document

Размер: px
Започни от страница:

Download "document"

Препис

1 Проект на решение Решение за публикуване Номер: 103 от 15/05/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът на обществената поръчка е по: чл. 3, ал. 1 от ЗОП чл. 3, ал. 2 от ЗОП АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет адрес: Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Деловодна информация Партида на възложителя: Поделение: Изходящ номер: 2008 от дата 15/05/2014 Коментар на възложителя: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" ад - град Пловдив" РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен) I.1) Наименование и адрес Официално наименование "Многопрофилна болница за активно лечение Пловдив" АД - град Пловдив Адрес бул. "България" 234 Град Пощенски код Държава Пловдив 4003 България За контакти Телефон юрист Лице за контакт Владимир Илиев Електронна поща Факс Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: Адрес на профила на купувача: УНП: f3e45455-fa59-42a4-b016-a a548 1

2 I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП) Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения Национална агенция/служба Регионален или местен орган Регионална или местна агенция/служба Публичноправна организация Европейска институция/агенция или международна организация Друго (моля, уточнете): Обществени услуги Отбрана Обществен ред и сигурност Околна среда Икономическа и финансова дейност Здравеопазване Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура Социална закрила Отдих, култура и религия Образование Друго (моля, уточнете): I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП) Производство, пренос и разпределение на Пощенски услуги природен газ и топлинна енергия Електрическа енергия Железопътни услуги Търсене, проучване или добив на Градски железопътни, трамвайни, природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги Търсене, проучване или добив на Пристанищни дейности въглища или други твърди горива Вода Летищни дейности В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА II.1) Обект на поръчката Строителство Доставки Услуги II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление) "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД - град Пловдив" II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление) 1. СБМ Интернешънъл ЕООД- поради следните мотиви: Участника участва с позиция с 798, а позиция с такъв номер не съществува в обявлението. 2. МЕДЕКС ООД,поради следните мотиви:относно об.позиции с номера:19,20,29,51,54,73,74,75,78,79,82,83,89,90,107,123,124,125,129,134, 137,138,156,157,158,159,162,163,164,171,173,175,208,225,288,289, 302,303,304,305,307,308,309,317,318,348, 352,421,422,424,425,433,447,452,455,456,461,465,491,513,515,516, 562,563,564,565,566,575,576,577,579,582, 583,589,590,591,593,595,596,597,599,600,601,602,603,604,643,644, 645,646,647,650,651,663,696,715,716,717, 718,731,736,763,764,765,766-несъответствие между представените от участника документи по обособените позиции в плик 2 и императивно посочените от Възложителя такива в обявлението, което е неразделна част от документацията за участие в УНП: f3e45455-fa59-42a4-b016-a a548 2

3 настоящата процедура. Относно об.позиции 4,22,784,785,786,787,788,789,4580,поради следните мотиви:за об.позиция 4-оторизационното писмо не е представено в императивно посочения срок от Възложителя, а именно валидно за 2014 г. и за 2015 год.за об.позиция 22- оторизационното писмо, видно от представеното от участника разрешение за употреба на съответният лекарствен продукт не е от производител, което е императивно изискано от Възложителя и няма представен от участника документ, който удостоверява правото на лицето издало оторизацията да представлява производителя, а също така не е представено в императивно посочения срок от възложителя, а именно валидно за 2014 г. и за 2015 г.за обособени в позиции 784,785,786,787,788,789, 4580 поради факта че об.позиции с такива номера не съществуват в обявлението. 3. ЕКОС МЕДИКА ООД - поради следните мотиви: - несъответствие между представените от участника документи по об.позиция с 759 в плик 2 и императивно посочените от възложителя такива в обявлението, което е неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура. 4. Търговска лига национален аптечен център поради следните мотиви:об.позиции с номера:37,42,45,125, 134,137,139,140,146,160,164,171,174,194,197,199,200,201,208,212, 216,218,219,224,231,232,236,237,238,239,242,244,253,254, 256, 257,265,266,267,677,270,272,273,274,275,276,298,750,302,303,365, 366,367,368,375,460,515,598,642,667,695,696,742,743,745,746,747 поради несъответствие между представените от участника документи по обособените позиции в плик 2 и императивно посочените от Възложителя такива в обявлението, което е неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура.относно об.позиции 44,147,211-следните мотиви:за об.позиция 44 - оторизационното писмо, видно от представеното от участника разрешение за употреба на съответният лекарствен продукт не е от производител, което е императивно изискано от Възложителя и няма представен от участника документ, който удостоверява правото на лицето издало оторизацията да представлява производителя.за об.позиция оторизационното писмо не е представено в императивно посочения срок от Възложителя, а именно валидно за 2014 год. и за 2015 год.за об.позиция 211 поради факта че об.позиция с такъв номер не съществува в обявлението. 5. РСР ЕООД поради следните мотиви:несъответствие между представените от участника документи по об.позиции с номера: 125, 149, 159, 164, 171, 174, 187, 300, 322, 426, 427, 459, 553, 567, 568, 570, 571, 572, 573 в плик 2 и императивно посочените от Възложителя такива в обявлението, което е неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура.относно об.позиции 790, 791, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806 съгласно декларацията и представените такива в плик 2 и императивно посочените от Възложителя такива в обявлението, което е неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура.относно об.позиции 790,791,799,800,801,802,803,804,805,806,съгласно декларацията и представените такива в плик 2 мотивите на комисията са, че об.позиции с такива номера не съществуват в обявлението. II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление) Осн. код Доп. код (когато е приложимо) Осн. предмет УНП: f3e45455-fa59-42a4-b016-a a548 3

4 II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление) Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление Ограничена процедура Договаряне без обявление Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен Договаряне с обявление Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП Открита процедура Договаряне без обявление Ограничена процедура Конкурс за проект - открит Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ Процедурата е открита с решение Номер: 11 от 08/01/2014 дд/мм/гггг III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо) III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна) SIMAP Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател'' Година и номер на документа в РОП: III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи) III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2014/S от 10/01/2014 дд/мм/гггг III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: (nnnnn-yyyy-xxxx) III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: (Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в РОП) III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение Дата: 08/01/2014 дд/мм/гггг IV: ПРЕКРАТЯВАМ процедура за възлагане на обществена поръчка обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка IV.1) Правно основание Чл. 39, ал. 1, т. от ЗОП Чл. 39, ал. 2, т., буква от ЗОП точка: 2 буква: а б в IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция 6. МС Фарма АД-поради следните мотиви:участника не е представил изискуемите документи по Плик 1 и с надпис Документи за подбор в посочения срок,а именно:пет работни дни. 7. ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ ЕАД-с тези мотиви:несъответствие с представените от участника документи по об.позиции с номера:38,40,42,84,125,143,179,215,238,239,265,273,322,371,440,4 41,451,459,461,518,519,733,745,746,747,748,749,750,751 в плика и УНП: f3e45455-fa59-42a4-b016-a a548 4

5 императивно посочените от Възложителя такива в обявлениетонеразделна част от документацията за участие в настоящата процедура. Относно об.позиции 4,39,44,съгл. декларацията и представените такива в плик 2:За об.позиция 4-оторизационното писмо,видно от представеното от участника разрешение за употреба на съответният лекарствен продукт не е от производител,което е императивно изискано от Възложителя и няма представен от участника документ,удостоверяващ правото на лицето издало оторизацията да представлява производителя, а също така не е представено в императивно посочения срок от Възложителя, а именно валидно за 2014 г. и за 2015 г. 8. Антисел България ООД, с тези мотиви:несъответствие с представените от участника документи по об.позиции с номера:545, 547,548 в плик 2 и императивно посочените от Възложителя такива в обявлението,което е неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура. 9. Химимпорт фарма АД,с тези мотиви:несъответствие с представените от участника документи по об.позиции с номера: 355,356,546,547,548,628,630,652,653,654,655,753,754,755,756 в плик 2 и императивно посочените от Възложителя такива в обявлението, което е неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура.за позиции 631,656 участника ги е включил в декларацията в плик 1, но не е подал плик СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД,с тези мотиви:несъответствие между представените от участника документи по об.позиции с номера4, 18, 20, 28, 30, 31, 38, 40, 42, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 69, 70, 72, 77, 78, 79, 82, 83, 89, 90, 98, 99, 107, 129, 130, 131, 143, 157, 158, 162, 164, 173, 174, 179, 182, 206, 207, 209, 225, 243, 268, 270, 280, 295, 296, 297, 305, 311, 317, 318, 320, 321, 327, 339, 344, 345, 346, 347, 348, 378, 381, 387, 388, 393, 397, 398, 399, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 419, 420, 423, 436, 437, 438, 443, 446, 449, 450, 451, 452, 454, 457, 462, 464, 493, 498, 500, 505, 521, 552, 582, 586, 587, 588, 592, 596, 597, 598, 600, 601, 605, 606, 607, 608, 609, 613, 627, 630, 633, 637, 640, 642, 683, 704, 706, 712, 713, 719, 720, 725, 726, 727, 728, 729, 730 поради несъответствие между представените от участника документи по обособените позиции в плик 2 и императивно посочените от Възложителя такива в обявлението, което е неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура. Позиция 760- участникът ги е включил в декларацията в плик 1, но не е подал плик 2. Относно обособени позиции 7, 39, 43, 44, 50, 792, 795, 796 съгласно декларацията и представените такива в плик 2 комисията има следните мотиви: За обособена позиция 7 - оторизационното писмо, видно от представеното от участника разрешение за употреба на съответният лекарствен продукт не е от производител, което е императивно изискано от Възложителя и няма представен от участника документ, който удостоверява правото на лицето издало оторизацията да представлява производителя, а също така не е представено в императивно посочения срок от Възложителя, а именно валидно за 2014 год. и за 2015 год. За обособени позиции 39, 43, 44, 50 - оторизационното писмо не е представено в императивно посочения срок от Възложителя, а УНП: f3e45455-fa59-42a4-b016-a a548 5

6 именно валидно за 2014 год. и за 2015 год. За обособени позиции 792, 795, 796 поради факта че обособени позиции с такива номера не съществуват в обявлението. 11. ФАРМНЕТ ООД: поради следните мотиви-несъответствие между представените от участника документи по об.позиции с номера:20,59,60,61,62,92,107,123,124,129,134,137,138,158,159,162,170,171,173,175,181,186,296,305,306,307,308,309,310, 311,320,324, (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на съответната процедура) IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се прекратява процедурата...404,412,413,417,421,423,433,455,456,582,583,590,591,592,596,5 97,598,599,600,601,602,603,606,628,652, 653,654,655,683,734,774 в плик 2 и императивно посочените от Възложителя такива в обявлението,което е неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура.за об.позиция 1-оторизационното писмо,видно от представеното от участника разрешение за употреба на съответният лекарствен продукт не е от производител,което е императивно изискано от Възложителя и няма представен от участника документ,който удостоверява правото на лицето издало оторизацията да представлява производителя,а също така липсва втора страница от оторизацията. За обособена позиция 2 - разрешителното за употреба не е пълно а именно: съдържа само 1 /една/ стр. В тази връзка комисията не може да установи кой е производител на оферирания от участника продукт, оторизационното писмо не е пълно а именно: съдържа само 1 /една/ стр., а също така не е представено в императивно посочения срок от Възложителя, а именно валидно за 2014 год. и за 2015 год. За обособена позиция 7 - оторизационното писмо не е представено в императивно посочения срок от Възложителя, а именно валидно за 2014 год. и за 2015 год., а също така оторизационното писмо, видно от представеното от участника разрешение за употреба на съответният лекарствен продукт не е от производител, което е императивно изискано от Възложителя и няма представен от участника документ, който удостоверява правото на лицето издало оторизацията да представлява производителя. 12. Соломед ООД, поради следните мотиви:несъответствие между представените от участника документи по об.позиции с номера:19,73,74,75,84,159,160,172,190,191,208,284,285,302,303,41 5,426,440,441,459,540,553,562,563, 564,565,566,567,568,570,574,598,606,611,707 в плик 2 и императивно посочените от Възложителя такива в обявлението,което е неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура.относно об.позиции 20,427,785,786,787,788,789,799,800,801,802,803,804,805 съгласно декларацията и представените такива в плик 2 се констатира,а именно:за об.позиция 20 - оторизационното писмо, видно от представеното от участника разрешение за употреба на съответният лекарствен продукт не е от производител, което е императивно изискано от Възложителя и няма представен от участника документ, който удостоверява правото на лицето издало оторизацията да представлява производителя.за об.позиции 427,785,786,787,788,789,799,800,801,802,803,804,805 поради УНП: f3e45455-fa59-42a4-b016-a a548 6

7 факта че об.позиции с такива номера не съществуват в обявлението. 13. ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД, поради следните мотиви: несъответствие между представените от участника документи по об.позиции с номера:19,32,51,107,129,157,160,162,173,175,185,307,308,309,311, 342,348,413,426,440,441,447,451,452,460,530,663,704 в плик 2 и императивно посочените от Възложителя такива в обявлението, което е неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура.относно об.позиции 12,427 съгласно декларацията и представените такива в плик 2 комисията има следните мотиви:за об.позиция 12 - оторизационното писмо, видно от представеното от участника разрешение за употреба на съответният лекарствен продукт не е от производител, което е императивно изискано от Възложителя и няма представен от участника документ, който удостоверява правото на лицето издало оторизацията да представлява производителя, а също така не е представено в императивно посочения срок от възложителя, а именно валидно за 2014 г. и за 2015 г.за об.позиция поради факта че обособена позиция с такъв номер не съществува в обявлението. IV.4) Най-ниска оферирана цена (посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс на възложителя) ІV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване V: ОБЖАЛВАНЕ V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията Адрес бул. "Витоша" 18 Град Пощенски код Държава София 1000 България Телефон Да Не Електронна поща Факс Интернет адрес (URL): V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) 14. ИНВЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД-несъответствие между представените от участника документи по об.позиции с номера:95,111,165, 348,407,426,628,630,652,653,654,655 в плик 2 и императивно посочените от Възложителя такива в обявлението, което е неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура.относно об.позиция 427-съгласно декларацията и представените такива в плик 2 поради факта, че об.позиция с такъв номер не съществува в обявлението. УНП: f3e45455-fa59-42a4-b016-a a548 7

8 15. Капитал Фарм ЕООД-несъответствие между представените от участника документи по об.позиции с номера:56,111,412,348,426,652,653,655 в плик 2 и императивно посочените от Възложителя такива в обявлението, което е неразделна част от документацията за участие. VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение Дата: 15/05/2014 дд/мм/гггг Възложител: Трите имена: /подпис и печат/ доц. д-р Георги Йорданов Йорданов Длъжност: Изпълнителен директор УНП: f3e45455-fa59-42a4-b016-a a548 8

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-59А

Подробно

document

document РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-27А от 18/09/2012 дд/мм/гггг А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна 6 3В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: гор@аор.ьа, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване Номер: РД-09-37-3

Подробно

document

document Номер: РД 16-1450 от 22/12/2011 дд/мм/гггг МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1169 София, пл. Ал. Батенберг 1 1000 София, ул. Леге 4 факс:

Подробно

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document проект за публикуване АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА

Подробно

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: ПВФ-01-52 от 05/09/2013 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ Директива 2014/25/ЕС Настоящото обявление е покана

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ , РЕШЕНИЕ 003/ З

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ ,   РЕШЕНИЕ 003/ З КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/800 832, e-mail: office@oncocenter.org РЕШЕНИЕ 003/03.05.2016 За класиране на участниците и определяне на изпълнител на

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис

Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регистрационната форма от ССИ 20i90H5-00073-0045(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx) РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА Номер и дата

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно разпоредбите на чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

Microsoft Word - Решение.doc

Microsoft Word - Решение.doc ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net РЕШЕНИЕ 396 /18.04.2013г. за класиране

Подробно

П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 януари 2017 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: д-р

П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 януари 2017 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: д-р П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 януари 2017 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: д-р Веселин Божков - Председател на КРС Никола Колев -

Подробно

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно