ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали"

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята Общо инженерство Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Растителна защита Животновъдство ВСИЧКО:

2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 Област на висше образование и професионално АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 1 Педагогически науки 1.3 Педагогика на обучението по Изкуства 8.1 Теория на изкуства Изобразително изкуство Музикално и танцово изкуство ВСИЧКО:

3 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - СОФИЯ Магистър придобита ОКС "" 3.7 Администрация и управление Архитектура, строителство и геодезия Сигурност и отбрана 9.1 Национална сигурност ВСИЧКО:

4 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Магистър придобита ОКС "" 1 Педагогически науки 1.1 Теория и управление на образованието Педагогика Педагогика на обучението по Хуманитарни науки 2.1 Филология История и археология Философия Религия и теология Социология, антропология и науки за културата Психология Социални дейности Обществени комуникации и информационни науки Право Право Администрация и управление Икономика Природни науки, математика и информатика 4.4. Науки за земята Математика Информатика и компютърни науки Изкуства 8.2 Изобразително изкуство ВСИЧКО:

5 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5 ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" - ВАРНА Магистър придобита ОКС "" 5.3 Комуникационна и компютърна техника Транспорт, корабоплаване и авиация Корабоводене Електрообзавеждане на кораба Корабни машини и механизми Речно корабоплаване Сигурност и отбрана 9.2 Военно дело Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво ВСИЧКО:

6 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 Област на висше образование и професионално ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ Магистър придобита ОКС "" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия Архитектура ВСИЧКО:

7 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7 ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" - СОФИЯ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Транспорт, корабоплаване и авиация Архитектура, строителство и геодезия Общо инженерство ВСИЧКО:

8 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.8 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ - СОФИЯ Магистър придобита ОКС "" 5.3 Комуникационна и компютърна техника ВСИЧКО:

9 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.9 ВОЕННА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" - СОФИЯ придобита ОКС "" Област на висше образование и Магистър професионално редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна дистанционнционна дистан- редовна задочна Общо Психология Сигурност и отбрана 9.1. Национална сигурност Военно дело Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили ВСИЧКО:

10 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.10 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА Магистър придобита ОКС "" 3.7 Администрация и управление Икономика Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки ВСИЧКО:

11 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.11 ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Магистър придобита ОКС "" 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята Общо инженерство Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Растителна защита Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина Горско стопанство ВСИЧКО:

12 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.12 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН Магистър придобита ОКС "" 7 Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Фармация Фармация Обществено здраве Управление на здравните грижи Здравни грижи Медицинска сестра Акушерка Медицински лаборант Помощник-фармацевт Рентгенов лаборант ВСИЧКО:

13 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.13 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 7 Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Стоматология Дентална медицина Фармация Фармация Обществено здраве Управление на здравните грижи Здравни грижи Медицинска сестра Акушерка Рехабилитатор Медицински лаборант Зъботехник Помощник-фармацевт Рентгенов лаборант ВСИЧКО:

14 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.14 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Магистър придобита ОКС "" 7 Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Стоматология Дентална медицина Фармация Фармация Обществено здраве Управление на здравните грижи Кинезитерапия Здравни грижи Медицинска сестра Акушерка Лекарски асистент Рехабилитатор Медицински лаборант Зъботехник Помощник-фармацевт Масажист (с увредено зрение) Рентгенов лаборант Инспектор по обществено здраве ВСИЧКО:

15 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.15 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" - ВАРНА Магистър придобита ОКС "" 7 Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина * Стоматология Дентална медицина Фармация Фармация Обществено здраве Управление на здравните грижи Здравни грижи Медицинска сестра Акушерка Рехабилитатор Медицински лаборант Зъботехник Помощник-фармацевт Рентгенов лаборант Инспектор по обществено здраве ВСИЧКО: * От общия брой 20 места се определят за обучение на медицински кадри за нуждите на Министерството на отбраната.

16 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16 МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" - СОФИЯ Магистър придобита ОКС "" 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Архитектура, строителство и геодезия Маркшайдерство и геодезия Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми Биотехнологии Общо инженерство ВСИЧКО:

17 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Магистър придобита ОКС ПРИЛОЖЕНИЕ 1.17 "" редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна общо 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Транспорт, корабоплаване и авиация Общо инженерство Сигурност и отбрана 9.1 Национална сигурност Военно дело Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво ВСИЧКО:

18 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.18 НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "КРЪСТЬО САРАФОВ" - СОФИЯ Магистър придобита ОКС "" 8 Изкуства 8.4 Театрално и филмово изкуство ВСИЧКО:

19 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.19 НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" - СОФИЯ Магистър придобита ОКС "" 1 Педагогически науки 1.3 Педагогика на обучението по Изкуства 8.3 Музикално и танцово изкуство ВСИЧКО:

20 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.20 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СОФИЯ Магистър придобита ОКС "" 1 Педагогически науки 1.3 Педагогика на обучението по Здравеопазване и спорт 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия Здравни грижи Спорт ВСИЧКО:

21 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.21 НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - СОФИЯ Магистър придобита ОКС "" 8 Изкуства 8.2 Изобразително изкуство ВСИЧКО:

22 Области на висше образование, професионални направления и специалности Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Образователно-квалификационни степени и форми на обучение Магистър придобита ОКС "" ПРИЛОЖЕНИЕ Педагогически науки 1.2 Педагогика Педагогика на обучението по Хуманитарни науки 2.1 Филология История и археология Философия Религия и теология Социология, антропология и науки за културата Психология Политически науки Социални дейности Право Право Администрация и управление Икономика Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.1 Физически науки Химически науки Биологически науки Математика Информатика и компютърни науки Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Биотехнологии Изкуства 8.2 Изобразително изкуство Музикално и танцово изкуство Театрално и филмово изкуство Сигурност и отбрана 9.1 Национална сигурност ОБЩО:

23 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.23 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" Магистър придобита ОКС "" 1 Педагогически науки 1.2 Педагогика Педагогика на обучението по Политически науки Социални дейности Право Право Администрация и управление Икономика Природни науки, математика и информатика 4.5. Математика Информатика и компютърни науки Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Транспорт, корабоплаване и авиация Материали и материалознание Архитектура, строителство и геодезия Химични технологии Биотехнологии Хранителни технологии Общо инженерство Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Здравеопазване и спорт 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия Здравни грижи Медицинска сестра Акушерка ВСИЧКО:

24 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.24 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Магистър придобита ОКС "" 1 Педагогически науки 1.2 Педагогика Педагогика на обучението по Хуманитарни науки 2.1 Филология История и археология Философия Религия и теология Социология, антропология и науки за културата Психология Политически науки Социални дейности Обществени комуникации и информационни науки Право Право Администрация и управление Икономика Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.1 Физически науки Химически науки Биологически науки Науки за земята Математика Информатика и компютърни науки Комуникационна и компютърна техника Биотехнологии Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Фармация Фармация Здравни грижи Медицинска сестра Изкуства 8.2 Изобразително изкуство Музикално и танцово изкуство ВСИЧКО:

25 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР ЦЕНОВ" - СВИЩОВ ПРИЛОЖЕНИЕ 1.25 Образователно-квалификационни степени и форми на обучение Области на висше образование, професионални направления и специалности Магистър придобита ОКС "" Администрация и управление Икономика ВСИЧКО:

26 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ПРИЛОЖЕНИЕ 1.26 Области на висше образование, професионални направления и специалности Образователно-квалификационни степени и форми на обучение Магистър придобита ОКС "" Редовна Задочна Редовна Задочна Редовна Задочна Редовна Задочна Редовна Задочна Общо 3.4 Социални дейности Машинно инженерство Електротехника,електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Енергетика Транспорт, корабоплаване и авиация Корабоводене Корабни машини и механизми Електрообзавеждане на кораба Общо инженерство Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство ОБЩО:

27 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.27 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО Магистър придобита ОКС "" 3.4 Социални дейности Администрация и управление Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Материали и материалознание Общо инженерство ВСИЧКО:

28 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.28 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Магистър придобита ОКС "" 1 Педагогически науки 1.2 Педагогика Администрация и управление Природни науки, математика и информатика 4.5 Математика Информатика и компютърни науки Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Енергетика Транспорт, корабоплаване и авиация Хранителни технологии Общо инженерство ВСИЧКО:

29 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.29 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Магистър придобита ОКС "" 1 Педагогически науки 1.2 Педагогика Педагогика на обучението по Социални дейности Икономика Природни науки, математика и информатика 4.3 Биологически науки Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Енергетика Хранителни технологии Общо инженерство Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Животновъдство Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Обществено здраве Управление на здравните грижи Здравни грижи Медицинска сестра Акушерка Рехабилитатор Медицински лаборант Лекарски асистент ВСИЧКО:

30 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.30 УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС Магистър придобита ОКС "" 1 Педагогически науки 1.2 Педагогика Педагогика на обучението по Хуманитарни науки 2.1 Филология Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.2 Химически науки Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Транспорт, корабоплаване и авиация Материали и материалознание Химични технологии Биотехнологии Общо инженерство Здравеопазване и спорт 7.5 Здравни грижи Медицинска сестра Рехабилитатор Акушерка ВСИЧКО:

31 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.31 Област на висше образование и професионално УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ редовна задочна редовна задочна дистанционнционнционна дистан- дистан- редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социология, антропология и науки за културата Политически науки Обществени комуникации и информационни науки Право Право Администрация и управление Икономика ВСИЧКО: Магистър придобита ОКС ""

32 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.32 УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ Магистър придобита ОКС "" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия Архитектура Геодезия ВСИЧКО:

33 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.33 Област на висше образование и професионално редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна дистанционна дистанционна редовна задочна дистанционна Хуманитарни науки 2.2 История и археология Обществени комуникации и информационни науки 4 Природни науки, математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки Сигурност и отбрана УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - СОФИЯ придобита Магистър ОКС "" 9.1 Национална сигурност ВСИЧКО: Общо

34 УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" ПРИЛОЖЕНИЕ Туризъм Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Енергетика Биотехнологии Хранителни технологии Общо инженерство ВСИЧКО:

35 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.35 ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Магистър придобита ОКС "" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Материали и материалознание Металургия Химични технологии Биотехнологии Общо инженерство ВСИЧКО:

36 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.36 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" Магистър придобита ОКС "" редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна общо 1 Педагогически науки 1.2 Педагогика Педагогика на обучението по Хуманитарни науки 2.1 Филология История и археология Религия и теология Социални дейности Природни науки, математика и информатика 4.1 Физически науки Химически науки Биологически науки Науки за земята Математика Информатика и компютърни науки Комуникационна и компютърна техника Архитектура, строителство и геодезия Геодезия Общо инженерство Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.2 Растителна защита ВСИЧКО:

37 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.37 Област на висше образование и професионално ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД Магистър придобита ОКС "" редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Педагогически науки 1.1 Теория и управление на образованието Педагогика Педагогика на обучението по Хуманитарни науки 2.1 Филология История и археология Философия Социология, антропология и науки за културата Психология Политически науки Социални дейности Обществени комуникации и информационни науки Право Право Администрация и управление Икономика Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.1 Физически науки Химически науки Науки за земята Математика Информатика и компютърни науки редовна задочна дистанционна дистанционна Общо

38 5.1 Машинно инженерство Електротехника, електроника и 5.2 автоматика Комуникационна и компютърна техника Здравеопазване и спорт 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия Здравни грижи Акушерка Медицинска сестра Спорт Изкуства 8.2 Изобразително изкуство Музикално и танцово изкуство Театрално и филмово изкуство Сигурност и отбрана 9.1 Национална сигурност ВСИЧКО:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73>

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73> Списък на коефициентите изчислени по методиката на ПМС 328/30.11.2015 г. за държавните висши училища по професионални направления за бюджетната 2019 година Висше училище Код на ПН Професионално направление

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу План-график по ционно блюдение и контрол висшите училища за I. Следакредитационно блюдение и контрол висши училища, получили институциол и програм акредитация: Висши училища, получили институциол акредитация

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на регионалното развитие 3.9 Туризъм Области на висше образование, професионални направления и специалности

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Области на висше образование, професионални направления и специалности АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ "" 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на

Подробно

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc Русенски университет "Ангел Кънчев" СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ВЪНШНИ ОДИТИ В ПЕРИОДА 2012-2015 Г. 3 външни одита: на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в сътрудничество с Европейската

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ

БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ ОТКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИАДА СТАРА ЗАГОРА 2017 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.05.2017 ОТ 20:00 ЧАСА ПРЕД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ГЕНЕРАЛНАТА ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09 МАЙ

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

Приложение 1 към заповед Р / г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на

Приложение 1 към заповед Р / г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на Приложение 1 към заповед Р-100-416/ 16.08.2019 г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на обучение - бала за приемане), за настаняване в студентско

Подробно

Приложение 2 към заповед P / г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на

Приложение 2 към заповед P / г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на Приложение 2 към заповед P-100-416/ 16.08.2019 г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на обучение - бала за приемане), за настаняване в студентско

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ "Проф. д-р Асен Златаров" ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно

УНИВЕРСИТЕТ Проф. д-р Асен Златаров ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно 3 26.75 Химия редовно 4 15.50 Технология на нефта и газа редовно 5 18.50 Технология на нефта и газа редовно 6 15.75 Технология на стъклото, керамиката - задочно задочно 11 18.83 Химия на козметичните средства

Подробно

Microsoft Word - ПМС_27_

Microsoft Word - ПМС_27_ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 на МС от 23.02.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 19 от 02.03.2018 г., в сила от 02.03.2018 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

За ФТТ - Ямбол

За ФТТ - Ямбол 50 годишна традиция в обучението във Факултет "Техника и технологии" Ръководство Акредитация Катедри Специалности Преподавателски състав 1 / 8 Кратка история на ФТТ Ямбол Ръководство на Факултет "Техника

Подробно

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СУБСИДИРАНО ОТ ДЪРЖАВАТА И ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП (в лева) ВЪВ ВВМУ Н. Й. ВАПЦАР

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СУБСИДИРАНО ОТ ДЪРЖАВАТА И ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП (в лева) ВЪВ ВВМУ Н. Й. ВАПЦАР СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СУБСИДИРАНО ОТ ДЪРЖАВАТА И ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП (в лева) ВЪВ ВВМУ Н. Й. ВАПЦАРОВ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 20192020 ГОДИНА по ред Области на

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1001 Айтос, гр.айтос,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата, се обявява за следните специалности и форми на обучение: Шифър Специалност, на обучение Места ИЗПИТИ:

Подробно

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1001 1002

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 01.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1559 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 4 1487 Работник, сглобяване на детайли Основно 2 1519 Инженер,

Подробно

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Първо класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0202490 1 СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език 377 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 24.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1505 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) Чужди - 4 1393 Сервитьор Средно

Подробно