Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1 Теория на вероятностите ( спец. Приложна математика)

2 Ръководство на клуб председател, касиер и секретар се избират по случаен начин измежду 4 човека: Aна, Борис, Васил и Георги. По колко различни начини може да се избере ръководството? 4.3.2=24 Ръководството председател, касиер и секретар се избират по случаен начин измежду 4 човека: Aна, Борис, Васил и Георги. Aна не иска да бъде председател. По колко различни начини може да се избере ръководството? 3.3.2=18 Ръководството председател, касиер и секретар се избират по случаен начин измежду 4 човека: Aна, Борис, Васил и Георги. Председател трябва да бъде Ана ИЛИ Борис. По колко различни начини може да се избере ръководството? =4

3 В ресторант има три вида супи, 4 основни ястия и 2 вида десерт. Колко различни комплекни менюта могат да се предложат супа Основно ястие десерт Момиче има 5 блузи и 3 поли. Колко дни може да се облича по различен начин? блуза 5 3 пола 15 В английската азбука има 26 букви. Колко различни номера на коли от три букви могат да се образуват? = Колко различни номера на коли могат да се образуват ако те се състоят от три букви, последвани от 2 цифри?

4 За да се отвори един катинар е необходимо да се въведе код от 4 цифри. Колко различни кода са възможни? = Колко различни кода са възможни, ако кодът задължително започва с четна цифра? Ако кодът на катинар се състои от 4 различни цифри, то колко кода са възможни? =5 040 Колко различни пароли с различни цифри, на които последната цифра е четна, могат да се запишат? =2520 Колко различни 4-цифрени ЧЕТНИ числа с различни цифри могат да се запишат? = е последна цифра 0 НЕ е последна цифра

5 Колко различни пароли, които имат повече от 3, но не повече от 6 символа са възможни, ако се използват само цифрите 0 и 1? с 4 символа 2^4 с 5 символа 2^5 с 6 символа 2^6 Общо: 2^4+2^5+2^6=2^4(1+2+4)=112 Колко различни пароли, които имат повече от 3, но не повече от 6 символа са възможни, ако се използват само цифрите 0, 1, 2, 3, 4, 5? с 4 символа 6^4 с 5 символа 6^5 с 6 символа 6^6 Общо: 6^4+6^5+6^6=6^4(1+6+36)=55728

6 ВРЪЗКА С ТЕОРИЯ НА КОМБИНАТОРИКАТА: А/ Без повторение Пермутацията на множество от обекти е произволна тяхна наредба Броят на пермутациите на n обекта е n! Забележка: n!=1*2*3.*(n-1)n 0!=1 1!=1 15 ученика трябва да се подредят в редица. По колко различни начина могат да го направят? 15! Преподавател подготвя тестове за ученици, като разполага с 20 въпроса и всеки тест трябва да съдържа тези 20 въпроса, но в различен ред. Колко различни теста могат да се направят? 20!

7 Б/ С повторение Пермутацията на елементите на m множества, всяко от които има съответно к1, к2, кm на брой еднакви елемента, където к1+к2+ +кm =n, се нарича пермутация с повторениe. Броят на пермутациите на n обекта с повторение е: ~ P k1, k2,..., k m k 1 k k! k !... k m k! m! Колко различни думи (без значение на смисъл) могат да се напишат като се използват всички букви на думата АНТОАНЕТА А- 2 Т- 2 Н- 2 ~ P 9! 2!2! 2! 45360

8 ВАРИАЦИИ от n елемента к клас : А/ БЕЗ ПОВТОРЕНИЕ По колко начина могат да се подредят k различни елемента, избирайки ги от общо n елемента?

9 ВАРИАЦИИ от n елемента к клас : Б/ С ПОВТОРЕНИЕ

10 не- наредено множество от елементи C k n n k ( n n! k)! k! n( n 1)...( n k! k 1)

11 По колко различни начина могат да се изберат трима плувци от 10-членен отбор? 3 C 10 10(9)(8) 3!

12 ~ C k n n k k 1 ( n k 1)( n k! k 2)...( n) Колко различни плочки има домино, на което всяка плочка е разделена на две и във всяка част има от 0 до 6 точки? ~ 2 C 7 7(8) 2! 28

13 Измежду 5 мъже и 7 жени трябва да се изберат петима, за да работят върху проект. Колко различни 5-членни групи могат да се изберат? 5 C 12 12! 5!(12 5)! 12(11)(10)(9)(8) 1(2)(3)(4)(5) 792 Колко различни 5-членни групи могат да се изберат, ако трима са мъже, а останалите две са жени? 3 5(4)(3) 2 7(6) C5 10 C ! 2! 210 мъже жени Ако двама души настояват или да работят заедно или да не са в групата, то колко различни 5-членни групи могат да се изберат? 1 начин за двамата 10(9)(8) 3! (9)(8)(7)(6) + C !

14 Спортен клуб има 8 жени и 7 мъже. Треньорът трябва да избере за предстоящия турнир 6 жени и 5 мъже. Колко различни групи може да избере треньорът? 6 8(7)(6)(5)(4)(3) 5 (7)(6)(5)(4)(3) C8 28 C ! 5! жени мъже = 588

15 Всеки процес, който може да се повтори и чийто резултати са неизвестни Всеки изход на даден опит Съкупност от всички елементарни опити, свързани с даден опит Всяка съвкупност от елементарни събития (всяко подмножество на S). Обикновено събитията се означават с главни латински букви: A, В,С,... Един изход е благориятен за събитие А, ако е елемент на А

16 опит: Хвърляне на монета един път. A={Г}, B={Л} S={Л,Г}, Опит: хвърляне на зарче един път. S={1,2,3,4,5,6}, A={нечетен брой точки върху зара}={1,3,5} B={поне 5 точки на зара}={5,6} C= {по-малко от 4 точки на зара}={1,2,3} Опит: избор на листче измежду 4 листчета с написани числата от 1 до 4 върху тях. S={1,2,3,4}, A={нечетно число върху листчето}={1,3} B={число по-голямо от 4 върху листчето}=празно Опит: избор на семейство измежду всички с две деца. S={BB,АА,BА,АB}, където А-момиче, В-момче A={семейството има едно момче}={bа, АB} B={семейството има поне едно момче}={ba, AB, BB}

17 Опит: стрелба по кръгова мишена. S={всички точки от кръга} A={попадение в десятката}={точките от кръга, които са означени с 10} Опит: Хвърляне на два различни зара едновременно Елементарно събитие(изход)= наредени двойки от вида (i,j) S={11,12,13,14,15,16,21,22,23,,66}, A={еднакви числа върху зарчетата}={11,22,33,44,55,66} B={сумата от точките е 7}={16,61,25,52,34,43} Опит: Хвърляне на един зар два пъти Опит: Хвърляне на монета до поява на лице. S={Л, ГЛ,ГГЛ,ГГГЛ,ГГГГЛ,... }, А={точно един герб}={гл} В={поне един герб}={гл,ггл,гггл,ггггл,... } крайномерни Изброими безкрайни неизброими

18 Състои се от всички изходи, свързани с даден опит= S Събития, които нямат общи изходи A B S Всеки изход на А е благоприятен и за В B A S Събитието А се нарича допълнение на събитието А, ако се състои от всички изходи на пространството S, които не принадлежат на А A А и А са несъвместими S Допълнение на събитието А Казваме, че настъпва събитието А, ако след изпълнение на опита се наблюдава изход от А (благоприятен за А)

19 Сечение на две събития: A B Нека A,B са събития A B и A и B е събитие, което се състои от всички изходи, които принадлежат както на A така и на B. Сума на две събития : A B A или B е събитие, което се състои от всички изходи, които принадлежат или на A, или на B, или и на двете A B или

20 Карта е избрана по случаен начин от колода от 52 карти A={избраната карта е черна} C={избраната карта е поп} B={избраната карта е пика} D={избраната карта е спатия} B или C= Избраната карта е пика или поп B C B и C= Избраната карта е поп пика B C A или B= A и B= Избраната карта е черна Избраната карта е пика A B A B B или D= A B D B и D= празно B D

21 Нека А и В са несъвместими събития A B = А и В= невъзможното A A = невъзможното A A S Нека А влече В А В A B A B = А и В= А = А или В= В A S A S = А и S= А = А или S= S

22 Нека А, В и С са три различни събития. Използвайки и трите събития А,В, С, напишете израз за събитието, при което а/ настъпва само А A B C б/ настъпват двете събития А,В, но не настъпва С A B C в/ настъпва поне едно от събитията А,В, С A B C г/ настъпват поне две от събитията А,В, С. д/ настъпват всичките събития А,В, С. AB BC AC A B C е/ никое от събитията А,В, С не настъпват A B C ж/ настъпва най-много едно от събитията А,В, С A B C A B C A BC AB C з/ настъпват най-много две от събитията А,В, С и/ настъпват точно две от събитията А,В, С A BC AB C ABC к/ настъпват най-много три от събитията А,В, С A B C A B C A BC AB C

23 Болничен администратор кодира пристигащите пациенти от едно срутване в мина в зависимост от това дали имат здравна застраховка или не 1, ако имат и 0 ако нямат. Освен това той кодира и тяхното състояние - Д- Добро - З -Задоволително Опит: Пристигане на пациент и неговото кодиране - С - сериозно Напишете пространството от елем. изходи S={ 1д, 1з,1с, 0д, 0з, 0с} A=пациентът е в сериозно състояние. Кои са изходите на А? А={ 1с, 0с} В=пациентът не е осигурен. Кои са изходите на В? В={0д, 0з, 0с} Кои са изходите на A B ={ 1д, 1з,1с, 0с} Кои са изходите на A B ={ 1с}

Slide 1

Slide 1 Вероятността на едно събитие означено с е число оето изразява възможността това събитие на настъпи. Неа S е пространството от ел. изходи. Фунцията оято на всяо събитие съпоставя число се нарича вероятност

Подробно

Slide 1

Slide 1 илиb B и B или B B и B - Христова.........,,, n n i j k i j к n i j k n k j j к j k n к к n А Р < < < Разглеждаме събитията А, В ис или B или С???? BC C BC B C B C B Известно е, че 5% от жителите на един

Подробно

Slide 1

Slide 1 Нека и са събития, свързани с един и същ опит. и са независими, ако Знаем, че и Нека и са събития, свързани с един и същ опит. и са независими, ако и РВ Три събития са независими в съвкупност, ако и В

Подробно

Slide 1

Slide 1 Случайна величина е функция, която съпоставя реално число на всеки изход Опит: Хвърляне на монета един път S= {Л, Г} X={брой лица} 0 Y={брой гербове} 0 Опит: хвърляне на зарче един път S= {, 2, 3, 4, 5,

Подробно

Microsoft Word - variant1.docx

Microsoft Word - variant1.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА.05.019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 0. включително отбелязвайте в листа

Подробно

8 клас

8 клас ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 7 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

tu_ mat

tu_ mat ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА юли 00 г. ВАРИАНТ ВТОРИ ПЪРВА ЧАСТ Всяка от следващите 0 задачи има само един верен отговор. Преценете кой от предложените пет отговора на съответната задача

Подробно

DZI Tema 2

DZI Tema 2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6.05.05 г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Кое от числата е различно

Подробно

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 7.0.0 Г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Колко на брой от

Подробно

puzzles-offline-practice.indd

puzzles-offline-practice.indd Български Шампионат по Главоблъсканици 00 Всеки ред и всяка колона трябва да съдържа буквите ABCD (ABC в примера) и две празни места. Буквите дадени отстрани показват първата буква, която се вижда следайки

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г, тел/факс. 032/ GSM GSM

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г,   тел/факс. 032/ GSM GSM І модул (време за работа 60 минути) доц. Рангелова и екип преподаватели Верният отговор на всяка задача от 1 до 5 вкл. се оценява с 2 точки 1 зад. Стойността на израза 3,2 16 : ( 2 ) е : А) 4,8 Б) 4,8

Подробно

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ: М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6 май 9 г. Вариант УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 8 задачи по математика от два вида:

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

MATW.dvi

MATW.dvi ТЕСТ 6. Ъглополовящите AA (A BC) и BB (B AC) на триъгълника ABC се пресичат в точката O. Ъгъл A OB не може да бъде равен на: А) 90 Б) 20 В) 35 Г) 50 ( ) 2 7 3 2. Изразът е равен на: 2 6.24 А) Б) 2 8 В)

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

Вариант 1 Писмен Изпит по Дискретни Структури 14/02/2018 г. Оценката се образува по следния начин: 2 + бр. точки, Наредени двойки бележим с ъглови ско

Вариант 1 Писмен Изпит по Дискретни Структури 14/02/2018 г. Оценката се образува по следния начин: 2 + бр. точки, Наредени двойки бележим с ъглови ско Вариант Писмен Изпит по Дискретни Структури 4/02/208 г. Оценката се образува по следния начин: 2 + бр. точки, Наредени двойки бележим с ъглови скоби, напр., b. Зад.. Намерете: а) (0.25 т.) подмножествата

Подробно

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пролетен математически турнир 7 9 март 9 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас Задача. Дадено е уравнението ax + 9 = x + 9ax 8x, където a е

Подробно

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са три вида: с избираем отговор с четири възможности за

Подробно

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc РЕГИОНАЛЕН ИНПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОАНИЕТО, ОФИЯ-ГРАД Национално състезание-тест по математика за VІІ клас Общински кръг, офия, февруари 009 г. Утвърдил:... аня Кастрева началник РИО, офия-град Тестът съдържа

Подробно

Линейна алгебра 7. Умножение на матрици. Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс

Линейна алгебра 7. Умножение на матрици. Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс . Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Кратка история Матричното умножение е въведено от немския математик

Подробно

IATI Day 1 / Senior Задача Activity (Bulgarian) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 При лошо време навън Лора и Боби обичат д

IATI Day 1 / Senior Задача Activity (Bulgarian) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 При лошо време навън Лора и Боби обичат д Задача Activity (Bulgarian) При лошо време навън Лора и Боби обичат да се събират и да играят настолни игри. Една от любимите им игри е Activity. В тази задача ще разгледаме обобщение на играта. Играта

Подробно

Задача D

Задача D Задача 1. РЕЗУЛТАТ В час по математика Дора Янкова написала на дъската последователно n числа: първо, второ, трето, четвърто и т.н. Първият ученик от първото число извадил второто, прибавил третото, извадил

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200 54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че x + y + 005 x + z + y + z е естествено число. Решение. Първо ще докажем,

Подробно

РЕФЕРАТ по дисциплината Дискретни структури 1. (*) Докажете асоциативността на операциите обединение и сечение на множества, тоест, че за произволни м

РЕФЕРАТ по дисциплината Дискретни структури 1. (*) Докажете асоциативността на операциите обединение и сечение на множества, тоест, че за произволни м РЕФЕРАТ по дисциплината Дискретни структури. (*) Докажете асоциативността на операциите обединение и сечение на множества, тоест, че за произволни множества A, B и C са изпълнени следните равенства: (A

Подробно

Линейна алгебра 12. Квадратични форми специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Линейна алгебра

Линейна алгебра 12. Квадратични форми специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Линейна алгебра специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Реални квадратични форми Израз от вида f(x 1, x 2,..., x n ) = n i=1 j=1 n a ij x i x j, (1) където x i

Подробно

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА РАЗМЪРДАЙ СИ МОЗЪКА

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА РАЗМЪРДАЙ СИ МОЗЪКА КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА РАЗМЪРДАЙ СИ МОЗЪКА ВЪВЕДЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ТАЗИ КНИЖКА С ПЪЗЕЛИ УМЪТ ВИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЪРХОВНА ФОРМА. Готови ли сте за предизвикателството? От първата до

Подробно

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за 10 1 клас РЕШЕНИЯ Задача 1 Правоъгълник е разделен на няколко по-малки правоъгълника Възможно ли е всяка отсечка, която свързва центровете

Подробно

M10_18.dvi

M10_18.dvi СЪДЪРЖАНИЕ Тема. Начален преговор Началенпреговор.Алгебра... 7 Началенпреговор.Геометрия... Тема. Ирационални изрази. Ирационални уравнения. Ирационални изрази.... 5. Преобразуване на ирационални изрази...

Подробно