<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EFF0EEF420CDE8EAEEEBE020C8E3EDE0F2E8E5E22E646F63>

Размер: px
Започни от страница:

Download "<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EFF0EEF420CDE8EAEEEBE020C8E3EDE0F2E8E5E22E646F63>"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ Относно: Конкурс за академичната длъжност доцент в професионално направление 5.7 Архитектура,строителство и геодезия, научна специалност Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции) към катедра Масивни конструкции при УАСГ Рецензент: проф. д-р инж. Никола Димитров Игнатиев Рецензията е изготвена в изпълнение на заповед 708/ година на Ректора на УАСГ - София. В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 54/ г. и в сайта на УАСГ за нуждите на катедра Масивни конструкции" към Строителния факултет, като единствен кандидат участва гл.ас. д-р инж. Васил Николов Кърджиев от катедра Масивни конструкции" към Строителния факултет на УАСГ. Кратки биографични данни за кандидата Гл. асистент д-р инж. Васил Николов Кърджиев е роден на г. в град София. Майка му доц. д-р инж. Люба Василева Павлова е специалист по висша геодезия и картография, баща му проф. д-р инж. Никола Василев Кърджиев е специалист по строителна механика и конструкции. Средното си образование получава в Софийската математическа гимназия Паисий Хилендарски, която завършва през 1987 г. с отличен успех. През 1992 г. завършва Висшия институт по архитектура и строителство, специалност Промишлено и гражданско строителство конструкции" като първенец на випуска с отличен успех 5,93 и защита на дипломната работа с успех отличен 6,00. От 1991 г. започва да работи като проектант по строителни конструкции, като от 1991 г. до 1993 г. е проектант в ЕКСА ООД. През 1993 год. основава и ръководи собствена конструктивна фирма ЕТ Васил Кърджиев ВМ. От 1996 год. до 2002 г. е проектант във фирма Емил Крумов и Ко ЕООД. От 2003 година той участва индивидуално или в колектив в разработването на множество големи проекти в областта на стоманобетонните и стоманените конструкции, както и при изпълнението на технически контрол по част конструктивна на редица обекти, което показва тясното обвързване на научните му познания със строителната практика. През 1997 г. придобива образователната и научна степен кандидат на техническите науки" след като защитава дисертация на тема Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на стоманобетонни елементи на скелетни конструкции с отчитане на нелинейното поведение на материала. Същата година постъпва с конкурс като асистент в катедра Масивни конструкции" към Строителния факултет на УАСГ. От 2002 г. е старши асистент, а от 2003 г. и в момента е главен асистент" към същата катедра. Гл.ас. д-р инж. Васил Кърджиев владее писмено и говоримо английски и руски език. 1

2 Учебно преподавателска дейност Гл.ас. д-р инж. Васил Николов Кърджиев води лекционен курс по Стоманобетон и стоманобетонни конструкции" на специалността Транспортно строителство". Ръководи упражнения по дисциплините Стоманобетон", Масивни конструкции" и Специални стоманобетонни конструкции" в Строителния факултет, Стоманобетон и стоманобетонни конструкции" в Транспортния и Архитектурния факултет на УАСГ. В началните години като асистент към катедрата води и строителни практики. Прави силно впечатление използването и прилагането от гл.ас. д-р инж. В. Кърджиев на иновационни методи и техники за лекционно и курсово преподаване като: Лекционен курс по Стоманобетон и стоманобетонни конструкции Електронно издание, 2011 [11] Методически указания за курсово проектиране на различни видове стоманобетонни елементи и системи [12 до 17] Електронни издания, Това е голям принос на кандидата за съвременно, ефективно и бързо запознаване на студентите със значителния по обем и вид теоретичен и практично-приложен материал за проектиране на стоманобетонни конструкции. Също така, това дава възможност да бъдат отчетени и най-новите световни постижения в областта на конструктивното строително инженерство. Гл.ас. д-р инж. В. Кърджиев е запознат детайлно и с методите за моделиране на различни конструктивни обекти, както и с възможностите на мощни компютърни програми за конструктивно проектиране от типа на SAP 2000, ETABS, Tower, Prokon, Robot Structural Analysis и др., което му помага както в проектантската практика, така и при обучението на студентите. Също така, той има много добри познания и в компютърното чертане с помощта на програмния продукт AutoCAD, което личи и в представените му илюстративни материали. Гл. ас д-р инж. Васил Николов Кърджиев води обучението на голям брой дипломанти и има написани голям брой рецензии на дипломни работи на студенти към катедра Масивни конструкции. Кандидатът взима активно участие в разработването и на Ръководство по стоманобетон Еврокод 2, както и в последната редакция на Ръководство по стоманобетон. В конкурса той участва с общо 13 броя публикации в областта на учебнопреподавателската дейност, от които: Лекционен курс 1 брой [11]. Методически указания за курсово проектиране 6 броя [12] [17]; Учебни пособия ръководства 6 броя [19] [24]; Представени са следните публикации в областта на учебнопреподавателската дейност: 11. Лекционни записки по Стоманобетон и стоманобетонни конструкции за специалността Транспортно строителство, УАСГ, , Електронно издание с автор: В. Кърджиев. В този лекционен материал са систематизирани и са приведени към характера и съдържанието на учебната програма на специалността Транспортно строителство основните положения на теорията и практиката на 2

3 стоманобетона и стоманобетонните конструкции като са отчетени съвременното състояние и тенденциите за развитие. Разглежда се оразмеряването и конструирането на основните конструктивни елементи като плочи (включително и безгредови), греди, колони, фундаменти, рамки и стоманобетонни стени (шайби). Разглежда се съвременното моделиране на стоманобетонни елементи като прътови (frame) и плочести (shell). Застъпени са и основните положения на предварително напрегнатите стоманобетонни конструкции. Обхванати са особеностите в изчислението, оразмеряването и конструирането на стоманобетонни елементи при поемане на сеизмични въздействия, както и изчисляването на стоманобетонни конструкции по втора група гранични състояния на деформации и пукнатини. Изложени са основните постановки и методите за оразмеряване и конструиране на елементите по Еврокод 2. Тук ще направя някои препоръки за малки корекции на някои установени не-големи пропуски, например: прередактиране на текста към формула (6.7); добавяне на минимален процент на армиране и максимално разстояние на стремената в колони при сеизмични въздействия във въпрос 9.1; добавяне (на стр. 208) на детайли за осигуряване на безгредови плочи на продънване в т. 19 на въпрос 14. Прави особено впечатление много концентрираното, но ясно и технически разбираемо изложение на лекционния материал на методите за проектиране на стоманобетонни конструкции. Много детайлната, прецизна и нагледна илюстрация със схеми, фигури и чертежи на конструктивни системи, елементи и детайли, (например фиг. 9.22) допринася за разбиране в дълбочина на реалното поведение и реагиране на стоманобетонните конструкции при различни комбинации на натоварвания и въздействия. Систематизираният в такъв вид лекционен материал е особено полезен за студентите, изучаващи дисциплината, както и за проектантите от практиката. 12. Стоманобетон и стоманобетонни конструкции Методически указания за курсово проектиране за специалността Транспортно строителство, УАСГ, , Електронно издание с автор: В. Кърджиев. В този труд са разгледани основните принципи за изчисляване и конструиране на монолитни скелетно-гредови конструкции на сгради от обикновен бетон. Дадени са указания за изчисляване и конструиране на основните носещи елементи, като се съблюдават изискванията на Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (НПБСК) 1987 г. с направените допълнения и изменения от 2008 г. и на Наредба 04/03 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях. Изложени се основните изисквания за разработване на кофражен план с неговите основни елементи и начини за изобразяване. Показано е оразмеряването и конструирането на системи от: еднопосочно армирани и кръстосано армирани плочи (по пластичен и по еластичен метод); стълбищно рамо; самостоятелна греда на две опори; греда, подложена на огъващи и усукващи моменти; непрекъсната греда; условно центрично натисната колона и единичен стоманобетонен фундамент. Изложени са основните положения за изчисление на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия, както и оразмеряването и конструирането на 3

4 армировката в стоманобетонни стени (шайби) от действащите при особена товарна комбинация разрезни усилия при спазване на изискванията на Наредба 07/02 за проектиране на конструкции в сеизмични райони. Съдържанието на указанията е съобразено с учебната програма на специалността Транспортно строителство към Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, както и с действащата нормативна база и с традициите в конструктивното проектиране в България. Заложено е използването на програмния продукт SAP2000 за получаването на действащите усилия при сеизмични въздействия, което е едно съвременно решение при проектирането на такъв тип конструкции. Тук ще направя някои препоръки за допълнение или корекции на някои установени не-големи пропуски, например: на стр. 115 да се добави: съгласно БДС EN (при сеизмично въздействие) разстоянието между надлъжните пръти в колони трябва да бъде не по-голямо от 20 cm ; на стр. 208 да се добавят методи на детайлиране в области на продънване в безгредови плочи. 13. Многоетажна обществена сграда с безгредови безкапителни плочи Методически указания за курсово проектиране за специалността Строителство на сгради и съоръжения, УАСГ, , Електронно издание с автор: В. Кърджиев. В този труд са разгледани основните принципи за изчисляване и конструиране на монолитни скелетни конструкции на многоетажни сгради от обикновен бетон, съгласно изискванията на НПБСК 1987, Наредба 04/03 и Наредба 07/02. Дадени са основните принципи и начини за проектиране и проверка на безгредови плочи на продънване и провисване съгласно действащата у нас нормативна база, като са изложени и основните постановки съгласно изискванията на Еврокод 2. Изложени са и основните положения за изчислението, оразмеряването и конструирането на армировката в стоманобетонни конструкции, състоящи се от безгредови плочи и шайби. За определяне на усилията от сеизмични въздействия се прилага програмния продукт SAP2000. Изложен е съвременен метод за определяне на разрезните усилия във фундаментната плоча от действащите вертикални товари и сеизмични въздействия с използването на програмния продукт SAP2000. Препоръчва се фундаментната плоча да се моделира като корава (с хипотеза на Навие) или като плоча на еластична основа (с Винклерови пружинни константи). Използвани са два изчислителни модела един за вертикални товари и един за сеизмични въздействия. Това иновационно решение е принос за реална оценка на сложното напрегнатото състояние на фундаментната плоча. Дадени са и основните принципи по конструирането на армировката и проверката й на продънване. Бих препоръчал само да се увеличат дължините на крайните зони на шайбите (наречени глави ) съгласно изискванията на БДС EN , т (6). Този труд е едно много добро учебно помагало за студентите, изучаващи дисциплината, както и за колегите в строителната практика. 14. Сглобяема стоманобетонна едноетажна промишлена сграда Методически указания за курсово проектиране за специалността Строителство на сгради и съоръжения, УАСГ, , Електронно издание 4

5 с автор: В. Кърджиев. В тeзи методически указания за курсово проектиране са разгледани основните принципи за изчисляване и конструиране на едноетажни сглобяеми промишлени сгради с използване на обикновен и предварително напрегнат бетон, съгласно изискванията на НПБСК 1987, Наредба 04/03 и Наредба 07/02. В указанията са изложени и систематизирани основните изисквания за разработване на идеен проект на една сглобяема стоманобетонна конструкция с основните й конструктивни системи и елементи и начините за тяхното изобразяване. Дадени са и методите за определяне на действащите товарни въздействия, методите за анализ и проверка на носимоспособност и коравина на конструктивните елементи и системи. Много полезни са систематизираните и представените подробни конструктивни чертежи на едноетажни сглобяеми промишлени сгради (кофражни планове, армировки и детайли) отразяващи много богатият опит, натрупан от минали приложения на строителството в България. Подробно са представени примерни конструктивни решения на покривни панели, стоманобетонни предварително напрегнати покривни греди, пълностенни 2Т греди, ферми, виренделови греди и 2Т панели. Много полезна е и предложената зависимост за приведена дебелина на плочата при 2Т панели. В указанията са дадени особеностите при изследването на отделните конструктивни елементи в стадиите на изготвяне, транспорт, монтаж и експлоатация, както и на необходимите оразмерителни проверки по I и по II група гранични състояния. Изяснени са основните вертикални и хоризонтални товарни въздействия за напречната рамка на сградата, както и оразмеряването и конструирането на армировката в колоните и чашковидните сглобяеми фундаменти под тях. Тук ще направя следната препоръка: при изчисляването на виренделовите греди и фермите, е необходимо, да се допълни и изследване при несиметрично натоварване от сняг, съгласно наредба 4/3 и БДС ЕN Съдържанието е съобразено с учебната програма на специалността Строителство на сгради и съоръжения към Строителния факултет на УАСГ, с действащата нормативна база и с традициите в конструктивното проектиране в България и е много добро учебно помагало за студентите, изучаващи дисциплината, както и за колегите в строителната практика. 15. Вкопан кръгъл стоманобетонен резервоар Методически указания за курсово проектиране за специалността Строителство на сгради и съоръжения, УАСГ, , Електронно издание с автор: В. Кърджиев. В този труд са разгледани основните принципи за изчисляване и конструиране на вкопани кръгли стоманобетонни резервоари с използване на обикновен бетон. Разгледани са особеностите при изчисляването на тънкостенни ротационни черупки сферични куполи. Дадени са указания за изчисляване на опорния възел, свързващ кораво три елемента купол, опорен пръстен и цилиндрична стена, както и на възела между ивичния пръстеновиден фундамент и цилиндричната стена, като се използва приблизителната моментна теория на проф. Пастернак. Спазват се изискванията на НПБСК 1987 и на Наредба 04/03, както и Нормите за проектиране на хидротехнически съоръжения от 1989 г. и техните изменения от 1992 г. Дадени са особеностите в оразмеряването и конструирането на армировката в сферичния купол, опорния пръстен, цилиндричната стена и 5

6 ивичния пръстеновиден фундамент. Показани са и примерни кофражни и армировъчни планове за отделните елементи. Съдържанието е съобразено с учебната програма на специалността Строителство на сгради и съоръжения към Строителния факултет на УАСГ, с действащата нормативна база и с традициите в конструктивното проектиране в България и е много добро учебно помагало за студентите, както и за колегите в строителната практика. 16. Кръгъл стоманобетонен изложбен павилион Методически указания за курсово проектиране за специалността Строителство на сгради и съоръжения, УАСГ, , Електронно издание с автор: В. Кърджиев. В този труд са разгледани основните принципи за изчисляване и конструиране на кръгли стоманобетонни изложбени павилиони с използване на обикновен бетон. Разгледани са особеностите при изчисляването на различни случаи на комбинации на тънкостенни ротационни черупки сферични и конични куполи, конични козирки и пръстеновидни плочи. Дадени са указания за изчисляване на опорния възел, който кораво свързва няколко елемента ротационна черупка, опорен пръстен, ротационна козирка и колонада като се използва приблизителната моментна теория на проф. Пастернак. Спазват се изискванията на НПБСК 1987 и на Наредба 04/03. Дадени са особеностите в определянето на действащите товарни въздействия, оразмеряването и конструирането на армировката в сферичен и коничен купол, опорен пръстен, конична козирка, пръстеновидна плоча, колонада и единичен фундамент. Дадено е едно примерно решение на изложбен павилион с коничен купол и пръстеновидна плоча като козирка. Кофражните и армировъчните планове за отделните елементи са показани съответно. Даденото решение се отнася само за осо-симетрично натоварване. Необходимо е обаче, да се препоръча и отбележи, че за ветрово или сеизмично натоварване трябва да се използва асиметричен модел на анализ. Съдържанието е съобразено с учебната програма на специалността Строителство на сгради и съоръжения към Строителния факултет на УАСГ, с действащата нормативна база и с традициите в конструктивното проектиране в България и е много добро учебно помагало за студентите, както и за колегите в строителната практика. 17. Стоманобетонни гредови плочи, съгласно Еврокод Методически указания за курсово проектиране за специалността Строителство на сгради и съоръжения, УАСГ, , Електронно издание с автор: В. Кърджиев. В този труд са разгледани основните принципи за изчисляване и конструиране на монолитни скелетно-гредови конструкции на сгради от обикновен бетон. Дадени са указания за изчисляване и конструиране на основните им елементи, като са спазвани изискванията на Еврокод 2 и на Наредба 04/03. Изложени се основните изисквания за разработване на кофражен план с неговите основни елементи и начини за изобразяване, както и ориентировъчни граници за първоначално определяне на напречните им сечения за удовлетворяване изискванията на II група гранични състояния, съгласно Еврокод 2. 6

7 Показано е оразмеряването и конструирането на самостоятелни еднопосочно армирани плочи, система еднопосочно армирани и кръстосано армирани полета (по пластичен и по еластичен метод) и стълбищна клетка. Разгледаните въпроси и приведените числени таблици и примери са много актуални и са особено полезни за прилагането в проектантската практика на Еврокод Глава 2 Проектиране на стоманобетонни плочи от Ръководство по Стоманобетон с автори: Г. Гочев, В. Кърджиев и др. В разработената от д-р инж. В. Кърджиев глава 2 е застъпено оразмеряването по носеща способност на гредови стоманобетонни плочи като са показани основните разлики при определяне на разрезните усилия по метода на преразпределение на усилията и по еластична система, съгласно изискванията на НПБСК 1987 и на Наредба 04/03. Дадени са основните принципи за конструиране на армировката в плочите с използване на прави и огънати армировъчни пръти, както и само с прави пръти. Разгледани са числени примери. Трудът е публикуван от издателство Техника, 2009 г Ръководство по Стоманобетон. Еврокод 2 с автори: К.Русев, В. Кърджиев и др. От В. Кърджиев са разработени следните глави: Глава 4 Товарни въздействия и комбинации от тях, Глава 7.2 Наклонени сечения, предизвикани от срязващи сили, Глава 7.3 Изчисляване на продънване, Глава 11.3 Гладки безгредови плочи и Глава 13 Стоманобетонни колони (в колектив). В ръководството по Стоманобетон Еврокод 2 подробно е разгледано проектирането на стоманобетонни елементи със съответните етапи и разновидности според изискванията на Еврокод 2. В разработените от д-р инж. В. Кърджиев глави са разгледани видовете товарни въздействия и начините за получаване на изчислителните и характеристичните им стойности, анализирани са условията за носимоспособност на различни области от елементи, подложени на равнинно срязване, на продънване, разгледани са методите за изчисляване на гладки безгредови плочи, като основно е застъпен метода на заместващите греди и особеностите при оразмеряване на стоманобетонни колони. Освен, че са разгледани основните особености в разглежданите конструктивни елементи са дадени и множество числени примери, както и графично представяне на техните кофражни и армировъчни планове. Представени са оригинални процедури за оразмеряване и конструиране на елементите на стоманобетонни конструкции, съгласно изискванията на Еврокод 2 и са съставените удобни за практическо прилагане блок-схеми и таблици. Разгледаните електронни публикации са лично дело на кандидата и са удобни помагала както за студентите, изучаващи строителното проектиране, така и за колегите в практиката. Обстоятелството, че те са публикувани като електронно издание дава възможност за използването им от голям брой интернет ползватели. Те са принос на кандидата и са особено полезни за прилагане в учебната програма по Стоманобетонни конструкции и в 7

8 проектантската практика на действащата нормативна база у нас, както и на Еврокод 2. Научно изследователска дейност Кандидатът гл.ас. д-р инж. Васил Николов Кърджиев е член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност и удостоверение за технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционните проекти. Участвал е в изготвянето на технически експертизи, както и в експертен съвет към КИИП относно одобряване на идеен конструктивен проект за Мултифункционална сграда с офиси, търговски комплекс, хотел и подземни гаражи в София, м-т Солни пазар. В конкурса участва с общо 11 броя публикации в областта на научно изследователската дейност [1] [10], които са публикувани като доклади в конференции с международно участие и [18], което е интернет публикация. Представени са следните научни публикации: 1. Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на стоманобетонни елементи на скелетни конструкции с отчитане на нелинейното поведение на материала докторска дисертация с публикация на автореферата в печатната база на УАСГ Нецентричен натиск с голям ексцентрицитет при пълзене и съсъхване на бетона по Еврокод 2 и Моделкод 90 с автори: В. Кърджиев и Т. Бараков, публикация в сп. Пътища бр. 3/ Нецентричен натиск с малък ексцентрицитет при пълзене и съсъхване на бетона по Еврокод 2 и Моделкод 90 с автори : В. Кърджиев и Т. Бараков, публикация в сп. Пътища бр. 5/1995 Трудовете [1] до [3] са свързани с дисертационната работа на кандидата. В тези трудове има безспорни научни приноси, но за настоящия конкурс не се рецензират и не се взимат под внимание. 4. Потенциална функция на разрезните усилия на стоманобетонното сечение с автор: В. Кърджиев В този труд се представя получаването на потенциална функция на разрезните усилия. Използвана е възприетата в Еврокод хипотеза на Бернули за определяне на напреженията в напречните сечения на стоманобетонните елементи. Отчетено е, че на двата параметъра ε о и θ, определящи деформациите на напречното сечение при равнинната задача и наречени параметри на деформацията, съответства двойката разрезни усилия N и M. Получена е скаларна функция U(ε о,θ), на която частни производни са усилията. Функцията U има смисъл: на работа на силите в бетона и стоманата при изменение на параметрите на деформацията от нула до крайните им стойности ε o и θ; както и на натрупана потенциална енергия на деформацията. Изследвани са въпросите за съществуване и единственост на решението. Особеност на 8

9 функцията U е, че в нея приносите на бетонното сечение и на стоманените пръти участват адитивно. Разгледана е областта на носимоспособност на сечението и е обвързана с получената функция U. Получена е и спрегнатата функция V на U, която може да се разглежда като допълнителна енергия на елементарния резен, отнесена към дебелината му. Общият научен принос в труд 4 се състои в получаването на разгледаната потенциална функция и нейната спрегната такава, както и в доказването на тяхното съществуване и изпъкналост. Добре би било да се доразвият получените общи теоретични резултати за зависимостите и да са приложат за конкретни физически зависимости на Eврокод 2, както това е предвидено в този труд. Трудът е докладван на международна научна конференция 60 години УАСГ и е публикуван в Сборника от доклади към нея. 5. Устойчивост и статика на ферми с пълно отчитане на геометрическата и физическата нелинейност, с автори: Н. Кърджиев, Л. Ламбрев и В. Кърджиев В този труд се представя метод за определяне на първият Ойлеров критичен параметър, при който една ферма с геометрическа и физическа нелинейност, преминава в неустойчивост. Прилага се деформационния метод на решение, при който като основни неизвестни са приети преместванията на възлите u ik. За определяне на критичния параметър са използвани условията на равновесие (1) във възлите на стойностите на проекциите: на нормалните усилия в прътите на фермата S, на възловите реакции R и на възловите сили αf. Много сполучливо е въведеното в условията (1) бездименсионно число на инцидентност е ij. Това е допринесло сумата (1) да се запише в обичайната за алгебрата форма и да се прилагат формално процедурите за преобразуване и диференциране. За определяне на настъпване на неустойчивост на една ферма се използва якобианът на основната система от уравнения, който представлява матрицата С(u,α) на частните производни определяни със зависимостите (6). При нарастване на коефициента α и при достигане до критичната стойност α cr настъпва неустойчивост на фермата, при което матрицата IC(u,α cr )I = 0. Много ефективно и оригинално е и определянето на първия Ойлеров критичен параметър α cr с въвеждане на матрицата B (11). Това създава и възможност за ефективно итерационно прецизиране на резултатите. За непосредствено приложение на предложеният метод за изследване на устойчивост на ферми е разработена и съответна програма, която е илюстрирана и с числен пример на сърповидна ферма. Общият научен принос в труд 5 се състои в постигане на усъвършенстван метод за изследване на устойчивост на ферми и конкретно с въвеждането на бездименсионно число на инцидентност е ij и приложението на матрицата B. Трудът е докладван на международна научна конференция ВСУ 2002 г. и публикуван в Сборника от доклади към нея. 6. Конструктивни модели на възел Колона-плоча при безкапителни безгредови плочи с автори: М. Трайкова, В. Кърджиев и П. Христов В този труд, на основата на сравнения на предимствата и недостатъците от приложението на безкапителните безгредови подови конструкции е извършена подробна систематизация на възможните конструктивни решения на възела 9

10 колона-плоча. За осигуряването на критичната опорна зона на безгредовите плочи на продънване са систематизирани и приведени, както традиционно прилагани решения с: огъната армировка или валцовани стоманени профили, така също и съвременни с детайли от стоманени дюбели, също и такива, които са нови и са в процес на експериментални изследвания, като например с приложение на армирани с влакна полимери (FRP). Считам, че е необходимо: допълнително обяснение (в общите положения) на посоченото за безгредовите плочи като предимство покриване на големи междуосови разстояния. Също така считам, че е необходима корекция в точка 6 на стоманобетон, армиран с полимерни нишки с възприетият в БДС ЕN термин стоманобетон, армиран с влакна полимер. Систематизираните конструктивни решения на възли гладка плоча-колона са полезни и с приложение в проектантката практика. Трудът е докладван на международна научна конференция на УАСГ 2009 г. и публикуван в Сборника от доклади към нея. 7. Възстановяване на носещата способност и реконструкция на сценична стоманобетонна конструкция след претърпян пожар с автори: В. Кърджиев и П. Христов В този труд е третирана специфична задача неотложно и локално частично възстановяване на съществуваща стоманобетонна конструкция (построена преди повече от половин век), която е силно повредена от пожар, както и на остарялата и унищожената сценична механизация. В съответствие на това, подробно са систематизирани необходимите нови изисквания за съоръженията на сценичната механизация като: завеси, подемници за декори, въртяща се сцена с частично пропадащи се подове, конструкции за проходими площадки на високи нива за разполагане на механизмите на сценичните съоръжения, оркестрина с променящо се ниво на пода и размери на покритие и др. На това разнообразие от изисквания са дадени и конструктивно съответните подходящи решения. За локално възстановяване на колони се приложени в зависимост от степен на повреда или на необходима носимоспособност стоманен скелетен кожух или стоманобетонен кожух. В зависимост от геометричната възможност се усилва плоча от горна или от долна страна. Бетонни стени се усилват с двустранно торкретиране с армировъчни мрежи. Разработват се и стоманени ферми на високо ниво за шнурбоден и др. с което се намалява товара върху съществуващата конструкция. Приетите методи на възстановяване, локално усилване или реконструкция са традиционни и изпитани за тяхната ефективност и надеждност. Накрая авторите препоръчват да се проучват и възможности за приложение и на полимери. Тук, при театри, които са от висок клас на значимост, прилагане на възстановяване или усилване на конструкции в сцени с армирани с влакна полимери от съображения от пожарна опасност не следва да се използват, освен ако се вземат специални мерки за повишена защита срещу пожарни въздействия. Систематизираните в настоящия доклад конструктивни решения за възстановяване на носещата способност на конструкции на сцени (поради специфичните рискови условия при пожар) са особено полезни за приложение в проектантката практика. Трудът е докладван на международна научна конференция УАСГ 2009 г. и публикуван в Сборника от доклади към нея. 10

11 8. Обследване на техническото състояние на сценична стоманобетонна конструкция, след претърпян пожар с автори: П. Христов и В. Кърджиев В този труд е третирана специфична задача обследване на стоманобетонна конструкция на сценичната зона на театър (конкретно в гр. Перник) вследствие на въздействие от пожар. Конкретно са представени както специфичната стоманобетонна конструкция на театъра, така също и механизмите на сценичните съоръжения. Обобщено е и систематизирано поведението на стоманобетонните конструктивни елементи в сценичната зона на театъра и последствията на състоянието им вследствие на значително термично въздействие. Основните параметри на стоманобетонните елементи в настоящият момент, като: якостни и деформационни характеристики, както и дълбочина на карбонизация на бетона, разположение, диаметър и вид на армировката са определени със съвременни методи и апаратура. Също така е извършено подробно заснемане на подови и покривни конструкции, представени в съответни кофражни планове на стоманобетонна конструкция на сценичната зона. Би било твърде полезно за оценка на съществуващата в момента сигурност на конструкцията да се определи необходимата носимоспособност на определени критични конструктивни елементи съгласно изискванията на нормите в настоящия момент и да се сравни с носимоспособността, определена с установените в обследването параметри на същите елементи. Това, обаче поради ограничеността на обхвата (област само на сцената) на конкретното изследване не е възможно. Систематизираните в настоящия доклад за оценка сигурност на конструкции на сцени (поради специфичните рискови условия при пожар) са особено полезни за приложение в проектантката практика. Трудът е докладван на международна научна конференция УАСГ 2009 г. и публикуван в Сборника от доклади към нея. 9. Конструктивни особености и проблеми при проектиране на офис сграда на 23 етажа в гр. София, ж.к. Младост с автори: В. Кърджиев и П. Христов В този доклад е представена конструкция на 23 етажна стоманобетонна офисна сграда с два подземни етажи. Конструкцията е скелетно-гредова с укрепващи шайби и фундаментна плоча с дебелина 150 сm подпряна на система от изливни пилоти с дължина 15 m и диаметър 130 cm. С ефективно композиране на вертикалните сеизмични елементи (шайбите), с добра вертикална регулярност (непрекъснато плавно нарастване на коравината на шайбите към долните етажи) и добра хоризонтална регулярност (с много малък ексцентрицитет в план на резултантите на етажните сеизмични сили), е постигнато и много благоприятно сеизмично поведение на пространствената конструкция на многоетажната сграда. Това е видно от формите на собствените трептения. Също така е удовлетворено и изискването за максимално хоризонтално премесване на конструкцията при сеизмично въздействие. Приведеният случай на конкретно проектирана конструкция на многоетажна сграда може да служи като пример на ефективна реализация. Докладът е изнесен на международна научна конференция ВСУ 2010 г. и публикуван в Сборника от доклади към нея. 10. Предварително напрегнати преди бетониране конструкции съгласно ЕС и НПБСК Основни положения и особености. 11

12 с автори: В. Кърджиев и П. Христов В този труд са систематизирани и представени в концентрирана форма основните принципи, процедури и параметри, необходими за проектиране на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции реализирани при напрягане преди бетониране. При това, те са изложени съгласно изискванията на сега действащите нормативни документи у нас и съгласно Еврокод 2 ЕN Подробно и паралелно са изложени и систематизирани основните изисквания: за бетонното покритие свързано с дълготрайност; за параметри на материалите бетон, стомана за предварително напрягане; за частни коефициенти на сигурност; за крайни и експлоатационни гранични състояния; за загуби на предварителни напрежения; за стадий на образуване на пукнатини; за премествания. Много полезни и нагледни са представените във формули (4.1 до 4.3) и на фигура 1 зависимости за проверка: (1) - в стадий на напрягане в долния ръб на натиск или в горния ръб на опън и (2) при експлоатационно гранично състояние в долния ръб на опън и в горния ръб на натиск. Бих направил само следните препоръки: Дефиницията на Р m0 при формула (4.1) да се коригира на Р m0 силата на напрягащата армировка в момента на прилагане (t=0) върху бетона. Така, като загуба от еластична деформация на бетона, съгласно ЕN т (iii) и т. 5 (iii) следва да се вземе под внимание. Някои означения във формули (4.3), които не са дадени, напр. Z t и Z b, следва да се конкретизират. Направените сравнения на изискванията и процедурите за проектиране на предварително напрегнати конструкции между сега действащата у нас нормативна база и ЕN са особено полезни за прилагането в проектантската практика на Еврокод 2. Докладът е изнесен на международна научна конференция ВСУ 2010 г. и публикуван в Сборника от доклади към нея. 18. Определяне на натоварване от снежни торби. с автор: В. Кърджиев В този труд са изложени основните проблеми при определяне на натоварването от снежни торби в зоната на денивелации между два различни по височина покрива, съгласно изискванията на т.8 от Таблица 6.2 на Наредба 04/03 и са дадени разяснения по тяхното определяне. Дадени са примерни варианти за определяне на стойностите на товарните въздействия от снежни торби при различни варианти на денивелации между покривите. Разясненията направени в настоящия труд и разгледаните примери са особено полезни за приложение в проектантката практика. Изложени са и основните доводи при съставяне на формулите, дадени в Наредба 04/03 за изчисляване на натоварването от снежни торби. Трудът е интернет публикация и е качен на сайта Нормативна и проектно приложна дейност Д-р инж. Васил Кърджиев има принос и в нормативна дейност. Тя се състои в публикации, изнасяне на лекции и приложение при проектиране, целящи запознаване на студентите и практикуващите инженери с материала съдържащ се в значителния пакет на Еврокодовете от БДС ЕN 1990 до БДС ЕN Конкретно, д-р инж. Васил Кърджиев с публикаците си [1], [2], [3], [10], [13], [17] и в отделните части на Ръководството по стоманобетон Еврокод 2, КИИП,

13 [20]. [21], [22], [23] и [24] има също принос за прилагането и въвеждането на Еврокодовете. При това, всички публикации на многобройните методически указания и лекционният курс, изготвени от гл.ас. д-р инж. Васил Кърджиев, са качени в Интернет и са свободно достъпни за всички. Очевидно това е един пример на ефективно прилагане на Еврокодовете в обучението на студентите и в проектантската практика. Д-р инж. Васил Кърджиев има богата проектно приложна дейност - 26 проекта на сложни стоманобетонни и стоманени конструкции, между които: Единен център за управление на въздушно движение София; Технополис Младост търговски комплекс, София; Строителен комплекс Грами ; жилищни и обществени сгради в комплекси местности Витоша и Манастирски ливади ; Офис сгради и търговски комплекси Виена и Прага и др. Заключение Гл. ас. д-р инж. Васил Николов Кърджиев има внушаваща учебнопреподавателска дейност изнасяне на лекции и ръководство на упражнения по стоманобетонни конструкции, които са публикувани в електронно издание на сайта 10 броя с общо 446 страници); научно-изследователска дейност изнасяне на международни конференции 14 доклада в областта на стоманобетонните конструкции и - написване на една монография: Стоманобетон и стоманобетонни конструкци (публикувани в електронно издание на сайта с общо 358 страници) и проектно контролна и проектантска дейност (26 проекта на сложни стоманобетонни и стоманени конструкции в България и Австрия). В учебно преподавателската си дейност гл. ас. д-р инж. Васил Кърджиев се отличава с много концентрирано и последователно представяне на учебният материал. Високата теоретична подготовка от не малко научни изследвания и широката му практично приложна проектантска дейност са допринесли за оформяването на инж. В. Кърджиев като много търсен преподавател от студентите и също така много уважаван като специалист по проектиране на стоманобетонни конструкции от строителните инженери. Той притежава способността на концентрирано представяне на сложни конструктивни решения, но с ясно и разбираемо излагане, както на реалното им физическо поведение, така също и на моделите и методите на анализ, при това с постигане на оптимална надеждност носимоспособност, коравина, пукнатиноустойчивост и дуктилност. Не може да не се подчертае и перфектното, богатото и прецизно графично представяне на конструкции, елементи и детайли. Това допринася много убедително и за непосредственото и нагледно възприемане на предназначението и механизма на поведение и реалното действие на отделните конструктивни елементи и детайли. Направените по-горе бележки и коментари са незначителни, не засягат същността и съдържанието на изследванията и не намаляват стойността на постигнатите приноси. От подробния анализ на публикациите на гл.ас. д-р инж. Васил Николов Кърджиев се вижда, че в учебно-преподавателската и научно-изследователската си дейност кандидата е постигнал редица научни приноси, които обогатяват и разширяват съществуващи знания. Те спомагат за адаптиране на Българските 13

14 норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции към Еврокод 2. От общия брой 24 публикации 10 са индивидуални, 6 са с двама съавтори, в 5 от тях инж. Кърджиев е първи съавтор. Три публикации са с трима съавтори, като в тях приемам равностойно участие на всеки един от авторите. От изнесеното може да се твърди, че д-р инж. Васил Кърджиев е изграден преподавател, учен и практикуващ проектант-инженер, с утвърден индивидуален стил. Като имам предвид изложеното по горе считам, че д-р инж. Васил Николов Кърджиев притежава необходимите качества да заемане академичната длъжност доцент" по обявения конкурс, тъй като научната и педагогическата му подготовка отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в република България и Наредбата на МОМН за неговото приложение, както и на Правилника за трудовите взаимоотношения на УАСГ. Поради това, си позволявам най-убедено да препоръчам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват положително за заемане на академичната длъжност от доцент в професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции) за нуждите на катедра Масивни конструкции при УАСГ на гл.ас.д-р инж. Васил Николов Кърджиев. София, Рецензент: год. (проф.д-р инж. Никола Игнатиев) 14

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2>

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2> СТАНОВИЩЕ на научните трудове и учебната дейност на асист. д-р инж.иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 5.7 Архитектура,

Подробно

Fig.A

Fig.A РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ на ас. д-р инж. Иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна

Подробно

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar Изчисляване на тънкостенна ротационна стоманобетонна конструкция на кръгъл закрит (вкопан) резервоар 0. Общи сведения Конструкциите на резервоарите са комбинации от ротационни черупки и елементи, кораво

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР”

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР” ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Ñ Ï Ð À Â Ê À

Ñ  Ï  Ð  À  Â  Ê  À С П И С Ъ К НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ НА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИВАН ДИМИТРОВ МАРКОВ I. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ ПО КОНКУРСА ЗА ДОЦЕНТ, 2002 1. Ив. Марков, Оптимизация на полегати черупки над правоъгълна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно