2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА

Размер: px
Започни от страница:

Download "2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА"

Препис

1 2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА

2 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата Програма за управление на кмета на Община Челопеч е разработена в съответствие с изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и се отнася за периода 2019г. Тя е средносрочен планов документ и съдържа основните цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнение и очакваните резултати. Програмата за управление е разработена на база предизборната програма на Алекси Иванов Кесяков, избран за кмет на Община Челопеч с Решение на общинската избирателна комисия 83 от г., която беше представена на местното население и в която са включени поети ангажименти към жителите на общината. При подготовката на документа са взети под внимание национални и регионални стратегически документи. Програмата е съобразена с действащите планове и програми за развитие на Община Челопеч, приети от Общински съвет Челопеч. Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на кмета на общината, съгласно действащата нормативна база, с изискванията за добро управление и възприетите добри практики на местните власти, в страни членки на Европейския съюз. Целеполагането и планирането на основните дейности от Програмата отразяват: - Основните ангажименти на община Челопеч поети с приемането на ключови средносрочни и дългосрочни стратегически документи, като Общинския план за развитие на община Челопеч за периода , Стратегия за икономическо развитие на община Челопеч за периода , Туристическа маркетингова стратегия и други, с което се осигурява приемственост в разработването и изпълнението на местните политики; - Надграждане на резултатите, постигнати през мандат , с цел утвърждаване на постигнатите позиции на общината в страната и завоюване на лидерски в региона; - Задълбочен анализ на постигнатия напредък в различните сектори на общинския живот и амбицията за подобряване на основните индикатори за повишаване удовлетвореността на гражданите, тяхното качество на живот, личностна и обществена реализация; 2

3 II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ Въз основа на идентифицираните области на въздействие се очертават следните ЦЕЛИ, насочени към постигането на приоритетите в дейността на общинската администрация: 1. Създаване на благоприятни условия за привличане на инвеститори и развитие на предприемачеството; 2. Подобряване на средата за обитаване; 3. Ефикасно и ефективно управление на ресурсите на общината и оползотворяване на възможностите; 4. Развитие на административния капацитет и междутериториалното сътрудничество; 5. Повишаване качеството и количеството на предлаганите социални услуги и придобивки за населението на общината; За постигане на целите, програмата разработва следните ключови ПРИОРИТЕТИ: ЦЕЛ 1. Създаване на благоприятни условия за привличане на инвеститори и развитие на предприемачеството Приоритет 1: Дейности за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и създаване на устойчива заетост. 1. насърчаване на предприемачеството и разнообразяване на местната икономика вкл. привличане, задържане и разширяване на инвеститори, които не са свързани с основния икономически сектор в общината; 2. изграждане на промишлена зона, подходяща за външни инвеститори; 3. оползотворяване на потенциала на селското и горско стопанство, постигане на неговото устойчиво развитие; 4. развитие и подпомагане на публично частните партньорства с цел постигане на по-висока ефективност на използване на ресурсите и по-високо качество на предоставяните публични услуги на територията на общината. Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 1 включват: - устройствено отреждане на площадки за нови производства и маркетиране на площадки за привличане на инвеститори; - насърчаване стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество; - осигуряване на информация и подкрепа за обучение за подготовка и осъществяване на проекти за създаване на стопанства на млади фермери, 3

4 развитие на малки земеделски стопанства, създаване на организации и мрежи на производители; - осигуряване на постоянен достъп до специализирани съвети в планинското земеделие; - осъществяване на публично - частни партньорства, вкл. за реконструкция и развитие на общински терени; - изграждане на инфраструктура за моторни спортове; Приоритет 2: Подкрепа за заетост и активно включване на пазара на труда, образование и достъпни услуги 1. разширяване на възможностите за трудова реализация; 2. подкрепа и инвестиции в сферата на образованието; Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 2 включват: - осъществяване на Проект Подкрепа за заетост - по национални, регионални програми ОПРЧР; - насърчаване на предприемачеството и стартирането на самостоятелна стопанска дейност за лица до 29 г. и подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност, предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения; - предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса счетоводни услуги, услуги по управление на човешките ресурси и др.; - подобряване на знанията и уменията на заети лица над 54 г. и подобряване на знанията и уменията на заети лица със средно и по-ниско образование; - подкрепа на предприятията за адаптиране на човешките ресурси в приоритетни отрасли, вкл. за заетост на зелени работни места; - подобряване на условията на труд и организацията на труда в предприятията с акцент върху микро-малки и средни предприятия; - проект Интегрирани услуги и гъвкаво обучение за насърчаване на ученето през целият живот и заетостта сред уязвими групи. - изграждане на система за бърза и качествена преквалификация на работната ръка; - проект за създаване на трудови навици в трайно безработните лица, в общината; - проект за привличане на външна работна ръка; 4

5 ЦЕЛ 2: Развитие на инфраструктурата Приоритет 1: Развитие на техническата инфраструктура 1. изграждане, рехабилитация и модернизация на транспортната инфраструктура; 2. рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова ВиК мрежа; 3. ремонт и изграждане на нови мостове над река Воздол ; 4. модернизация на уличното осветление; 5. разширение на системата за видеонаблюдение; 6. придобиване, реставрация и рехабилитация на трайно неизползвани жилищни сгради, с цел отдаване под наем на външни семейства; 7. използване на енергия от възобновяеми енергийни източници; Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 1 включват: - рехабилитация на уличната мрежа, в т.ч. полски и горски пътища и възстановяване на пътищата Зарен и стария път за село Чавдар, представяващи публична общинска собственост; - строителство на обходен път на с. Челопеч; - изграждане на вътрешна водопроводна, канализационна и комуникационна инфраструктура на с. Челопеч; - доизграждане на пречиствателна станция за питейни води и реконструкция на довеждащ водопровод; - изграждане на нов и ремонт на съществуващ канализационен колектор под селото; - ремонт и изграждане на нови мостове над река Воздол, с цел да се организира движението по бул. Мургана, с две еднопосочни платна за движение; - поетапна подмяна на съществуващото улично осветление с нови енергоспестяващи осветители; - изграждане на подземна кабелна мрежа /колектори/ по цялата улична мрежа на Челопеч - надграждане на системата за видеонаблюдение на възлови места, които не са обхванати от съществуващата в момента система; - разработване и стимулиране на проекти, повишаващи енергийната ефективност на сградите, автономност на енергийната консумация и максимална роботизация на всички поддържащи системи; 5

6 Осъществяване на дейностите и проектите в рамките на Приоритет 1 може да бъде осигурено чрез: Програма за развитие на селските райони за периода г.; републикански бюджет; общински бюджет; частно финансиране; донорски програми. други. Приоритет 2: Ефективно управление на природните ресурси и опазване на околната среда 1. превенция на риска, чрез изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища и предпазване от наводнения. 2. изграждане на буферни паркинги и зелени площи; 3. подобряване на енергийната ефективност и развитие на възобновяеми енергийни източници; 4. разделно събиране на твърди битови отпадъци и изграждане на мобилни компостиращи микро инсталации; Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 2 включват: - изграждане съоръжения на реки и дерета за предпазване на прилежащите терени от наводнения и почистване на речни корита; - изграждане на паркинги и зелени площи, на възлови места в селото, с цел избягване паркиране в тротоарни и зелени площи. - внедряване на мерки за енергийна ефективност в публичния сектор изграждане на фотоволтаични инсталации за производство на ток от слънцето, върху сгради общинска собственост; - поставяне на отделни контейнери за зелени отпадъци, на възлови места в селото, с цел отделно им изхвърляне от битовите отпадъци на домакинствата; - промяна на общинската нормативна база, с цел стимулиране на разделното сметосъбиране в домакинствата; 6

7 Осъществяване на дейностите и проектите в рамките на Приоритет 2 може да бъде осигурено чрез: Програма за развитие на селските райони за периода г.; Оперативна програма "Околна среда" ; републикански бюджет; общински бюджет; частно финансиране; донорски програми. ЦЕЛ 3: Подобряване условията на живот и качеството на жизнената среда в общината 1. обновяване и благоустрояване на селищната среда, реконструкция и изграждане на обекти за широко обществено ползване/площади, паркинги, паркове, зелени площи, спортни обекти, детски площадки и др.; 2. обновяване, рехабилитация и реконструкция на материалната база на културните обекти. Развиване и разширяване на атракциите при представянето на културното наследство; 3. поддържане, обновяване и модернизация на материално техническата база на социалните и здравни заведения и достъп до качествено здравеопазване и социални услуги; 4. изграждане и рехабилитация на спортната инфраструктура; Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 3 включват: - проект Реконструкция на парк Корминеш ; - проект Благоустрояване на кв.38б по плана на село Челопеч ; - проект Обществен открит плувен басейн в УПИ 325, кв.32 по плана на село Челопеч ; - проект Паркоустройство и благоустройство на дворно пространство в ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" село Челопеч ; - проект за ремонт и преустройство на физкултурен салон и актова зала в ОУ Св. Св. Кирил и Методий, село Челопеч; - проект за преустройство и разширение на сградата на Читалището; - проект за разширение, реконструкция и ремонт на Хижа Мургана ; - проект за облагородяване зоната около язовир Качулка ; - проект за изграждане на приют за бездомни кучета; 7

8 - проект за разширение на гробищния парк; - проект Гараж за леки и тежкотоварни автомобили, реконструкция и преустройство на съществуващи сгради в УПИ IV-664, в кв.55 по плана на село Челопеч ; - провеждане на Международен Фолклорен Фестивал "Златен прах"; - провеждане на Национален турнир по народни борби Дивата сцена ; - провеждане на Фестивал за млади изпълнители Моята песен за България - провеждане на културно-спортно масови мероприятия; Осъществяване на дейностите и проектите в рамките на Приоритет 3 може да бъде осигурено чрез: Програма за развитие на селските райони за периода г.; Оперативна програма "Региони в растеж" ; Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж ; републикански бюджет; общински бюджет; частно финансиране; донорски програми; III. ПРИОРИТЕТИ От гореописаните основни цели, не могат да бъдат изведени приоритетни във възходящ ред, тъй като всяка една цел е от съществено значение за Кмета на Община Челопеч. Предвид на необходимостта от средства за реализирането им, ще се изпълняват с приоритет, тези, за които има осигурен финансов ресурс. За останалите ще продължават да се търсят възможности за външно финансиране, а при невъзможност за такова, ще се финансират поетапно със средства от общинския бюджет. IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 1. Напълно удовлетворяване на потребителите на услуги, предоставяни от общинската администрация; 2. Подобряване качеството на предоставяните услуги в сферата на социалните дейности и здравеопазването; 3. Развитие на културата и спорта, чрез разширяване на кръга на извършваните спортни и културни мероприятия. 8

9 4. Създаване на благоприятни условия за задържане на населението в трудоспособна възраст и навлизане на млади хора на пазара на труда. 5. Модернизиране на транспортната инфраструктура, гарантиране на сигурност по улиците, реконструкция и рехабилитация на подземната инфраструктура; 6. Създаване на нови работни места, посредством привличане на външни инвеститори и намаляване на административната тежест пред тях; 7. Ефективно управление на общинската собственост; 8. Опазване на околната среда, включително, чрез осигуряване на чиста, зелена и красива среда, подобряване на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване, подобряване на системата за разделно събиране; 9. Повишаване сигурността на жители и гости на общината, посредством разширение на съществуваща система за видеонаблюдение, която да гарантира минимизирането на дейности с престъпен характер; 10. Подобряване на професионалната компетентност в общинската администрация, чрез прилагане на принципа учене през целия живот ; 11. Развитие на партньорства с частния, неправителствения сектор и местната общност; Периодът за постигане на целите и заложените дейности е до приключване на мандат г. (П). инж. Алекси Кесяков Кмет на Община Челопеч Съгласно Решение 83/ г. на Общинската избирателна комисия 1. Настоящата програма е приета с Решение 363 от Протокол 45 на проведено заседание на г. на Общински съвет Челопеч 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията на общината Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие СП.Ц.1.1.1. Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА 2014 2020 ГОДИНА СТРУКТУРА НА ОПР АПРИЛЦИ Анализ на съвременната ситуация 1. Обща характеристика/профил на общината 2. Конкурентоспособност

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

Slide 1

Slide 1 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Габрово КАК ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020? Проект 0060-ого-3.3 "Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово",

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Microsoft Word - Programa docx

Microsoft Word - Programa docx П Р О Г Р А М А З А У П Р А В Л Е Н И Е Н А О Б Щ И Н А Р А З Г Р А Д за периода 2015 2019 г. Настоящата Програма за управление на Община Разград е разработена в съответствие с изискванията на чл. 44,

Подробно

Microsoft Word - Broshure

Microsoft Word - Broshure Ц Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ж Ж1 Ж2 И И1 Група проекти ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Архитектурно пространствено оформление и реконструкция на инженерната инфраструктура на пешеходна зона Зона В Архитектурно пространствено

Подробно

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ на проект Наименование на Период за изпълнение на месец/година - месец/година Обекти на интервенция, включени в Зона за въздействие, в която попада обекта на

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Стратегическа рамка - нова

Стратегическа рамка - нова 1 1.3 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Приоритет Развитие на местната икономика и постигане на икономически растеж, основан на знанието и иновации

Подробно

Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич

Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфрата и свързаността на териториите Специфични цели Специфична цел:сц1.1: Изграждане и подобряване на техническата

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 BULGARIA - TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME CCI Number: 2007CB16IPO008 Kavakli Municipality Lead Partner Project title: For a Better Life 2007CB16IPO008-2011-2-051 Straldzha Municipalitya Partner През

Подробно

1

1 ПРОГРАМА АКТИВНИ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 2005-2007 ПРОЕКТ ПЛАНИРАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ К О М У Н И К А Ц И О Н Н А С Т Р А Т Е Г И Я Н А О Б Щ И Н А АНТОНОВО 2006г. 1. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проектът цели да се подобри достъпа до основни социални и

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Идентификация Номер на проект: Наименование: BG16RFOP C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищн

Идентификация Номер на проект: Наименование: BG16RFOP C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищн BG16RFOP001-2.002-0044-C01 територията на град Ботевград етап 1 В рамките на проекта за 1 обществена сграда (РУ на МВР, ул. Свобода 11) и 4 сгради от жилищната инфраструктура ("Славейков 20", кв. 39, ул.

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2010 г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към 30.06. 2010 г. целева субсидия в т.ч. по източници на финансиране 40-00

Подробно

prilojenie - vytreshni kompensirani promeni - investicionna programa - october 2013.xls

prilojenie - vytreshni kompensirani promeni - investicionna programa - october 2013.xls Годишна No Наименование и местонахождение на обектите задача 2013 1 2 4 Раздел Б ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2013 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ КОМПЕНСИРАНИ

Подробно

Стратегии за развитие на градската мобилност в Община Бургас

Стратегии за развитие на градската мобилност в Община Бургас Развитие на градската мобилност в Община Бургас Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия Община Бургас географско положение Разположена

Подробно

Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Общ

Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Общ Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Община Проект 1. Априлци 2. Априлци 3. Летница Подобрена

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

Проекти -sait xls

Проекти -sait xls 1 Община Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП Техническа помощ Оперативна програма Техническа помощ 2007 2013 100% финансиране 416 825,16 лв. 12.07.2011г. 12.06.2015г. Улеснен

Подробно

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО Измененията, които се планират са във връзка с допуснати очевидни технически грешки. 1. Искане

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/2313 кмет; 2720 зам.кмет; централа 2315; факс 05131/3450 9280 гр., пл. Хр.Ботев 1; email: oba_valchidol@mail.bg Област Варна РЕГИСТЪР НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ И ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Подробно

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АХТЕР ВЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ Мандат година Приоритетите ми за управление са: "икономика", "за моите съгражд

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АХТЕР ВЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ Мандат година Приоритетите ми за управление са: икономика, за моите съгражд ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АХТЕР ВЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ Мандат 2015 2019 година Приоритетите ми за управление са: "икономика", "за моите съграждани" и "инфраструктура и благоустрояване". Те ще бъдат

Подробно