Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]"

Препис

1 ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO София, ул. Триадица 2, тел ,факс:

2 ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Общата цел на проекта е: Да се подобри и повиши административния и управленски капацитет на ДАЗД в партньорство с АСП и МЗ, които управляват и изпълняват проекти по Плана за действие по изпълнение на Националната стратегия Визия за деинституционализация на децата в Република България за усвояване на средства от Структурните и Кохезионен Фондове Специфични цели са: да се изгради ясен механизъм за комуникация и координация между всички заинтересовани страни; да се осигури допълнителна експертиза за подкрепа на процеса, която към настоящия момент е необходимост; да се гарантира участието на всички заинтересовани страни в процеса ДИ според тяхната ангажираност; да се подобри обратната връзка между всички заинтересовани страни; да се създадат условия за прозрачност, ефективност и ефикасност при изпълнение на заложените дейности в Плана за действие.

3 ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА Организация и управление създаване на квалифициран екип Тръжни процедури разработени технически задания, документация за избор на подизпълнител Информационна кампания необходима дейност за популяризиране на проекта, информиране на общността и запознаване с възможностите за финансиране по ОПТП Координация и комуникация една от съществените дейности в проекта, избор на 5 координатори, 1 експерт стратегическо управление и развитие Експертна подкрепа набор на пул от експерти в различни области 11 вида социални услуги, образование, здравни грижи, правно консултиране, финансови стандарти РЕД продължение на дейността на Регионалните екипи по деинституционализация с представители на РДСП, РИО и РЗИ

4 ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА Работни срещи за обмен на опит и информация организирани 4 работни срещи, които ще създадат условия за съвместно планиране, дискутиране и предоставяне на информация с оглед на адекватно координиране на цялостния процес Интегрирана база данни за децата, бенефициенти по всички проекти разработване на специализиран софтуер, чрез който да бъде въведена интегрирана база данни за децата, бенефициенти по всички проекти, свързани с предоставянето на услуги за деца Отчет на проект ще бъде подготвен технически и финансов отчет на проекта и описание на постигнатите резултати

5 РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА Качествените резултати са: Създаден квалифициран екип по проекта Осигурена комуникация и координация между всички проекти от Плана за действие Промяна на нагласите Повишено ниво на експертна подкрепа Подобрена координация и комуникация на местно ниво Подобрена координация и комуникация на регионално ниво Стабилизирана структура на местно ниво Гарантиране на вземане на решения с най-голяма добавена стойност, ефективност и ефикасност Осигурена прозрачност по отношение на избора на подизпълнители Осигурена публичност на проекта Повишаване на информираността Създадена реална база данни

6 РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА Количествени резултати: Проведена информационна кампания Наети 6 души екип за организация и управление на проекта Разработени 14 броя технически задания Разработени и разпространени 1500 броя информационни брошури Подготвени 3000 броя фейм кардс Изработени 500 броя Инфо книжки Организирани 3 Кръгли маси за популяризиране на целите и резултатите Осигурени 6 участия в радио и/или телевизия Наети 5 броя координатори за координация между всички проекти и ЕОУ Нает 1 експерт стратегическо управление и развитие Ангажирани експерти по специализирани теми 33 експерти в 11 области Организирани 4 срещи с РЕД Проведени 3 обучения на РЕД Разработен софтуерен продукт за база данни Закупено оборудване за нуждите на проекта 19 лаптопа, 2 мултимедии, 1 мултифункционално устройство

7 БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА Бюджетът на проектното предложение е в размер на лева за период от 12 месеца Приоритетна ос 1: Подпомагане на реализирането на дейностите на структурите на централно ниво; мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове, Мярка на подкрепа 9: Техническа помощ за Държавната агенция за закрила на детето

8 Реализирано до момента Проведено официално представяне на проекта пред ДАЗД Проведени срещи с 5-те екипа на проектите от Плана за действие Стартиране на административни процедури Подготовка на техническите задания за тръжните процедури Съгласуване на критериите за стартиране на процедура по подбор на 5 координатори по проекта и 1 експерт Регулярни срещи на екипа за организация и управление Разработена инфо бланка за координиране на всички инфо дейности в рамките на проектите и Националната стратегия Визия за деинституционализация на децата в Р България Разработване на бланка на проекта за официална кореспонденция

9 Реализирано до момента Стартирана е процедура по подбор на координатори наети 5 Стартиране на процедура по подбор на експерт нает 1 ескперт Формирани 28 регионални екипа по деинституционализация - РЕД Инициирани четири обществени поръчки Проведено специализирано обучение по ОПТП Обучителна сесия за екипа от координатори Тръжната документация изпратена за съгласуване с УО за две от процедурите Орагнизирани 2 срещи между екипите на 5-те проекта от Плана за действие Осъществявана непрекъсната комуникация с всички заинтересовани страни Разработена матрица за връзка с междуведомствената работна група по деинституционализация

10 ДЕЙНОСТ 4 КООРДИНАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ Звено за координация Обратна връзка ЕОУП Експертиза и подпомагане 5 -ма КООРДИНАТОРИ ЕКСПЕРТ Непрекъснат поток от информация РЕД Съдействие

11 Органиграма Междуведомствена РАБОТНА ГРУПА Проект Детство за всички Проект Посока: Семейство Проект Приеми ме Проект Кариерно развитие Проект Подкрепа Проект Регионално развитие

12 КООРДИНАТИ НА ПРОЕКТА Екип за организация и управление Боряна Климентова стая 677, 02/ , ръководител на проекта , Цветелина Крумова стая 678, 02/ технически сътрудник на проекта Елена Стаматова - стая 678, 02/ счетоводител на проекта

13 КООРДИНАТИ НА ПРОЕКТА Координатори Лина Иванова Координатор, АСП Велина Парушкова Координатор, АСП Сашка Велкова Координатор, АСП Нели Стоянова Координатор, ДАЗД Валентина Игнатова Координатор, МЗ

14 Държавна агенция за закрила на детето София, 1051 ул. Триадица 2 Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9; BG161PO Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Техническа помощ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  ПО ПРОЕКТ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РУСО Русе Дата:15.08.2019 г. структурни и инвестиционни фондове.

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Slide 1

Slide 1 Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация Дейност 3 Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg Встъпителна конференция 15 ноември

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

generated pdf

generated pdf Административен капацитет МОМЕНТНИ СНИМКИ ОТ ГРАНИЦИТЕ МАЛКИТЕ ГРАДОВЕ СЕ ИЗПРАВЯТ ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПЛАН 2030 (SNAPSHOTS) Обща цел: Подобряване на критичното разбиране на европейските, националните

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно