОЧИТАНА

Подробно