ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ; tcc_varna

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ; tcc_varna"

Препис

1 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ; Утвърдил:... Мария Петрова Директор на ПГСАГ В. Левски МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО УЧЕБНА 2018/2019 г. Приети на Педагогически съвет с Протокол 7/ г.

2 I. Общи положения: Новата концепция за образованието изисква положителни промени в областите: Управление на образованието гарантирано участие на гражданското общество в изработване, прилагане и мониторинг на стратегиите за развитие на образованието Образователната среда изграждане на толерантна, здравословна и сигурна образователна среда, насърчаваща индивидуалното развитие, ясно определени задължителни знания и умения, привлекателни форми на обучение, представящи разбираемо учебното съдържание, измерими оразователни резултати, широко навлизане на нови информационни и комуникационни технологии Учителска професия целенасочени политики в областта на квалификацията на учителите Мониторинг създаване на системи за ефективно измерване на образователните постижения и системи за мониторинг на дейността на учителя и образователната институция Мерките за повишаване качеството на образованието в ПГСАГ В.Левски се основават на: Закона за предучилищното и училищното образование, Националната стратегия за развитите на педагогическите кадри / г./, Държавните образователни стандарти, Стратегия за развитие на ПГСАГ В.Левски, План за квалификационната дейност за учебна 2018/2019 г. II. Цели: Осигуряване на ефективно и качествено образование и възпитание Разширяване и стимулиране на формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, желание за професионално израстване и овладяване на спецификата на професиите По-широко навлизане на нови методи на педагогическо въздействие и обучение /интерактивност, проектна работа, нови методи в областта на професиите в строителството/ III.Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГСАГ Васил Левски Мерки, свързани с учителите 1. Повишаване на квалификацията на преподавателите прилагане на Плана за квалификационната дейност на учителите за учебна 2018/2019 г. Отговорник Директор, Председател на комисията за квалификация, Председатели на МО 2. Повишаване мотивацията на учителите чрез увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет;формиране на система от морални и материални стимули, прилагане на етичен кодекс Срок за изпълнине месец октомври Отговорник Директор и Комисия за определяне на диференцираното заплащане 3. Насърчаване на комуникацията между учителите- активна комуникация между класния ръководител и другите преподаватели с цел подобряване успеваемостта и дисциплината на учениците; реализиране на общи проекти, съвместно между

3 няколко дисциплини;провеждане на информационни срещи в МО за разясняване на нови нормативни документи 4. Използавне на разнообразни форми на проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците Отговорнк Председателите на МО 5. Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията, умениятя и компетентностите на учениците 6. Развиване на позитивно отношение учител ученик откликване на въпроси и проблеми от едната и от другата страна Отговорник- педагогически съветник Мерки, свързани с учениците 1. Активна страна в учебния процес за повишаване интереса и мотивацията на учениците те трябва да вземат дейно участие в учебния процес, да бъдат поставени в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.това може да се реализира чрез: Възлагане на повече самостоятелни задачи, които да ги превърнат в активна част Работа по проекти, при което сами да стигнат до изводи и решения Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методи за учене чрез действие Създаване на умения за работа в екип Създаване на умения за самооценка, самоанализ и самоконтрол, педагогически съветник 2. Политики за подкрепа на гражданското, здравното и интеркултурното образование Инициативите и участие на учениците във вземане на решения, чрез подходящи за възрастта им практики: Поощряване на публичните изяви на учениците Форми на ученическо представителство и самоуправление Училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, правата на човека, опазване на околната среда Празничен национален календар Екологичен календар, свързан с международни дати, свързани с опазване на околната среда Форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията и тормоза Организиране на изложби, конкурси, вътрешноучилищни състезания Възпитание в дух на родолюбие, инициативи, свързани с миналото и фолклорните традиции 3. Обратна връзка с учениците Да се определят трудностите при изучаване на учебния материал е удачно да се търси и мнението на учениците.това може да стане чрез периодично организиране на анкети или беседи с учениците, които да изразят становището си спрямо

4 трудността на материала, достатъчност на часовете за упражнения, затруднения, които изпитват,предимства и недостатъци на учебния план 4. Развиване на позитивно отношение ученик учител- това се постига чрез работа в екип, поставяне на общи задачи и в извънкласни форми Отговорник- класните ръководители 5. Затягане на мерките за присъствие на учениците необходимо е да се търси активна комуникация и съдействие между учители, родители, медицински персонал, педагогически съветник Отговорник- Директор, родители, класни ръководители 6. Ефективни мерки за поддържане на дисциплината учениците трябва да спазват задълженията си, разписани в Правилника за дейността на училището.при неспазване да се прилагат съответните санкции и предвидените в него мерки Отговорник- класни ръководители, педагогически съветник, УК за ПАПУ, ЕПРЛ 7. Мотивиране на учениците за участие в състезания, олимпиади, конкурси и другитова се реализира чрез морални и материални стимули Отговорник- Директор, Педагогически съвет Мерки, свързани с училищната институция 1. Подобряване на материално техническата база осигуряване на материално техническа база, която да отговаря на съвременните изисквания. Осъвременяване на учебните работилници за провеждане на часовете по практика, информационните кабинети и др. Отговорник- Директор 2. Използване на ИКТ в учебния процес достъпът на учениците до съвременните технологии е неразделна част от образованието.навлизането на иновации, базирани на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност Отговорник- Директор, учители 3. Осигуряване на интерактивно обучение осигуряване на условия за ползване на мултимедия и интернет, интерактивни дъски, подходящ софтуер за обучение. Прилагане на интерактивни методи, като ситуационни: /, симулация, ролеви игри, казуси/, опитни / проекти, експерименти/, дискусионни / дебати, беседи, дискусии/ Отговорник- Директор, учители 4. Функционираща вътрешна система за управление и контрол на качеството на образованието и обучението в училище наличие на вътрешна система за осигурявяне на качеството и тя да функционира ефективно да се отчитат резултати, на основание на които да се правят анализи и изводи и се формулират предложения до ръководството на училището за повишаване на качеството на учебния процес Отговорник- Председатели на МО, педагогически съветник, комисия по самооценяването 5. Механизъм за ранно предупреждение за различни рискове това се реализира чрез мерките, заложени в Програма за предоставяне на равни възможности и за

5 приобщаване на учениците от уязвимите групи, както и своевременно уведомяване и работа с родителите Система за подобряване на комуникацията с родителите в ПГСАГ В.Левски Отговорник- учители, педагогически съветник IV.Показатели за измерване на постигнатото качество на образованието в ПГСАГ Васил Левски За изпълнение на посочените мерки са заложени следните показатели: 1. Постигнати резултати от учениците Повишаване на общия успех на учениците Резултати от ДЗИ Резултати от национално външно оценяване Брой ученици участници и класирани на олимпиади Заемане на призови места в състезания и конкурси Прием на зрелостници във ВУЗ Брой ученици, участващи в национални и международни проекти 2. Поведение и дисциплина Намален брой на отсъствия по уважителни и неуважителни причини Намален брой наказани ученици 3. Участие в извънкласни мероприятия, дейности и инициативи Брой участници в ивънкласни обучителни дейности Брой реализирани кампании и доброволчески дейности Изготвен и действащ Етичен кодекс на учениците 4. Други Брой учители, повишили квалификацията си Подобрена материална база Брой реализирани проекти

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: УТВЪРДИЛ:. ЕМИЛ АНДОНОВ Директор на СУ Ст.Караджа МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2018/2019 Г. 1 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Управлението на образователно-възпитателния процес в СУ Ст.Караджа е

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ - гр. СОПОТ 4330 гр. Сопот, ул. Иван Вазов 1, тел./факс: /03134/ 8

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ - гр. СОПОТ 4330 гр. Сопот, ул. Иван Вазов 1, тел./факс: /03134/ 8 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ - гр. СОПОТ 4330 гр. Сопот, ул. Иван Вазов 1, тел./факс: /03134/ 83-31, 83-32, e-mail: pgzaimov@yahoo.com УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария; souv

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария;  souv СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ 68-07-15-дирекция, 68-13-50-зам.дирекция; 26-40-97-канцелария; www.suvazov.bg УТВЪРДИЛ: Динко Цвятков Директор на СУ Иван Вазов

Подробно

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО по ред 1. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество Наименов

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО по ред 1. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество Наименов МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 1. Критерии и казатели за измерване на стигнатото качество критериите 1. Област: Достъп до образование и обучение 1.1. Публичност и пуляризиране на плаганото

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Детска градина 154 Сбъдната мечта гр. София, ул. Слатинска 60, тел.02/ , М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАН

Детска градина 154 Сбъдната мечта гр. София, ул. Слатинска 60, тел.02/ , М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАН М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ДГ 154 СБЪДНАТА МЕЧТА - ГРАД СОФИЯ ЗА 2018 2019 УЧЕБНА ГОДИНА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението на качеството

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – БУРГАС

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – БУРГАС УТВЪРДИЛ:... инж. Роза Желева Директор на ПГМЕЕ ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО В ПГМЕЕ- Бургас 1/9 I. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНИ ПГМЕЕ - Професионална гимназия по механотехника

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ 5 Слънчо за г. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението

Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ 5 Слънчо за г. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ 5 Слънчо за 2018 2020г. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

strategia

strategia Средно училище с изучаване на чужди езици "Свети Климент Охридски" 2700 Благоевград, ул. "Брегалница" 2, тел. 83 19 98, факс 83 19 84, suiche@abv.bg Утвърждавам: Директор: /д-р Светлин Абаджиев/ Стратегия

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТИ КЪМ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИ

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТИ КЪМ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИ ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТИ КЪМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. ВАРНА, 2018 РАЗДЕЛ 1. ОБОСНОВКА. Планът на МО ФВС е изработен в изпълнение на СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно