НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО"

Препис

1 НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА ЗА МЕДИЦИНСКИ, НАУЧНИ И ЛЕЧЕБНИ ЦЕЛИ Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр. 95 от 2 Декември 2011 г., изм. ДВ. бр. 41 от 21 Май 2019 г. Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за предоставяне на яйцеклетки, сперматозоиди и оплодени яйцеклетки, наричани по нататък "клетки", които не са използвани за създаване на потомство, на научни, учебни и лечебни заведения в страната и в чужбина за медицински, научни и лечебни цели. Чл. 2. (1) Клетките могат да се предоставят за медицински и научни цели, когато не е възможно използването им за създаване на потомство поради някоя от следните причини: 1. съществува риск от пренасяне на трансмисивни инфекции или други заболявания на реципиента; 2. настъпило е увреждане на клетките поради неправилно вземане, поставяне, обработка, съхраняване, опаковане, етикетиране или транспортиране; 3. извършена е експертиза на клетките, доказваща негодност за създаване на потомство; 4. клетките не отговарят на изискванията на медицински стандарт за асистирана репродукция за създаване на потомство; 5. материалите и продуктите, влизащи в контакт с клетките, не отговарят на изискванията на медицинския стандарт за асистирана репродукция; 6. настъпили са сериозни нежелани реакции или сериозни инциденти с използваните от същия донор клетки; 7. налице са основания за блокиране и изтегляне съгласно медицинския стандарт за асистирана репродукция. (2) В случаите по ал. 1, т. 2-5 и 7 клетките могат да се предоставят и за лечебни цели, включително за производство на биопродукти, лекарствени продукти и медицински изделия. (3) Освен в случаите по ал. 1 и 2 клетките могат да се предоставят за медицински, научни и лечебни цели и по изрично желание на донорите. Чл. 3. (1) Невъзможността за използване на клетките за създаване на потомство се удостоверява от определеното със заповед на ръководителя на лечебното заведение отговорно лице за дейностите по асистирана репродукция съгласно т. 2.1, раздел III от приложение 1 на Наредба 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (ДВ, бр. 37 от 2007 г.). (2) Отговорното лице по ал. 1 попълва в два екземпляра удостоверение по образец съгласно приложението. (3) Удостоверението се подписва и от ръководителя на лечебното заведение. (4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от г.) Един екземпляр се съхранява в лечебното заведение и един екземпляр се изпраща в Изпълнителната агенция "Медицински надзор" (ИАМН).

2 Чл. 4. (1) Клетките могат да се предоставят на: 1. лечебни заведения; 2. висши училища; 3. научни организации и структури. (2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от г.) Структурите по ал. 1 подават заявление до ИАМН за нужди от клетки, към което прилагат документ за своята регистрация и дейност. (3) В заявлението по ал. 2 се посочват точният вид и количество на клетките, както и за какви цели са необходими. Чл. 5. (1) Яйцеклетки и сперматозоиди могат да се ползват по реда на тази наредба само при дадено изрично писмено информирано съгласие от донора. (2) Оплодени яйцеклетки могат да се ползват по реда на тази наредба само след изрично писмено съгласие от двамата донори. (3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от г.) Копие от съгласие по ал. 1 и 2 се предоставя заедно с удостоверението по чл. 3, ал. 2 в ИАМН. (4) Отговорност за информиране на лицата по ал. 1 и 2 носи лечебното заведение, което предоставя клетките. Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от г.) Клетки, за които има издадено удостоверение по чл. 3, ал. 2, се разпределят от ИАМН, като се предоставят безвъзмездно на структурите по чл. 4, ал. 1 с приемателно-предавателен протокол, който се подписва от изпълнителния директор на ИАМН и от лицата, които представляват предаващата и приемащата структура, или от упълномощени от тях лица. (2) В протокола по ал. 1 се описват видът и количеството на клетките, основанието по чл. 2, ал. 1, поради което се предоставят, на кого се предоставят и целите, за които се предоставят. (3) Разпределението се осъществява при спазване на реда на подадените заявления. (4) Структурите по чл. 4, ал. 1 могат да използват предоставените им клетки само за целите, описани в протокола по ал. 1. Чл. 7. (1) Член 6 не се прилага, ако лечебното заведение, в което се съхраняват клетки по чл. 2, ги използва за медицински, научни или лечебни цели. (2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от г.) В случаите по ал. 1 лечебното заведение уведомява ИАМН, че ще използва клетки за медицински, научни или лечебни цели и прилага удостоверение по чл. 3, ал. 2 и документите по чл. 5, ал. 1 и 2. Чл. 8. (1) След задоволяване на нуждите в страната може да се осъществи износ на клетки, които не се ползват за създаване на потомство. (2) Износът се осъществява при условия и по реда на чл. 37 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

3 Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от г.) Изпълнителната агенция "Медицински надзор" събира информация за клетките, които не са използвани за създаване на потомство. Заключителни разпоредби 1. Наредбата се издава на основание чл. 134, ал. 2 от Закона за здравето. 2. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от г.) Контролът по спазване на наредбата се осъществява от ИАМН. 3. В Наредба 16 от 2007 г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция (обн., ДВ, бр. 38 от 2007 г.; изм., бр. 55 от 2007 г. и бр. 14 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 1 след думите "от министъра на здравеопазването" се добавя "или от 2. В чл. 2, ал. 2 след думите "от министъра на здравеопазването" се добавя "или от 3. Член 3 се изменя така: "Чл. 3. (1) Разрешение за извършване на дейности по асистирана репродукция, по осигуряване, използване и съхраняване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи се издава след представяне на заявление до министъра на здравеопазването, към което се прилагат: 1. данни за единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава; 2. стандартните оперативни процедури, които подробно описват изпълнението на всички дейности по асистирана репродукция, които ще бъдат осъществявани; 3. заповедта за определяне на отговорно лице от персонала на лечебното заведение, което: а) организира и контролира дейностите по вземане, поставяне, експертиза, обработка, етикетиране и съхраняване на яйцеклетки, сперматозоиди или зиготи; б) контролира и носи отговорност за съобщаването, регистрирането, докладването и предаването на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокирането, изтеглянето и унищожаването и съобщаването на сериозни нежелани реакции и сериозни инциденти; 4. документи за платени държавни такси по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, чл. 49, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 46 от Закона за здравето. (2) Заявлението може да се подаде и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление. (3) Заявлението по ал. 1 се подава чрез съответната регионална здравна инспекция. (4) В 30-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция: 1. извършва проверка относно спазването на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти и издава удостоверение - за лечебните заведения за болнична помощ, а при установени несъответствия дава предписания и определя срок за отстраняването им; 2. извършва проверка относно спазване на здравните изисквания и издава удостоверение

4 - за лечебните заведения за извънболнична помощ, съответно хигиенно заключение - за тъканните банки, а при установени несъответствия дава предписания и определя срок за отстраняването им. (5) Регионалната здравна инспекция изпраща по служебен път искане до Изпълнителната агенция по трансплантация за извършване на инспекция относно съответствие с изискванията на медицинския стандарт за асистирана репродукция и оценка на документите по ал. 1, т. 2 и 3. (6) В 30-дневен срок от постъпване на искането по ал. 5 Изпълнителната агенция по трансплантация разглежда документите по ал. 1, т. 2 и 3 и извършва предварителна инспекция на лечебното заведение при условията и по реда на наредбата по чл. 39а, ал. 3 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки за оценка на съответствието на лечебното заведение с изискванията на медицинския стандарт за асистирана репродукция и издава удостоверение, а при установени несъответствия дава предписания и определя срок за отстраняването им. (7) Инспекцията по ал. 6 се провежда от компетентни служители на ИАТ, определени със заповед на изпълнителния директор, и включва оценка на оборудването, материалите, квалификацията на персонала, организационната готовност за осъществяване на съответните дейности. (8) Лицата по ал. 7 изготвят доклад, който представят на изпълнителния директор на ИАТ в срок до 7 дни след приключване на инспекцията. (9) Докладът по ал. 8 съдържа оценка на обстоятелствата по ал. 6 и 7 относно съответствието им с изискванията на медицинския стандарт по асистирана репродукция. (10) В едноседмичен срок от изтичането на сроковете по ал. 4 и 6 регионалната здравна инспекция изпраща на министъра на здравеопазването документите по ал. 1, 4 и 6." 4. В чл. 4, ал. 1 след думите "министърът на здравеопазването" се добавя "или от 5. В чл. 5: а) алинея 2 се изменя така: "(2) Информацията по ал. 1 може да се подаде и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление."; б) досегашната ал. 2 става ал В чл. 6, ал. 1 думите "т. 2" се заменят с "ал. 6". 7. Членове 7 и 8 се отменят. Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 21 ОТ 2007 Г. ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И ДАННИТЕ, КОИТО СЕ ВПИСВАТ В РЕГИСТРИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, РЕДЪТ ЗА ВПИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА (ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ Г.) 22. В Наредба 11 от 2011 г. за реда за предоставяне на яйцеклетки, сперматозоиди и оплодени яйцеклетки, които не са използвани за създаване на потомство, на научни, учебни и лечебни заведения в страната и в чужбина за медицински, научни и лечебни цели (ДВ, бр. 95 от 2011 г.) се правят следните изменения: Навсякъде в останалата част от наредбата абревиатурата "ИАТ" се заменя с "ИАМН" Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

5 До Приложение към чл. 3, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от г.) Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Медицински надзор" УДОСТОВЕРЕНИЕ от... (наименование на лечебното заведение) (трите имена на ръководителя на лечебното заведение) (трите имена на отговорното лице) Удостоверявам, че долуизброените клетки: (описание на клетките по вид и количество, УИН) взети от..., (трите имена и ЕГН на донора) не могат да се използват за създаване на потомство поради следните причини съгласно чл. 2, ал. 1: Прилагам копие на информирано съгласие от донора (донорите). Дата:... (име и подпис на отговорното лице)... (име и подпис на ръководителя на лечебното заведение) (печат на лечебното заведение)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ В сила от 1 януари 2000 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19

Подробно

Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 7 от г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (об

Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 7 от г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (об НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 7 от 02.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 72 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2016 г.)

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията Приета с ПМС 192 от 30.07.2004 г.,

Подробно

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: 01.06.2018 г. съхранява от ДАМТН ДАМТН Страница 2 от 9 Чл. 1. (1) С Вътрешните правила

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-835 / 18.06.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна на

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-1698 / 16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно