Резюме Драматургични похвати за създаване на фолклорно танцово произведение Монографичен труд на гл. ас. д-р Рослана Моравенова-Станева Едно от най-пъ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Резюме Драматургични похвати за създаване на фолклорно танцово произведение Монографичен труд на гл. ас. д-р Рослана Моравенова-Станева Едно от най-пъ"

Препис

1 Резюме Драматургични похвати за създаване на фолклорно танцово произведение Монографичен труд на гл. ас. д-р Рослана Моравенова-Станева Едно от най-първичните проявления на художественотворческата дейност на човека е танцът. Той е инструмент за светско и духовно възпитание на народа. Години, векове и епохи е отражение на действителността на живота като религиозна обредност, като средство за формиране на морални, правни и войнствени качества и като върховно естетическо наслаждение. Добило за такъв кратък период световна известност, днес българското танцово изкуство е навсякъде желанно, навсякъде възторжено прието. Преминал през различни етапи на развитие, българският танц, запазвайки своя автентичен статус, постепенно започва да се професионализира. Създавайки нови танцови постановки, хореографите въздействат върху естетическото възпитание на обществото и върху емоционалната култура на участвалите в постановъчния процес. Такова въздействие може да има само едно цялостно художествено произведение, при създаването на което се запазват всички закони на драматургията. Съдържанието има нужда от нови, сложно организирани форми на музиката и танца, което често остава в лоното на остарелите сюжетни схеми. Оказва се, че в основата на изграждането на тези сложни форми е залегнал стремежът на фолклорния танц да се утвърди като независим фолклорен танцов, театрален спектакъл, чието съдържание се изразява в хореографски образи. Той принадлежи към зрелищните, синтетични, пространствено-времеви видове художествено творчество. Като вид театрално изкуство той включва в себе си драматургия, изградена на базата на музикалната драматургия и наричаща се музикално-танцова драматургия. Както и в други сценични изкуства, така и тук намира своето място живописта - декоративното и костюмно оформление на 1

2 спектакъла, но център на техния синтез се явява хореографията. Всички тези изкуства, преплетени в своята неразривно свързана естетическа норма, придобиват завършения си вид с майсторския подход на хореографа, превръщайки се в театрално танцово произведение. Процесът на създаване на хореографския спектакъл преминава през пет основни звена. Всяко от тези звена представлява самостоятелен и сложен творчески процес, който в същото време се намира в органическа връзка с всички останали. Първо звено е раждането на драматургичната (хореографската ) идея темата на бъдещия спектакъл, реализирана в програма. Програмата трябва да бъде изработена по законите на драматургията и да съдържа изложение на сюжета - събития, възникнали през определен период от време при определени условия - с обозначение и описание на място, време и особености на действието, изчисляване и детайлна характеристика на всички основни действащи лица. Второ звено е композиционният план или музикално-хореографският сценарий, който създава хореографът за композитора. Преди да пристъпи към съставянето му, творецът хореограф извършва огромна подготвителна работа, проучва детайлно всички необходими за целта материали, проучва всяка подробност, когато това е необходимо. Трето звено - създаване на музикално произведение за танцовия спектакъл. Композиторът и хореографът трябва да работят в тясна връзка в процеса по създаване на оригинално музикално произведение. Със своето развитие хореографското изкуство представлява един процес на постепенно доближаване на музикалните и пластичните интонации, а заедно с това и на музикалните и пластичните композиционни форми. Четвърто звено - включва целия период на съчиняване на танцовото произведение, всички танци и сцени, по-точно цялостния спектакъл с галерията от художествени образи, които участват и действат в атмосферата на конкретната историческа епоха или етнографска принадлежност. Изучил основно музикалния материал, изяснил за себе си неговото драматургично 2

3 развитие, хореографът съставя план за съчиняването на танците и тяхната постановка. В това число влиза всичко - танци, солови и масови сцени, оригинални декорации и костюми, осветителна партитура - което определя понятието синтетичен спектакъл. Пето звено - постановка на цялото произведение в репетиционните зали, демонстрация и разучаване на соловите образи с танцьорите и артистите на масовите танци и сцени, декорациите, костюмите, гримът и осветлението. Изхождайки от многообразието на съдържанието, с използването на нови модерни елементи на пластиката и модерната визуализация, която отразява образите в съвременната действителност. Другата част от изследването в този труд проследява принципите на извеждане на драматургичната линия във фолклорните танцови произведения. Разбира се, за да се стигне до основата, трябва да обърнем внимание на основните източници на творчески идеи за много хореографи: народната музика и поезия, литературни произведения, митология и разбира се, дълбокото влияние на фолклорния първоизточник. Бихме искали да покажем това много увлекателното, яркото, поетичното от живота на хората, което се забелязва от зоркото око на хореографа режисьор. Да видим неговия художествен прочит, който свежда до зрителя, за да предаде своето творческо виждане за реалността, съхранявайки народните традиции в танца. Тези драматургични похвати стават по-ясни след обстойно анализиране на етапите при създаване на едно хореографско произведение както и неговата съвременна режисура. Чрез разглежданите произведения: Легенда за Орфей - едноактно тематично-драматично произведение, хореография: проф.кирил Дженев, музика : Живка Клинкова, Любов и клетва - камерно сюжетно драматичен танц, хореография: проф.д-р Даниела Дженева,музика: Димитър Бонев, Първа среща - тематично - хумористичен танц, хореография: проф.д-р Даниела Дженева, музика: проф.д-р Любен Досев, 3

4 На сгледа по Димитровден - сценично разработен танц на базата на обичай, хореография: Марио Егов, музика: Стоян Пауров, Балетната драма Нестинарка хореография: Маргарита Арнаудова, музика : Марин Големинов, както и новосъздадените студентски творби ние изясняваме взаимоотношенията и взаимовлиянието на българския фолклор и танцовата драматургия, които чрез основата на образни асоциации търсят пластически интонации за максимално точно пресъздаване на особеностите на националния характер. Хореографията във фолклорното изкуство контаминира с театъра или драмата при определени културни нива. Автентичният фолклор представлява своеобразна вселена на духа, подвластна на природните тайни, заложени като драматургия в един естествен източник. Хореографското изкуството от своя страна съдържа сетива, които само магията притежава умения да разговаря с митични зверове и птици, да чува песните на дърветата и тревите, да участва в поривистия и непресторен космологичен диалог между земята и небето в сътворения с човешката любов бит. Ето защо смятаме, че художествената форма е важен процес за обективизация на художествено съдържание в хореографското произведение. Изследвайки този процес, смеем да твърдим,че като вътрешна структура на това съдържание тя формира неговата проява и съществуване чрез художествени образи, произлезли от автентичния първоизточник, въплътени с определени материални средства, чрез използваните драматургични похвати в танцовото изкуство. Изследвайки фолклорни танцови произведения в настоящия труд, ние забелязахме и важната връзка между новите технически възможности при реализацията на един творчески проект, които естествено генерират с основната драматургия на хореографското произведение. Това взаимодействие е породено от постоянния засилващ се интерес на нашата култура към фолклорния танц, създавайки нова публика, която, познавайки възможностите на хореографското изкуство, възприема фолклорното танцово творчество с нови възприятия. 4

5 Проследявайки способа на тяхното реализиране и изграждане, достигаме и до убеждението, че обогатяването на съвременното хореографско изкуство с нови, нетрадиционни форми и решения зависи преди всичко от таланта и професионализма на твореца, както и от неговите умения художествено да претворява фолклорните мотиви. Силата на режисьора хореограф е в умението му да събере и анализира фолклорните материали, като едно важно условие за това е задълбоченото познаване и вникване в бита и народопсихологията. Неговата роля е в оригиналната творческа инвенция и в професионалната постановъчна работа. А тази инвенция може да се пречупи през субективното съвременно светоусещане чрез художествени драматургични похвати. 5

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Антон Андонов Относно кандидатурата на гл. ас. д-р Рослана Иванова Моравенова за Доцент по професионално направление 8.3 Музикал

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Антон Андонов Относно кандидатурата на гл. ас. д-р Рослана Иванова Моравенова за Доцент по професионално направление 8.3 Музикал РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Антон Андонов Относно кандидатурата на гл. ас. д-р Рослана Иванова Моравенова за Доцент по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, научна специалност Хореографска

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я За получаване на научното звание ДОЦЕНТ по Хореографска композиция и Хореографска режисура професионална направление 8.3 Музикално и т

Р Е Ц Е Н З И Я За получаване на научното звание ДОЦЕНТ по Хореографска композиция и Хореографска режисура професионална направление 8.3 Музикално и т Р Е Ц Е Н З И Я За получаване на научното звание ДОЦЕНТ по Хореографска композиция и Хореографска режисура професионална направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, специалност Хореографска композиция

Подробно

Microsoft Word - 02Kairyakova.doc

Microsoft Word - 02Kairyakova.doc НОВИЯТ ЖИВОТ НА ФОЛКЛОРНОТО НАСЛЕДСТВО СПЕКТАКЪЛЪТ ДЕ ГИДИ ВИНО ЧЕРВЕНО Катя Г. Кайрякова Abstract: : The text in the present report focuses on preserving the folklore inheritance and presenting it as

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИН

1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИН 1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИЗКУСТВА РАДОСТ НА

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на 1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР представен

Подробно

Статут на годишната награда за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съ

Статут на годишната награда за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съ Статут на годишната награда за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съвременно произведение на изкуството Съживено наследство

Подробно

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ- СПЕЦИАЛНОСТ „ЕТНОМУЗИКОЗНАНИЕ”

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ- СПЕЦИАЛНОСТ „ЕТНОМУЗИКОЗНАНИЕ” А Н О Т А Ц И Я Дисциплината Български народни танци има за основна цел да запознае и подготви и студентите от специалността Етномузикознание с най-характеррните и стилни танцови образци,типични за отделните

Подробно

generated pdf

generated pdf Културни институти Дом-музей Пеньо Пенев Дом-музей Пеньо Пенев в Димитровград е акт на благодарствена любов и признателност към една от най-драматичните и провокативни личности в българската поезия от

Подробно

РАЗВИТИЕ НА СЦЕНИЧНИТЕ КАМЕРНИ ТАНЦИ В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ Проф. д-р Даниела Дженева Резюме: Текстът в настоящата статия разглежда развити

РАЗВИТИЕ НА СЦЕНИЧНИТЕ КАМЕРНИ ТАНЦИ В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ Проф. д-р Даниела Дженева Резюме: Текстът в настоящата статия разглежда развити РАЗВИТИЕ НА СЦЕНИЧНИТЕ КАМЕРНИ ТАНЦИ В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ Проф. д-р Даниела Дженева Резюме: Текстът в настоящата статия разглежда развитието на камерните форми в сценичните танцови произведения

Подробно

Извлечение от протокол 19 от заседание на катедра “Рисуване” на 18

Извлечение от протокол 19  от заседание на катедра “Рисуване” на 18 С Т А Н О В И Щ Е от хон. проф. Стоян Петров Домусчиев, катедра Рисуване, НХА за Дисертациония труд на тема: Проблеми на пространството в стенно-монументалната живопис в България в периода 60-те 80-те

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

Microsoft Word - za sait.doc

Microsoft Word - za sait.doc ПЛЕНЕР ЗВУК И ЦВЯТ В ЗИМНИЯ СОЗОПОЛ февруари 2007 г. Проект за развитие на творческа дейност, реализиран със съдействието на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ и Фонд Учебни програми на Бакалавърския

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

15 юни – 21 юни г. - КУЛТУРЕН АФИШ - Община СТАРА ЗАГОРА

15 юни  –  21 юни г. - КУЛТУРЕН АФИШ - Община СТАРА ЗАГОРА 15 юни (понеделник) Проект Книжни острови в морето на свободното време" Програма Детство мое " (запознаване с творчеството на български и чужди автори, подреждане пъзели на приказки, литературни игри).

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Девети международен конкурс за изкуства „Радост на брега”

Девети международен конкурс за изкуства „Радост на брега” От 12-14 юни в град Созопол и 19-21 юни в град Ахелой община Поморие ще се проведе за Девети пореден път Международния конкурс Радост на брега. В град Созопол от 12-14 юни ще се състезават близо 1052 български

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Ростислав Йовчев, преподавател по пиано в Теоретико-композиторския и диригентски факултет в НМА проф. Панчо Владигеров За док

1 СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Ростислав Йовчев, преподавател по пиано в Теоретико-композиторския и диригентски факултет в НМА проф. Панчо Владигеров За док 1 СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Ростислав Йовчев, преподавател по пиано в Теоретико-композиторския и диригентски факултет в НМА проф. Панчо Владигеров За докторантския труд на ВЕЛИСЛАВА ЖЕЧКОВА СТОЯНОВА На тема:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ За научните трудове, педагогическата и художественотворческа дейност на ас. д-р. Сюзана Арутюнян - Василевска по обявения от АМТИИ конкурс за

РЕЦЕНЗИЯ За научните трудове, педагогическата и художественотворческа дейност на ас. д-р. Сюзана Арутюнян - Василевска по обявения от АМТИИ конкурс за РЕЦЕНЗИЯ За научните трудове, педагогическата и художественотворческа дейност на ас. д-р. Сюзана Арутюнян - Василевска по обявения от АМТИИ конкурс за доцент по Артмениджмънт и маркетинг в изкуството 8.1.

Подробно

Microsoft PowerPoint - Gestus Brecht [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Gestus Brecht [Compatibility Mode] . БЕРТОЛД БРЕХТ. 1 2. БЕРТОЛТ БРЕХТ. Професията на актьора (1935-1947) 1947) ЗА А Под гестус следва да разбираме един комплекс от жестове, мимика и най-често думи, който един човек или повече хора отправят

Подробно

РЕЗЮМЕ на хабилитационен труд на гл. ас. д-р Момчил Мирчев за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по специалност 8.2. Изобразит

РЕЗЮМЕ на хабилитационен труд на гл. ас. д-р Момчил Мирчев за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по специалност 8.2. Изобразит РЕЗЮМЕ на хабилитационен труд на гл. ас. д-р Момчил Мирчев за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по специалност 8.2. Изобразително изкуство, Скулптура за нуждите на катедра Керамика,

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

Становище за Виктория Христова

Становище за Виктория Христова Становище на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор в област 8.3. Музикознание и музикално изкуство от проф. д-р Светла Георгиева Калудова-Станилова Академия за музикално,

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. Цветан Цветанов Илиев научно направление 05.08.04. Изкуствознание и изобразително изкуство (графичен дизайн) Относно: КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ,,ДОЦЕНТ в професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ На доц. Христина Борисова Ангелакова за дисертационния труд на Даниела Владимирова Панчевска по повод присъждане на образователна и научна с

СТАНОВИЩЕ На доц. Христина Борисова Ангелакова за дисертационния труд на Даниела Владимирова Панчевска по повод присъждане на образователна и научна с СТАНОВИЩЕ На доц. Христина Борисова Ангелакова за дисертационния труд на Даниела Владимирова Панчевска по повод присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР, на тема: Вокално технически и интерпретационнохудожествени

Подробно

Microsoft Word - reshenie

Microsoft Word - reshenie ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 390 Протокол 46 от 04.04.2019 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е за дисертационния труд на АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА (редовен докторант в Катедра Пиано в Теоретико композиторски и дирегентски факу

С Т А Н О В И Щ Е за дисертационния труд на АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА (редовен докторант в Катедра Пиано в Теоретико композиторски и дирегентски факу С Т А Н О В И Щ Е за дисертационния труд на АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА (редовен докторант в Катедра Пиано в Теоретико композиторски и дирегентски факултет на НМА Проф. Панчо Владигеров с научен ръководител

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Христо Георгиев Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Доцент по оперна режисура, обявен от катедр

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Христо Георгиев Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Доцент по оперна режисура, обявен от катедр РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Христо Георгиев Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Доцент по оперна режисура, обявен от катедра Музикално-сценично изкуство във Вокалния факултет

Подробно

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Евгени Велев, преподавател в УниБИТ, София, катедра Културно-историческо наследство на докторска теза на тема: " ДЕКОРАТИВНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ В ДИЗАЙНА

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

t. 3

t. 3 ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Стоян Русев- председател на ПК по Култура, културноисторическо наследство, интеграционна политика и вероизповедания ОТНОСНО: Приемане

Подробно

СТАНОВИЩЕ на проф. д.ф.н. Паисий Христов относно участието на доц. д.ф.н. Весела Кирчева Генова, преподавател в катедра Романистика към ФКНФ при Софий

СТАНОВИЩЕ на проф. д.ф.н. Паисий Христов относно участието на доц. д.ф.н. Весела Кирчева Генова, преподавател в катедра Романистика към ФКНФ при Софий СТАНОВИЩЕ на проф. д.ф.н. Паисий Христов относно участието на доц. д.ф.н. Весела Кирчева Генова, преподавател в катедра Романистика към ФКНФ при Софийския университет Климент Охридски в конкурса за професор

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ От Проф. Георги Костов Георгиев По конкурса за заемане академичната длъжност доцент по хармония в катедра Теория на музиката при ТКДФ на НМ

1 РЕЦЕНЗИЯ От Проф. Георги Костов Георгиев По конкурса за заемане академичната длъжност доцент по хармония в катедра Теория на музиката при ТКДФ на НМ 1 РЕЦЕНЗИЯ От Проф. Георги Костов Георгиев По конкурса за заемане академичната длъжност доцент по хармония в катедра Теория на музиката при ТКДФ на НМА Проф.П.Владигеров, обявен в Държавен вестник от 13.09.2016

Подробно

Окт 2019

Окт 2019 ПРОГРАМА 14:30 часа НЧ Орфееви гори 1870 гр. 01 ОКТОМВРИ 2019 г. 01 ОКТОМВРИ 2019 г. Поетично четене на клуб Приятели на книгата по повод Деня на музиката и поезията. НЧ Балкански просветител 1871 гр.

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Доцент, обявена от катедра Класическо пеене във Вок

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Доцент, обявена от катедра Класическо пеене във Вок СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Доцент, обявена от катедра Класическо пеене във Вокалния факултет на НМА Проф.Панчо Владигеров с единствен

Подробно

* ЗАПОВЕД. / 2019 г. На основание чл. 79, ал. (4) от Правилника за устройството и дейността на НАТФИЗ Кръстьо Сарафов и заповед 367 / г. О П

* ЗАПОВЕД. / 2019 г. На основание чл. 79, ал. (4) от Правилника за устройството и дейността на НАТФИЗ Кръстьо Сарафов и заповед 367 / г. О П * ЗАПОВЕД. / 2019 г. На основание чл. 79, ал. (4) от Правилника за устройството и дейността на НАТФИЗ Кръстьо Сарафов и заповед 367 /11.07.2018 г. О П Р Е Д Е Л Я М : ГРАФИК и комисии за провеждане на

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д. изк. Йордан Гошев преподавател по хармония и полифония в ЮЗУ Н. Рилски, Благоевград относно дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР, представен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Професор по класическо пеене Творческият път на Мар

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Професор по класическо пеене Творческият път на Мар СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Професор по класическо пеене Творческият път на Маргарита Баснарова-Атанасова започва още по времето,

Подробно

generated pdf

generated pdf От 16-ти до 18-ти юни градското пространство на Бургас за пореден път ще се превърне в своеобразна сцена за иновативното изкуство. Срещата с модерното интерактивно течение в културата ще премахне всякакви

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертационен труд за присаждане на образователната и научна степен Доктор, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по му

СТАНОВИЩЕ за дисертационен труд за присаждане на образователната и научна степен Доктор, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по му СТАНОВИЩЕ за дисертационен труд за присаждане на образователната и научна степен Доктор, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по музика, научна специалност 05.07.03 Методика на обучението

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я за материалите, представени за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност професор по Музикалносценична режисура към катед

Р Е Ц Е Н З И Я за материалите, представени за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност професор по Музикалносценична режисура към катед Р Е Ц Е Н З И Я за материалите, представени за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност професор по Музикалносценична режисура към катедра Музикалносценична режисура във Вокалния факултет

Подробно

С Т А Т У Т НА НАГРАДАТА НА СБМТД КРИСТАЛНО ОГЪРЛИЕ Специалната награда за цялостно творчество на СБМТД Кристално огърлие представлява кристален знак

С Т А Т У Т НА НАГРАДАТА НА СБМТД КРИСТАЛНО ОГЪРЛИЕ Специалната награда за цялостно творчество на СБМТД Кристално огърлие представлява кристален знак С Т А Т У Т НА НАГРАДАТА НА СБМТД КРИСТАЛНО ОГЪРЛИЕ Специалната награда за цялостно творчество на СБМТД Кристално огърлие представлява кристален знак с логото на СБМТД в средата, прикрепен за лента с българския

Подробно

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ИЗКУСТВАТА ЗА ПЕРИОДА г. Настоящата стратегия за развитието на Факултета по изкуствата при Югозападния

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ИЗКУСТВАТА ЗА ПЕРИОДА г. Настоящата стратегия за развитието на Факултета по изкуствата при Югозападния СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ИЗКУСТВАТА ЗА ПЕРИОДА 2018 2023 г. Настоящата стратегия за развитието на Факултета по изкуствата при Югозападния университет Неофит Рилски е изготвена в съответствие

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ на дисертационния труд на тема : Танцът в структурата на телевизионните риалити формати в България на Надежда Петева Петрова за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно