/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол

Размер: px
Започни от страница:

Download "/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол"

Препис

1 / До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геологогеографски факултет, СУ Св. Климент Охридски. Относно: конкурс за професор в научна област на висшето образование 4.4. Науки за Земята (Икономическа и социална география), Конкурсът е обявен от катедра Социално-икономическа география, Геолого-географски факултут на СУ Св. Климент Охридски в обявен в ДВ, бр. 90/ г. 1. Данни за конкурса Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ. Няма допуснати нарушения. По конкурса има един кандидат: доц. д-р Веселин Бояджиев, преподавател в катедра Социално-икономическа география, Геолого-географски факултут на СУ Св. Климент Охридски, живущ 1517 София, р-н Подуяне, ул. Река Велика, бл. 18, вх. В, ет. 3, ап Дан ни за кандидата В. Бояджиев е роден на г. в гр. Девин, днес в Смолянска област. Завършил е 23 гимназия в София през 1973 г. В периода г. завършва Софийски Университет "Св. Климент Охридски" (Геологогеографски факултет), специалност География. От 1980 до 1981 г. е учител по география. Научната кариера на В. Бояджиев започва през 1981 г., когато е избран за редовен асистент в катедра Социално-икономическа география (тогава География на стопанските отрасли и комплекси). През 1987 г. е повишен в старши, 1990 в главен асистент. През 1996 г. е избран за доцент. Доц. Бояджиев придобива през 1991 г. научната степен доктор по география с тема на дисертацията: Икономгеографска характеристика и 1

2 проблеми на Софийската крайградска селскостопанска зона. Специализирал е или участвал в научни конференции в редица университети и научни институти в страната и чужбина, като Австрия, Македония, Румъния. Член е на научния борд на периодичната конференция Селско пространство и местно развитие, и на сп. Селища и пространствено планиране на университета Бабеш-Бояи в Клуж-Напока (Румъния). Участва в семинари по въпросите на земеделието, агробизнеса и регионалното развитие на фондациите Ханс Зайдел и Фр. Еберт. Владее добре английски, руски, испански, италиански езици. Има добри компютърни умения и компетенции: работа с приложни програми. Доц. Бояджиев е участвал в 7 проекта към ФНИ - СУ Св. Кл. Охридски, 11 проекта на Българо-австрийската консултантска компания АД. 3.Описание на научните трудове Цялото научно творчество на доц. В. Бояджиев до сега (самостоятелно и в съавторство) възлиза на 5 монографии, 51 статии, 56 доклада и 3 наръчници, брошури и др. Публикациите след придобиването на научната и образователна степен доктор са: 3 монографии (1 самостоятелна), 30 статии, 51 доклада (от тях 9 в чужбина), 3 наръчници, брошури и др. Според езиците на които са написани: 99 на български (73 за рецензиране), 3 на македонски (3), 1 на френски, 1 на немски, 12 на английски (12). Монографиите, научните статии и доклади (за рецензиране) на доц. Бояджиев могат да се систематизират в следните раздели: 1. Георетико-методологични въпроси на географиятапубликации 30, 31, 48, 58, 59, 82, 2. Социално-икономическа география - публикации 10, II, 12, , 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 60, 64, 69, 84, 85, 3. География на земеделието и агробизнеса - публикации 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 38, 41, 42, 57, 61, 63, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 81, 86, 87, 4. Топонимия и география на селищата - публикации 1,2, 66, 67, 80, 83,

3 5. Политическа и електорална география - публикации 5, 9, 20, 23, 28, 32, 34, 35, 37, 39, 52, 6. Регионално развитие - публикации 6, 33, 40, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 62, 65, 72, 77, 78, 79, 88 4.Научни приноси Научните приноси на доц. Бояджиев след придобиването на научно го звание доцент са преди всичко в сферата на теоретичната география, социално-икономическата география, регионалното развитие. Теоретико-методологичните приноси са преди всичко в: - Изясняване на ролята, съдържанието, методите и перспективите на географията като наука и учебна дисциплина; - Разработване теорията на географията; Приносите към социално-икономическата география са: Разработване на теоретични и приложни въпроси на Географията на земеделието и агробизнеса; - Политическа и електорална география; - Културна география, включително географска топонимия и ономастика; Приносите към регионалното развитие са: - Разработване на теоретични и приложни въпроси на районирането; - Разработване на теоретични и приложни въпроси на догонващото развитие; - Разработване на теоретични и приложни въпроси на развитието на селските райони. Забелязани цитирания: Общо библиографски цитирания 33; Общо индексирани публикации 53. Като отчитам, че е проявен значителен интерес към публикациите за актуални и значими въпроси на икономическата и социална география, може да се очаква този интерес да намери благоприятно отражение в нашата и чуждестранната литература. Научните публикации на доц. Бояджиев се отличават със стегнат научен стил. Във всички изследователски направления на изследванията

4 констатираме много добре дозирано съчетаване на теоретичните и приложните аспекти. 5. Преподавателска работа Дон. Бояджиев чете следните лекционни курсове: 1.3а ОКС бакалавър : Теоретични основи на икономическата география; География на производството; Икономическа география на България - отрасли и райони; Методи на икономгеографското изследване на селското стопанство; Икономическа география на България (за География на туризма - българи и чужденци); Теоретична география; Основи на териториалната организация на стопанството; Социалноикономическа география на България (за специалностите География, Туризъм, Регионално развитие и политика, История и география. Биология и география); Основи на социално-икономическата география (специалност Туризъм); Социално-икономически фактори за развитието на туризма (в специалност Туризъм); Електорална география (за специалност Регионално развитие и регионална политика, РРРП), Планиране и управление на селските райони (за специалност РРРП); География на агробизнеса; История на географските открития); Регионален анализ на стопанството (специалност РРРП); Регионална социално-икономическа география на България. 2.3а ОКС магистър : Регионален анализ на стопанството (за специалностите Регионално развитие и управление, РРУ, Управление на човешките ресурси, УЧР); Регионално планиране (за РРУ, УЧР); Основи на електоралната география (за РРУ, УЧР, Развитие и управление на селските райони, РУСР); Управление на проекти за регионално развитие (за РРУ); Земеделска политика на ЕС (за РУСР); Райониране на българското земеделие и селските райони (за РУСР); Културна география на руралните общности (за РУСР), Географски основи на биоземеделието (за РУСР); Основи на регионалистиката (за Регионална сигурност, PC); Теоретична география и история на географските открития (за РУСР). З.В други факултути и специалности на СУ: Регионално планиране (бакалавърска степен в Стопански факултет); Миграционни и колонизационни движения в евразийското пространство (магистърска програма История на Евразия, Русия и Източна Европа, Исторически факултет); Географска структура на ЕС (бакалавърска програма Европейски съюз - Европейска интеграция, на англ. ез.).

5 Доц. Бояджиев е създал и ръководи магистърската програма Развитие и управление на селски райони. Доц. Бояджиев има 33 години стаж в университета и се отличава като добър лектор, който увлича студентите със своята ерудиция и подход на преподаване. Доц. Бояджиев е ръководил 5 докторанти, от които двама са отчислени с право на защита, а три процедури текат в момента. Осъществил е ръководството на над 100 дипломни работи. 6. Заключение На базата на представените резултати и съобразно изискванията на чл. 24 (1) на ЗРАСРБ и чл. 53 (1) на ППЗРАСРБ препоръчвам на уважаемото научно жури и на членовете му да присъдят на Веселин Илиев Бояджиев научното звание ПРОФЕСОР. София, г. Изготвил становището (проф. д-р П. Стоянов)

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Науки за Земята (Социална и икономическа география) обявен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Блага Иванова Благоева за: кандидатурата на доц.д.ик.н. Димитрина Петкова Нанева, участник в конкурс за академична длъжност проф

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Блага Иванова Благоева за: кандидатурата на доц.д.ик.н. Димитрина Петкова Нанева, участник в конкурс за академична длъжност проф СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Блага Иванова Благоева за: кандидатурата на доц.д.ик.н. Димитрина Петкова Нанева, участник в конкурс за академична длъжност професор, направление 3.3. Политически науки (Политически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ СТАНОВИЩЕ От проф. д.ик.н. Невяна Стефанова Кръстева- член на жури за заемане на академичната длъжност професор по научно направление.7. Администрация и управление (Управление на МСП и фамилен бизнес и

Подробно

СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Тихомиров Александров Личев- СА Д.А. Ценов гр. Свищов (член на научното жури утвърдено с Заповед на Ректора на СУ Св. Климент Ох

СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Тихомиров Александров Личев- СА Д.А. Ценов гр. Свищов (член на научното жури утвърдено с Заповед на Ректора на СУ Св. Климент Ох СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Тихомиров Александров Личев- СА Д.А. Ценов гр. Свищов (член на научното жури утвърдено с Заповед на Ректора на СУ Св. Климент Охридски РД 38-422/02.07.2015) Тема на дисертационния

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/27.09.2013г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков, ПН 3.9. «Туризъм», научна специалност «Икономика

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-приложната дейност на доц. д-р Любен Димитров Христов от

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент по професионално направление Химически науки, шифър 4.2. (Органична и органометална химия) обявен в Държавен вестник, бр. 44/29.05.2018 г.

Подробно