4

Размер: px
Започни от страница:

Download "4"

Препис

1 Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли Част Технология за синхронизирано обработване на два патронникови детайла доц. д-р Л. Ж. Стоев, ТУ-София, тел: + 2 Анотация: Представя се нов метод и двусупортен център за едновременно, двустранно, многооперационно обработване на два еднакви или различни патронникови детайла. Заготовките постъпват в работната зона на машината в произволна последователност и се преустановяват в срещуположни вретена. Производителността на синхронизираните операции се повишава до два пъти, поради едновременното участие на два инструмента. За предлагания метод и машина е подадена заявка за изобретение в Патентното ведомство на Република България. Ключови думи: многооперационно, двустранно обработване, център, ГАПС, патронников детайл 1. Въведение Целта на настоящата работа е представяне на технологичните възможности на модулни варианти на двусупортна машина [1, 2] за синхронизирано, многооперационно, двустранно обработване на еднакви или различни патронникови детайли. 2. Описание на компоновката и на метода за съгласувано многооперационно обработване На фиг. 1 е показан модулен вариант на многофункционалната машина [1, 2] с два еднакви супорта 1 и 1 ' ' фиг. 1 Двусупортен център. Съгласувано струговане и шлифоване на два патронникови детайла 1

2 в поглед отгоре. Компоновката дава възможност за съгласувано изпълнение на разнородни операции, за едновременно грубо и/или окончателно обработване на два патронникови детайла. Заготовките се установяват в срещуположните вретена на седлата 2 и. Компоновката е подходяща за едновременно, двустранно, многооперационно обработване в DNC режим на серии от еднакви или различни патронникови детайли в различна последователност. На фиг. 2 е показан в поглед отгоре компоновъчен вариант на машината с модулен шлифовъчен супорт 1 и със супорт 1 ', комплектуван с две револверни глави, за изпълнение на силови операции като струговане, разстъргване, пробиване, фрезоване и други. Илюстрирано е едновременно грубо струговане и шлифоване на два патронникови детайла, установени в срещуположните вретена на двупозиционните седла 2 и. С пунктирани линии са илюстрирани вторите позиции на супортите 1 и 1 ' за осъществяване на цялостно, двустранно, грубо и окончателно обработване на детайлите. При този вариант на компоновката е постигнато силово разделение на технологичното предназначение на двата кръстати супорта 1 и 1 ', на техните подавателни механизми и направляващи. Шлифовъчният супорт 1 е предвиден само за изпълнение на операции за окончателно обработване и подавателните му механизми няма да бъдат подложени на големи натоварвания. Това е гаранция за постигане на висока точност, поради очакваното намаление на износването на сачмено-винтовите двойки на подавателните механизми по осите X 1 и Z 1 и на направляващите ' фиг. 2 Многооперационна машина с два модулни супорта за грубо и окончателно двустранно обработване Компоновката дава възможност за съгласувано изпълнение на операции за грубо и окончателно обработване на два патронникови детайла, установени в срещуположните вретена на седлата 2 и. Машината е подходяща за последователно двустранно многооперационно обработване на серии от еднакви или различни ротационни детайли. На фиг. е илюстрирано контурно струговане при прилагане на нов метод за едновременно, двустранно обработване на два еднакви или различни патронникови детайла, при използване на подавателните движения на кръстатите седла 2 и при неподвижни инструменти (по осите X и Z ). Детайлите са установени в срещуположните вретена. В случая активни са осите: X, Z, X 2 и Z 2. При използване на предлагания метод могат да се изпълняват различни операции като: контурно струговане, разстъргване, повърхностно пластично деформиране, външно и вътрешно шлифоване, хонинговане и други. Някои от тези операции се илюстрират в следващите фигури. На фиг. е даден пример за разстъргване на стъпални отвори на два еднакви или различни патронникови

3 ' фиг. Едновременно двустранно струговане на два еднакви или различни патронникови детайла ' фиг. Едновременно двустранно разстъргване на отвори в два еднакви или различни патронникови детайла

4 детайла, установени в срещуположните вретена на кръстатите седла 2 и. Използват се подавателните движения на предното седло 2 по осите X и Z и на задното седло по осите X 2 и Z 2 при неподвижни инструменти 2 (по осите X и Z ). На фиг. е показан в поглед отгоре модулен компоновъчен вариант на машината с шлифовъчен супорт 1 и супорт 1 ' с две револверни глави за изпълнение на силови операции. Изобразено е едновременно вътрешно шлифоване на отвор на детайл, установен в предното седло и цифрово повърхностно пластично деформиране (ППД) на контура на втори патронников детайл, установен в срещуположното вретено на задното седло. Външното или вътрешно ППД на предварително струговани детайли, установени в задното и/или предно 2 седло, разширява чувствително възможностите на метода и машината за многооперационно обработване. Вместо обемно закаляване, преди операцията шлифоване, се извършва, без да се снема заготовката, уякчаване и повишаване на повърхностната твърдост на детайлите. Може да се използва цялото разнообразие на инструменти за цифрово ППД. Операцията се синхронизира по време с показаното на фигурата примерно вътрешно обработване на отвор на втори патронников детайл, установен в предното седло 2 на машината. В случая са активни осите X 1, Z 1, X и Z ' фиг. Съгласувано примерно изпълнение на две разнородни операции На фигура са илюстрирани технологичните възможности на предложения нов метод за едновременно двустранно външно шлифоване на два еднакви или различни патронникови детайла, установени в срещуположните вретена на кръстатите седла 2 и. (Детайлите могат предварително да бъдат обработени с ППД). Използват се подавателните движения на предното седло 2 по осите X и Z и на задното седло по осите X 2 и Z 2 при неподвижни инструменти и (по осите X 1 и Z 1 ). На фигура е даден пример за вътрешно шлифоване на стъпални отвори на два еднакви или различни патронникови детайла, установени в срещуположните вретена на кръстатите седла 2 и. Използват се подавателните движения на предното седло 2 по осите X и Z и на задното седло по осите X 2 и Z 2 при неподвижни инструменти 2 (по осите X 1 и Z 1 ). На фиг. са илюстрирани технологичните възможности на предложения нов метод за едновременно двустранно обработване, като е даден пример за външно хонинговане на два еднакви или различни патронникови детайла, установени в срещуположните вретена на кръстатите седла 2 и. Инструментите за (външно или вътрешно) хонинговане са установени в револверните глави на супорта1 '. Използват се подавателните движения на предното седло 2 по осите X и Z и на задното седло по осите X 2 и Z 2 при неподвижни инструменти за хонинговане (по осите X 1 и Z 1 ).

5 ' 1 фиг.. Едновременно външно шлифоване на два еднакви или различни детайла ' фиг. Едновременно вътрешно шлифоване на два еднакви или различни детайла

6 '. Заключение фиг. Едновременно хонинговане на два еднакви или различни патронникови детайла Представените модулни варианти на двусупортен многофункционален център дават възможност за реализиране на нов метод за синхронизирано изпълнение на разнородни операции за двустранно, грубо и/или окончателно, многооперационно обработване на еднакви или различни стъпални патронникови детайли. Заготовките постъпват в работната зона на машината в произволна последователност и се преустановяват в срещуположни вретена. Производителността на синхронизираните операции се повишава до два пъти, поради едновременното участие на два инструмента.. Литература: 1. Стоев Л. Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 1 Описание на метода и машината, научна конференция с международно участие ТЕХСИС 200, -0 май 200 г., списание на Технически университет София, филиал Пловдив, Vol. 1 (2) 200, ISSN 0-21, стр Стоев Л. Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част Двусупортен център, международна конференция АМО 200, 2-2 юни 200 г., Кранево, стр Method and machine for multioperational machining of rotary stepped workpieces Part Technology for synchronized machining of two chucking components Abstract. The paper is presenting a new method and a center with two supports for simultaneous, both sides, multioperational machining of two identical or diverse chucking workpieces. The green bodies enter the workingrange of the machine in a random sequence and the machine reclamps them in opposite arbors. The performance of the synchronized operations increases to two times because of the simultaneous work of two tools. For the present method and machine is submitted an application for invention to the Patent Office of the Republic of Bulgaria. Key words: multioperational, both sides machining, machining center, flexible manufacturing system, chucking workpieces

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ 508 ОПТИМИЗИРАНЕ НА 4 И 5 ОСНИ ФРЕЗОВИ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕТАЙЛ КОЛЕЛО ТУРБИННО С ПОМОЩТА НА CAD/CAM СИСТЕМИ Михаела Топалова, Михаил Милев, Димитър Панайотов Резюме: В статията са разгледани

Подробно

Ё

Ё Метод за активен контрол и адаптивно управление процеса кръгло длъжно шлифоване Част 2: Система за активен контрол и адаптивно управление Лъчезар Стоев Method for active control and adaptive control of

Подробно

Варианти за револверни супорти

Варианти за револверни супорти МЕТОД И ТЕХНОЛОГИЧНА ЕКИПИРОВКА ЗА ДВУСТРАННО ПОДДЪРЖАНЕ НА НЕСТАБИЛНИ ДЕТАЙЛИ ПРИ НАДЛЪЖНО ШЛИФОВАНЕ доц. д-р Л. Ж. Стоев, маг. инж. Ст. Я. Христов, ТУ-София Анотация: Предлага се нов метод и технологична

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

Microsoft Word Ist.doc

Microsoft Word Ist.doc М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А З А П О В Е Д РД 09 1458 / 18.09.2006 г. На основание чл. 36, ал. 2, във връзка с чл. 36, ал.1 от Закона за професионалното образование

Подробно

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен фактор за дълготрайността и надеждността на машинните

Подробно

РЕЗЮМЕТА на трудовете на доц. д-р Галина Николчева Резюмета на трудовете от хабилитационния труд I I.1 В работата се представя аналитичен метод за про

РЕЗЮМЕТА на трудовете на доц. д-р Галина Николчева Резюмета на трудовете от хабилитационния труд I I.1 В работата се представя аналитичен метод за про РЕЗЮМЕТА на трудовете на доц. д-р Галина Николчева Резюмета на трудовете от хабилитационния труд I I.1 В работата се представя аналитичен метод за профилиране на палцови фрези за обработване на винтови

Подробно

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме:

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: Целта на настоящата статия е проектиране на захранващи позиции на детайли

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ-КЛАСИФИКАЦИЯ Признак Видове промишлени роботи 1 Характер на изпълняваната операция 2 Степен на специализация Технологични, спомагателни, универсални Специални, специализирани, многоцелеви

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПОКАНА за научна конференция на тема РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 17 ноемвр

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПОКАНА за научна конференция на тема РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 17 ноемвр ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПОКАНА за научна конференция на тема РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 17 ноември 2017 г. Варна ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ

Подробно

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКАЛЕНАТА ЗОНА НА КОНСТРУКЦИОННИ СТОМАНИ СЛЕД ОБРАБОТКА С СО2-ЛАЗЕР

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКАЛЕНАТА ЗОНА НА КОНСТРУКЦИОННИ СТОМАНИ СЛЕД ОБРАБОТКА  С СО2-ЛАЗЕР Механика ISSN 1312-3823 Транспорт брой 2, 2006 г. Комуникации статия 0068 Научно списание http://www.mtc-aj.com ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКАЛЕНАТА ЗОНА НА КОНСТРУКЦИОННИ СТОМАНИ СЛЕД ОБРАБОТКА С СО 2 - ЛАЗЕР Николай

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Voume 50 07 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена: 50307 г Приета:

Подробно

Paper 3

Paper 3 ОБОБЩЕН ТЕОРЕТИЧЕН МЕТОД ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА РЕКОНФИГУРИРАЩИ СЕ МНОГООПЕРАЦИОННИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ доц. д-р Сашо ГЕРГОВ sguergov@tu-sofia.bg Катедра ТМММ, Технически университет София A GENERAL THEORETICAL

Подробно

Структура на програма в C - Част 7 - масиви, оператор за индексиране, sizeof оператор

Структура на програма в C - Част 7 - масиви, оператор за индексиране, sizeof оператор Структура на програма в C Част 7 - масиви, оператор за индексиране, sizeof оператор Иван Георгиев, Христо Иванов, Христо Стефанов Технологично училище "Електронни системи", Технически университет, София

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

Remote Desktop Redirected Printer Doc

Remote Desktop Redirected Printer Doc 46 Резултат: 94,5 85 Резултат: 90,5 30 Резултат: 89,5 275 Резултат: 86,5 427 Резултат: 85 93 Резултат: 84,5 400 Резултат: 84 689 Резултат: 83,5 4 Резултат: 83 142 Резултат: 79,5 386 Резултат: 74,5 398

Подробно

B13-Platikanov1.doc

B13-Platikanov1.doc Съвременно външно осветление на територията на разпределителни железопътни гари Ст. Платиканов, Пл. Цанков,. Папазян Summary: The paper presents the results of the design of outdoor effective lighting

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

Test_Pub

Test_Pub Кант с характер: Система за чекмеджета InnoTech Atira Преглед на най-важното InnoTech Atira: Кант с характер InnoTech Atira е системата за чекмеджета за индивидуалисти. Нейните ясни, прави контури са изпълнена

Подробно

Paper 5-1

Paper 5-1 ГРАФОАНАЛИТИЧЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МНОГООПЕРАЦИОННИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ПРИЗМАТИЧНИ ДЕТАЙЛИ Сашо Гергов Технческ унверстет Софя, Бул. Кл. Охрдск

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Microsoft Word - ECOFILM_C_test.doc

Microsoft Word - ECOFILM_C_test.doc Температурна крива на таванното отоплително фолио ECOFILM C в Ниско енегрийни къщи През април 2010 г. Fenix Group изготви доклад, озаглавен "ECOFILM Таванно отопление в ниско енергийни къщи". Целта на

Подробно

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои Task 1. Trap (Bulgaria) Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, които са върхове с целочислени координати в квадратна решетка. Всеки две последователни точки от редицата определят единична хоризонтална

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ В СП

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ В СП ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ В СП. УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ І. Статията трябва да е написана на компютърна програма Microsoft Word. ІІ. Да бъде записана като *.doc.

Подробно

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ С “ПРЕДСТЕНИ”

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ С “ПРЕДСТЕНИ” ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ, Том 8, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 00 ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY ST. IVAN RILSKI, Vol. 8, Part IV, Humanitarian sciences

Подробно

МЕТОДИКА ЗА КАЛИБРИРАНЕ ПО КРЪГЛОСТ НА ШИЙКИ НА ГОЛЯМОГАБАРИТНИ ВАЛОВЕ Христо Радев 1), Велизар Василев 2) 1) Технически университет - София,

МЕТОДИКА ЗА КАЛИБРИРАНЕ ПО КРЪГЛОСТ НА ШИЙКИ НА ГОЛЯМОГАБАРИТНИ ВАЛОВЕ Христо Радев 1), Велизар Василев 2) 1) Технически университет - София, МЕТОДИКА ЗА КАЛИБРИРАНЕ ПО КРЪГЛОСТ НА ШИЙКИ НА ГОЛЯМОГАБАРИТНИ ВАЛОВЕ Христо Радев 1), Велизар Василев 2) 1) Технически университет - София, e-mail: hradev@tu-sofia.bg 2) Технически университет - София,

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси 2007 2013, Съфинансиран от Европейския Социален Фонд на Европейския Съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Подробно

MONDEO_BG

MONDEO_BG MONDEO СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ECE R44/04 ГРУПА 0, I (0-18 кг.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ИНФОРМАЦИЯ 1. Това е универсално обезопасително устройство

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Утвърдена специализация в производство на метални изделия от листов материал, както и в дейността по проектиране и производството на инструментална екипировка за пресова обработка на мeталите. За нас СП

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ОТНОСНО ИЗБОРА НА ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ Татяна Андонова-Вакарелска, Пламен Угринов Резюме: Промишлените роботи са

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 2018

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 2018 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 08 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TECHNICS. TECHOLOGIES. EDUCATION. SAFETY. 8 PROCEEDINGS YEAR II, ISSUE (5), SOFIA, BULGARIA 08 VOLUME

Подробно

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението на вентилаторни конвектори с гореща и/ или ледена вода, малки подгреватели и охладители в системи

Подробно