ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА I. Обща информация 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е д

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА I. Обща информация 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е д"

Препис

1 ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА I. Обща информация 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е длъжността: служба Съдебно деловодство - първоинстанционни и брачни състави 3. Код по НКПД: Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатора по чл. 341, ал. 1 ЗСВ: 4.1. образователна степен: средно образование 4.2. трудов стаж: не се изисква 4.3. минимален ранг: V (пети) II. Място на длъжността в структурата на администрацията на СГС (подчиненост) Завеждащ служба "Съдебно деловодство първоинстанционни и брачни състави" съдебен деловодител

2 III. Основна цел на длъжността Да подпомага правораздавателната дейност на СГС по първоинстанционни и брачни дела чрез обработката им, призоваване на страните, вещите лица и свидетелите и предоставяне на справки по тях. IV. Преки задължения 1. Окомплектова образуваните и разпределени на съответния съдиядокладчик 2. Вписва новообразуваните дела в азбучниците и в съответните описни книги най-късно на следващия ден след образуването им; 3. Изготвя списък за призовките, изпраща призовките, изготвени по образец, и съобщенията по първоинстанционни и брачни дела, с изключение на тези по отложените такива; 4. Подрежда и докладва на съдията-докладчик новопостъпили документи към висящите, приключили, обжалвани и архивни 5. Изпълнява разпореждания на съда, постановени в закрити и разпоредителни заседания; 6. Следи за изтичане на процесуалните срокове, представя първоинстанционните и брачни дела на съдиите-докладчици и изпълнява техните указания; 7. Организира и поддържа подреждането на първоинстанционните и брачните дела в деловодството; 8. Води на електронен носител и/или на хартиен носител следните книги и регистри: S азбучен указател за образуваните първоинстанционни и брачни дела; S описна книга; S книга за открити заседания; S книга за закрити и разпоредителни заседания; S книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа; S регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт. 9. Предоставя справки на правоимащите за това страни по 1000 София, 6ул_ "Витоша 2, тел. централа: /02/ ; факс /02/ ; 2

3 10. Подготвя и изпраща до съответната инстанция първоинстанционни и брачни дела по разпореждане на съдията-докладчик, по които са постъпили жалби; 11. Проверява ежемесечно първоинстанционните и брачните дела без движение и спрените такива, след което ги докладва на съдията-докладчик; 12. Преглежда и подготвя делата за архив, като преглежда делата за дължимите такси и глоби, изготвя и изпраща уведомления по реда на чл. 182 ДОПК до задължените страни; 13. Поддържа календар за насрочените първоинстанционни и брачни дела; 14. Отразява в електронната папка и/или на хартиен носител съответния статус и местоположение на първоинстанционното или брачното дело; 15. Следи да не се изнасят делата от служебните помещения без разрешение, да не се правят бележки и знаци по делата; 16. При изнасяне на делото отбелязва в картона-заместител кой взема делото, дата и подпис; 17. Извършва проверка и предава в архива първоинстанционните и брачните дела, но не по-рано от два месеца след влизането в сила на съдебния акт; 18. Изготвя и изпраща обявления на страните след постановяване на решение по делото, като прави отбелязване върху същото; 19. Оставя копия от изходящите документи, които се съхраняват към съответните съдебни дела или папки; на копията отбелязва имената на лицата, подписали съответния документ, и номерът, под който са изведени; 20. Връща на съответния орган приложените по делото преписки и материали след влизане в сила на съдебния акт, ведно с изготвено от него придружително писмо; 21. Подготвя, подрежда и изпраща цялата изходяща поща, като изготвя съответните описи за това; 22. Извършва и други дейности, възложени от административния ръководител, заместник-председателя на съда, отговарящ за първоинстанционните и брачните състави, съдебния администратор и завеждащия служба, в рамките на основната цел на длъжността. V. Възлагане и отчитане на работата 1000 София, 6уя_ "Витоша 2, тел. централа: /02/ ; факс /02/ ; 3

4 Възлагането на задачи на заемащия длъжността се извършва от завеждащия служба Съдебно деловодство - първоинстанционни и брачни състави. Заемащият длъжността отчита работата си пред завеждащия служба Съдебно деловодство - първоинстанционни и брачни състави. VI. Отговорности, свързани с организацията на работата и използване на ресурси Длъжността съдебен деловодител е изпълнителска. Заемащият длъжността отговаря за организацията на собствената си работа в рамките на основната цел и преките задължения на длъжността, възложените задачи от завеждащия служба, приложимата нормативна уредба и вътрешните актове (правила, процедури, заповеди) на СГС, както и за спазването на Етичния кодекс на съдебните служители. Заемащият длъжността отговаря за правилната експлоатация и опазването на зачисленото му имущество на СГС. VII. Контакти 1. Вътрешни: а) със съдиите-докладчици - относно образуваните и висящи б) със завеждащия служба Съдебно деловодство първоинстанционни и брачни състави относно възлагане, планиране и отчитане на работата; в) със служба Регистратура - във връзка с получаването на входящи документи и предаването на изходяща поща; г) със служители от служба Съдебни секретари - във връзка с отложените д) със служители от служба Архив - във връзка с архивирането на приключилите първоинстанционни и брачни дела; е) със служители от отдел Защита на класифицираната информация - относно обработката на първоинстанционни и брачни дела, съдържащи класифицирана информация; ж) със служителите от служба Връчване на призовки и съдебни книжа - относно предаването и получаването на съобщения и призовки; 1000 София, буж. "Витоша 1, тел. централа: /02/ ; факс /02/ ; 4

5 з) с уредник-зали - във връзка с изпращането и получаването на дело от съдията-докладчик; и) със служителите от обща администрация - във връзка с изпълнение на задълженията си. 2. Външни: а) със страни по делата и техните процесуални представители - във връзка с постъпващите книжа по делата; б) с вещи лица - във връзка с назначените експертизи; в) с институции, осигуряващи закрила на децата; г) със служители от други органи и организация - в изпълнение на основните задължения. VIII. Специфични изисквания за заемане на длъжността 1. Област и професионално направление (само за длъжностите, за които се изисква висше образование, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС 125 от 2002 г.): не се изисква. 2. Правоспособност или допълнителна квалификация: не се изисква. 3. Други: а) умения за работа с текстообработващи програми, електронни таблици и електронна поща; б) умения за работа с уеб-базирани платформи. Съгласувано: /Даниела Илиева - съдебен администратор/ ПОЛУЧИЛ екземпляр от длъжностната характеристика: г. /име, фамилия, длъжност, подпис/ 1000 София. буя. Витоша 2, тел. централа: /02/ ; факс /02/ ; 5

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е длъжността: служба Съдебно

Подробно

Утвърдена със заповед 42/ г. на председателя на РС Варна ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ГРАЖДАНСКО ОТД

Утвърдена със заповед 42/ г. на председателя на РС Варна ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ГРАЖДАНСКО ОТД Утвърдена със заповед 42/27.03.2014 г. на председателя на РС Варна ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ ЕКД в органите на съдебната администрация: специализирана

Подробно

dlghar.docx

dlghar.docx ПЕТРИЧЕВ/ УТВЪРЖДАВАМ: /ВЕСЕЛИН АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД ВЕЛИНГРАД АКТУАЛИЗИРАНА НА 07.04.2014 ГОДИНА /съгласно Правилник за администрацията в съдилищата, обн. в ДВ, бр.8/ 28.01.2014

Подробно

Microsoft Word _Dl.harakteristika_Delovoditel.doc

Microsoft Word _Dl.harakteristika_Delovoditel.doc ПРИМЕРНА! ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Код по НКПД за 2012г. 44152003 Място в структурата на съда: Специализирана администрация Ранг: Минимален: V Максимален:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ УТВЪРДИЛ: И.ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС ЛОМ /АЛБЕНА МИРОНОВА/ Актуализирана съгласно ПАС, ДВ, бр.68 от 22.08.2017г. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТ

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

Microsoft Word - Длъжностна характеристика - Съдебен деловодител.doc

Microsoft Word - Длъжностна характеристика - Съдебен деловодител.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЧЕПЕЛАРЕ УТВЪРДИЛ! СЛАВКА КАБАСАНОВА - АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС-ЧЕПЕЛАРЕ: ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ Той и Съдебен деловодител

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ; os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ;   os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ 652 010, факс: 058/ 601 480; e-mail: os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т З З Л Д ГАЛАТЕЯ ХАНДЖ*.^. АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ П

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ П ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД 30.07.2017 г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната ваканция се разглеждат наказателни дела, както следва;

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

Окръжен съд- Хасково Система за финансово управление и контрол Код на документа Версия В сила от Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки

Окръжен съд- Хасково Система за финансово управление и контрол Код на документа Версия В сила от Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК от ОС- Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тези правила се определя механизмът за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес в. Глава втора ИЗИСКВАНИЯ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Версия 3.0 В сила от: 01.06.2019 г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Алианц България АД, 2019 Одобрение: Съдържанието на

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

Приложение 3

Приложение 3 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А за длъжността Младши експерт в отдел: Сигурност на комуникационни и информационни системи дирекция: Защита

Подробно

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и Стр 1 от 14 Изменение Дата Основание за изменението Вид на изменението 1 12052016 г Зап 63/12052016 г Изменение и допълнение на ЗДОИ ( ДВ бр13/16022016 г) в сила от 15042016 г 2 06032017г Зап 31/06032017

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) НА РАЙОНЕН СЪД СЕВЛИЕВО ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава първа Общи положения Чл. 1. (1). Настоящите правила

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА-2388 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственос

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА-2388 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственос ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА-2388 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост Ве рси я Ве рси я Дата Дата Съставил КОНТРОЛЕН ЛИСТ

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НАРЕДБА 3 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Обн. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г. Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД-МАДАН Актуализирани година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на публикуването на съдебните актове в електр

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД-МАДАН Актуализирани година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на публикуването на съдебните актове в електр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД-МАДАН Актуализирани - 10.04.2017 година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на публикуването на съдебните актове в електронната страница на РАЙОНЕН СЪД - МАДАН Настоящите правила

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

Утвърдени със Заповед 167/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШ

Утвърдени със Заповед 167/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШ Утвърдени със Заповед 167/07.05.2015 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Подробно

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН

ГОДИШЕН   ОТЧЕТЕН Д О К Л А Д за дейността на Районен съд КОСТИНБРОД през 2009 година 2 Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд гр. Костинброд съобразен със законова и подзаконова нормативна уредба и е изготвен

Подробно