СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, yahoo.com Утвърдил: Десислава А л evсащш^ва Директор на СУ Димитър

Размер: px
Започни от страница:

Download "СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, yahoo.com Утвърдил: Десислава А л evсащш^ва Директор на СУ Димитър"

Препис

1 СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, yahoo.com Утвърдил: Десислава А л evсащш^ва Директор на СУ Димитър Маринов град Лом УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО УЕБ ПРОГРАМИРАНЕ/ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ/ ЗА V КЛАС КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМ А Обучението по УЕБ Програмиране /Визуално програмиране/ в прогимназиален етап е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебния предмет, с изграждането на дигитални компетентности на ученика и с приложението им в областта на дигиталните технологии. В този клас се придобиват първоначални систематизирани знания и умения за използване на условни конструкции, цикли, методи и индекси, функции в програмирането. Формират се нови знания и умения за работа в среда за визуално програмиране чрез блокчета за визуално програмиране. Акцентът в обучението в V клас е върху използването на образователни игрови технологии в среда за визуално програмиране, целящи да формират знания и умения на основополагащи понятия на различните програмни езици, като се акцентира на Ruby. Учебното съдържание е представено в следните основни теми:. Въведение във визуалното програмиране: Работа с блокове за визуално програмиране. Въведение в циклите чрез използване на визуално програмиране Работа с дигиталния си профил в система за визуалното програмиране Работа с цикъл until, white в среда на визуално програмиране. Page 1 of 11

2 . Използване на променливи във визуалното програмиране Условни конструкции Работа с индекси и масиви в среда на визуално програмиране. Функции в програмирането В програмата са включени теми за преговор и надграждане на материала от предишния клас. Учениците се запознават с понятията функции без параметър, функции с параметър. Решават логически задачи по предварително зададено условие. Правят преход от ползването на среда за визуално програмиране чрез блокчета, към среда за визуално програмиране чрез изписване на код. Учебното съдържание се доразвива в програмите за следващите класове. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА В края на обучението в V клас ученикът: Познава здравните норми при работа с дигитални устройства Може да работи в среда за визуално програмиране чрез изписване на код. Обяснява основните предназначения на използваните блокчета Знае, че в програмирането съществуват повече от едно вярно решение, за поставен конкретен проблем Познава структурата, логиката и механизмът на действие на функциите с и без параметър Може да пренапише предварително зададен код като използва функция с параметър, и функция без параметър Сглобява крайна последователност от блокове, за дефиниране и извикване на функции Page 2 of 11

3 Открива грешки в готов код, и ги коригира реагира на съобщенията, извеждани от използваното приложение, и коригира своя код съобразно забележките Може да наименува функция и параметър, в предварително зададен код да замени употребата на една функция с друга, и да постигне идентичен краен резултат. Теми УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ К омпетентности като очакван и резултати от обучението Тема 1: Повеление във визуалното програм иране: Работа е блокчета за визуално програмиране 1.1. Въведение във. Познава работното поле на конкретна визуална среда. визуалното Знае къде се намират допълнителните блокчета за визуално програмиране програмиране. Знае как да добавя, изтрива, дублира блокче Запознаване с Ориентира се в цялостния прозорец на средата стартира, използва и приключва работа със средата за визуално програмиране, интерфейса на ориентира се със системата за изпращане на съобщения и комункации средата. осъществява диалог със системата и останалите й потребители, като използва елементите на потребителския интерфейс 1.2 Задвижва героите с блокчета, по предварително посочен маршрут 1.3 Активиране на повече от един герой Подрежда блокчета за движение на героите: напред, обръщане Работи с предоставените в интерфейса блокове, като ги подрежда в нужната последователност Подрежда познатите блокове, за решаване на нестандартни задачи/условия Използва правилните блоковем, за активиране на второстепенен герой. Разбира, че задачите могат да имат пвоече от едно вярно решение. Търсене на решение с най-кратък код Н ови ПОМИТ Mil Блок за визуално програмиране, среда за визуално програмиране, прозорец, бутон Забележка: Понятията се въвеждат в тема' но оперирането с тях и затвърдяването им продължават във всички теми, свързани с използване на софтуерни приложения. apple, coin, panda, lion Оптимално решение, варианти на решение I Page 3 of 11

4 Тема 2: Въведение в циклите чрез използване на визуално upoi рам нране Построява цикъл за повторно изпълнение на код 3.2 Използване на цикли, в съчетание с нови команди Използва блокове от визуалната среда за построяване на цикъл в програмирането Разбира необходимостта от използване на цикли, за спестяване на писането на дълъг код Използва блок за програмиране, което указва комбинирано движение на героя Съчетава комбинирано блокче за програмиране с блокче за цикъл Цикъл, повторение на код Teiyfa 3: Работа с дш пталнпн си профил в система за визуално upoi нам иране I 4.1 Преглежда своя профил 4.2 Споделяне на лично постижение в Умее да достигне до данните от профила си, и да прегледа личните си постижения и рекорди, отчетени от системата Умее да изпраща и отговаря на съобщенията на друг потребител, през потребителския интерфейс При наличие на личен профил в социална мрежа, споделя придобитите лични рекорди. социална мрежа Тема 4: Работа е цикъл until, w hite в среда на визуално програм иране. Личен дигитален профил, системен рекор потребителски интерфейс Социална мрежа, споделяне 4.1 Използване на блок until в среда за визуално програмиране Познава структурата на цикъла в средата за визуално програмиране Знае, че е необходимо да използва блок за условие на цикъла Знае, че е необходимо да добави код, за тяло на цикъла Работи с предоставените в интерфейса блокове, като ги подрежда в скъсяване и оптимизиране на код Условж на цикъл, тяло на цикъл Page 4 of 11

5 нужната последователност Подрежда познатите блокове, за решаване на нестандартни задачи/условия Може да преработи код, съставен от единични блокчета - като използва блок until. Може да използва цикъла многократно, като активира пвоече от един герой. 4.2 Използване на блок while. Активиране на повече от един герой Използва правилните блокове, за активиране на второстепенен герой. Разбира, че задачите могат да имат пвоече от едно вярно решение. Търсене на решение с най-кратък код Използва блок while, условие на блока, тяло на блока Оптимално решение, варианти на решени* 4.3 Използване на цикли, в съчетание е нови команди Използва блок за програмиране, което указва комбинирано движение на героя Съчетава комбинирано блокче за програмиране с блокче за цикъл Може да избере кой вид цикъл да използва за решаване на конкретно поставена задача, като преценява наличното в средата за визуално програмиране Тема 5: Л огически задачи: О трицание в програм ирането: while not, until not 5.1 Решава несложни Умее да съобрази как функционира блокче за отрицание not логически задачи Умее да пренапише код, като използва заместващ цикъл, и запази същата функционалност Умее да открие и коригира грешки в код логическа задача Тема 6: И зползване на пром енливи във визуалното програм иране Page 5 of 11

6 6.1 Запознаване c Знае как да въведе име на променлива във визуалната среда променливите в знае къде се намира, и как да използва блокчето на променливите програмирането Може да въвежда стойност на променлива може да съпостави променливите в програмирането, като аналог на неизвестното в математиката променливи,стойност на променлива променливи 6.2 Предметите като Знае, че променливите могат да приемат за стойност число, или предмет Използване на променливите за писане на безопасен код Използва променливите за поставяне на условие в цикъл Te.yia 7: У словни k o h c iрукцни 7.1. Въведение в условните конструкции във визуалното програмиране 7.2 Съставяне на условни конструкции с блокове Знае къде се намират допълнителните блокчета за създаване на условни конструкции в конкретна визуална среда Дава пример от практиката за използване на елементарна условна конструкция Запознаване с възможностите, които условните конструкции предлагат в обучителна игра Умее да използва условна конструкция if, с едно или повече условия условна конструкция условие на конструкция, if 7.3 Цикли и условни конструкции Умее да съчетае използването на цикли, с използването на условни конструкции Знае разликата във функционирането на двете понятия Разбира как да поставя повече от 1 задължителни условия като използва логически оператор and Разбира начинът на работа, и използва условна конструкция if-elsif - else логически оператор and, условна конструкция if-elsif - else Page 6 of 11

7 I Тема 8: Работа е индекси и масиви в среда на впгуа.ш о програм иране Запознава се е начина, по който изглеждат блокчетата на индексите в конкретна визуална среда Осъзнава необходимостта от използване на индекси като начин за означаване на идентични предмети на екрана индекси, елементи на масив 8.2 Работа е масиви 8.3 Използване на цикли за обхождане на масив Тема 9: Ф ункции в п рограм и ран е!о 9.1. Въведение във Функции в програмирането Използва блокове от визуалната среда за обозначаване на масив в програмирането Обхожда елементите от масив с използването на последователни прости комани на визуалната среда Запознаване с цикъл for Използва цикъл for за обхождане на елементи на масив Обхожда елементите на масива от пред назад, и обратно Може да избере кой от поредварително зададените масиви на екрана да използва за решаване на конкретно поставена задача, Решава несложни задачи с комбиниране на различни видове блокове: променливи, масиви, индекси Знае къде се намират допълнителните блокчета за дефиниране и извикване на функция в конкретна визуална среда Знае как да добавя, изтрива, дублира блокче на функция и параметър. Ориентира се в цялостния прозорец на средата Дава пример от практиката за използване на функция без параметър, и функция с 1 и повече параметри цикъл for, обхождане на масив Функция в програмирането, параме' Page 7 o f 11

8 9.2 Съставяне на функции с блокове стартира, използва и приключва работа със средата за визуално програмиране, ориентира се със системата за изпращане на съобщения и комункации Запознаване с възможностите, които функциите предлагат в обучителна игра Умее да използва блокове за дефиниране и извикване на функция без параметър Задава правилно име на функцията 9.3 Функции с параметри Разпознава какво се обозначава с конкретния параметър Умее да коригира грешките в кода на функциите и параметрите им Разбира как да трансформира функция с 1 параметър, във функция без параметри - и обратно Умее да използване на една и съща функция с различни герои темата, но оперирането с тях и затвърдяването им продължават във всич теми, свързани с използване на софтуерн приложения. дефиниране и извикване на функция параметър на функция 2.2 Оптимизиране на код Използва условна конструкция за да скъси кода на екрана, като запазва същия краен резултат Използване на цикъл for за обхождане на елементи на масив 2.3 Писане на код Заменя използването на познати блокчета, като ги заменя с изписване на код - в среда за визуално програмиране код, команда П РЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖ ИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА За нови знания и умения 50 % За упражнения в лабораторна среда 30 % За обобщ ение и затвърждаване на новите знания 14 % За диагностика на входното и изходно ниво 6 % Page 8 of 11

9 СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Д опълнителни уточнения за конкретния учебен предмет Обучението се осъществява в компютърна зала, или в класната стая. За всеки ученик има самостоятелно работно място, или мобилно дигитално устройство (например таблет, лап-топ, Chrome book или друго). Знанията и уменията на учениците от пети клас се оценяват предимно чрез резултата от практически дейности във визуалната среда по програмиране, като за отделни теми и за обобщение се използват устни и писмени форми на проверка В V клас оценяването се извършва текущо и в края на учебната година. В началото на учебната година се организира тестово изпитване за установяване на входното ниво на познанията в областта на визуалното програмиране. В резултат на текущите проверки на знанията и уменията на учениците се поставят оценки с количествен и качествен показател. ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮ ЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ Ключови компетентности Примерни дейности и междупредметни връзки Компетентности в областта на българския език Умения за общуване на чужди Въвеждане на текст в определените от дигиталната или визуалната среда места. Общуване в писмен вид с останалите участници в системата за визуално програмиране - изпращане на съобщения. Анализиране на потенциалните възможности за действия на героите, за решаването на конкретен проблем във визуалното програмиране Коментиране на възможностите за решаване по различни начини на конкретна проблемна ситуация. Използване на блокове, означени както на български, така и на английски език. Page 9 of 11

10 езици Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите Дигитална компетентност Въвеждане на английските, съвместно с българските наименования, на основните елементи на изучавания приложен софтуер и интерфейс Използване на последователност от латински букви и/или знаци за означаване имена на функции и параметри Предвиждане на стойността на резултат от действие. Моделиране с числени изрази ситуации, описани с отношенията с. повече от..., с. по-малко от...,...пъти повече о'.пъти по-малко от. Използва цифри за означаване на индексите на елементите на масиви Изчисляване на броя на стъпките на героите, чрез използване на изчисление Обработване на информация. Използване дигитална идентичност. Прилагане правила за безопасна работа в дигитална среда. Изучаване на логиката на условните конструкции и масивите в програмирането, чиито правила са в сила за всички програмни езици. Умения за учене Социални и граждански компетентности Откриване на грешки в собствен и чужд код Предлагане на повече от едно вярно решение Изучаване на логиката на основите на програмирането, чиито правила са в сила за всички програмни езици. Изграждане на толерантно отношение чрез приемането на различни гледни точки по отношение на една и съща учебн задача. Съставяне на програмен код, при който героите работят в екип за постигане на обща цел (ситуации, които включват толерантно общуване на героите). Инициативност и предприемчивост Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество Предлагане на идеи за различни сюжети за образователна игра Планиране на дейностите, ефективно разпределение във времето и адекватен избор на начини, средства, материали за постигане на учебната задача. Предлага различни варианти за постигане на правилно решение Възможност за креативно решаване на предварително поставена задача, чрез инструментите на средата за визуално програмиране Работа с колекция от герои, и предлагане на сюжет за образователна игра, чието решение включва изучаваните IT технологии. Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт Запознаване с правилата за безопасна работа с компютър, чрез заемане на правилна стойка на стола, и правилен режи на обучение и почивка Изработване на проект игри с елементи от познати спортове и демонстриращи здравословен начин на живот. Page Id ofm

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Въведение във Визуалното

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град Лом УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО IT МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС КРАТКО

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвърдил: Директор на СУ Димитър Марин УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО

СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвърдил: Директор на СУ Димитър Марин УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвърдил: Директор на СУ Димитър Марин УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ ЗА VIII КЛАС КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

Наръчник на учителя

Наръчник на учителя НАРЪЧНИК НА УЧИТЕЛЯ Целта на това помогало е да е в помощ на всички, използващи обучителната платформа Programiram.com. В него сме описали важни и полезни за процеса на работа инструменти. Профил: Кликнете

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. "Академик Андрей Сахаров" 15, партер, офис 4а, ел.поща:

Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. Академик Андрей Сахаров 15, партер, офис 4а, ел.поща: Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. "Академик Андрей Сахаров" 15, партер, офис 4а, ел.поща: smb.varna@gmail.com, сайт: https://sites.google.com/view/smbvarna фейсбук

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. / доц. д-р Е. Великова / Утвърден от Факултетен съвет с протокол... /... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет по Математика и Информатика Специалност: Компютърни науки М И К 0

Подробно

Компютърна Графика и Презентации - Графично моделиране

Компютърна Графика и Презентации - Графично моделиране Компютърна Графика и Презентации Графично Моделиране. Генеративна Компютърна Графика гл. ас. д-р А. Пенев Генеративната КГ се занимава с: Построяване на обекти (модели); Генерация на изображение; Преобразуване

Подробно

Microsoft Word - IT progr_7klas.doc

Microsoft Word - IT progr_7klas.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА В VII КЛАС 3 I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 34 часа годишно. Обучението

Подробно

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1 МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 019 00 ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка по учебен предмет УЧЕБНА ПРАКТИКА: ПО СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1618/10.12.2008

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

Microsoft Word - UP_VIII_L

Microsoft Word - UP_VIII_L УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VIII КЛАС КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Приложение 1 към т.1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по литература в VIII

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

СДРУЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ ФРИЗЬОР СПЕЦИАЛНОСТ ФРИЗЬОРСТВО (обучение по рамкова програма Б ) Наименование и код на професионалното направление Наименование и код на професията

Подробно

Програмиране на Паскал

Програмиране на Паскал Поради връзката на С++ с езика С в голяма част от литературата е прието записването С/С++. Това е найизползваният език за програмиране в света, поради което синтаксисът на някои от по-новите езици като

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Ядра

Ядра [1] ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКАЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Степен на образование: Основна Етап: Прогимназиален

Подробно