КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

Размер: px
Започни от страница:

Download "КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80"

Препис

1 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18 Март 2014г., изм. ДВ. бр.44 от 27 Май 2014г., доп. ДВ. бр.64 от 21 Август 2015г., доп. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от г., изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от г.) Номер по ред Длъжностно Наименовани е на длъжност- Наименование на длъжността Минимални ния за заемане на длъжността Вид правоотно- ното ниво ниво Образова- Професио Ранг нален опит телна степен шение ниво 1 Главен секретар на Министерския съвет магистър III старши 9 години 2. 2 Главен секретар в магистър IV старши 8 години 3. 2 Постоянен секретар на отбраната в Министерството на отбраната магистър IV старши 8 години Главен секретар в Комисията за финансов 4. 2 магистър IV старши 8 години публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за а. 3 ниво 3А ниво 3А ниво 3А ниво 3А Главен секретар в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за Главен секретар в централна администрация с изключение на администрацията на Главен секретар в Националния осигурителен институт и в Националната магистър IV старши 8 години Главен секретар в Държавен фонд Главен секретар в Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" 9. 3 ниво 3А Секретар на Столичната община Директор на дирекция "Правна" в

2 ниво 3А ниво 3А ниво 3А администрацията на Министерския съвет Директор на дирекция "Правителствена канцелария" в администрацията на Министерския съвет Ръководител на Главния инспекторат Директор на дирекция в администрацията на Министерския съвет и в Директор на дирекция в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на служби на Българската народна армия, в Директор на дирекция в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за Главен директор на главна дирекция в Главен директор на главна дирекция в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна незаконно придобито имущество и в Съвета за Главен директор на главна дирекция в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за енергийно и водно регулиране Ръководител на инспекторат в Ръководител на инспекторат в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на на конфликт на интереси, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за Ръководител на инспекторат в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за енергийно и водно регулиране

3 а а и в Главен инспектор в инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт Ръководител на звено за вътрешен одит в Ръководител на звено за вътрешен одит в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна на конфликт на интереси, Комисията за служби на Българската народна армия, Ръководител на звено за вътрешен одит в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на Директор на дирекция в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Директор на дирекция в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" Директор на дирекция в Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" Директор на дирекция в Националния Директор на дирекция в Държавен фонд Директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите Директор на териториално поделение на Националния осигурителен институт Директор на районна здравноосигурителна каса Директор на областна дирекция в Държавен фонд Заместник-директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите магистър V старши години трудово магистър 7 години трудово Началник на митница Ръководител на инспекторат в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Ръководител на инспекторат в Националния Ръководител на инспекторат в Държавен фонд Ръководител на звено за вътрешен одит в Националния осигурителен институт и в

4 А А А А А А А Б Б Б Б Б Националната Ръководител на звено за вътрешен одит в Държавен фонд Главен секретар на областна администрация магистър I младши 6 години Главен секретар на специализирана териториална администрация Секретар на съвет по чл. 21 от 3акона за администрацията Секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора Заместник главен директор на главна дирекция в Заместник главен инспектор в Министерството на отбраната Замeстник-директор на дирекция в Националната агенция за приходите Заместник-директор на районна магистър I младши 6 години магистър I младши 6 години магистър I младши 6 години магистър I младши 6 години магистър I младши 6 години магистър I младши 6 години магистър I младши 6 години магистър 6 години трудово Заместник-началник на митница магистър I младши 6 години Секретар на община с население над души Директор на дирекция в централна Главен директор на главна дирекция в централна магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години Главен директор на главна дирекция магистър II младши 5 години Директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията Заместник-директор на дирекция в Министерството на отбраната Ръководител на инспекторат в централна Ръководител на инспекторат в Столичната община магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години Главен архитект в Столичната община магистър II младши 5 години Ръководител на звено за вътрешен одит в централна Началник на регионален инспекторат по образованието регионално управление на образованието Началник на регионална дирекция за национален строителен контрол Заместник главен директор на главна дирекция в централна Началник на отдел в администрацията на магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години

5 а Б Б Б Б Б Б ниво 1А ниво 1А Началник на отдел в Комисията за финансов на конфликт на интереси, Комисията за служби на Българската народна армия, Началник на отдел в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията по Началник на отдел в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години Началник на митнически пункт I ниво магистър II младши 5 години Началник на отдел в Националния Началник на отдел в Държавен фонд Правен съветник в дирекция "Правна" в администрацията на Министерския съвет магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години Държавен инспектор в Главния инспекторат магистър II младши 5 години Държавен експерт в администрацията на Държавен експерт в Комисията за финансов на конфликт на интереси, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за Държавен експерт по приходите в Националната агенция за приходите и държавен експерт в Агенция "Митници" магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години Държавен експерт по осигуряването магистър II младши 5 години Държавен инспектор в магистър II младши 5 години Държавен разследващ инспектор в Държавен инспектор в Комисията за финансов магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години

6 а а а на конфликт на интереси, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за Държавен инспектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за Държавен инспектор в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Инспектор в инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт Финансов инспектор по Закона за частните съдебни изпълнители Държавен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 8 5 години трудово магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години Държавен митнически инспектор магистър II младши 5 години Държавен инспектор по осигуряването магистър II младши 5 години Държавен инспектор в Националния осигурителен институт Държавен инспектор в Националната Държавен инспектор в Държавен фонд магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години Длъжностно лице по търговска регистрация магистър 3 години трудово Държавен публичен изпълнител магистър II младши 5 години Актюер в Комисията за финансов надзор магистър II младши 5 години Актюер в Националния осигурителен институт магистър II младши 5 години Главен разследващ митнически инспектор магистър II младши 5 години Главен правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи Държавен вътрешен одитор в администрацията на Държавен вътрешен одитор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за Държавен вътрешен одитор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за енергийно и водно регулиране и в магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години

7 а Държавен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор Главен счетоводител в администрацията на Главен счетоводител в Комисията за финансов служби на Българската народна армия, в Главен счетоводител в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за Главен счетоводител в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Главен счетоводител в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" Главен счетоводител в Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" Главен счетоводител в Националния Главен счетоводител в Държавен фонд Главен юрисконсулт в администрацията на Главен юрисконсулт в Комисията за финансов служби на Българската народна армия, в Главен юрисконсулт в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години

8 а Главен юрисконсулт в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" Главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" Главен юрисконсулт в Националния Главен юрисконсулт в Държавен фонд Служител по сигурността на в Служител по сигурността на в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна служби на Българската народна армия, в Служител по сигурността на в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 6 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години магистър II младши 5 години Редактор-стилист на нормативни актове магистър II младши 5 години Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Главен инспектор в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна авиация" Секретар на община с население до души и на район Директор на дирекция в областна администрация магистър 5 години трудово магистър 5 години трудово магистър IIІ младши 4 години магистър IIІ младши 4 години 117. Директор на дирекция в Столичната община магистър IIІ младши 4 години Директор на дирекция за местни приходи в Столичната община магистър IIІ младши 4 години Главен архитект в община с население над души магистър IIІ младши 4 години Директор на дирекция в специализираната териториална администрация магистър IIІ младши 4 години Главен директор на главна дирекция в специализираната териториална администрация магистър IIІ младши 4 години Директор на дирекция в териториалните звена на централната администрация магистър IIІ младши 4 години Директор на дирекция в териториалните звена магистър IIІ младши 4 години

9 а ниво 6Б ниво 6Б ниво 6Б ниво 6Б ниво 6Б ниво 6Б ниво 6Б ниво 6Б ниво 6Б на Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на личните данни, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна незаконно придобито имущество и на Съвета за Директор на териториално статистическо бюро магистър IIІ младши 4 години Ръководител на звено за вътрешен одит в Столичната община Началник на отдел в централна администрация с изключение на администрацията на Началник на сектор в администрацията на Началник на сектор в Комисията за финансов на конфликт на интереси, Комисията за служби на Българската народна армия, Началник на сектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за Началник на съобщителен обект със специално предназначение магистър IIІ младши 4 години магистър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години Директор на дирекция в община и в район магистър IIІ младши 4 години Директор на дирекция за местни приходи в община Главен архитект в общинска администрация с население до Главен архитект на район в градовете с районно деление Ръководител на звено за вътрешен одит в териториална Столичната община Началник на сектор в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" магистър IIІ младши 4 години магистър IV младши 3 години магистър IV младши 3 години магистър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години Началник на митнически пункт II ниво бакалавър IIІ младши 4 години Началник на митническо бюро бакалавър IIІ младши 4 години Началник на сектор в Националния бакалавър IIІ младши 4 години Началник на сектор в Държавен фонд бакалавър IIІ младши 4 години

10 а а ниво 6Б Държавен експерт в държавна агенция магистър IIІ младши 4 години Държавен експерт по чл. 83, ал. 2 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели Държавен инспектор в централна магистър IIІ младши 4 години магистър IIІ младши 4 години Държавен инспектор магистър IIІ младши 4 години Държавен финансов инспектор магистър IIІ младши 4 години Финансов инспектор в Министерството на правосъдието по Закона за частните съдебни изпълнители Главен експерт в администрацията на Главен експерт в Комисията за финансов служби на Българската народна армия, в Главен експерт в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за Главен експерт в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Главен експерт в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" Главен експерт в Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" Главен експерт по приходите в Националната агенция за приходите Главен експерт в Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса магистър IIІ младши 5 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър III младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години Главен експерт по осигуряването бакалавър IIІ младши 4 години Главен експерт в Държавен фонд бакалавър IIІ младши 4 години Главен инспектор в магистър IIІ младши 4 години Главен разследващ инспектор в Главен инспектор в Комисията за финансов магистър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години

11 а публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за Главен инспектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за Главен инспектор в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Главен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години Главен митнически инспектор бакалавър IIІ младши 4 години Главен инспектор по осигуряването бакалавър IIІ младши 4 години Главен инспектор в Националния осигурителен институт Главен инспектор в Националната Главен инспектор в Държавен фонд бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години Главен публичен изпълнител бакалавър IIІ младши 4 години Старши разследващ митнически инспектор магистър IIІ младши 4 години Държавен вътрешен одитор в централна Държавен вътрешен одитор в Националния Държавен вътрешен одитор в Държавен фонд Главен вътрешен одитор в администрацията на Главен вътрешен одитор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на служби на Българската народна армия, в магистър IIІ младши 4 години магистър IIІ младши 4 години магистър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години Главен вътрешен одитор в Държавната бакалавър IIІ младши 4 години

12 а комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за енергийно и водно регулиране и в Главен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор Главен счетоводител в централна Главен юрисконсулт в централна Служител по сигурността на автоматизирани информационни системи Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в централна Министерския съвет и на Служител по сигурността на в централна Служител по сигурността на в Националния осигурителен институт и Националната Служител по сигурността на в Държавен фонд Финансов контрольор в администрацията на Финансов контрольор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за Финансов контрольор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за енергийно и водно регулиране, в Старши правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в бакалавър IIІ младши 4 години магистър IIІ младши 4 години магистър IIІ младши 4 години магистър IIІ младши 4 години бакалавър 4 години трудово бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години магистър IIІ младши 4 години магистър IIІ младши 4 години магистър IIІ младши 4 години магистър IIІ младши 4 години бакалавър 4 години трудово Правителствен преводач магистър IIІ младши 4 години Правителствен агент в Министерството на правосъдието Старши инспектор в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна авиация" Лекар, член на Националната експертна лекарска комисия в Националния осигурителен институт магистър IIІ младши 4 години магистър 4 години трудово магистър 5 години трудово

13 а. 7 Б Б Б ниво 3 ниво 3 ниво 3 ниво 3 ниво 3 ниво 3 ниво 3 Лекар, председател на Медицинска комисия в Националния осигурителен институт магистър 5 години трудово Началник на отдел в областна администрация бакалавър IIІ младши 4 години Началник на отдел в Столичната община бакалавър IIІ младши 4 години Началник на отдел за местни приходи в Столичната община Началник на отдел в специализирана териториална администрация Началник на отдел в териториалните звена на централната администрация Началник на отдел в териториалните звена на Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на личните данни, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна незаконно придобито имущество и в Съвета за Началник на отдел в териториално поделение на Националния осигурителен институт и на Националната Началник на отдел в териториалните звена на Държавен фонд Началник на сектор в централна Ръководител на звено в митнически пункт I ниво бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IIІ младши 4 години Началник на общинска служба по земеделие бакалавър IIІ младши 4 години Заместник-началник на общинска служба по земеделие бакалавър IIІ младши 4 години Началник на отдел в община и в район бакалавър IIІ младши 4 години Началник на отдел за местни приходи в община Главен експерт в централна администрация с изключение на администрацията на Главен инспектор в централна администрация с изключение на администрацията на бакалавър IIІ младши 4 години бакалавър IV младши 3 години бакалавър IV младши 3 години Главен финансов инспектор магистър IV младши 3 години Главен вътрешен одитор в централна Главен вътрешен одитор в Националния Главен вътрешен одитор в Държавен фонд Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Столичната община бакалавър IV младши 3 години бакалавър IV младши 3 години бакалавър IV младши 3 години бакалавър 4 години трудово ниво 3 Главен счетоводител в Столичната община магистър IV младши 3 години Главен инженер в Столичната община магистър IV младши 3 години

14 ниво 3 210а. 7 Главен инженер по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ниво 3 Закона за електронните съобщения бакалавър IV младши 3 години Финансов контрольор в централна ниво 3 магистър IV младши 3 години Финансов контрольор в Националния ниво 3 магистър IV младши 3 години Финансов контрольор в Държавен фонд ниво 3 магистър IV младши 3 години Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в централна ниво 3 Министерския бакалавър 3 години трудово съвет и на Инспектор в Главна дирекция "Гражданска ниво 3 въздухоплавателна авиация" бакалавър 3 години трудово Началник на сектор в териториална администрация и в териториалните звена на ниво 8 централната администрация бакалавър IІІ младши 3 години Началник на сектор в териториалните звена на Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за ниво 8 защита на личните данни, Комисията за бакалавър IІІ младши 3 години установяване на имущество, придобито от престъпна незаконно придобито имущество и на Съвета за Началник на сектор в териториално поделение на Националния осигурителен институт и на ниво 8 Националната бакалавър IІІ младши 3 години Началник на сектор в териториално звено на ниво 8 Държавен фонд бакалавър IІІ младши 3 години Старши експерт в администрацията на бакалавър IV младши 2 години Старши експерт в Комисията за финансов бакалавър IV младши 2 години служби на Българската народна армия, в Старши експерт в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за бакалавър IV младши 2 години Старши експерт в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" бакалавър IV младши 2 години Старши експерт по приходите в Националната бакалавър IV младши 2 години

15 а а а агенция за приходите Старши експерт в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" Старши експерт в Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" Старши експерт в Националния осигурителен институт и в Националната бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години Старши експерт в Държавен фонд бакалавър IV младши 2 години Старши експерт по осигуряването бакалавър IV младши 2 години Старши инспектор в бакалавър IV младши 2 години Старши разследващ инспектор в Старши инспектор в Комисията за финансов незаконно придобито имущество и в Съвета за Старши инспектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за Старши инспектор в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Старши инспектор по приходите в Националната агенция за приходите бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години Старши митнически инспектор бакалавър IV младши 2 години лужебно Разследващ митнически инспектор магистър V младши 1 година Старши инспектор по осигуряването бакалавър IV младши 2 години Старши инспектор в Националния осигурителен институт Старши инспектор в Националната Старши инспектор в Държавен фонд Старши вътрешен одитор в администрацията на Старши вътрешен одитор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години

16 служби на Българската народна армия, в Старши вътрешен одитор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за енергийно и водно регулиране и в Старши одитор по чл. 45 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор Старши счетоводител в администрацията на Старши счетоводител в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на служби на Българската народна армия, в Старши счетоводител в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за Старши счетоводител в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Старши счетоводител в Националния Старши счетоводител в Държавен фонд Старши юрисконсулт в администрацията на Старши юрисконсулт в Комисията за финансов служби на Българската народна армия, в Старши юрисконсулт в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Комисията за бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години магистър IV младши 2 години магистър IV младши 2 години магистър IV младши 2 години

17 а Старши юрисконсулт в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Старши юрисконсулт в Националния Старши юрисконсулт в Държавен фонд магистър IV младши 2 години магистър IV младши 2 години магистър IV младши 2 години Старши публичен изпълнител бакалавър IV младши 2 години Сътрудник по управление на европейски проекти и програми в администрацията на Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в общинска Столичната община Правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи Главен инженер в общинска администрация с изключение на Столичната община Главен счетоводител в териториалната Столичната община и в териториалните звена на централната администрация Главен счетоводител в териториално поделение на Националния осигурителен институт и на Националната Главен юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Държавен фонд Служител по сигурността на в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Държавен фонд Лекар, член на Медицинска комисия в Националния осигурителен институт Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд Главен инспектор в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд Регионален инспектор в териториално звено на Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" Главен вътрешен одитор в териториалната администрация бакалавър 2 години трудово бакалавър 4 години трудово магистър IV младши 3 години бакалавър IV младши 3 години бакалавър IV младши 3 години бакалавър IV младши 3 години магистър IV младши 3 години бакалавър IV младши 3 години магистър 5 години трудово бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години Главен социален работник в териториалните бакалавър IV младши 2 години

18 а а а а ниво 6 ниво 6 звена на централната администрация Финансов контрольор в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд Старши експерт в централна администрация с изключение на администрацията на Старши инспектор в централна администрация с изключение на администрацията на магистър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години Старши финансов инспектор магистър IV младши 2 години Старши вътрешен одитор в централна Старши вътрешен одитор в Националния Старши вътрешен одитор в Държавен фонд Старши юрисконсулт в Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" Старши счетоводител в централна Старши юрисконсулт в централна Старши инженер по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните съобщения Сътрудник по управление на европейски проекти и програми в централна Министерския съвет и на Контрольор в районна здравноосигурителна каса Финансов инспектор по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване Лекар - контрольор по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване Лекар по дентална медицина - контрольор по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Столичната община Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Столичната община Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в общинска Столичната община Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години магистър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години магистър IV младши 2 години бакалавър IV младши 2 години бакалавър 2 години трудово бакалавър 2 години трудово бакалавър 2 години трудово магистър 2 години трудово магистър 2 години трудово бакалавър 3 години трудово бакалавър IV младши 2 години бакалавър 3 години трудово бакалавър V младши 1 година

19 а а. 11 ниво 6 ниво 6 ниво 6 ниво 6 ниво 6 ниво 6 ниво 6 Старши инспектор в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд Старши вътрешен одитор в териториалната администрация Старши счетоводител в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд Старши юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд Старши социален работник в териториалните звена на централната администрация Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в териториална администрация Сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Столичната община Младши експерт Сътрудник по управление на европейски проекти и програми в общинска Столичната община Експерт в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Експерт по приходите в Националната агенция за приходите Експерт в Националната здравноосигурителна каса и териториалните поделения бакалавър V младши 1 година бакалавър V младши 1 година бакалавър V младши 1 година магистър V младши 1 година бакалавър V младши 1 година бакалавър ІV младши 1 година бакалавър 2 години трудово професионален бакалавър по V младши бакалавър 2 години трудово бакалавър V младши бакалавър V младши бакалавър V младши професионален Експерт по осигуряването V младши бакалавър по професионален Инспектор V младши бакалавър по Инспектор по приходите в Националната бакалавър V младши агенция за приходите 296а. 11 Разследващ инспектор в бакалавър V младши Митнически инспектор бакалавър V младши професионален Инспектор по осигуряването V младши бакалавър по Финансов инспектор магистър V младши Вътрешен одитор бакалавър V младши Одитор по чл. 45 от Закона за вътрешния одит бакалавър V младши в публичния сектор професионален Счетоводител V младши бакалавър по Юрисконсулт магистър V младши професионален Публичен изпълнител V младши бакалавър по 304а. 11 Инженер по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за професионален V младши електронните съобщения бакалавър по Ниво Главен специалист средно 2 години трудово

20 специалист Ниво специалист 1 Старши счетоводител средно 2 години трудово 306а. 11 Ниво Старши техник по чл. 17, ал. 1, т. 1 от специалист 1 Закона за електронните съобщения средно 2 години трудово Ниво Социален работник в териториалните звена на средно специалист 1 централната администрация трудово 307а. 11 Ниво Капитан по чл. 87 от Кодекса на специалист 1 търговското корабоплаване средно 2 години трудово 307б. 11 Ниво Механик по чл. 87 от Кодекса на специалист 1 търговското корабоплаване средно 2 години трудово Стажант-аташе в Министерството на външните работи Ниво стажант магистър V младши Ниво стажант Стажант-одитор бакалавър V младши Ниво специалист 2 Старши специалист средно 1 година трудово 310а. 12 Ниво Техник по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за специалист 2 електронните съобщения средно 1 година трудово Ниво Счетоводител средно специалист 2 трудово Ниво Специалист средно специалист 3 трудово Ниво Технически сътрудник средно сътрудник трудово Ниво Изпълнител изпълнител трудово Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 251 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ Г.) 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 57 ОТ 14 МАРТ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" (ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ Г.) 3. (1) Служителите, заемащи длъжностите "държавен инспектор в Агенция "Митници", "главен инспектор в Агенция "Митници", "старши инспектор в Агенция "Митници" и "инспектор в Агенция "Митници" съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, се преназначават съответно на длъжностите "държавен митнически инспектор", "главен митнически инспектор", "старши митнически инспектор" и "митнически инспектор" в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник". (2) Длъжността "държавен експерт в Агенция "Митници" се заема от служители в специализираната администрация. 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 124 ОТ 20 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

21 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2014 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ Г.) 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 214 ОТ 14 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2015 Г.) 9. (1) Функциите на инспектората на Министерството на финансите, засягащи административния контрол върху дейността на Националната агенция за приходите и Агенция "Митници", преминават към инспектората на съответната агенция, осигурени с 23 щатни бройки, от които 11 за Националната агенция за приходите и 12 за Агенция "Митници". (2) Правоотношенията със служителите, осъществяващи функциите по ал. 1, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител. Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 89 ОТ 18 АПРИЛ 2016 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НЕЙНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК (ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ Г.) 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот г. ПриетсПМС 129от г. Обн.ДВ.бр.49от 29 Юни2012г.,доп.ДВ.бр.80от 19 Октомври2012г.

КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот г. ПриетсПМС 129от г. Обн.ДВ.бр.49от 29 Юни2012г.,доп.ДВ.бр.80от 19 Октомври2012г. КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот01.07.01г. ПриетсПМС 19от6.06.01г. Обн.ДВ.бр.49от 9 Юни01г.,доп.ДВ.бр.80от 19 Октомври01г., изм.идоп.дв.бр.5от18март014г.,изм.дв.бр.44от 7Май014г. (Доп.-

Подробно

КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот г. Приложениекъмчл.1наПМС 161от г. Обн.ДВ.бр.47от 21Юни2011г. Длъжностно Наименова

КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот г. Приложениекъмчл.1наПМС 161от г. Обн.ДВ.бр.47от 21Юни2011г. Длъжностно Наименова КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот01.01.2012г. Приложениекъмчл.1наПМС 161от14.06.2011г. Обн.ДВ.бр.47от 21Юни2011г. Длъжностно Наименование Наименованиена Минимална Минимален Минимален Видна

Подробно

generated pdf

generated pdf Решение 31 от 18.12.2003 г. на ОбС-Димитровград понеделник, 18 декември 2006 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш Е Н И Е 31 от 18.12.2003 г. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ЗА, ЗУТ, ЗДВФК,

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 2019 година ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ М И Н И С Т Е Р С

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр.

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр. ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр.

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 15.01.018 г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военнослужещите от административните звена на Министерството

Подробно

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.88 от 12 Октмври 2001г., изм. ДВ. бр.72 от 17 Август 2004г., изм. ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г., изм. ДВ. бр.78

Подробно

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В сила от г. Приет с ПМС 121 от г. Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. б

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В сила от г. Приет с ПМС 121 от г. Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. б УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В сила от 14.07.2000 г. Приет с ПМС 121 от 05.07.2000 г. Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.88 от 12 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.72 от 17 Август

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

rtf

rtf Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я НАРОДНО СЪБРАНИЕ Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от

Подробно

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от... 2015 г. за създаване на Национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство

Подробно

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“ Концепция за създаване на Държавна агенция Електронно управление Настоящи структури за реализиране на е-управление и налагане на политики за областта на информационните технологии и електронните съобщения

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР Приета с ПМС 14 от г. Обн. ДВ. бр.8 от 29 януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 януари 2017г., изм

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР Приета с ПМС 14 от г. Обн. ДВ. бр.8 от 29 януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 януари 2017г., изм НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР Приета с ПМС 14 от 22.01.2016 г. Обн. ДВ. бр.8 от 29 януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 януари 2017г., изм. ДВ. бр.56 от 16 юли 2019г. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

Приложение 3 към Заповед 076/ г. на кмета на Община Ценово по ред Входящ /дата ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35 от Закона за проти

Приложение 3 към Заповед 076/ г. на кмета на Община Ценово по ред Входящ /дата ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35 от Закона за проти Приложение 3 към Заповед 076/22.03.2018г. на кмета на Община Ценово по ред Входящ /дата ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

Microsoft Word - reshenie_cik

Microsoft Word - reshenie_cik Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 600-МИ София, 09.08.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Постановление Министерския

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

Приложение

Приложение З А К О Н О Д А Т Е Л Н А П Р О Г Р А М А НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. 1. Законопроект за управление на сствата от Европейския съюз 2. Законопроект за обществените ръчки

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е длъжността: служба Съдебно

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

Библиотека нормативни документи НАРЕДБА за трудоустрояване Последна промяна в нормативния документ: ДВ, бр. 17 от г. ( Моля, проверявайте з

Библиотека нормативни документи НАРЕДБА за трудоустрояване Последна промяна в нормативния документ: ДВ, бр. 17 от г. ( Моля, проверявайте з Библиотека нормативни документи НАРЕДБА за трудоустрояване Последна промяна в нормативния документ: ДВ, бр. 17 от 28.03.2014 г. ( Моля, проверявайте за бъдещи промени! ) Документът е предоставен за безплатно

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно