НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071"

Препис

1 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071/ г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази Наредба урежда условията, размера, реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете на територията на Община Монтана. Глава втора УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩТА Чл. 2. Право да получи одобрената еднократна финансова помощ има майката на детето, вписана в удостоверението/акта за раждане, независимо от доходите на семейството. Всеки един от родителите, вкл. и бащата, ако е припознал детето има право да подаде заявление за отпускане на еднократна финансова помощ по чл. 4 от настоящата наредба. Чл. 3. (1) Условията за отпускане на еднократна финансовата помощ по настоящата наредба са следните: 1. Родителите да не са оставили детето си за отглеждане в семейство на роднини или близки, приемно семейство, социални услуги резидентен тип, специализирана институция, и да не са с отнети родителските права, посредством влязло в сила съдебно решение. 2. Детето да е родено след г. При раждане на близнаци, еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете близнак, като сумата по чл. 4 се определя съобразно броя на предходно родените от майката деца. 3. Родителите на новороденото дете следва да имат навършени осемнадесет години към датата на раждането на детето. 4. /изм. с р-е 1071/ г./ Новороденото дете следва да е с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на Община Монтана и към момента на подаване на заявлението двамата родители да са с настоящ адрес в Община Монтана, като поне единият от родителите да е с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на Община Монтана не по-малко от три години, считано от датата на подаване на заявлението. 5. Родителите на новороденото следва да имат непрекъснати здравно осигурителни права към момента на подаване на заявлението за отпускане на еднократната финансова помощ. 6. Родителите на новороденото дете следва да имат завършено не по-ниско от средно образование към датата на раждане на детето. 7. Родителите на новороденото дете следва да нямат изискуеми задължения към Община Монтана към момента на подаване на заявлението за отпускане на еднократната финансова помощ. (2) /изм. с р-е 1071/ г./ За отпускане на еднократната финансова помощ от общинския бюджет за новородено второ дете, родителите следва да представят към заявлението по чл. 5 допълнителни документи, както следва: 1. Декларация или удостоверение в оригинал от детското/учебното заведение, че децата посещават редовно часовете за времето, през което подлежат на задължително училищно или предучилищно обучение. 2. Служебна бележка в оригинал от личния лекар на детето за редовно завършени задължителни имунизации и реимунизации, съгласно актуалния Имунизационен календар на Република България, на Регионалната здравна инспекция към Министерството на здравеопазването. (3) В случай, че единият от родителите почине преди изтичане на срока по чл. 6, ал.1 за подаване на заявление за отпускане на еднократната финансова помощ от общинския бюджет, родителят на детето има право да подаде документите по чл. 5 от наредбата и да получи еднократна финансова помощ. Чл. 4. Размерът на еднократната финансова помощ за всяко новородено дете, чиито родители отговарят на условията по чл. 3 от настоящата наредба, се определя, както следва: 1

2 1. За първо дете лв. (триста) лв. 2. За второ дете лв. (петстотин) лв. Чл. 5 (1) Кандидатстването за еднократната финансова помощ по реда на тази Наредба се извършва въз основа на подадено Заявление по образец - Приложение 1 и Декларация по образец - Приложение 2. (2) Заявлението и декларацията по предходната алинея се подават от единия родител на новороденото дете, като същите следва да бъдат подписани и от двамата родители на детето. (3) При подаването на заявлението и декларацията по ал.1, се представят личните карти на родителите пред длъжностните лица с цел легитимиране на заявителя, оригиналите на изискуемите с настоящата наредба документи с цел прилагане на техни заверени копия. Чл. 6.(1) Заявлението и декларацията по чл. 5 за отпускане на еднократна финансова помощ, ведно със заверените копия на изискуемите документи, се подават в едномесечен срок, считано от датата на раждането на детето. (2) Заявленията и декларациите, приети и обработени в началото на календарната година и до приемането на общинския бюджет за съответната бюджетна година, се изплащат до края на месец март на календарната година, в която са подадени. (3) Заявленията и декларациите по чл. 5 от настоящата наредба се приемат и обработват целогодишно. Чл. 7. (1) Документите по чл. 5 от настоящата Наредба се подават в Центъра за обслужване и информация на гражданите на община Монтана, като при подаването им, същите се вписват в електронната деловодна система на Общината от съответното длъжностно лице, което след тяхното входиране извършва служебна справка от Общинска администрация Монтана, относно настоящ адрес на заявителите на детето, и относно наличие на изискуеми частни общински задължения към Община Монтана на заявителите. (2) Входираните заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете се разглеждат и одобряват от комисия, назначена със заповед на кмета на общината. Председателят на комисията е Директорът на Дирекция Хуманитарни дейности, а Зам. Председател е Председателят на комисията по Здравеопазване и социални дейности в ОС. Комисията е в състав от 7 /седем/ члена, от тях четирима общински съветници и трима представители на общинска администрация. (3) Предоставянето на средствата по тази наредба се извършва след решение на Общинския съвет до изчерпването на планираната сума от бюджета на Община Монтана. (4) Еднократната финансова помощ се изплаща в едномесечен срок от влизане в сила на решението по ал. 3 на Общински съвет Монтана, въз основа на заповед на кмета. Чл. 8. (1) Ежегодно с приемане на годишния бюджет, Общински съвет - Монтана определя съответно и общия размер на средствата за отпускане на еднократна финансова помощ по реда на тази наредба. (2) В случай, че общият размер на средствата за отпускане на еднократна финансова помощ бъде изразходван, Общински съвет Монтана с решение може да отпусне допълнителни финансови средства. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 2. Наредбата е приета с Решение на Общински съвет Монтана. 3. Наредбата влиза в сила 14 дни след приемането й. 4. В случаите, в които детето е родено след г., но преди влизане в сила на настоящата наредба, родителите имат право да подадат заявлението и декларацията за отпускане на еднократна финансова помощ в срок от тридесет дни, считано от влизане в сила на наредбата. 5. /нов с р-е 1071/ г./ Родители подали документи до влизане в сила на промяната на чл.3, ал.1, т.4 и отговарят на променените условия по чл.3 ал.1 т.4 с изключение на условието за настоящ адрес, могат да подадат допълнително удостоверение/я за настоящ адрес в двуседмичен 2

3 срок от влизането в сила на промяната по чл.3, ал.1, т.4 на тази наредба. Комисията разглежда тези случай на следващото заседание след изтичането на посоченият срок за вземане на решение. Приложение 1 към НРУОФПНДОМ, приет с Решение 1018/ година на Общински съвет Монтана ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА ЗАЯВЛЕНИЕ 1. От... ЕГН..., тел. за контакт... Постоянен адрес : гр./с.... Община..., Област... ул.... Настоящ адрес : гр./с..., Община..., Област... Ул, Данни за втория родител:... ЕГН... Постоянен адрес: гр./с..., Община..., Област... Настоящ адрес : гр./с...., Община..., Област... УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Моля да ми бъде отпусната еднократна финансова помощ, съгласно Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от община Монтана, за новороденото ми дете -... /трите имена на детето/ родено на г. ПРИЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 1. Заверено копие на удостоверение за раждане на новороденото дете. 2. Заверени копия на личните карти на родителите. 3. Заверени копия от дипломите за завършено образование на родителите. 4. Справка от Националната агенция по приходите за актуалния към датата на подаване на заявените здравноосигурителен статус на родителите. 5. Декларация или удостоверение в оригинал от детското/учебното заведение, че децата посещават редовно часовете за времето, през което подлежат на задължително училищно или предучилищно обучение. 6. Удостоверения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадени от Община Монтана за наличие или липса на задължения към Общината. 7. Декларация или удостоверение в оригинал от личния лекар на детето за редовно завършени задължителни имунизации и реимунизации, съгласно актуалния Имунизационен календар на Република България на Регионалната здравна инспекция към Министерството на здравеопазването. 8. Удостоверение за родените от майката деца, издадено от Община Монтана. 3

4 Дата... Подпис: гр. Монтана Приложение 2 към НРУОФПНДОМ, приет с Решение 1018/ година на Общински съвет Монтана ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА ДЕКЛАРАЦИЯ 1. От... ЕГН..., тел. за контакт... Постоянен адрес: гр./с.... Община..., Област... ул.... Настоящ адрес : гр./с..., Община..., Област Данни за втория родител:...егн... Постоянен адрес : гр./с..., Община..., Област... Настоящ адрес : гр./с...., Община..., Област... По отношение на новороденото ни дете..... (изписват се трите имена на новороденото дете), ЕГН:...- е... (уточнява се поредността на детето в семейството), Декларираме следните обстоятелства: 1. Детето не е дадено за осиновяване. 2. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство, социална услуга - резидентен тип или специализирана институция се извършва от съда. по смисъла на чл. 26 от Закона за закрила на детето. 3. Не сме лишени от родителски права и родителските ни права не са ограничени с влязло в сила съдебно решение. Известно ни е че: 1. За деклариране на неверни данни носим наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния Кодекс.2 4

5 2. В случай, че данните, които декларираме, бъдат установени за неверни, по предвидения законов ред, следва да възстановим неправомерно получената финансова помощ в двоен размер. Дата... Подпис: гр. Монтана

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане

Подробно

Мотиви за приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на общи

Мотиви за приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на общи Мотиви за приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Септември По чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 2 8 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс ,   ЗАПОВЕД от НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел. 02 952 08 57, факс 02 952 30 25, e-mail: tbg1@abv.bg ЗАПОВЕД 2021-1121 от 6.02.2019 г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

No Title

No Title ПРАВИЛА за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община (Загл. изм. - Решение 530 по Протокол 19 от 28.07.2016 г., Решение 72 по Протокол 28 от 9.02.2017 г.)(отм.)

Подробно

Naredba DG

Naredba DG НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се

Подробно

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1.1 За постигнати образователни резултати за 1.1.1 За успех Отличен 6 50 учебен 1.1.2 За успех

Подробно

Природо – математическа гимназия “Добри П

Природо – математическа гимназия “Добри П ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за отпускане на стипендии в ППМГ Добри Чинтулов, гр. Сливен Настоящите правила са изработени въз основа на ПМС 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А Н А Р Е Д Б А ПРОЕКТ! ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Раздел I. Общи положения Чл.1. С тази Наредба се определят условията

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД 19-111/25.02.2019 г. На основание ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

П Р А В И Л Н И К за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на Общи

П Р А В И Л Н И К за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на Общи П Р А В И Л Н И К за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Монтана /приет с Решение 103/25.02.2016 год./ ГЛАВА

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно