УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов Научна специалност Планиране Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност Социално управление (Управление на проекти) в УНСС. Автор на дисертационния труд: Тема на дисертационния труд: Антоанета Александрова Ангелова Методика за селектиране на проекти в проектно портфолио Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед 428/ г. на Ректора на УНСС. 1. Информация за дисертанта Дисертантът се е обучавал по докторска програма към катедра Управление, факултет Управление и администрация на УНСС по научна специалност Социално управление (Управление на проекти), съгласно Заповед на Зам.-ректора по НИД на УНСС 1047/ г. Обучението е осъществено в редовна форма през периода г. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Дисертационният труд на Антоанета Ангелова е насочен към една трудна, но интересна за изследване област селектирането на проекти в проектното портфолио на организациите. Без никакво съмнение, темата е изключително актуална както от теоретична, така и от практическа гледна точка. Както коректно отбелязва 1

2 докторантът, това е недостатъчно силно застъпена тема, особено в българската научна литература, където почти няма изследвания по въпроса. Същото се отнася и до българската практика, където при голяма част от фирмите дори понятието проектно управление се разбира в друг контекст, да не говорим за управление на портфолио от проекти. Това е свързано с недостатъчната организационна зрелост на голяма част от компаниите, които оперират на българския пазар. В същото време от прилаганите инструменти за подбор, зависят времето, разходите, обемът и качеството на всеки проект, т.е. тези инструменти имат отношение както към стратегическите, така и към оперативните цели на организациите. Дисертационният труд е в обем от 257 страници (без приложенията) и включва съдържание, увод, три глави и заключение, справка за основните научно и научно приложни приноси, справка на публикациите по темата, списък с използваната литература, списък с таблици, списък с фигури и шест приложения. Представени са 29 таблици и 46 фигури. Използвани са 172 литературни източници, 19 от които на български език, 140 на английски език и 13 интернет статии. Целта на изследването е да се разработи оригинална авторска методика за селектиране на проекти при интегрирането им в проектното портфолио на организацията. Тя е тясно обвързана с останалите елементи на т.нар. изследователска решетка задачите, обекта и предмета, изследователската теза и работните хипотези, ограниченията на проучването, ясно дефинирани в уводната част. Изследователската теза е адекватно формулирана. Тя загатва за нерешен проблем, свързан с необходимостта от дефиниране и моделиране на проектното портфолио и в същото време лансира потенциалното разрешение на този проблем прилагане на подходяща методика, с което могат да се подобрят организационните резултати. Подчертава се възможността за изграждане на индивидуален за всяка организация инструментариум за оценка на проектите, с което могат да се отразят уникалните организационни характеристики в процеса по селектиране на проект в проектно портфолио. 2

3 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Дисертационният труд е балансиран от гледна точка на големината на структурно обособените части. В края на всяка глава са направени обобщения и изводи, с което авторът показва уменията си да дефинира и изведе най-важните резултати и да обоснове приноса им към поставените цели и задачи. Това показва уменията на докторанта не само за задълбочен анализ, но и за синтез, и като цяло за прилагане на холистичен подход, което (по мои наблюдения) не е чак толкова срещана практика при анализа на проблеми с комплексен характер. Проучването съдържа необходимата количествена и качествена информация, която е анализирана с подходящи научни методи. На тази база са разработени съответните анализи, направени са изводите от тях и са дефинирани авторови предложения за преодоляване на установените противоречия. Направена е съответната езикова и стилова редакция, както и подходящ графичен дизайн на илюстративния материал. Това подобрява качествата на труда и улеснява читателите. Емпиричните данни са обработени статистически коректно, като са спазени съответните изисквания. Авторът е спазил правилата на научната етика при цитирането на литературните източници, показва добро владеене на специфичната терминология по темата на дисертацията, дълбоко навлиза в технологията на използваните подходи и методи за анализ, успешно се справя с нелеката задача да комбинира няколко метода, за да изпълни задачите на проучването. Така докторант Ангелова доказва наличие на компетенции за дефиниране на научно-изследователски проблем, разработване и верификация на хипотези, оценяване на резултатите от изследването, очертаване на нерешени или недостатъчно решени в практиката проблеми и на бъдещи стъпки за тяхното преодоляване. 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси Научните и научно-приложни приноси са адекватно формулирани. Дори бих казала, че са скромно представени, сравнявайки с приносите на 3

4 други автори в областта на управлението. Те са свързани с обогатяване на знанието, формулиране на авторска концепция, разработване на авторска методика и нейното апробиране в практиката. Приемам ги изцяло във вида, в който са формулирани, а именно: 1. В резултат на проведен критичен анализ на теоретикометодологическите постановки на процеса за селектиране на проект в проектно портфолио е систематизирано и обогатено знанието в областта на управлението на проектно портфолио. 2. Предложена е авторска концепция за ключовите фактори, на които се базира селекцията на проекти при интегрирането им в проектно портфолио на организацията. Ключовите фактори са класифицирани на външни, вътрешни и взаимосвързващи фактори. Концепцията е обоснована чрез резултатите от анализа на научната литература и състоянието на управленската практика. Изследвани и оценени са резултатите и спецификата на проявление на концепцията при приложението ѝ в три бизнес организации (малка, средна и голяма), опериращи на българския пазар. 3. Разработена е оригинална авторска методика за селектиране на проект в проектно портфолио. Методиката е представена във вид, подходящ за пряко адаптиране и приложение в стопанската практика. 4. Изградената методика за селектиране на проект в проектно портфолио е апробирана в българска проекто-ориентирана организация. Въз основа на резултатите от апробирането на авторската методика е обоснована полезността и приложимостта на разработената методика. Аргументирани са етапите за практическо приложение на авторската методика, като са изведени препоръки за нейното внедряване съобразно спецификата на конкретната организация. 5. Оценка на публикациите по дисертацията Докторантът има едно участие в колективна монография, една самостоятелна студия, и пет доклада от участия в конференции в България. Всички публикации са на български език. Това е доказателство, че тезите на автора са достигнали до широката научна общност. 4

5 6. Оценка на автореферата Авторефератът отразява точно и пълно труда. Той е разработен съгласно изискванията, съдържа всички необходими реквизити и представя в широка форма основните проблеми. Същият способства за придобиване на пълна представа за научната стойност и практическата приложимост на постигнатите научни и научноприложни резултати, в контекста на доказаната от автора изследователската теза. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси Нямам критични бележки към докторанта. Впечатлена съм както от обхвата, така и от задълбочеността на проучването, както и от баланса, който е постигнат между тях. Докторант Ангелова е формулирала и насоките за бъдещи изследвания и вярвам, че ще продължи да работи в тези направления. В допълнение към тях, препоръчвам да публикува и в научни списания в чужбина, с което ще се увеличи размерът на контактната аудитория и нейните послания ще достигнат до по-голяма научна общност и представители на практиката. Въпросът ми към докторанта е: Кои са недостатъците на предлаганата методика според автора и според ползвателите на методиката, ако са изразили такова мнение? 8. Заключение Дисертационният труд се отличава с актуалност, самостоятелност, теоретична задълбоченост, методическа издържаност и практическа насоченост. С него авторът се представя като сериозен и компетентен изследовател на теорията и практиката на управлението на програми, проекти и портфолиа. Самостоятелно е достигнал до изводи и обобщения, които допълват и обогатяват съществуващото знание и приложението на съществуващата теория при анализ на конкретни проблеми в управлението. Тези достойнства напълно покриват изискванията на 5

6 нормативната рамка в страната ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. С пълна убеденост поставям категорична положителна оценка на дисертационния труд и предлагам на научното жури да присъди на Антоанета Александрова Ангелова образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност Социално управление (Управление на проекти). Свищов Подпис: 6

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

Microsoft Word - RES_study_A.Angelova_final

Microsoft Word - RES_study_A.Angelova_final УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катедра Бизнес информатика научна специалност Приложение

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 05.02.18 Икономика и управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

До Председателя на Научното жури за оценяване на дисертационния труд на Маргарита Александрова Иванова, Университет за национално и световно стопанств

До Председателя на Научното жури за оценяване на дисертационния труд на Маргарита Александрова Иванова, Университет за национално и световно стопанств До Председателя на Научното жури за оценяване на дисертационния труд на Маргарита Александрова Иванова, Университет за национално и световно стопанство СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Теодора Маринова Георгиева,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по 05.02.18

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научната специалност Икономика и управление на тема: Приложението на инструментариум на управленски концепции в

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно