9. Използване на възможностите на Педагогическия съвет като орган на управление. 10. Активизиране работата по гражданско образование в гимназията. При

Размер: px
Започни от страница:

Download "9. Използване на възможностите на Педагогическия съвет като орган на управление. 10. Активизиране работата по гражданско образование в гимназията. При"

Препис

1

2 9. Използване на възможностите на Педагогическия съвет като орган на управление. 10. Активизиране работата по гражданско образование в гимназията. Привличане на родители, бивши възпитаници и др. в подкрепа на образователния процес. 11. Разширяване на извънучилищната дейност. Участие в проекти. 12. Осигуряване на реда и сигурността в гимназията от всички представители на училищната общност. 13. Поставяне на изисквания за лична отговорност и спазване на дисциплината към всички участници в учебно-възпитателния процес. 14. Осигуряване на качествено средно образование на учениците като гаранция за личностно и професионално развитие на младия човек и неговата успешна интеграция в обществото. 15. Обогатяване и обновяване на материално-техническата база на училището. 16. Опазване на училищната собственост задача на всички учители и ученици. III. КРИТЕРИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В ГИМНАЗИАЛНАТА СТЕПЕН 1. Добре обмислена цялостна училищна политика за ефективна и резултатна работа. 2. Определяне на образователните цели на училището, съобразени с интересите, потребностите и възможностите на учениците. 3. Планиране на учебната работа за постигане на задължителния образователен минимум и на този за профилираната подготовка. 4. Насърчаване на учениците за постигане на по-високи резултати в образователната работа, за развитие и изява на индивидуалните им способности в различните области чрез участие в състезания и олимпиади. 5. Системен контрол на резултатите на учениците по предмети чрез периодични проверки. 6. Създаване на система за оказване помощ на учениците. 7. Мотивиране на учениците, родителите и учителите за активно и ангажирано участие в работата на училището. 8. Участие на училището в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи. IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ 1. Осигуряване изпълнението на държавните образователни изисквания. 2. Използване на ефективни методи на обучение. 3. Съобразяване с възрастовите и индивидуалните особености на учениците. 4. Практическа приложимост на учебното съдържание. 5. Насърчаване на учениците за максимална активност в учебния процес.

3 6. Свободен избор на методи, форми и средства (учебници и помощна литература) на обучение в съответствие с ДОИ по всички учебни предмети. V. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ 1. Гражданското образование и възпитание се осъществява като система от дейности, насочени към: създаване на знания и умения за отстояване на правата и изпълнение на задълженията и отговорностите; изграждане на култура на поведение, на правна култура и на готовност за участие в живота на училището и обществото; изграждане на екологична култура и стимулиране на здравословен начин на живот; свободен и самостоятелен избор на образователен и професионален път за реализация. 2. Системата за гражданско образование се осъществява по програми с примерен характер като посочените по-долу: здравно образование; професионално ориентиране и подготовка за кариерно развитие; екологична култура; превенция на зависимости; превантивни действия срещу агресивността, насилието и обществения нихилизъм; обучения за действия по гражданска защита (действия при природни бедствия и екстремни ситуации и безопасност на движението). 3. Гражданско образование и възпитание се провежда в часа на класа или в часове по учебни дисциплини, чието съдържание е свързано с тематиката. 4. Дейността по гражданско образование и възпитание се провежда въз основа на годишен план. VІ. КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ М. СЕПТЕМВРИ 1. Създаване на училищни комисии в помощ на ръководството на Гимназията. Координационен съвет за справяне с тормоза между учениците Комисия по безопасност на движението по пътищата Нещатна пожаро-техническа комисия Комисия за действие при бедствия, аварии и катастрофи и при усложнена зимна обстановка Комисия за спазване на Етичния кодекс Комисия за приемане на даренията

4 Срок: г. Комисия за архивиране на документите Комисия за приемане, отчитане, унищожаване и съхранение на документи с фабрична номерация Комисия за изработване на седмичното разписание Комисия за подготовка и провеждане на празниците Комисия по превенция на тютюнопушенето Комисия за изработване на графици Комисия за актуализиране Стратегията на училището Комисия за актуализация на Правилник за дейността на училището Комисия за актуализиране Правилника за вътрешния трудов ред Комисия за безопасни условия на обучение, възпитание и труд Комисия за изготвяне на годишен план и празничния календар Комисия за изготвяне на спортния календар Комисия заизработване План за квалификационната дейност на училището Комисия за попълване на картите за диференцирано заплащане Комисия за диференцирано заплащане Комисия за подпомагане работата на ученическия съвет Комисия за превенция на ученици жертви на насилие и тормоз или в риск от насилие и тормоз и деца в риск и борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни през учебната 2018 / 2019 г. Екип за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Комисия за работа върху стратегията за самооценка на работата на училището и учителите. 1. Разпределение на часовете по предмети, ЗИП, СИП, клубове и допълнителен час заспортни дейности модул Спортни игри. Срок: г. 2. Изготвяне на Годишен план-график за заседанията на ПС през новата 2018 / 2019 учебна година. Срок: г. 3. Организиране на септемврийска изпитна сесия приравнителни и поправителни изпити. Срок: г.

5 Отговорник: Зам.-директор 4. Определяне на класни ръководители за отделните паралелки със заповед на директора. Срок: г. 5. Утвърждаване на годишните разпределения., зам.-директор 6. Изготвяне на Годишен план, празничен и спортен календар на ПХГ Д. Дамянов за 2018 / 2019 г. Срок: г. Отговорник: Зам.-директор, учители по БЕЛ и физическо възпитание и спорт 7. Провеждане на Педагогически съвет. Коментар на нормативната уредба на МОН и изискванията към учителския екип за работата през учебната 2018 / 2019 година. Нови акценти във възпитателно-образователния процес, съответстващи на реформата в българското образование., зам.-директор 9. Приемане на план за контролната дейност на директора и заместник-директора., зам.-директор, ПС 10.Привеждане на вътрешноучилищните правилници в съответствие с нормативната уредба на МОН за новата учебна година. Отговорник: Комисия за актуализация на Правилника за дейността на училището и Правилника за вътрешния ред на ПХГ Д. Дамянов 11.Изготвяне на Списък Образец 1 за преподавателската заетост и клубовете по интереси., зам.-директор 12. Определяне на протоколчик на ПС за учебната 2018 / 2019 г. Срок: г. 13. Изготвяне на График за дежурствата на учителите, График за консултации и втори час на класа, График за срещи с родителите през първия учебен срок. Отговорник: Зам.-директор 14. Попълване състава на Обществения съвет към ПХГ Д. Дамянов и избор на родителите и учителите, които ще бъдат негови членове, на Ученическия съвет и избор на членове от учителския екип.

6 , зам.-директор, ПС 15. Доклади на класните ръководители за кандидатстудентските изпити на завършилия випуск Отговорник: кл.р-ли на Випуск 2017 / 2018 М. ОКТОМВРИ 1. Приемане на График за провеждане на контролните и класните работи през първия учебен срок. Срок: г. 2. Провеждане на писмено изпитване за входно ниво по предмети и анализ на резултатите. Срок: октомври 2018 г. 3. Утвърждаване на списък на учениците за стипендии. Срок: г., кл.р-ли 4. Изготвяне на списък за освобождаване на ученици от физическо възпитание и спорт. Срок: октомври 2018 г., кл.р-ли 5. Провеждане на родителски срещи за клас. Срок: октомври 2018 г. 6. Провеждане на курс по творческо писане с поетесата Валентина Радинска. Срок: октомври, март, юни 2018 / 2019 г. Отговорник: Дочка Петрова М. НОЕМВРИ 1.Изработване и приемане на план за патронния празник на ПХГ Д. Дамянов. Срок: г. 2.Информация за резултатите от проверката за състоянието на задължителната учебна документация. Срок: ноември 2018 г. М. ДЕКЕМВРИ 1. Подготовка и организация за патронния празник на ПХГ Д. Дамянов. Срок: г.

7 М. ЯНУАРИ 1. Патронен празник на Хуманитарна гимназия, дейности по график. Срок: г. 2. Обсъждане на проблеми, свързани с УВР и приключване на първия учебен срок. Срок: Обсъждане на предложенията за държавен прием до РУО на МОН за учебната 2019 / 2020 г. Срок: г. 4. Изготвяне на Седмичното разписание за втория учебен срок. Срок: г.,т. Рандева 5. Изработване на концепция за рекламна кампания 2019 / 2020 учебна година. Срок: г. М. ФЕВРУАРИ 1. Провеждане на общинския кръг на училищните олимпиади. Срок: по график,2019 г. 2. Актуализиране на дежурството на учители, графика за консултации, срещи с родители и втори час на класа. Срок: г. 3. Анализ на резултатите от УВР през първия учебен срок. Срок: г. 4. Актуализиране на списъка на учениците за стипендии. Срок: г. 5. Утвърждаване на график за провеждане на контролните и класните работи през втория учебен срок. Срок: г.

8 М. МАРТ 1. Анализ на състоянието на училищната документация. Срок: г., зам.-директор 2. Подаване на заявления за ДЗИ майска сесия. Срок: по график на МОН, зам.-директор М. АПРИЛ 1. Провеждане на пробни ДЗИ за випуск Срок: г., учителите на 12. клас 2. Приемане на график за подготовка на МТБ съгласно изискванията на ХЕИ и НС "ПАБ за учебната 2019 / 2020 г. Срок: април, 2019 г. 4. Изработване на концепция за изпращане на Випуск 2019 година. Срок: г. 5. Екскурзии с образователна цел. Срок: април 2019 г., кл.р-ли, учители М. МАЙ 1. Провеждане на ДЗИ. Срок: г., г., зам.-директор, класните ръководители на 12. клас 2. Анализ на състоянието на училищната документация. Срок: май, 2019 г., зам.-директор 3. Избор на знаменосец и асистентки за учебната 2019 / 2020 г. Срок: май, Тържествено изпращане на Випуск 2019 г. Срок: г. М. ЮНИ 1.Провеждане на екскурзии с образователна цел. Срок: г.

9 , кл. р-ли 2.Определяне на юлската поправителна сесия. Срок: г., зам.-директор 3.Утвърждаване на комисии по приема. Срок: г. М. ЮЛИ 1. Анализ на УВР през изтеклата учебна година. Срок: г., зам.-директор 2. Работа по учебната документация. Срок: юли, 2019 г. 3. Отчитане на резултатите от училищни и извънучилищни мероприятия /олимпиади, национални конкурси и др./ Срок: г. Отговорник: зам.-директор, ПС VII. ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР 2018 / 2019 г. Месец Дата Форма на участие Отговорник Септември 17.ІХ 22 ІХ - Ден на Независимостта на РБългария 26.IX Ден на европейските езици Октомври 5.Х X Тържествено откриване на учебната 2018/2019год. Участие в общоградските тържества По класове Международен ден на учителя Курс по творческо писане Д.Петрова, А. Дончева, Зл. Атанасова В.Петкова Кл. р-ли, В. Милков Учители по ЧЕ ПС Д.Петрова 18. X. Европейски ден за трафик на хора Беседи в часа на класа Кл.р-ли 26.Х. Димитровден празник на гр.сливен Участие в общоградските тържества Кл. р-ли Ноември 1.ХІ. Ден на народните будители- Мероприятия по класове Кл. р-ли

10 Декември Януари Февруари Март запознаване със сливенски будители 16.ХІ. Международен ден на толерантността 21.ХІ.-Ден на християнското семейство Ден без покупки Buy Nothing Day 1.ХІІ 10. ХІІ 21. ХІІ 16. І -18. І ІІ 19. ІІ 3.ІІІ Беседи в часа на класа Беседи в часа на класа По класове Световен ден за борба със СПИН Международен ден на правата на човека Весела Коледа коледно шоу Дни, посветени на патронния празник на училището Патронен празник Не остарявай, любов Ако печеля, печели цял народ Участие в тържествата, посветени на 3 март Кл. р-ли Кл.р-ли Ученически съвет Кл. р-ли Кл.р-ли Ученически съвет Кл. р- ли Учителите по БЕЛ, класните ръководители Ученически съвет Учители по история Кл. р-ли Учители по история 22.ІІІ. Спортен празник Април 22.ІV. Ден на Земята Зл. Атанасова, кл.рли Май 9.V. ден на Европа 8-9. V. фестивал на книгата 24. V Ден на славянската писменост и култура Участие в тържествата на община Сливен Участие в Националния фестивал на детската книга Тържествено изпращане на Випуск 2016 Кл. р ли Д. Петрова Кл. р-ли на 12. клас Юни 2.VІ. 5.VІ. Ден на Ботев и загиналите за свободата на България Международен ден на околната среда Кл. ръководители Учител по биология VIII. ВИДОВЕ ВЪТРЕШНО-УЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ А. Административен контрол 1. Спазване на ППЗНП, КТ и др. нормативни документи.

11 2. Спазване на трудовата дисциплина от учители и непедагогически персонал. 3. Спазване на дежурствата от учителите. 4. Спазване правилника за вътрешния ред, училищния правилник, ПОБУВОТ. 5. Контрол на изпълнението и отчет на решенията на ПС. 6. Проверка на задължителната училищна документация. 7. Проверка по опазването на МТБ. В. Педагогически контрол 1. Текущ контрол по всички предмети. Срок: съгласно графика 2. Анализ на знанията на учениците по профилирани предмети. Срок: април, 2019 г. Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол РД / г. Планът е отворен и подлежи на актуализация.

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai УТВЪРЖДАВАМ : ДИРЕКТОР :.. / П. Димитрова / Г Р А Ф И К ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ С О У АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ, ГР. СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В Д И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел ; ,

Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В Д И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел ; , Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел. 032 956 096; 032 956 051, e-mail: ezikova_gimnazia_plovdiv@eg-plovdiv.com, www.eg-plovdiv.com КАЛЕНАР НА ЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,   П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗДУД

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai З А УЧЕБНАТА 2014 / 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание на Педагогически съвет на 01.09.2014 г. 1 Настоящия план за контролната дейност е изготвен и съобразен с Инструкция 1/23.01.2003 г.

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧАЛНИК НА РИО ) П Л А Н ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТНА ДИРЕКТОРА

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

План

План СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МАКСИМ РАЙКОВИЧ гр. Лясковец 5140, ул. Манастирска 1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95 e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com Утвърдил:.. Директор на СУ Максим Райкович /Даниела Арабаджиева/

Подробно

1 СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча тел/факс:07545/2275,07545/2227, Утвърждавам: Гълъб Чаушев: Директор на СУ Христ

1 СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча тел/факс:07545/2275,07545/2227, Утвърждавам: Гълъб Чаушев: Директор на СУ Христ 1 СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча тел/факс:07545/2275,07545/2227, E-mail:sou_kochan@abv.bg Утвърждавам: Гълъб Чаушев: Директор на СУ Христо Смирненски Заповед РД-07-946 Г о д и ш е н к о м

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

На Ваш №: /03

На Ваш №: /03 Утвърдил: Георги Сеизов, Директор на 57 СУ ГОДИШЕН ПЛАН на 57 Спортно училище Св. Наум Охридски, град София за учебната 2018/2019 година Приет с решение на Педагогическия съвет (Протокол 9 от 28.08.2018

Подробно

1 СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча Тел.:07545/2275,07545/2227, Утвърждавам: Гълъб Чаушев: Директор на СУ Христо См

1 СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча Тел.:07545/2275,07545/2227, Утвърждавам: Гълъб Чаушев: Директор на СУ Христо См 1 СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча Тел.:07545/2275,07545/2227, E-mail:sou_kochan@abv.bg Утвърждавам: Гълъб Чаушев: Директор на СУ Христо Смирненски Г о д и ш е н к о м п л е к с е н план на

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

С О У “ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ “ – ГР

С О У “ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ “ – ГР 1 РАЗДЕЛ I. 2 1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО Продължаване процеса на утвърждаване на училището като притегателен образователен център, като конкурентноспособно с реални възможности да формира у учениците национални

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ", ДИМИТРОВГРАД

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, ДИМИТРОВГРАД ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ Димитровград, ул. П. Евтимий, 12, тел. 0391 / 63 205, 66 281 (факс), e-mail: aleko_dg@abv.bg, http://alekodg.com Г О Д И Ш Е Н П Л А Н ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

Подробно

32-ро СОУ с изучаване на чужди езици"Св

32-ро СОУ с изучаване на чужди езициСв УТВЪРДИЛ: Директор: Нели Костова П Л А Н на Училищната Комисия за БППМН на учениците в 32 -ро СУИЧЕ Св. Климент Охридски за 2017/2018 учебна годинa Планът е гласуван и приет на заседание на Педагогическия

Подробно