НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С"

Препис

1 НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне, съхраняване и извършване на анализ на информацията за лекарствени продукти по чл. 217б, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ); 2. администриране, поддържане и достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти по чл. 217б, ал. 1 от ЗЛПХМ, наричана по-нататък системата. Раздел II Условия и ред за предоставяне, съхраняване и извършване на анализ на информацията за лекарствени продукти Чл. 2. (1) Притежателите на разрешение за употреба/удостоверение за регистрация на лекарствени продукти предоставят чрез системата ежеседмично в четвъртък или при промяна на обстоятелствата информация за: 1. доставените на територията на Република България количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, на които са притежатели на разрешението за употреба; 2. наименование и единен идентификационен код на търговците на едро, на които са доставени лекарствените продукти по т. 1, и съответните доставени количества; 3. датата, на която е извършена доставката; 4. наличните в складовете количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, на които са притежатели на разрешението за употреба. (2) Притежателите на разрешение за употреба/удостоверение за регистрация на лекарствени продукти предоставят чрез системата информация за датата на действителното пускане на пазара на лекарствения продукт в Република България, както и за временното или постоянното преустановяване на продажбите на лекарствения продукт съгласно чл. 54 и 54а от ЗЛПХМ. (3) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя по лекарствен продукт, като се посочва: 1. търговското наименование на лекарствения продукт; 2. притежателят на разрешението за употреба; 3. количеството на активното вещество в дозова единица и лекарствената форма; 4. международното непатентно наименование (INN); 5. количеството в една опаковка; 6. партиден номер; 7. уникалният идентификационен номер на лекарствения продукт по Позитивния лекарствен списък. Чл. 3. (1) Притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти предоставят чрез системата ежедневно информация за: 1. доставените на физическите и юридическите лица по чл. 207, ал. 1, т. 5, 5а и 6 от ЗЛПХМ количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък; за лицата по чл. 207, ал. 1, т. 5 и т. 5а, буква а от ЗЛПХМ информацията

2 се подава за всяка отделна аптека/адрес на склад и се посочва номерът на издаденото от ИАЛ разрешение; 2. наименование и единен идентификационен код/булстат/уин на лицата по чл. 207, ал. 1, т. 5, 5а и 6 от ЗЛПХМ, на които са доставени количествата лекарствени продукти по т. 1; 3. наличните във всеки от складовете им количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък; 4. количествата, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, за които се планира извършване на износ, и държавите, в които се планира извършване на износа; 5. количествата, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, на които е извършен износ, и държавата, в която е извършен износът. Информацията се предоставя за текущия ден след приключване на всички операции. (3) За всяка доставка и всеки износ по ал. 1 се посочва датата, на която са извършени. За информацията по ал. 1, т. 4 се посочва и датата, на която се планира извършване на износа. Чл. 4. (1) Притежателите на разрешение за паралелен внос на лекарствени продукти предоставят чрез системата ежеседмично в четвъртък или при промяна на обстоятелствата информация за: 1. паралелно внесените на територията на Република България количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, на които са притежатели на разрешението за паралелен внос; 2. доставените на физическите и юридическите лица по чл. 207, ал. 1, т. 5, 5а и 6 от ЗЛПХМ количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък; за лицата по чл. 207, ал. 1, т. 5 и т. 5а, буква а от ЗЛПХМ информацията се подава за всяка отделна аптека/адрес на склад и се посочва номерът на издаденото от ИАЛ разрешение; 3. наименование и единен идентификационен код/булстат/уин на лицата по чл. 207, ал. 1, т. 5, 5а и 6 от ЗЛПХМ, на които са доставени количествата лекарствени продукти по т. 1; 4. датата, на която е извършен вносът/доставката по т. 1 и 2; 5. наличните в складовете количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, на които са притежатели на разрешението за паралелен внос. Чл. 5. (1) Притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти и лицата по чл. 207, ал. 1, т. 5а и 6 от ЗЛПХМ предоставят чрез системата ежедневно информация за: 1. доставените им количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък; 2. отпуснатите/продадените количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък; 3. наличните им количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък.

3 Информацията по ал. 1 се предоставя за текущия ден след приключване на всички операции. (3) Информацията по ал. 1, т. 1 включва дата на доставка, както и наименование и единен идентификационен код на лицето, от което е доставен лекарственият продукт, и адреса на склада, от който е извършена доставката. (4) Притежателят на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти и лицето по чл. 207, ал. 1, т. 5а, буква а от ЗЛПХМ регистрира в системата и подава информация за всяка отделна аптека. Чл. 6. (1) Националната здравноосигурителна каса предоставя чрез системата информация за количествата, които са посочени по заплатени лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, за предходния един месец. Чл. 7. (1) Министерството на здравеопазването предоставя чрез системата информация за количествата, които са посочени по заплатени лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, за предходния един месец. Чл. 8. В случай на невъзможност определени количества лекарствени продукти да бъдат подадени като налични, задължените лица по чл. 2, ал. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 посочват чрез системата причината за това. Чл. 9. Информацията се предоставя чрез автоматизиран интерфейс от работния софтуер на задължените лица, които я предоставят. Чл. 10. (1) Задължените лица по чл. 2, ал. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 предоставят информацията на системата посредством стандартен интерфейс за автоматичен обмен на информация. (2) В случай на липса на автоматизирана връзка за предоставяне на информация лицата по чл. 207, ал. 1, т. 5а, букви б г и т. 6 от ЗЛПХМ могат да въвеждат информацията в системата чрез потребителски интерфейс. Чл. 11. Системата генерира автоматично потвърждение за получаване на информацията, което изпраща по автоматизиран път до лицата, които са предоставили информацията. Чл. 12. (1) Информацията в системата се съхранява в специализирана база данни и е достъпна за период от 60 месеца. След този период информацията се архивира. (2) Администратор на системата възстановява архивираните данни в случай на необходимост. (3) Данните в базата данни се съхраняват в криптиран вид преди и след архивирането им с цел опазване на тайната на информацията. Чл. 13. (1) Въз основа на информацията по чл. 2 7 чрез системата се извършва анализ за установяване на недостиг на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, на територията на Република България и Изпълнителната агенция по лекарствата изготвя Списък на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, за които е установен недостиг на територията на Република България, при следните условия и ред: 1. чрез системата се изчисляват наличните в страната количества лекарствени продукти на базата на наличната в нея информация;

4 2. средномесечното потребление на лекарствен продукт се изчислява на базата на въведените в системата количества лекарствени продукти от задължените лица по чл. 5, 6 и 7. При изчисляване на средномесечното потребление на лекарствен продукт за последния шестмесечен период се включва и периодът на недостиг на лекарствения продукт, установен в предходния шестмесечен период; 3. чрез системата се извършва обработка на съдържащата се в нея информация, като веднъж седмично се генерира списък с лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, за които е установен недостиг на територията на Република България, за срока, за който се съдържат в списъка; 4. чрез системата се генерира списъкът по т. 3 с лекарствени продукти, за които въз основа на данните и анализа от системата е установено, че наличните на територията на страната количества от съответния лекарствен продукт са по-малко от 65 на сто от необходимите количества за задоволяване на здравните потребности на населението за период от един месец, изчислени въз основа на средномесечното потребление на съответния лекарствен продукт за предходните 6 месеца. (2) Списъкът по ал. 1, т. 3 е в сила за срок от една седмица, след което чрез системата се генерира нов списък по реда на ал. 1. (3) Списъкът се генерира динамично и се публикува в публичната част на системата на интернет страницата на ИАЛ. Раздел III Администриране, поддържане и достъп до системата Чл. 14. Системата се администрира от Изпълнителната агенция по лекарствата чрез: 1. създаване на профили, роли и права за достъп; 2. създаване и одобряване на потребители и роли; 3. прекратяване на регистрация; 4. създаване и редактиране на номенклатури и общодостъпните параметри в системата; 5. извършване на мониторинг на работата и състоянието на системата и функционалностите за автоматично подаване на данни (уеб услуги). Чл. 15. Системата се поддържа, както следва: 1. автоматизираното подаване на информация се извършва от информационните системи на задължените лица по чл. 2, ал. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1; 2. системата зарежда автоматизирано данните по чл. 2, ал. 3, т. 1 5 от актуалния Позитивен лекарствен списък, публикуван на интернет страницата на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти; 3. в случай на проблем се изпраща заявка за поддръжка към Изпълнителната агенция по лекарствата с описание на проблема; 4. Изпълнителната агенция по лекарствата извършва проверка и дава указания за отстраняване на проблема. Чл. 16. (1) Достъпът до системата от задължените лица по чл. 2, ал. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 се организира по следния ред: 1. задълженото лице подава по електронен път през потребителския интерфейс на системата към Изпълнителната агенция по лекарствата заявление за регистрация; 2. Изпълнителната агенция по лекарствата валидира данните от заявлението; 3. след успешна регистрация задълженото лице получава идентификационни данни за подаване на информация към системата.

5 (2) За регистрация на задълженото лице като потребител е необходимо то да изпълни следните условия: 1. наличие на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП)/усъвършенстван електронен подпис (УЕП), издадено от лицензиран издател; 2. наличие на инсталиран софтуер за работа с КЕП/УЕП на компютъра и в браузъра, като инсталацията на софтуера трябва да е в съответствие с указанията на доставчика на КЕП/УЕП. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 217б, ал. 4 и 8 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Министър: Кирил Ананиев 4315

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

Microsoft Word - Rezume_amended_Drug Law_SG60_ [4]

Microsoft Word - Rezume_amended_Drug Law_SG60_ [4] Резюме за изменение на ЗПЛХМ- ДВ, бр.60/07.08.2012 В глава четиринадесета Административни разпoредби от ЗПЛХМ - ДВ, бр.60/07.08.2012 г. са направени изменения в член 289 и член 291. Промените в посочените

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

Scanned Document

Scanned Document Проект ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията Приета с ПМС 192 от 30.07.2004 г.,

Подробно

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

Ръководство на ползвателите

Ръководство на ползвателите Ръководство на ползвателите Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК... 3 III. ВХОД В СИСТЕМАТА... 3 1. Вход в системата... 3 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ... 4 1. Модул Удостоверения... 4 2. Ново

Подробно

Приложение_1_Заявление по Образец 1

Приложение_1_Заявление по Образец 1 Приложение 1 Образец 1 Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-835 / 18.06.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-1698 / 16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна

Подробно

Untitled

Untitled Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ../..2015 г. за създаване на Съвет Партньорство за здраве М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И : Чл.

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. Информационна система Централен кредитен регистър Указания за използване на

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

Microsoft Word - Stanoviste_KZLD-10_07_05_2013 .doc

Microsoft Word - Stanoviste_KZLD-10_07_05_2013 .doc СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ рег. зап - 10/ 14.03.2013 г. гр. София, 07.05.2013 г. ОТНОСНО: Искане с вх. зап - 10/14.03.2013 г. от г-н М.С. - изпълнителен директор на Е.Л. /E.L./ за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) НА РАЙОНЕН СЪД СЕВЛИЕВО ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

Образец КВМП 8 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б

Образец КВМП 8 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б Образец КВМП 8 / Утвърден със заповед РД 11-1698 / 16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА Приета с ПМС 296 от г. Обн. ДВ. бр.106 от 14 Д

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА Приета с ПМС 296 от г. Обн. ДВ. бр.106 от 14 Д ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА Приета с ПМС 296 от 04.12.2007 г. Обн. ДВ. бр.106 от 14 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г.,

Подробно

Предложения за допълнение и изменение на проекта за Наредба за Административния регистър Боян Юруков 16 октомври 2014 Боян Юруков 1/8

Предложения за допълнение и изменение на проекта за Наредба за Административния регистър Боян Юруков 16 октомври 2014 Боян Юруков 1/8 Предложения за допълнение и изменение на проекта за Наредба за Административния регистър Боян Юруков 16 октомври 2014 Боян Юруков 1/8 Точките включени в това предложение целят увеличаване на ефективната

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно