СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния

Размер: px
Започни от страница:

Download "СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния"

Препис

1 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, г., в часа, в офиса на Сдружението, намиращ се на ул. Александър Стамболийски 4 на основание чл. 36 от Устава на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово (МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово/МИГ), се проведе заседание на Управителния съвет (УС). Заседанието е свикано по инициатива на г-жа Марина Герова председател на УС. рисъстват следните членове на УС на МИГ: За публичен сектор: 1. За Община Гоце Делчев, с , с адрес гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 2 Марина Дилиянова Герова, съгласно Решение 271 от г. на Общински съвет гр. Гоце Делчев; 2. За Община Гърмен, , с. Гърмен, ул. ърва 35, община Гърмен, област Благоевград, - Минка Сабриева Капитанова Кмет на Общината, определена с решение 91/ г. на Общински съвет - Гърмен; За стопанския сектор: 3. За ЕТ Сузана Сариева, ЕИК , със седалище и адрес на управление с. Дебрен, ул. ърва 7, община Гърмен, област Благоевград - Сузана Мирославова Сариева собственик и представляващ; 4. За Нетис ЕООД с ЕИК , със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Стефан Стамболов 4, вх. А, община Гоце Делчев, област Благоевград, Бойка Иванова Темелкова управител; За нестопански сектор: 5. За СНЦ Бизнес инкубатор Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството, с , със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. Скопие 4, община Гоце Делчев, област Благоевград - Росица Кирилова Джамбазова, съгласно протокол от г.; 6. За СНЦ Граждански инициативи за развитие, с , със седалище и адрес на управление с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, Найле Шеинова Бюлюкова - съгласно протокол от г. От заседанието отсъства г-н Людмил Аспарухов Хаджиев кмет на община Хаджидимово. На заседанието присъстват служителите на МИГ, наети за изпълнение на СВОМР Тереза Вакареева, Ибраим ачеджиев, Крум Стамболиев и Илиана Чолакова. За протоколчик на заседанието беше определен Крум Стамболиев Експерт по прилагане на СВОМР. До членовете на УС е изпратена покана с определен дневен ред на заседанието, който включва следните точки: 1. редставяне на информация от проведена среща с представители на УО на РСР г. и УО на ОРЧР г. във връзка с промяна на СВОМР.

2 Обсъждане на Доклад с предлагани промени в СВОМР и вземане на решение за последващи действия от страна на МИГ. 2. Обсъждане на годишен доклад за изпълнение на СВОМР по подмярка 19.2 рилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" и вземане на решение за неговото одобряване. 3. Обсъждане на годишен доклад по подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" и вземане на решение за неговото одобряване. 4. Вземане на решение за актуализиране на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. 5. Обсъждане на проект на документи във връзка с предстоящо свикване на общото събрание на МИГ: 5.1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 г Доклад за дейността на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово за 2017 г. и финансов отчет на Сдружението 5.3. рограма за осъществяване на дейността на СНЦ МИГ - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово за 2018 г. и проект на бюджет на СНЦ МИГ - Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово за 2018 г. 6. Вземане на решение за свикване на общо събрание на МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово и определяне на дневен ред за провеждането му. 7. Други. о т.1 от дневния ред Г- жа Герова представи информация от проведената втора среща с представители на УО на РСР и УО на ОРЧР във връзка с поискана от МИГ методическа помощ относно планирани промени в Стратегията. одробно беше обсъден и доклада на редседателя на УС и изпълнителния директор, с преразгледани предложения за промени в СВОМР и последващи действия, които МИГ следва да предприеме. След обсъждане на представения доклад се премина към вземане на решение Управителния съвет, при гласували, както следва: 7 - ЗА, 0 - РОТИВ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ взе следното: РЕШЕНИЕ 1 Възлага на изпълнителния директор на МИГ проектът на предвидените изменения в СВОМР да бъде публикуван на интернет страницата на МИГ на г. за обществено обсъждане, като се даде възможност на заинтересованите страни да представят своите предложения и коментари по предложените промени в срок до 17:30 ч. на г. (петък) на електронна поща на МИГ: Управителния съвет, при гласували, както следва: 7 - ЗА, 0 - РОТИВ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ взе следното РЕШЕНИЕ 2 Членовете на общото събрание да бъдат информирани за стартиралото обществено обсъждане със съобщение на електронните адреси за кореспонденция и да се направи публикация в местна/медия за стартиралото обществено обсъждане. Управителния съвет, при гласували, както следва: 7 - ЗА, 0 - РОТИВ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ взе следното РЕШЕНИЕ 3 олучените предложения и коментари да бъдат отразени в Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на изменения в СВОМР на МИГ Гоце Делчев

3 Гърмен Хаджидимово и представени на колективния върховен орган на МИГ, при вземане на решение за одобрение на промените. Докладът на редседателя на УС и изпълнителния директор с предложения за промени в СВОМР е приложение към настоящия протокол. о т.2 от дневния ред Г-жа Герова информира присъстващите, че съгласно чл.62, т.15 от Наредба 22 от г. за прилагане на подмярка 19.2 рилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 Водено от общностите местно развитие" от рограмата за развитие на селските райони за периода г., в срок до 15 февруари на следващата календарна година МИГ изготвя и представя на УО на РСР г. и на УО на останалите програми, страна по Споразумението за изпълнение на Стратегията, годишен доклад за отчитане на изпълнението и. Думата беше дадена на г-жа Вакареева, която представи изготвения годишен доклад по подмярка След представяне на доклада, г-жа Герова даде думата на членовете на УС за мнение. След направено обсъждане Управителният съвет при гласували 7 - ЗА, 0 - РЕШЕНИЕ 4 На основание чл.35, ал.1, т.13.7 от Устава на Сдружението, Управителния съвет одобрява годишен доклад за 2017 г. за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 рилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" и възлага на изпълнителния директор на МИГ да го представи на УО на РСР г., УО на ОРЧР г. и УО на ОИК г. Същият да бъде публикуван и на интернет страницата на МИГ. Одобрения годишен доклад за 2017 г. за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР по подмярка 19.2 рилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" е приложение към настоящия протокол. о т.3 от дневния ред Г-жа Герова информира присъстващите, че съгласно чл.16, ал.1 от НАРЕДБА 1 от г. за прилагане на подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие", всяка година в срок до 31 януари МИГ подава в УО на РСР г. обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР за предходната календарна година и даде думата на г-жа Вакареева да представи изготвения доклад за 2017 г. След направено обсъждане Управителният съвет при гласували 7 - ЗА, 0 - РЕШЕНИЕ 5 На основание чл.35, ал.1, т.13.7 от Устава на Сдружението, Управителния съвет одобрява представения годишен доклад за извършените дейности през 2017 г. по подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР на МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово и възлага на изпълнителния директор на МИГ да го представи за одобрение пред УО на РСР г.

4 Одобрения годишен доклад за 2017 г. за извършените дейности по подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР на МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово и е приложение към настоящия протокол. о т.4 от дневния ред Г-жа Герова обобщи причините, които налагат за пореден път да се актуализира ИГР за 2018 г. На г. предстои провеждане на обучение от УО на ОРЧР, на което е планирано да бъде разглеждан въпроса с актуализация на Индикативна годишна работна програма на МИГ за 2018 г. След провеждане на обучението ще бъде изготвен проект за изменение на ИГР за 2018 г., който ще бъде представен на УС за вземане на решение за следващата актуализация на ИГР за 2018 г. рисъстващите се съгласиха с предложението на редседателя на УС на МИГ. о т.5 от дневния ред Г-жа Герова информира, че Докладът за дейността и финансовите отчети за 2017 г. са изготвени и могат да бъдат внесени за приемане от общото събрание на МИГ. На електронните адреси на членовете на УС са изпратени, като приложения към поканата за днешното заседание проект на следните документи: Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 г. ; Доклад за дейността на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово и финансовите отчети на Сдружението за 2017 г.; рограма за осъществяване на дейността на СНЦ МИГ - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово за 2018 г. Бюджет на СНЦ МИГ - Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово за 2018 г. След направено обсъждане Управителният съвет, при гласували 7 - ЗА, 0 - РЕШЕНИЕ 6 Управителният съвет на МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово одобрява предложените проекти на документи: Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 г. ; Доклад за дейността на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово и финансовите отчети на Сдружението за 2017 г.; рограма за осъществяване на дейността на СНЦ МИГ - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово за 2018 г. роект на бюджет на СНЦ МИГ - Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово за 2018 г. Същите да бъдат представени пред общото събрание на МИГ за вземане на решение за приемането им на основание чл.27, т.9, т.10, т.11 и т.12 от Устава на МИГ. редставените документи са приложение към настоящият протокол. След направено обсъждане Управителният съвет при гласували 7 - ЗА, 0 -

5 РЕШЕНИЕ 7 Във връзка с предстоящото общо събрание на МИГ да бъде включена като точка от дневния ред Вземане на решение за размера на дължимия от членове на общото събрание членския внос за 2018 г. о т.6 от дневния ред о шеста точка от дневния ред г-жа Марина Герова, предложи да се премине към вземане на решение за свикване на общо събрание на МИГ и определяне на дневен ред за провеждането му. В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителният съвет взе решение при гласували 7 - ЗА, 0 - РОТИВ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ РЕШЕНИЕ 8 о своя инициатива Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово свиква Общо събрание на г. (Четвъртък), от 10,00 часа, с място на провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 13, зала на първи етаж в сградата на Ловно рибарско сдружение Сокол, при следния дневен ред: 1. риемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 г.; 2. риемане на Доклад за дейността на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово за 2017 г. и финансов отчет за 2017 г.; 3. риемане на рограма за осъществяване на дейността на СНЦ МИГ - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово за 2018 г.; 4. риемане на бюджет на СНЦ МИГ - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово за 2018 г.; 5. Вземане на решение за размера на дължимия от членове на общото събрание членския внос за 2018 г.; 6. редставяне на коментари след обществено обсъждане на изменения в СВОМР на МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово; 7. Одобряване на предложени промени в СВОМР на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово; 8. Други. ри липса на кворум, на основание чл. 30 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание да се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред от 11,00 часа, независимо от броя на присъстващите. Всички писмени материали, свързани с дневния ред да бъдат на разположение в офиса на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 от часа до часа всеки работен ден. о т.7 от дневния ред о точка седем от дневния ред г-жа Вакареева представи доклад относно изключване в Условията за кандидатстване на дейности, включени в обхвата на допустимите дейности по мерки в одобрената от СВОМР на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово, за които са налице ограничения в РСР , друг нормативен акт или Указанията на УО по &3 от Заключителните разпоредби и чл.37 от МС 161/2016.

6 В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителният съвет взе решение при гласували 7 - ЗА, 0 - РОТИВ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ РЕШЕНИЕ 9 редставеният доклад да бъде предоставен на членовете на общото събрание към материалите за провеждането му към точка 8 от дневния ред за обсъждане и вземане на решение съгласно доклада. аради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. риложения към протокола: 1. Доклад на редседателя на УС и изпълнителния директор с предложения за промени в СВОМР е приложение към настоящия протокол. 2. Годишен доклад за 2017 г. за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР по подмярка 19.2 рилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие". 3. Годишен доклад за 2017 г. за извършените дейности по подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР на МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово. 4. роект на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 г. ; 5. роект на Доклад за дейността на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово за 2017 г. и финансов отчет на Сдружението; 6. рограма за осъществяване на дейността на СНЦ МИГ - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово за 2018 г. 7. роект на бюджет на СНЦ МИГ - Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово за 2018 г. 8. Доклад за относно изключване в Условията за кандидатстване на дейности, включени в обхвата на допустимите дейности по мерки в одобрената от СВОМР на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово, за които са налице ограничения в РСР , друг нормативен акт или Указанията на УО по &3 от Заключителните разпоредби и чл.37 от МС 161/2016 г. ротоколчик: - Крум Стамболиев

7 рисъствали на заседанието от г. членове на УС на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово и подписали настоящия протокол: по ред Юридическо лице /физическо лице - член на Управителния съвет 1 Община Гоце Делчев, с Община Гърмен, Община Хаджидимово, Нетис ЕООД, с ЕИК ЕТ Сузана Сариева, ЕИК СНЦ Сдружение с нестопанска цел Бизнес инкубатор Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството, с СНЦ Граждански инициативи за развитие, с ЕИК по редставляващ юридическо лице - член на Управителния съвет Марина Герова Минка Капитанова Людмил Терзиев Дилиянова Сабриева Аспарухов Бойка Иванова Темелкова Сузана Мирославова Сариева Росица Кирилова Джамбазова Найле Бюлюкова Шеинова озиция в УС одпис редседател на УС БУЛСТАТ Тереза Вакареева Изпълнителен директор

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 07.09.2018 г., в 09:00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 гр. Гоце Делчев, тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com,

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел:

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg, ел. страница:

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел:

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg, ел. страница:

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 05.12.2018 г. от 16.00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД Днес, 03.11.2016 г., в 16.00 часа, в с. Кирково, ул. Дружба-1, на основание чл. 26 от Закона

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове Споразумение РД / г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове Споразумение РД / г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите С П И С Ъ К на членовете на колективния върховен орган и колективния управителен на Сдружение с нестопанска цел МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово I. Списък на членовете на колективния върховен орган към

Подробно

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове Споразумение РД / г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове Споразумение РД / г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите С П И С Ъ К на членовете на колективния върховен орган и колективния управителен орган на Сдружение с нестопанска цел МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово към 12.03.2019 г. 1. I. Списък на членовете на колективния

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

Приложение 2

Приложение 2 Списък на членовете на органите за управление на СНЦ МИГ Гоце Делчев към 13.07.2015 г. СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН Име, фамилия на физическото лице /Наименование на юридическото лице

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт ПРОТОКОЛ 01/14.01.2019 г. от проведено заседание на Управителен съвет на СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА Днес, 14.01.2019 г. /понеделник/ от 18.00 часа в гр. Бяла Слатина, ул. Климент Охридски

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна

Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански» Дата на провеждане:

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

На 18

На 18 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ Днес, 20.05.2014 (двадесети май две хиляди и четиринадесета) година, от 15:00 часа по седалището на Българската

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от Редовното годишно общо събрание на акционерите на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София Днес, 17.06.2014 година, от 10:00 часа по седалището на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София ( Дружеството ) и на

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД, насрочено за 07.06.2019 г. В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич" Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в мал

ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в мал ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич" Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в малката заседателна зала на Община град Добрич, се проведе

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ПРОТОКОЛ 16 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВОДОСНАБДЯВАН

ПРОТОКОЛ 16 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВОДОСНАБДЯВАН ПРОТОКОЛ 16 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ХАСКОВО Днес, 01.03.2018 г. (четвъртък),

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно