РЕЗЮМЕ Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен представлява страте

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЗЮМЕ Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен представлява страте"

Препис

1 РЕЗЮМЕ Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен представлява стратегически документ с ясно обусловен пространствен характер на предвижданите интервенции, чрез които се цели по-ефективно, ефикасно и екологосъобразно и оползотворяване на наличните ресурси и потенциали на Област Плевен, както по отношение на нейните вътрешнотериториални компоненти и интегритет, така и по отношение нейното положение в рамките на Националното пространство и Северозападния район от ниво 2. Основната разработването и цел, прилагането която следва е да бъде създаването на постигната чрез пространствено- устройствена основа и регулатор за осъществяване не само на регионалното, но и на отделните социално-икономически секторни планирания на областно ниво, в контекста на общоевропейското и национално пространствено развитие, с цел постигане на комплексно, интегрирано планиране. Област Плевен е с централно географско положение в Северна България, с територия, осигуряваща свързаността между Източната и Западната част на Дунавската равнина, между столицата и основните урбанистични центрове в Североизточната част на страната. Разполага с широк излаз на р. Дунав, осигуряващ достъп до трансевропейския транспортен коридор, формиран от реката, както и до специфични инструменти за развитие (Дунавска стратегия). Близостта до Столицата и централното положение на гр. Плевен и областта спрямо останалите центрове в тази част от страната, са

2 предпоставка за засилване на регионалната роля и тежестта на област Плевен в развитието на страната през следващият програмен период. Релефът е предимно с равнинен характер, което е благоприятно за транспортно комуникационните връзки в рамките на областта и със съседните територии. Съчетанието на благоприятните почвено-климатични условия с равнинният релеф допринася за развитието на интензивно земеделие. Налице са условия за възстановяване на традиционния за града цикъл на агробизнеса и неговата модернизация с оглед ген ериране на продукция с висока добавена стойност, което от своя страна създава предпоставки за развитие и диверсификация на обслужващи отрасли и дейности. Богатото историческо минало, в съчетание с традициите в земеделието, наличието на уникални природни дадености, са добра основа за развитие на печеливш интегриран туристически продукт. Също така за развитието на туризма би допринесло и наличието на значителни по площ защитени територии, които са предпоставка за иницииране на рекреационен интерес. Единственият в рамките на Северозападния район ВУЗ се намира на територията на област Плевен, като съществува възможност за разширяване на Академичния сектор чрез нови подходи и структури, като например Междууниверситетски кампус, предвиждан в ИПГВР на гр. Плевен. Област Плевен има сравнително запазен демографски потенциал в северната периферия на областния център. Наблюдава се намаляване на населението на областта и града. Налице е един от най високите темпове на намаление на броя на населението на голям град в България, както и процес на миграция на млади и образовани хора в посока основно София. Концентрирано е население от малцинствените групи, което води до проблеми, свързани с икономическата и социалната интеграция. Преодоляването на тези проблеми е възможно чрез засилване на връзките с

3 хинтерланда с оглед стимулиране на демографското и социално-икономическо окрупняване на гр. Плевен и засилване на неговата роля като център на растежа в тази част от националното пространство като се търси агломерационен ефект в развитието на областта. На територията на област Плевен има наличие на достатъчни като териториален обхват индустриални зони, които са силно амортизирани и подлежат на трансформация с оглед постигане на положително развитие на стопанството на областта. Прекратена е дейността на ключови за икономиката на областта предприятия от химическата и хранително вкусовата промишленост, тежкото машиностроене и др., които не са компенсирани от нови по перспективни отрасли и предприятия. Има опасност продължителния застой в икономическото развитие на областта да доведе до задълбочаване на икономическата стагнация. В следствие на тези и други фактори, покупателната способност на населението е значително под средната за страната. Поради тези причини е необходимо приоритетно стимулиране на малкия и среден бизнес, изграждане бизнес информационни центрове, участие в програми на национално ниво. Област Плевен разполага с балансирана териториална структура, с равномерно разположени вторични опорни центрове по периферията. Територията е компактна, ясно гравитираща към естествения административен и стопански център на областта, със сравнително еднотипна структура на земеползването и моделите за устройство на територията. Наблюдава се наличие на диспропорции и проявата на проблеми от типа център-периферия, както по отношение качеството на живот и характеристиките на средата на обитаване, така и по отношение на социалноикономическите характеристики на територията на областта. Областният център значително изостава като развитие от останалите големи градове в

4 страната. Наблюдава се изразен дисбаланс между развитието на Северната и южната периферия на град Плевен. За да се повиши мобилността на жителите на областта и да се насърчат тесните социално-икономически връзки на населените места в областта, е важен добрият транспортен достъп. Въпреки централното местоположение на областния център, нормата за достъпност до него от 90 мин. не е изпълнена за 20 % от населените места. Необходимо е подобряване състоянието на републиканската, общинската пътна мрежа и уличната мрежа. С цел оползотворяването на наличните потенциали на територията и преодоляването на проблемите, представляващи пречка за нейното развитие, е разработена система от стратегически цели, които се явяват първата пряка форма на конкретизация на определената и възприета от заинтересованите страни и местната общност Визия за развитие на областната територия към хоризонта на планиране. Тя отговаря на следните основни принципи устойчиво и интегрирано пространствено развитие: балансираното териториално развитие чрез поддържане на йерархизирана система от населени места; засилване на връзката между ареала на град Плевен и селскостопанския хинтерланд; достъпност и свързаност на селищната структура в областта; устойчиво развитие на населените места чрез прилагане на интегриран подход; териториална интеграция; опазването на природното и културно наследство. Стратегическата рамка на РСПР е определена от 3 стратегически цели (СЦ): СЦ 1: Постигането на устойчиво и балансирано развитие на територията на областта чрез прилагането на интегриран общ подход в развитието и устройството на областната територия;

5 СЦ 2: Постигане на позитивно социално- икономическо развитие на база ефективна капитализация на местните сравнителни предимства, ресурси и потенциали на област Плевен; СЦ 3: Подобряване на вътрешнообластната интеграция и смекчаване на диспаритетите по отношение стандарта и условията за живот и бизнес в рамките на областта За постигането на дефинираните стратегически цели са определени основни приоритетните области, акцентиращи върху постигане на висока степен на интегрираност в развитието на територията: Устройство на територията: Постигане на балансирано териториално развитие чрез прилагане на обща интегрирана концепция за устройство Транспорт и комуникации: подобряване на вътрешната свързаност и интеграцията с останалите части на Националното пространство Икономическо развитие: стимулиране на развитието на основата на интервенции в ключови за областта зони и територии Условия за живот и бизнес: подобряване на условията за живот и бизнес и смекчаване на вътрешнообластните диспаритети По - ефективно управление на територията Област Плевен заема водеща роля в рамките на Северна България, която предполага мащабни инициативи и интервенции в пространственото развитие, съобразени както с ролята, която тя изпълнява в регионален и национален контекст, така и с потенциала, сравнителните предимства и налични ресурси, като следва да се повиши общата и инвестиционната атрактивност на областта, като в резултат следва да се създадат адекватни условия за устойчиво развитие на територията.

6

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ БЕЗ ИНФОРМАТИКА 1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ. Същност и значение

ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ БЕЗ ИНФОРМАТИКА 1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ. Същност и значение ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ БЕЗ ИНФОРМАТИКА 1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ. Същност и значение на географското положение - астрономическо, природогеографско,

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА 2014 2020 ГОДИНА СТРУКТУРА НА ОПР АПРИЛЦИ Анализ на съвременната ситуация 1. Обща характеристика/профил на общината 2. Конкурентоспособност

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Стратегии за развитие на градската мобилност в Община Бургас

Стратегии за развитие на градската мобилност в Община Бургас Развитие на градската мобилност в Община Бургас Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия Община Бургас географско положение Разположена

Подробно

Предварителна оценка на ОПР г. на община Тервел ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Предварителна оценка на ОПР г. на община Тервел ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 1 СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ... 2 ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ... 3 СПИСЪК НА ТАБЛИЦИ... 4 СПИСЪК НА ФИГУРИ... 4 ВЪВЕДЕНИЕ... 5 1. ОЦЕНКА НА

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

NKPR

NKPR 1 Национална концепция за пространствено развитие 2013 2025 г. Националното пространство нашето общо наследство за бъдещето ВЪЗЛОЖИТЕЛ МРРБ, 2012 СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕФРР И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ Главна цел 2 Националната

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

О Б Щ И Н А Г Ъ Р М Е Н ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА страница 2 СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ... 2 Използвани съкр

О Б Щ И Н А Г Ъ Р М Е Н ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА страница 2 СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ... 2 Използвани съкр 2 СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ... 2 Използвани съкращения... 3 Съдържание на таблица и фигури... 4 Въведение... 5 1. Оценка на обхвата и фокуса на анализа на актуалните тенденции и процеси, проблеми и потенциали

Подробно

Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич

Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфрата и свързаността на териториите Специфични цели Специфична цел:сц1.1: Изграждане и подобряване на техническата

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

1

1 ПРОГРАМА АКТИВНИ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 2005-2007 ПРОЕКТ ПЛАНИРАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ К О М У Н И К А Ц И О Н Н А С Т Р А Т Е Г И Я Н А О Б Щ И Н А АНТОНОВО 2006г. 1. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата

Подробно

ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА В БЪЛГАРИЯ СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА В БЪЛГАРИЯ СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАКВО И КАК? Технологии, иновации конкурентоспособност, интелигентен растеж, ФНТС, 13/3/14 Румен Атанасов 1 Дискусията в Европа Съобщение на ЕК По-силна европейска промишленост за растеж

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проект: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство Проектен код 15.2.1.034/ 2016 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018-2023 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Microsoft Word - Broshure

Microsoft Word - Broshure Ц Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ж Ж1 Ж2 И И1 Група проекти ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Архитектурно пространствено оформление и реконструкция на инженерната инфраструктура на пешеходна зона Зона В Архитектурно пространствено

Подробно

Rezume OPR

Rezume OPR РЕЗЮМЕ ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА 2006 2013 Г. Планът за развитие на Община Враца 2006-2013 г. има целеви и стратегически характер. Той отразява развитието на Общината, факторите които

Подробно

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията на общината Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие СП.Ц.1.1.1. Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните

Подробно

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva СТАНОВИЩE от проф. д-р. Алмагул Шaймуратовна Нургалиева, зам.ректор по учебна работа, Академия Кокше член на научно жури, назначено със заповед 2329/11.06.2013г. на Ректора на ВСУ за дисертационния труд

Подробно

Slide 1

Slide 1 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Габрово КАК ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020? Проект 0060-ого-3.3 "Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово",

Подробно

real estates

real estates За контакт 8350 гр. Малко Търново, ул. "Малкотърновска комуна" 3 централа: +359 59523021 факс: +359 59523128 e-mail: info@malkotarnovo.org website: www.malkotarnovo.org Кмет: Илиян Янчев e-mail: mt_kmet@mail.bg

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation V G -OPT-major event

Microsoft PowerPoint - Presentation V G -OPT-major event ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ ТРАНСПОРТ 2007 2013 г. Весела Господинова Зам.-министър на транспорта ТРАНСПОРТ 2007 г. Цели на Европейската транспортна политика Осигуряване свободното движение на пътници

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно