ХФ Х код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия" Редовно обучение за випуска, започнал през 2017

Размер: px
Започни от страница:

Download "ХФ Х код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия" Редовно обучение за випуска, започнал през 2017"

Препис

1

2 ХФ Х код на спец. код на дсцпл ната Наменоване на учебната дсцплна Спецалност "Хмя" Редовно обучене за впуска, започнал през 017 / 018 уч.годна Часове - общ брой Вд З, И, Ф Всчко Лекц Семнарн занятя практческ упр. / хосптране Задължтелн дсцплн семестър ECTS кред т Лнейна алгебра аналтчна З //0 геометря Обща хмя със стехометрчн З /0/9 зчсленя Математческ аналз I З // Фзка І З /0/ Математческ аналз II З // Неорганчна хмя І З /0/ Фзка ІІ З /0/ Англйск езк З /0/ то Програмране, обработка на данн НИТ З /0/ прод Програмране, обработка на данн НИТ З /0/ Строеж на веществото З /0/ Седмчна заетост Фзкохмя І З /0/ Аналтчна хмя І З /0/ Неорганчна хмя ІІ З /0/ Аналтчна хмя ІІ З /0/ Фзкохмя ІІ З /0/ Органчна хмя І З /0/ Хмчн технолог І З /0/ Органчна хмя ІІ З /0/ Инструменталн метод І З /0/ Фзкохмя ІІІ З /0/ оценяване* -, то, к, прод

3 1 3 7 Инструменталн метод ІІ З /0/ Полмер З /0/ Хмчн технолог ІІ З /0/ Бохмя З /0/3 Избраемо направлене - след 5-т семестър всек студент збра едно от 5 предлаган направленя с включен 6 дсцплн към всяко направлене. Избраемо направлене НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ И ХИМИЯ НА ТВЪРДОТО СЪСТОЯНИЕ - 6 дсцплн, носещ 33 кредта 1 И 0 1 Н Процес на разделяне пречстване И /0/1 И 0 Н Коорднацонна хмя 3 И 0 3 Н Хмя на твърдото състояне И 0 Н Хмчна кнетка каталза 5 И 0 5 Н Ядрена хмя Радохмя 6 И 0 6 Н Неорганчен снтез И /0/1 И Избраемо направлене ОРГАНИЧНА ХИМИЯ - 6 дсцплн, носещ 33 кредта Основн прнцп на органчен 1 И 0 1 О И /0/1 И снтез И 0 О Фзчна органчна хмя 3 И 0 3 О Метод на органчня аналз И 0 О Токскохмя 5 И 0 5 О Органчна фотохмя 6 Строеж бологчна актвност на И 0 6 О органчн съедненя И /0/1 И Избраемо направлене АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ - 6 дсцплн, носещ 33 кредта Метод за разделяне 1 И 0 1 А концентрране И /0/1 И Съвременн проблем на хмчня И 0 А аналз 3 Определяне на мкрокомпонент в И 0 3 А неорганчн бологчн проб Комплексн съедненя в И 0 А аналтчната хмя И

4 Аналтчна хмя на околната 5 И 0 5 А среда 6 И 0 6 А Хемометря И /0/1 И Избраемо направлене ФИЗИКОХИМИЯ И МОЛЕКУЛНО МОДЕЛИРАНЕ - 6 дсцплн, носещ 33 кредта Прложене на статстческя 1 И 0 1 Ф аналз в молекулното моделране И /0/1 И Квантова хмя молекулна И 0 Ф механка 3 И 0 3 Ф Фзкохмя на повърхностте Електрохмя електро-кнетчн И 0 Ф явленя 5 И 0 5 Ф Бофзкохмя 6 И 0 6 Ф Боматерал И /0/1 И Избраемо направлене ПРИЛОЖНА ХИМИЯ - 6 дсцплн, носещ 33 кредта 1 И 0 1 П Прложна неорганчна хмя И /0/1 И И 0 П Прложна органчна хмя Процес, апарат моделране в 3 И 0 3 П хмчнте технолог И /0/0 И Метод за аналз контрол на И 0 П хмчн продукт 5 И 0 5 П Неорганчно матералознане 6 И 0 6 П Полмерно матералознане И /0/1 И Избраем дсцплн збранте дсцплн (от Прложене 1) трябва да носят мнмум 16.5 кредта 1 Изборен курс /0/ Изборен курс /0/ 3 Изборен курс /0/ Факултатвн дсцплн 1 Ф Увод в унверстетската хмя Ф /0/ ТО Ф 0 3 Базова математка Ф /0/ ТО 3 Ф Англйск езк Ф /0/ ТО Практкум решаване на задач по Ф 0 1 фзка Ф /0/1 ТО 5 Ф Основ на органчната хмя Ф /1/0 ТО 6 Ф Спорт Ф /0/ ТО

5 7 Ф 0 7 Българск езк като чужд, I част Ф Ф 0 8 Българск езк като чужд, II част Ф Ф 0 9 Българск езк като чужд, III част Ф Ф 1 0 Българск езк като чужд, IV част Ф код на дсцплн ата Факултатвен модул "Учтел по хмя опазване на околната среда" Наменоване на учебната дсцплна Вд З, И, Ф семестър ECTS кредт Всчко Часове - общ брой Лекц Семнарн занятя практческ упр. / хосптране Ф 0 1 У Педагогка З 3 / Ф 0 У Псхологя З 3 / Ф 0 3 У Пробщаващо образоване З /6/ Ф 0 У Методка на обученето по хмя с хосптране 1ч. З Ф 0 5 У Информацнн комункацонн технолог в обученето по хмя работа в дгтална среда З Ф 0 6 У Методка на обученето по хмя с хосптране ч. З Ф 0 7 У Методка технка на учебня хмчен експермент З СИД I група (збра се дсцплнa от предлаганте педагогческ, псхологческ частно-ддактческ курсове) И СИД I група (збра се дсцплнa от предлаганте педагогческ, псхологческ частно-ддактческ курсове) И СИД II група (збра се една дсцплна от предлаганте нтердсцплнарн прложноексперменталн дсцплн) И Седмчна заетост оценяване* -, то, к, прод

6 11 СИД II група (збра се една дсцплна от предлаганте нтердсцплнарн прложноексперменталн дсцплн) И Избраем педагогческ, псхологческ частно-ддактческ дсцплн (СИД I група към Факултатвен модул "Учтел по хмя опазване на околната среда" - збрат се мнмум дсцплн) 1 И 1 1 У Ддактческ тестове по хмя 1ч. И /0/0 3 И 1 У Ддактческ тестове по хмя ч. И 6 Решаване на задач в учлщня И 1 3 У И курс по хмя 1ч. 6 Решаване на задач в учлщня И И 1 У курс по хмя ч /0/ /0/ /0/1 Избраем нтердсцплнарн прложно експерменталн дсцплн (СИД II група към Факултатвен модул "Учтел по хмя опазване на околната среда" - збрат се мнмум дсцплн) 1 Изследваня в хмческото И 1 У образоване 1ч. И /0/0 Изследваня в хмческото И У образоване ч. И /0/1 3 Използване на стандартн програмн пакет в обученето по И /0/1 И 3 У хмя Екологчн проблем в обученето И У по хмя И /0/0 1. Към спсъка от съдържащте се в настоящя учебен план факултатвн дсцплн студентте могат да добавят Забележк: дсцплн от друг спецалност факултет на СУ.. Факултатвната дсцплна Българск езк като чужд" се предлага е задължтелна само за чуждестранн студент. 3. Студентте збрал Факултатвен модул "Учтел по хмя опазване на околната среда" задължтелно слушат поне 1 факултатвна дсцплна с хорарум от мнмум 15 часа.

7 Учебн практк курсов работ код Наменоване на практката 1 П Учебна практка "Неорганчна хмя" Вд З, И, Ф Семестър кредт Седмц Часове контрол* -, то, к З то П 0 1 Учебна практка "Органчна хмя" З то Учебно-прозводствена практка код Наменоване на практката Вд З, И, Ф Семестър кредт Седмц Часове контрол* -, то, к 3 П 0 3 Учебно-прозводствена практка З 6 60 то Учебн практк за збралте Модул "Учтел по хмя опазване на околната среда" код Наменоване на практката Вд З, И, Ф Семестър кредт Седмц Часове контрол* -, то, к 1 П 0 1 У Текуща педагогческа практка З 7 60 то П 0 У Стажантска практка З то Дпломране Начн на дпломране кредт Първа държавна сеся Втора държавна сеся Държавен зпт по хмя л Защта на дпломна работа, Държавен практко-прложен зпт за студентте положл успешно всчк зпт от Модул "Учтел по хмя опазване на околната среда" 10 юл септемвр Учебнят план е прет на заседане на Факултетен съвет с протокол 15 от г. ДЕКАН:...

8 I семестър IІ семестър Софйск унверстет "Св. Клмент Охрдск" Справка - звлечене от учебен план Спецалност " ХИМИЯ" форма на обучене РЕДОВНО, срок на обучене 8 семестъра Натовареност, ECTS-кредт оценк по семестр IІІ семестър ІV семестър V семестър VI семестър VII семестър VIII семестър Общо Вд заетост Аудторна ECTS кредт бр.оценк Аудторна ECTS кредт бр.оценк Аудторна ECTS кредт бр.оценк Аудторна ECTS кредт бр.оценк Аудторна Задължтелн дсцплн мн. збраем дсцплн учебн практк Общо: ECTS кредт бр.оценк Аудторна ECTS кредт бр.оценк Аудторна ECTS кредт бр.оценк Аудторна ECTS кредт бр.оценк Аудторна ECTS кредт бр.оценк Начн на дпломране Държавен зпт по Хмя л Защта на дпломна работа, Държавен практко-прложен зпт за студентте положл успешно всчк зпт от Модул "Учтел по хмя опазване на околната среда" кредт 10 брой часове за подготовка 300 Първа държавна сеся юл Втора държавна сеся септемвр Прдобта професонална квалфкаця: Бакалавър по хмя Завършлте факултатвен модул "Учтел по хмя опазване на околната среда" положл успешно Държавен практко-прложен зпт прдобват допълнтелна професонална квалфкаця Учтел по хмя опазване на околната среда" на решенето на ФС: протокол 15 от г. Декан:

код на спец. код на дисципли ната Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" / магистърска програма "Предучилищна и на училищна педагоги

код на спец. код на дисципли ната Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика / магистърска програма Предучилищна и на училищна педагоги код на спец. код на дсцпл ната Спецалност "Предучлщна начална учлщна педагогка" / магстърска програма "Предучлщна на учлщна педагогка" (след професонален бакалавър) Наменоване на учебната дсцплната за

Подробно

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет Св. Климент Охридски ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2013 / 2014 уч.година Часове - общ брой ECTS

Подробно

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ХИМИЧЕСКИ НАУКИ Образователно- квалификационна... (подпис) степен: БАКАЛАВЪР

Подробно

ХФ Е код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност "Екохимия" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.год

ХФ Е код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност Екохимия за випуска, започнал през 2017/2018 уч.год ХФ Е 0 2 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност "Екохимия" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф семестър ECTS креди

Подробно

ХФ И код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, запо

ХФ И код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност Химия и информатика Редовно обучение за випуска, запо ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2017 / 2018 уч.година Часове - общ брой Вид

Подробно

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност Фармация / ОКС Магистър за випуска, започнал през 2017 Л 3 8 2 1 ХФЛ382117 код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф Всичко

Подробно

Ñ Î Ô È É Ñ Ê È Ó Í È Â Å Ð Ñ È Ò Å Ò “ÑÂ

Ñ Î Ô È É Ñ Ê È  Ó Í È Â Å Ð Ñ È Ò Å Ò   “ÑÂ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН (спецалст неспецалст) Утвърждавам, Професонално направлене: 2.4. РЕЛИГИЯ И ТЕОЛОГИЯ Образователно-квалфкацонна...

Подробно

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (подпис) Специалност: ХИМИЯ И ФИЗИКА Образователно-

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН за випуск 2009 (2009/2010) год. Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: Науки за земята Специалност: Геология

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т  “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И Утвърждавам,... (подпис) УЧЕБЕН ПЛАН Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО Специалност: Модул Учител по химия и

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

ФЗ Ф код на спец. код на дисциплина та Специалност "ФИЗИКА" / магистърска програма "ТЕРМОЯДРЕН СИНТЕЗ И ПЛАЗМЕНИ ТЕХНОЛОГИИ" Наименование на

ФЗ Ф код на спец. код на дисциплина та Специалност ФИЗИКА / магистърска програма ТЕРМОЯДРЕН СИНТЕЗ И ПЛАЗМЕНИ ТЕХНОЛОГИИ Наименование на Ф Ф 35 21 16 код на спец. код на дисциплина та Специалност "ФКА" / магистърска програма "ТЕРМОЯДРЕН СНТЕ ПЛАМЕН ТЕХНОЛОГ" Наименование на учебната дисциплината за випуска, започнал през 2016 / 2017 учебна

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ С 0 4 0 1 код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ - 115

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец Вид З,, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец. Специалност "Геопространствени системи и технологии"

Подробно

2.2. Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование граждани на трет

2.2. Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование граждани на трет 2.2. Годшн такс за обучене на чуждестранн студент, по чл. 95, ал. 8 от Закона за всшето образоване граждан на трет за Европейскя съюз държав, прет през учебната 2017-2018 г. Адмнстраця управлене Адмнстраця

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 318 ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователноквалификац

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 318 ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователноквалификац ПОСТАНОВЛЕНИЕ 318 ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г. за премане на Наба за държавнте зскваня за прдобване на всше образоване на образователноквалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Инженер телекомуникации Срок на обучение: Форма

Подробно

2.3. Годишни такси за обучение на чужд език на студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната г. професионално направление Админ

2.3. Годишни такси за обучение на чужд език на студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната г. професионално направление Админ 2.3. Годшн такс за обучене на чужд езк на студент,, прет през учебната 2017-2018 г. Адмнстраця управлене Адмнстраця управлене Адмнстраця управлене ГГФ Регонално развте полтка 3 850 EUR 3 850 EUR 3 300

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висшето образование Професионално направление

Подробно

Мехатроника

Мехатроника ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.дтн. инж. Георги Михов) Дата:. год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно