Microsoft Word - A AM MSWORD

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - A AM MSWORD"

Препис

1 A8-0101/5 5 Инес Аяла Сендер, Богуслав Либерадзки Съображение Д a (ново) Дa. като има предвид, че Комисията от 2013 г. представлява края на многогодишен програмен период, за който от новата Комисия не може да се търси отговорност, Парламентът може само да препоръча да се усвоят извлечените поуки, по-специално в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и финансовата и социалната криза; отбелязва, че 2013 г. бележи исторически момент от гледна точка на въздействието и промяната на политическите и икономическите предизвикателства, като принуждава всички нас да преразгледаме своите приоритети и постигнатите резултати; приветства постигнатия напредък и изисква от Комисията, също както и от другите институции, да възприемат подход, ориентиран към постигането на резултати, за прозрачност и добро управление в Европа;

2 A8-0101/6 6 Подзаглавие след съображение Д Споделено управление: недостатъци в управлението на Комисията и държавите членки Споделено и децентрализирано управление: недостатъци в управлението на Комисията и държавите членки

3 A8-0101/7 7 Параграф 1 1. от политическа гледна точка не може да се гарантира, че въведените процедури за контрол в Комисията и държавите членки дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции в областта на земеделието и развитието на селските райони, както е видно от резервите, изразени от генералния директор на ГД Земеделие и развитие на селските райони в неговия годишен отчет за дейността от 31 март 2014 г.; БД 02 - пазарни мерки: изложена на риск сума от 198,3 милиона евро; седем схеми за подпомагане в девет държави членки с 11 елемента, по отношение на които са изразени резерви: Полша 77,6 милиона евро, Испания 54 милиона евро, Франция 32,4 милиона евро, Нидерландия 16,4 милиона евро, Обединеното кралство 8,5 милиона евро, Италия 5 милиона евро, Чешката република 2 милиона евро, Австрия 1,9 милиона евро, Швеция 0,5 милиона евро; 1. изразява загриженост във връзка с броя на резервите, изразени от генералния директор на ГД Земеделие и развитие на селските райони в неговия годишен отчет за дейността от 31 март 2014 г.; БД 02 - пазарни мерки: изложена на риск сума от 198,3 милиона евро; седем схеми за подпомагане в девет държави членки с 11 елемента, по отношение на които са изразени резерви: Полша 77,6 милиона евро, Испания 54 милиона евро, Франция 32,4 милиона евро, Нидерландия 16,4 милиона евро, Обединеното кралство 8,5 милиона евро, Италия 5 милиона евро, Чешката република 2 милиона евро, Австрия 1,9 милиона евро, Швеция 0,5 милиона евро; БД 03 - преки плащания: БД 03 - преки плащания:

4 изложена на риск сума от 652 милиона евро; 20 разплащателни агенции, включващи съответните 6 държави членки: Испания (15 от 17 разплащателни агенции) 153 милиона евро, Франция 203,4 милиона евро, Обединеното кралство (PRA Англия) 118 милиона евро, Гърция 117,8 милиона евро, Унгария 36,6 милиона евро, Португалия 28 милиона евро; БД 04 - разходи за развитие на селските райони: изложена на риск сума от 599 милиона евро; 31 разплащателни агенции, включващи съответните 19 държави членки: Белгия, България (56,8 милиона евро), Кипър, Германия (Байерн, Бранденбург), Дания, Испания (Андалусия, Астурия, Кастилия ла Манча, Кастилия и Леон, FOGGA Галисия, Мадрид), Финландия, Франция (ODARC, ASP (70,3 милиона евро), Обединеното кралство (SGRPID Шотландия, RPA Англия), Гърция, Ирландия, Италия (AGEA (52,6 милиона евро), AGREA Емилия-Романя, OPR Ломбардия, OPPAB Болцано, ARCEA Калабрия), Люксембург, Нидерландия, Полша (56,7 милиона евро), Португалия (51,7 милиона евро), Румъния (138,9 милиона евро) и Швеция; БД 05: изложена на риск сума от 2,6 милиона евро разходи за предприсъединителна помощ в областта на земеделието и развитието на селските райони за Турция; изложена на риск сума от 652 милиона евро; 20 разплащателни агенции, включващи съответните 6 държави членки: Испания (15 от 17 разплащателни агенции) 153 милиона евро, Франция 203,4 милиона евро, Обединеното кралство (PRA Англия) 118 милиона евро, Гърция 117,8 милиона евро, Унгария 36,6 милиона евро, Португалия 28 милиона евро; БД 04 - разходи за развитие на селските райони: изложена на риск сума от 599 милиона евро; 31 разплащателни агенции, включващи съответните 19 държави членки: Белгия, България (56,8 милиона евро), Кипър, Германия (Байерн, Бранденбург), Дания, Испания (Андалусия, Астурия, Кастилия ла Манча, Кастилия и Леон, FOGGA Галисия, Мадрид), Финландия, Франция (ODARC, ASP (70,3 милиона евро), Обединеното кралство (SGRPID Шотландия, RPA Англия), Гърция, Ирландия, Италия (AGEA (52,6 милиона евро), AGREA Емилия-Романя, OPR Ломбардия, OPPAB Болцано, ARCEA Калабрия), Люксембург, Нидерландия, Полша (56,7 милиона евро), Португалия (51,7 милиона евро), Румъния (138,9 милиона евро) и Швеция; БД 05: изложена на риск сума от 2,6 милиона евро разходи за предприсъединителна помощ в областта на земеделието и развитието на селските райони за Турция; потвърждава, че въпреки че резервите са знак за недостатъци в системите за контрол на държавите членки, те са също ефективен инструмент, използван от Комисията за стимулиране на по-бързото предприемане на действия от страна на държавите членки за отстраняване на въпросните недостатъци, а по този начин и за

5 защита на бюджета на Съюза; приветства факта, че резервите в годишния отчет за дейността за 2013 г. са по-прецизно насочени, отколкото през предходните години; препоръчва на Комисията да следи за прилагането на плановете за действие, чието начало беше поставено вследствие на тези резерви, да продължи да използва своите собствени превантивни и коригиращи инструменти за защита на бюджета на Съюза, и да докладва на Парламента, за да му се даде възможност да осъществява мониторинг на мерките, предприети за отстраняване на установените недостатъци, така че да се оправдае в очите на обществеността, поспециално, решението за освобождаване от отговорност;

6 A8-0101/8 8 Параграф отбелязва, че в държавите членки са били създадени 14 ИФИ по линия на Фонда за развитие на селските райони; отбелязва, че 443,77 милиона евро са били изплатени на банки в Румъния, България, Гърция, Италия и Литва от бюджета на ЕС до края на 2013 г.; изразява загриженост, че от тази сума нито едно евро не е достигнало до крайните бенефициенти; отбелязва, че за шест финансови ИФИ, създадени в рамките на Европейския фонд за рибарство, са били изплатени 72,37 милиона евро на банки в Гърция, Румъния, България, Естония, Латвия и Нидерландия; отбелязва, че единствено в Латвия наличните суми са били изцяло изплатени на крайните бенефициенти, докато в Румъния на крайния бенефициент са били изплатени едва 28% от средствата, в България 77%, в Естония 91%, а в Нидерландия и Гърция нищо 92 ; 92 Информация, предоставена от заместник-председателя на Комисията 37. отбелязва, че в държавите членки са били създадени 14 ИФИ по линия на Фонда за развитие на селските райони; отбелязва, че 443,77 милиона евро са били прехвърлени от програми за развитие на селските райони към финансови инструменти в края на 2013 г.; отбелязва, че 429 милиона евро от общо 510 милиона евро, заделени в програмите за развитие на селските райони през периода г. за финансови инструменти, са били действително изплатени на бенефициенти в съответните шест държави членки до 31 декември 2013 г.; отбелязва, че за шест финансови ИФИ, създадени в рамките на Европейския фонд за рибарство, са били изплатени 72,37 милиона евро на банки в Гърция, Румъния, България, Естония, Латвия и Нидерландия; отбелязва, че единствено в Латвия наличните суми са били изцяло изплатени на крайните бенефициенти, докато в Румъния на крайния бенефициент са били изплатени едва 28% от средствата, в България 77%, в Естония 91%, а в Нидерландия и Гърция нищо 92 ; 92 Информация, предоставена от заместник-председателя на Комисията

7 Кристалина Георгиева по време на процедурата по освобождаване от отговорност. Кристалина Георгиева по време на процедурата по освобождаване от отговорност.

8 A8-0101/9 9 Подзаглавие след параграф 49 Държави членки с най-лоши резултати Резултати на държавите членки

9 A8-0101/10 10 Параграф посочва, че съгласно данните, предоставени от Сметната палата относно изложените на риск суми и проценти от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (изходни данни, включени в годишните отчети за дейността за 2013 г. на ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване и ГД Регионална и селищна политика ), Словакия, Обединеното кралство и Испания имат най-висок процент грешки; 51. посочва, че съгласно данните, предоставени в годишния отчет за дейността за 2013 г. на ГД Регионална и селищна политика рискът от грешки като среднопретеглена прогнозна стойност за всяка оперативна програма, подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, е под 1% в Люксембург (0,03%), Финландия (0,29%), Естония (0,43%), Малта (0,89%) и Португалия (0,88%) и достига 5% или повече в Словения (5%), Испания (6,18%) и Словакия (11,48%);

10 A8-0101/11 11 Параграф 51 a (нов) 51a. посочва, че съгласно данните, предоставени в годишния отчет за дейността за 2013 г. на ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване рискът от грешки като среднопретеглена прогнозна стойност за всяка оперативна програма, подкрепяна от Европейския социален фонд, е под 1% в Австрия и Дания (0,8%), България и Полша (0,6%), Естония (0,4%), Финландия (0,1%), Унгария и Малта (0,9%) и достига 5% или повече в Румъния (6,6%), Обединеното кралство (8,8%) и Белгия (9,3%);

11 A8-0101/12 12 Параграф посочва, че съгласно данните, предоставени от Сметната палата относно изложените на риск суми и проценти от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (изходни данни, включени в годишния отчет за дейността за 2013 г. на ГД Земеделие и развитие на селските райони ), Румъния, България на Португалия имат най-висок процент грешки; 52. посочва, че съгласно данните, предоставени в приложенията към годишния отчет за дейността за 2013 г. на ГД Земеделие и развитие на селските райони коригираният остатъчен риск от грешки за всеки сектор е, както следва: - Пазарни мерки: под 1% в Белгия (0,92%), България (0,91%); Унгария (0,41%); Ирландия (0,90%); Люксембург (0,85%); Латвия (0,65%); Румъния (0,95%) и Словакия (0,08%); над 5% в Австрия (8,57%); Чешката република (14,48%); Испания (10,89%); Франция (6,37%); Нидерландия (19,40%); Полша (19,05%) и Обединеното кралство (20,21%); - Преки плащания: под 1% в Белгия (0,14%); Чешката република (0,39%); Германия (0,63%); Естония (0,94%); Малта (0,03%); Полша (0,97%); Швеция (0,41%) и Словения (0,85%) и над 5% в Гърция (5,17%);

12 - Развитие на селските райони: коригираният процент остатъчни грешки не е под 1% в нито една държава членка и единствено в Германия, Естония и Малта е под 2%; той е над 5% в България (14,36%); Дания (6,60%); Франция (7,26%); Гърция (12,37%); Италия (5,10%); Люксембург (6,31%); Нидерландия (5,77%); Португалия (7,87%); Румъния (11,43%) и Швеция (5,04%);

13 A8-0101/13 13 Параграф изразява съжаление за това, че плащанията по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) са засегнати от съществени грешки през 2013 г., че по оценки на Сметната палата вероятният процент грешки е 3,6% (3,8% през 2012 г.) 101 и че от петте системи за контрол, одитирани във връзка с плащанията, признати за разходи, две са оценени като неефективни, две като частично ефективни и само една като ефективна; 101 Честотата се е увеличила доста значително: от 41% през 2012 г. до 61% през 2013 г. 70. изразява съжаление за това, че плащанията по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) са засегнати от съществени грешки през 2013 г., че по оценки на Сметната палата вероятният процент грешки е 3,6% (3,8% през 2012 г.) 101, но признава, че процентът грешки е намалял от 2012 до 2013 г., и призовава Комисията и държавите членки да осигурят ефективни системи за контрол за плащанията, признати за разходи; 101 Честотата се е увеличила доста значително: от 41% през 2012 г. до 61% през 2013 г.

14 A8-0101/14 14 Параграф посочва, че петте разплащателни агенции с най-висок процент грешки са били: заличава се 1. Обединено кралство, RPA 2. Гърция, OKEPE 3. Испания, AVGA 4. Португалия, IFAP 5. Румъния, PIAA 5,66 % (съобщено от държавите членки: 0,67 %) 5,17% (съобщено от държавите членки: 0,83 %) 4,71% (съобщено от държавите членки: 1,93 %) 4,37% (съобщено от държавите членки: 0,82 %) 4,27% (съобщено от държавите членки: 1,77 %)

15

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни)

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни) БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Евростат през 2017 г. дефицитът на институционален сектор Държавно управление на ЕС-28

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 10.2.2016 г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно актуалното състояние във връзка с изпълнението на приоритетните

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ ЮНИ-СЕПТЕМВРИ 2015 г. -7.5% спад в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода юни-септември 2015 г. спрямо 2014 г. Спад от -7.3% при посещенията с цел

Подробно

Европейски индекс на настигането

Европейски индекс на настигането Индекс на настигането: пето издание TheCatchUpIndex.eu Догонват ли успешно страните от Централна и Източна Европа останалите държави от ЕС? София, 27 април 2016 г. 12 години от началото на петото разширяване

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАРТ 2011 г.) 7.4% ръст в броя на чуждестранните туристи посетили България през периода януари - март 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Увеличение от 9.3% при

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ-МАЙ 2015 г.) 7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-май 2015 г. спрямо същия период на 2014 г. Увеличение от 64.1% при посещенията

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ 2015 г.) 10.2% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през януари 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. Увеличение от 91% при посещенията с цел гостуване

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

Microsoft Word - BG Tourism January - November s pl. balance do October 2011_ver1.doc

Microsoft Word - BG Tourism January - November s pl. balance do October 2011_ver1.doc МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ НОЕМВРИ 2011 г.) 4.5% ръст в броя на чуждестранните туристи посетили България през периода януари - ноември 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Увеличение от 5.7%

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ ЮНИ 2014 г.) 5.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-юни 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Увеличение от 4% при посещенията

Подробно

BG Tourism JANUARY-MARCH pl balance Feb 2013

BG Tourism JANUARY-MARCH pl balance Feb 2013 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАРТ 2013 г.) 8.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-март 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. Увеличение от 11.1% при

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2014 г.) 5,6 % ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България за периода януари септември 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Приходите от

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАЙ 2014 г.) 6.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-май 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Увеличение от 5% при посещенията

Подробно

BG Tourism January - August s pl. balance July 2012

BG Tourism January - August s pl. balance July 2012 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ АВГУСТ 2012 г.) 2.4% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари август 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. Увеличение от 2.19%

Подробно

BG Tourism January - September s pl. balance August 2012

BG Tourism January - September s pl. balance August 2012 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ СЕПТЕМВРИ 2012 г.) 2.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари септември 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. Увеличение от

Подробно

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещени

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещени МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещения на чуждестранни туристи в България е 717 718. Техният

Подробно

European Commission

European Commission ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ Брюксел, 19 март 2013 Пътна безопасност: Европейският съюз съобщава найниския досега брой на загиналите по пътищата и започва разработването на стратегия относно

Подробно

Press release_Tourism L

Press release_Tourism L Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2010 година Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2010 г. са 283.8 хил. или с 29.7% по-малко в сравнение с март

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2017 г. са 369.5 хил. (табл. 1 от приложението), или с

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2017 г. са 366.8 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ МАРТ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2019 г. са 478.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 3.5%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2017 г. са 665.7 хил. (табл. 1 от приложението), или с 15.3%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2018 г. са 478.4 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2016 г. са 577.2 хил. (табл. 1 от приложението), или с 9.2% над

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2016 г. са 404.0 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2016 г. са 466.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 26.2%

Подробно

What is the European Health Insurance Card (EHIC)

What is the European Health Insurance Card (EHIC) MEMO/11/406 Брюксел, 16 юни 2011 г. Здраве готвите се за почивка? Винаги пътувайте със своята Европейска здравноосигурителна карта! Когато сте на почивка, очаквайте... неочакваното! Планирате да пътувате

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2010 г. са 354.8 хил., или с 21.4% по-малко в сравнение

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2019 г. са 620.8 хил. (табл. 1 от приложението), или с 2.4%

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2015 г. са 450.9 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2019 г. са 779.5 хил. (табл. 1 от приложението), или със 7.2%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮНИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2019 г. са 717.1 хил. (табл. 1 от приложението), или с 5.9% над

Подробно

Cooruption measurement in Bulgaria and SEEurope

Cooruption measurement in Bulgaria and SEEurope Таванът на земеделските евро субсидии и криминалната жътва Тихомир Безлов Септември 2018 Европейските селскостопански субсидии Субсидия от различни еврофондове, която страната очаква за 2018 г. е около

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2018 г. са 633.4 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2018 г. са 426.3 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2010 г. са 355.9 хил., или с 31.9% помалко в сравнение с юли

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2010 г. са 379.7 хил., или с 30.6% по-малко в сравнение

Подробно

Търговия на България с ЕС през януари 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през януари 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През януари 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 2.2 месец на 2018 г. и е в размер на 3 164.6 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението).

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС, май ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС, май ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС - ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ През периода януари - май 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 12.3% съответния период на та година и възлиза на 6.3 млрд. лева (табл. 1.1 и

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Търговия на България с ЕС през 2018 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2018 г. износът на България за ЕС нараства с 9.1% 2017 г. и е в размер на 37 697.5 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - септември 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.2% 2014 г. и е в размер на

Подробно

Eurobaromètre Standard (EB 69)

Eurobaromètre Standard (EB 69) Генерална дирекция Комуникация ОТДЕЛ ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ 15/09/2008 ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009 Стандартен Евробарометър (EБ 69) - Пролет 2008 Първи общи резултати: Средни европейски стойности

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2017 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2017 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 8.6% 2016 г. и е в размер на 10 418.6

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2010 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2010 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2010 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 25% спрямо година и възлиза на 18.6 млрд. лева (табл. 1.1 и 1.2). Основните търговски

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - март 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - март 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - март 2019 г. износът на България за ЕС нараства със 7.0 2018 г. и е в размер на 9 607.1 млн.

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - ноември 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - ноември 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - ноември 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 9.5% 2017 г.

Подробно

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - май 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - май 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - май 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 6.9% 2018 г. и е в размер на 15 925.9 млн. лева

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2019 г. износът на България за ЕС нараства със 7.3% 2018 г. и е в размер на 12 749.1

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През януари 2012 г. износът на България за ЕС е намалял със 7.3% спрямо същия месец на година и надвишава 1.7 млрд. лева (табл.1.1

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - февруари 2012 г. износът на България за ЕС е намалял с 8.1% спрямо същия период на година

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - юни 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - юни 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - юни 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 5.1% 2018 г. и е в размер на 19 029.6 млн. лева

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 3.6% година и е в размер на 23.8 млрд. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски

Подробно

Търговия на България с ЕС за периода януари - май 2015 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС за периода януари - май 2015 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - май 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава с 12.2% 2014 г. и е в размер на 11.6 млрд.

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - март 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 4.6% предходната година и е в размер на над

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 33.6% 2010 г. и възлиза на 24.7 млрд. лева (табл. 1.1 и 1.2). Основните търговски партньори

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2011 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2011 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2011 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2011 г. са 398.0 хил., или с 4.8% повече в сравнение с

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юни 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юни 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - юни 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.7% 2017 г. и е в размер

Подробно