QP1 Политика по качеството на Община град Добрич

Размер: px
Започни от страница:

Download "QP1 Политика по качеството на Община град Добрич"

Препис

1 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57, ВЪВЕДЕНИЕ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Общинската програма за закрила на детето е изготвена на основа на целите и принципите залегнали в Закона за закрила на детето и правилника за прилагането му, Конвенцията на ООН за правата на детето, както и националните приоритети залегнали в Националната стратегия за детето за периода година, Националната програма за закрила на детето и други стратегически документи. Основна цел на програмата е: Осигуряване на условия за ефективно прилагане правата на децата, подобряване начина на живот и пълноценното им личностно развитие в съответствие с интересите и потребностите на децата и техните родители. Основните принципи залегнали в програмата са : - Зачитане и уважение личността на детето; - Отглеждане и възпитание на детето в семейна среда; - Гарантиране на висшите интереси на детето; - Спазване правата на детето; - Специална закрила на дете в риск или с изявени дарби; Програмата обхваща седем приоритетни области и дейности към всяка област, съответстващи на тези, визирани в Националната стратегия за детето.

2 ПРИОРИТЕТ І: НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА - ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО Оперативни Дейност Срок Отговорни институции Бюджет цели 1. Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за изоставяне на детето Превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом. Дирекция Социално подпомагане (ДСП), Комплекс за здравносоциални услуги (КЗСУO), родилно отделение; Проект С грижа за теб ; 1.2. Осигуряване на финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно социално подпомагане за децата, които отглеждат. ДСП Търговище; 1.3. Подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение на основната цел на Закона за Закрила на детето отглеждане на децата в семейна среда чрез развитие на алтернативни услуги за деца, както и чрез предоставяне на финансови помощи в натура. ДСП-Търговище, ОбС на БЧК, Клуб на НСО; бюджет;

3 1.4. Развиване на родителските умения и подкрепа на бъдещите родители и родители, които полагат грижи за деца в ранна възраст, за осигуряване на пълноценна грижа в семейна среда, вкл. за осигуряване на условия за игра като основа за развитието на децата в семейството Клуб на НСО; 1.5. Включване на децата в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението и подкрепа на родителите по въпросите на възпитанието чрез мерките в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни(збппмн) Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), обществени възпитатели, Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС), Младежки консултативен кабинет при ЦМДИ, Асоциация НАЯ ; 2.Развиване на Алтернативна семейна грижа за деца, които не могат да 2.1. Развиване на професионалната приемна грижа, съгласно партньорско споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Търговище по проект Приеми ме Община Търговище, Агенция за социално подпомагане (АСП); По ОП РЧР

4 живеят с биологичните си родители и за деца, настанени в специализирани институции Осигуряване на качествена грижа на настанените деца в приемни семейства, подкрепа и надграждащо обучение на приемните семейства. /до края на 2018 г. утвърдени 65 бр. професионални приемни семейства/. ПРИОРИТЕТ II: ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА Цел Дейност Срок Отговорни институции Бюджет 1. Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности (СОП). 2. Осигуряване на качествено образование и 1.1. Да продължи ресурсното подпомагане в училищата и детските градини на деца със специални образователни нужди. (СОП); 1.2. Интегриране на деца със СОП в образователната система чрез обучения на учители и прилагане на подходящи методи в процеса на обучение, възпитание и социализация Дейности по превенция и реинтеграция на отпадането от училище, включващи: Текущ за 2019 г. Училища и детски градини със собствено ресурсно подпомагане Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Търговище, РУО Търговище; Община Търговище - Дирекция Хуманитарни дейности - Образование Училищен бюджет, бюджет на МКБППМН,

5 подготовка за по-пълна реализация на всички деца. Развиване и усъвършенстване на интегрирани услуги за ранно детско развитие и предучилищно образование и създаване на механизъм за междусекторно сътрудничество, включващ всички отговорни институции на национално и на местно равнище (здравни, социални, образователни и др.) - ученици от етнически общности; -ученици със специални образователни потребности (СОП); - ученици в неравностойно социално положение, отпаднали от образователната система Осигуряване на безплатен транспорт на 5 и 6- годишни деца от ПГ в детските градини, на учениците от средищните общински училища и на учениците, отговарящи на условията на чл. 283, ал. 2 от ЗПУО и на чл. 5, ал. 1 от ПМС 128/ г. учащи в неспециализирани и професионални училища в град Търговище, които живеят в населени места извън Търговище. Регионално управление на образованието (РУО) -Търговище, Училищата в Общината; МКБППМН; Община Търговище - Дирекция Хуманитарни дейности Образование средства по Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование Бюджет на МОН 2.3. Осигуряване на психологическа подкрепа на деца в риск от отпадане, чрез допълващо и целодневно обучение, извънкласни форми, включително по време на ваканции. Работа на училищни психолози с родители на деца в риск. Училищата в общината, РУО Търговище; НП Осигуряване на съвременна образователна среда на МОН, Модул Подкрепа на целодневното обучение на учениците, средства по Наредбата за

6 финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование 3. Да се развива подпомагането на децата и родителите с цел редовно посещаване на училище. 2.4.Развиване на иновативни форми за работа с родители и деца в най-ранна възраст за насърчаване на ранното учене в семейна среда и развитие на родителски умения 3.1. Съдействие на образователните институции за обхващане в училище на подлежащите на задължително образование деца и ограничаване на отпадането от училище на деца в криминогенен риск. Клуб на НСО МКБППМН, обществени възпитатели, Училища, ДСП, Детска педагогическа стая(дпс); 3.2. Индивидуална работа с деца и семейства МКБППМН, обществени възпитатели, училища, ДСП, Детска педагогическа стая(дпс), КСУДС 3.3. Провеждане на системна работа ЦПЛР-ОДК Търговище,

7 за повишаване на мотивацията за активно включване в образователния процес. училищата в общината ЦПЛР- ОДК Търговище 3.4. Ежегодно изготвяне на програми за превенция на отпадащите от училище деца. Училища в Община Търговище Не е необходимо 3.5. Налагане на санкции на родители/настойници, които не осигуряват присъствието на децата си в задължителната предучилищна и училищна възраст за времето през което те подлежат на задължителна подготовка и обучение, съгласно чл. 347 от Закона за предучилищното и училищно образование. Община Търговище - Дирекция Хуманитарни дейности, ДСП; Не е необходимо 3.6 Развиване на услугата Кариерно ориентиране и мотивиране на учениците за продължаване на образованието ЦПЛР ОДК Търговище за кариерно ориентиране, ЦМДИ тренинги, училищата в общината; 4.Усъвършенстване на системата за професионално ориентиранe и 4.1. Мотивиране на ученици от етнически общности за обучение в професионални гимназии за придобиване на средно образование и РУО-Търговище, ЦПЛР-ОДК Търговище

8 професионално обучение и образованиe професионална квалификация Създаване на координация между различните институции в подкрепа на професионално консултиране и насочване при подбор на професии с оглед на променящите се условия на труд и особености на местно ниво. 2019г. ЦПЛР-ОДК Търговище, Дирекция Бюро по труда ; 4.3. Ежемесечни срещи на служители от ДБТ- Търговище с ученици от училищата в община Търговище и ежегодно провеждане Дни на отворените врати в подкрепа на тяхното професионално консултиране и насочване при подбор на професии, с оглед на променящите се условия на труд и особеностите на местно ниво Дирекция Бюро по труда ; ПРИОРИТЕТ ІІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Цел Дейност Срок Отговорни институции 1. Повишаване информираноста на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести, предавани по полов път 1.1. Провеждане на информационни кампании на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции. Провеждане на кампании по повод Деня на влюбените, Дена на възпоменание на жертвите на СПИН и Световния ден Февруари май, декември БМЧК, Областен съвет на БЧК, Регионална здравна инспекция(рзи),клуб на НСО; Не е необходим Бюджет

9 и злоупотреба с психоактивни вещества(пав) на борба с ХИВ/СПИН Обучения на младежи по първа долекарска помощ. БМЧК, Областен съвет на БЧК Провеждане на интерактивни обучителни сесии в училищна и извън-училищна среда, с цел повишаване на информираността на децата и младите хора за рисковите за здравето фактори и промотиране на безопасно поведение и грижа за личното здраве, алтернативи на зависимостите, и активен и здравословен начин на живот 1.4. Провеждане на областно състезание на ученически екипи по първа помощ. м.април БМЧК, Областен съвет на БЧК, Клуб на НСО. ОС на БЧК 2. Превенция на употребата на алкохол и/или ПАВ 2.1. Индивидуална работа с малолетни и непълнолетни лица, употребяващи алкохол и/или ПАВ(психо-активни вещества). МКБППМН, обществени възпитатели,училищат а, РУ-Търговище, ДСП,

10 Общински съвет по наркотични вещества 2.2. Обучения на младежи по превенция на зависимости. ОС на БЧК 3. Повишаване на здравната култура сред децата и гарантиране на майчиното и детско здраве и насърчаване на здравословния начин на живот 3.1. Обучения по метода Връстници обучават връстници в училищата в гр. Търговище Провеждане на здравно образование с деца и ученици за придобиване на здравни знания и навици и формиране на здравословно поведение с оглед профилактика на оралните заболявания. Разпространение на информационни материали сред децата и учениците Здравно-образователни дейности по НППХНБ/ Национална програма за превенция на хронични незаразни болести/. Провеждане на здравно- БМЧК, Училищата в гр. Търговище, Общински съвет по наркотични вещества (ОСНВ); Регионална здравна инспекция (РЗИ) Регионална здравна инспекция (РЗИ) на РЗИ

11 образователн мероприятия и образователни-информационни кампании по четири рискови за здравето фактори тютюнопушене, алкохол, нездравословно хранене и ниска физическа активност Провеждане на презентации и дискусии сред 12-годишни момичета и техните родители за ползата от ваксинацията срещу рака на маточната шийка, относно безопасността на ваксината, страничните явления и практическия достъп до имунизацията. РЗИ, медицински работници от здравните кабинети към училищата, медии, общопрактикуващи лекари на РЗИ 3.5. Подобряване на координацията между здравната, образователната и социалната системи по отношение на осигуряването на здравето на децата и насърчаването на здравословния начин на живот. АГ отделение на МБАЛ, лични лекари; Наредба Насърчаване на кърменето (вкл. изключителното кърмене до 6-я месец) и здравословното хранене в семейството. РЗОК, лични лекари, специалисти АГ; Наредба Разширяване на достъпа на Лични лекари, РЗИ; Наредба 26

12 здравно неосигурените бременни жени до дейности за проследяване на бременността и здравни грижи чрез прилагане на Наредба 26 на МЗ Осигуряване на пълен обхват на децата със задължителни имунизации. Лични лекари, РЗИ; Наредба Осъществяване на превенция на употребата на наркотични вещества, алкохол и цигари 4.1. Системно разпространение на здравно образователни материали по превенция на употребата на наркотични вещества, алкохол и цигари. Регионална здравна инспекция (РЗИ), БМЧК, ОСНВ, МКБППМН; 5. Предоставяне на специализирани консултации и подкрепа за деца с увреждане и техните семейства 6. Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства 5.1. Провеждане на ателиета с деца от приемни семейства Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора относно начините за предпазване от ранна бременност, за опасностите, които крият за здравето на майката и бебето ранната бременност и родствените и ранни бракове, за риска от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени болести и начините за профилактика. ОС на БЧК; По проекти Регионална здравна инспекция (РЗИ), Здравен медиатор към Община Търговище; на РЗИ

13 6.2.Провеждане на беседи за вредата от най-разпространениете рискови фактори тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и за предимствата на здравословния начин на живот. Регионална здравна инспекция (РЗИ) на РЗИ ПРИОРИТЕТ ІV: НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА ЗА ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКИ И РЕШЕНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО 1. Повишаване на информираноста на децата. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕТСКОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ Цел Дейност Срок Отговорни институции 2. Повишаване активността на децата и младите хора в обществения живот 1.1. Реализиране информационни кампании от Търговищкия ученически парламент по актуални общината. теми в училищата на 1.2. Организиране и провеждане на обучения, дускусии, дебати, тренинги, ролеви игри с цел формиране на умения за вземане на решения и повишаване на самооценката Включване на деца и млади хора /до 18 г./ в доброволчески дейности на местно и национално ниво. ЦПЛР-Обединен детски комплекс (ОДК)- Търговище, НПО; Училища, НПО, БМЧК, МКБППМН, ЦПЛР- ОДК-Търговище; Клуб на НСО, БМЧК, ЦПЛР-ОДК- Търговище, ЦМДИ, Училищата; Бюджет организациите 3. Проучване 3.1. Запознаване със Закона на МКБППМН,

14 информираността на учениците, относно правата и отговорностите им БППМН, Наказателния кодекс и мерките за превенция. обществени възпитатели, Училища; ПРИОРИТЕТ V: ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Цел Дейност Срок Отговорни Бюджет 1. Повишаване на обществената чувствителност с цел намаляване на броя на децата, жертва на насилие Осигуряване достъп до психологическа, социална и медицинска подкрепа, както и безплатна правна помощ на децата на семействата жертва на насилие и трафик. Осигуряване на информационни материали, въвеждане на програми в училищата за превенция на насилието над деца. институции Сдружение Асоциация НАЯ, Клуб на НСО, училища; организациите 1.2. Организиране на превенционни кампании срещу трафика на хора. Сдружение Асоциация НАЯ, Клуб на НСО, МКБППМН, Училища (педагогически съветници); организациите 1.3. Популяризиране на съществуващите линии за сигнализиране за деца в риск на МКБППМН, ДСП, РУ- Търговище, Училища; организациите

15 горещ телефон (денонощен) и телефон за спешни повиквания Повишаване на професионалната компетентност на специалистите, работещи с деца в риск 2.1. Популяризиране на дейността на МКБППМН и обществените възпитатели Сформиране на мобилни групи за периодични проверки с цел превенция попадането на деца на улицата, просия и контрол по спазване на обществения ред. МКБППМН МКБППМН, ДСП, обществени възпитатели, РУ- Търговище, Училища; организациите организациите 3. Развиване на услуги, насочени към превенция на насилието и възстановявани и реинтеграция в семейството, училището и обществото на деца - жертви на насилие, особено на сексуално насилие,трафик и найтежки форми на детски труд Предлагане на психологическо, социално и медицинско консултиране на жертви на домашно насилие и предоставяне на правна помощ Развиване на услугата семейно консултиране Организиране на лекции, обучения на децата в училищата по теми, свързани с насилието и агресията. целогодишно, НПО, Сдружение Асоциация НАЯ, Младежки консултативен кабинет при ЦМДИ; КСУДС, Младежки консултативен кабинет при ЦМДИ; Регионална здравна инспекция (РЗИ), БЧК, Регионална библиотека, Младежки организациите

16 информационен консултантски център(микц), Сдружение Асоциация НАЯ, Училища; 4.Изпълнение на Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция. 5. Повишаване на обществената ангажираност към проблемите на безопасността на децата в интернет. 6. Осигуряване правото на деца правонарушители на законоосъобразно и справедливо отношение при зачитане на тяхното достойнство Сътрудничество при прилагането на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция Популяризиране на правилата за безопасност на децата в интернет пространството Участие в обучения за повишаване квалификацията на членовете на МКБППМН и обществените възпитатели. 6.2.Популяризиране на добрите практики на МКБППМН и обмяна Регионална здравна инспекция (РЗИ), ДСП- Отдел Закрила на детето, РУ- Търговище, Община Търговище, НПО, МКБППМН; МКБППМН, РУ- Търговище, Училища; МКБППМН, ОБщСНВ, НПО, ЦКБППМН; МКБППМН, Районно управление-търговище; организациите посочените

17 на опит. посочените 6.3. Провеждане на проучвания на МКБППМН, Районно състоянието, тенденциите, управление същността и особеностите на Търговище; посочените противообществените прояви и престъпността сред малолетните и непълнолетните. ПРИОРИТЕТ VI: КУЛТУРА, СПОРТ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА Цел Дейност Срок Отговорни институции 1.1. Подкрепа и насърчаване на Целогодишно, ЦПЛР-ОДКразвитието на талантливи деца в Търговище, Център за областта на науката, изкуството и младежки дейности и спорта. Участие в международни инициативи(цмди), и национални конкурси, Училищата, НЧ фестивали, олимпиади и Напредък, РУОсъстезания. Търговище; 1. Разширяване на възможностите за участие на децата в различни форми на отдих, спорт, културни дейности и занимания по интереси; Подобряване на достъпа на децата в ранна възраст до разнообразни форми на културни, спортни и развлекателни дейности; Стимулиране на играта като основен начин за учене, участие и Информиране и запознаване на децата и учениците от ДГ и училищата с провеждащите се през различните месеци от годината конкурси, състезания, проекти, стипендиантски и обучителни програми, младежки Целогодишно, Община Търговище - Дирекция Хуманитарни дейности, ЦМДИ; Бюджет Не е необходимо

18 взаимодействие с децата в ранна възраст; конференции, и др. в сферата на образованието, науката, културата, изкуството и спорта Участие на младежи от Търговищки ученически парламент в Дванадесета национална младежка среща Ние сме бъдещето и планиране на съвместна дейност в гр. Горна Оряховица ЦПЛР-ОДК-Търговище посочените 1.3. Шести национален конкурс за ученици България в картини и слово. целогодишно, ЦПЛР-ОДК-Търговище посочените 1.4. Участие на децата с дивиантно поведение, както и излезлите от специализирани институции в различни форми на отдих, спорт, културни дейности и МКБППМН, Регионална библиотека, Училища, ЦМДИ, НПО посочените

19 занимания по интереси. Включване на деца от социално слаби семейства в безплатни мероприятия. 2. Осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби. 3.Спорта, като незаменим трансформатор на детската агресивност Дейности за изпълнение на Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Търговище за насърчаване изявите на учениците и успехите на училищата чрез осигуряване средства за стимулиране и награждаване на ученици, спечелили призови места в национални и международни олимпиади, конкурси и състезания. 3.1.Популяризиране и насърчаване за участие на учениците от училищата на общината в спортните прояви, провеждани по традиция и по повод на различни празници. Община Търговище - Дирекция ХД, ЦПЛР ОДК-Търговище, ЦМДИ-Търговище; ЦПЛР-Обединен детски комплекс Търговище, училища; посочените Пролетен и есенен лекоатлетически крос; м. март 2019 г., ЦПЛР-Обединен детски комплекс Търговище,

20 октомври Училища; Коледен турнир по народна топка за момичета и футбол на малки вратички за момчета III IV клас. 3.2 Насърчаване на децата и учениците за участия в различни спортни състезания и във форми за масов спорт на открито През учебната година по график на отделните федерации; м.декември ЦПЛР-Обединен детски комплекс Търговище, Училища; ЦПЛР-Обединен детски комплекс Търговище, училища; ЦПЛР-Обединен детски комплекс Търговище, Училища; През ваканциите по график на институцията. ЦПЛР-Обединен детски комплекс Търговище, Училища; ПРИОРИТЕТ VIІ: ПРАВО НА ИДЕНТИЧНОСТ И ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯ Цел Дейност Срок Отговорни институции Бюджет

21 1.Наблюдение за спазване на правата на децата от малцинствата Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на всички ученици. Осигуряване на целодневна организация на учебния процес с цел повишаване качеството на образование и компенсиране на пропуските в обучението. Община, Училища, РУО-Търговище; 1.2. Дейности за обхващане на всички деца на 5 и 6 години в образователната система Община Търговище, Училища, Детски градини, РУО- Търговище; 1.3. Взаимно опознаване на обичаите.провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности: конкурси на интеркултурна тематика, фестивали на етнокултурните традиции, спортно-туристически дейности Община Търговище, Училища, ЦПЛР-ОДК- Търговище, Исторически музей; посочените ; 2.Подпомагане интеграцията и социализацията на деца с увреждания 2.1. Организиране и провеждане на празници в КСУДС и КЗСУ с деца посещаващи комплексите КСУДС и КЗСУ утвърдените бюджети на КСУДС и КЗСУ;

22 Използвани съкращения АСП - Агенция за социално подпомагане БМЧК Български младежки червен кръст КЗСУ Комплекс за здравно социални услуги ДПС Детска педагогическа стая ДСП - Дирекция Социално подпомагане Клуб на НСО - Клуб на Нестопанските организации КСУДС - Комплекс за социални услуги за деца и семейства МКБППМН - Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни НПО Неправителствени организации ОЧ Напредък Образцово читалище Напредък ЦПЛР-ОДК-Търговище Център за подкрепа на личностното развитие-обединен детски комплекс ОП РЧР Оперативна програма Развитие на човешки ресурси РЗИ - Регионална здравна инспекция РУО на МОН- Регионално управление на образование РУ Търговище Районно управление Търговище ЦМДИ - Център за младежки дейности и инициативи КОМИСИЯ ЗА ДЕТЕТО ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Председател: Рая Матева Заместник-кмет на Община Търговище Секретар: Йоана Славева Старши експерт дирекция Хуманитарни дейности

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от 27.04.2018 г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/22.04.2019 г.) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно в съответствие с националната

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2015 ГОДИНА Държавната политика за развиването на ефективна система за грижи за деца, която да поставя във фокуса детето и неговите права, е намерила

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН  ЗА  ДЕЙСТВИЕ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 г. 1 Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Конвенцията на ООН за правата

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от 28.04.2016 г., Протокол 6 / 28.04.2016 г. на Общински съвет - Елена Общинската програма за

Подробно

Общинска програма за закрила на детето през 2011 г

Общинска програма за закрила на детето през 2011 г ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА. ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО ДЕТСТВО Общинска програма за закрила на детето 2019 г. е разработена в съответствие със Закона за закрила на детето, Правилиника за

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 г. ОБЩИНА БОРОВО І. Въведение Настоящата Общинска програма за закрила на детето в за 2017 г. е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008 Приоритетно направление 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение Области на интервенция: 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение 4.2 Децата и младежта в образованието

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно