ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ"

Препис

1 ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИРЕКТОРА НА ДГ УСМИВКА / Румянка Радева / ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА ГР.ОПАКА, ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА г. 1

2 I. Основни приоритети в дейността на детската градина: 1. Реализиране на държавната политика в областта на образованието на ниво детска градина за повишаване качеството и ефективността на предучилищното възпитание и подготовка в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование. 2. Създаване на оптимални условия за повишаване качеството на образователния процес чрез мотивирани, подготвени и подкрепяни учители. 3. Изпълнение на националните планове за действие по националните образователни стратегии в частта им с цел постигане на намаляване дела на отпадналите и преждевременно напусналите от детската градина деца; повишаване на функционалната грамотност на обучаваните; квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри; прилагане на принципите за приобщаващото образование - обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата. 4. Активно участие на определените от детската градина участници в Екипите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст според ПМС 100 от 8 юни за създаване и функциониране на механизъм за работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 5. Създаване на благоприятни условия за успешно интегриране и социализиране на деца от етнически малцинства. 6. Разширяване на партньорството и взаимодействието между ДГ, училище, родителска общност и социални партньори.. II. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: Дейност по Срок Индикатори за изпълнение Отговорник Забележка Мерна единица Базова стой- Целева стойност 2

3 (брой, процент ност 1. Изпълнение на плана за г. по Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система ( ). 1.1.Актуализиране на въведените специфични мерки за превенция на отпадането от образователната система в стратегията за развитие на детскита градина. г. документи 1 1 Директор 1.2.Участие на представител на ДГ в заседанията на Комисията на детето към Община Опака. 1.3.Осигуряване на безплатни учебни помагала на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка / 5 и 6 г./ в ДГ Осигуряване на безплатен транспорт за децата в задължителна предучилищна възраст проведени заседания % деца с осигурени безплатни учебни помагала % пътуващи деца 0 Свикване на заседания при възникнала необходимо ст 100 % от децата на 5 и 6 годишна възраст са осигурени с безплатни допълнит елни учебни помагала 100 % от децата на 5 и 6 годишна възраст с осигурени безплатни допълнителн и учебни помагала Директор Община, 100% 100% Община, 3

4 1.5. Регистриране групите в с.крепча, като средишна част от ДГ 1.6.Съдействие на педагозите за създаване на атмосфера, привличаща децата и задържането им в ДГ 1.7. Организиране на дейности, относно прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците. г. Уч. детски градини проведени консултации проведени консултации Групите в с.крепча Според предложени Община, е от общината консултации 2. Изпълнение на плана за реализация на Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката ( г.). 2.1.Използване на съвременни информационни технологии в педагогически ситуации. 2.2.Актуализиране сайта на ДГ. 3. Изпълнение на плана по Националната стратегия за учене през целия живот (след приемането му от МС) Организиране и провеждане на Дни за учене през целия живот. 3.3.Създаване на условия за разнообразяване на допълнителните форми на взаимодействие по групи г. юни 2019 г. Май 2019 г. обхванати групи 0 6 Учители на 5 и 6 г., брой 1 1 А.Неделчева организирани инициативи 0 1 а Уч групи 0 8 Учители на групите 4

5 4. Изпълнение на плана за действие ( ) по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ( ) Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция на децата от етническите малцинства. 4.2.Подкрепа на разнообразни съвместни изяви на деца от различни етнически общности за съхраняване и развиване на общите и специфичните традиции по места изложби, възстановка на обичаи Включване на родителската общност в подреждане на кът на различните етноси. 5. Изпълнение на плана за действие за периода по Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността ( ) 5.1.Да се спазва : Говорене само на български език, защото българският език е официален, според чл.3 от Българската конституция Разработване на план на ДГ Усмивка за действие по изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и развитие на I учебен срок проведени кампании Уч. изяви Според празничн ия календар м.декември Групи в с.крепча постоянен % деца и персонал Учебна документи 1 брой 1 брой Учители, Според празничния календар Групи с.крепча в Учителите на групите в с.крепча Учители, 100% 100% Директор, учители 1 брой документ 1 брой документ Директор 5

6 грамотността Провеждане на тематични родителски срещи по групи за разясняване значимостта на функционалната грамотност Организиране и провеждане седмица на художествената литература. Октомври г. срещи 4 8 Учители, Уч. изяви 5 8 учители Дни на Отворените врати с Уч. % 50% учители цел информиране за езиковото развитие на децата Участие в национални кампании Уч. деца 6 10 Учители на Координиране и контрол на дейностите за изпълнение на стратегията. 6. Изпълнение на Програмата за управление на правителството на Р България за периода Инициативи за повишаване ефективността от взаимодействието на институциите в изпълнение на ПМС 100/ г. информации ПГ/6г./ 1 1 а Определяне на участници от ДГ в Екипите за обхват по райони в Община Опака Осъществяване на контрол на представителите на детската градина за участието им в дейността на екипа ежегодно 31 юли до участници Контрол за всяка дейност % 100% 6

7 за обхват от прилежащия район Планиране на посещенията на адреси от представителите в екипите за обхват на ДГ. посещения адрес на 100% от отпадналите/в риск от отпадане 100% от отпадналите /в риск от отпадане Представител ите в екипите за обхват, Отчитане ежегодно пред ПС изпълнението на Механизма. Май 2019г доклади Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за и 2019 г Национална програма Квалификация Информационно осигуряване по НП Участие на педагогически специалисти в НП Квалификация г. август 2019 г. % обучени педагогически специалисти педгогически специалисти съгласно определена съгласно определе-на от РУО от РУО квота квота 0 8 броя Директор 7.2. Национална програма Заедно за всяко дете Модул Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите Кандидатстване на ДГ с проект Успяваме заедно Съгласно сроковете по НП документи 0 1 Директор, учители 7

8 8. Организационно и методическо осигуряване дейността на учителите 8.1.Организиране на вътрешноучилищна квалификационна дейност: проучване на потребностите от квалификация на педагогическите специалисти за новата учебна. м.септември педагози Гл.учител Подпомагане на педагозите при формиране на групите и организация на целодневното обучение на децата в детското заведение Методическо подпомагане на учителите при изготвяне на тестове за диагностика на детското развитие по образователни направления Кръгла маса за разглеждане Нормативните документи, касаещи работата в детската градина Общуването учители деца родители в съвременния УВП дискусия Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в детската градина организиране и провеждане разговор-дискусия Умения за работа с интерактивна дъска - обучение Театрализираната игра за развитие на речева активност при 6 7 годишните деца - практикум м.септември м.септември м.октомври м.декември М.Ноември м.ноември м.февруари 2019 обучаеми брой учители учители учители 0 16 А.Иванова брой учители 0 16 Т.Иванова брой учители 8 8 А.Неделчева учители 0 8 Д.Радева 8

9 8.1.8.Разрешаване на конфликти в процеса на общуване между децата - семинар За игри дошъл е час подвижни игри с цел закаляване на детския организъм в следобеден режим - практикум м.март учители 0 10 Н.Трифонова м.април учители 0 12 Л.Шабанова 8.2.Участие на педагогическите специалисти в обучения, организирани от РУО - Търговище Уч брой учители Участие в обучителен курс на тема: Позитивна педагогическа среда в образованието за и, учители в детски градини и подготвителни групи в училища. II учебен срок на учебната участници 0 2 Старши експерт по предучилищно образование Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП Участие в курс за и на тема: Планиране, организация и документиране на контролната дейност в образователната институция. октомври г. февруари 2019 г. II учебен срок на учебната обучаеми 0 2 Старши експерт по ФВС обучаеми 0 1 Началник на отдел ОМДК, старши експерти по ОСО Видове училищни документи съгласно ЗПУО и ДОС. Разработване и отчитане. II учебен срок на учебната обучаеми 0 1 Старши експерти ОСО по 9

10 Участие в Дейности по изпълнение на проект по процедура Квалификация на педагогическите специалисти с бенефициент МОН. Дейности за организация, координация и подпомагане на ите на училищата и детските градини в региона по изпълнение на ключова Дейност 1 Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогическите специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба 12 от г. за статута и професионалното развитие на учителите, ите и другите педагогически специалисти. учебната г. обучаеми 0 2 Старши експерт предучилищно образование 8.3. Участие в работни съвещания с и на детски градини за отчитане на резултатите от учебната 2017/ и насоки за новата учебна. септември участници 1 1 Началник на РУО- Търговище, началник на отдел ОМДК, старши експерти от отдел ОМДК 10

11 Участие в работни съвещания с детски учители за представяне на дейностите и резултатите от учебната 2017/ г. и насоки за работа през учебната г. % обхванати педагогически специалисти 50% 50% Началник на отдел ОМДК, старши експерти от отдел ОМДК 9. Оптимизиране, функциониране и развитие на детската градина 9.1.Актуализиране на Стратегията за развитие на детската градина за периода Актуализиране плана за превенция на отпадането, за намаляване на агресията и училищния тормоз и за развитие на кариерното ориентиране. документи Изготвяне на план за работа при зимни условия и осигуряване на нормален учебен процес. Октомври документи Проследяване постиженията на децата по образователни направления, съобразно ДОС Разработване на мерки за подготовка на децата за училище документи 0 4 Учителите на ПГ/6г./ Организиране и провеждане входно и изходно диагностиране постиженията на децата по образователни направления- критерии и показатели за оценяване. октомври май 2019 % обхванати деца 100% 100% учителите 11

12 Анализ на резултатите от входно и изходно диагностиране на детското развитие по групи на ПС. Ноември май 2019 г. анализи 8 8 Учители на групи 11. Насочване и интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на деца от ДГ. деца 0 Съобразно заявилите Директор 12. Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН Участие на децата от ДГ в Общински празник Пролетен детски концерт 12.2.Участие в мероприятия организирани от НЧ Пробуда 12.3.Участие в мероприятия на СУ В.Левски - празника на училището и 24-ти Май Уч. деца Групи в Уч. деца % от групите в Уч. деца ПГ/ 6г./ Групи в % от групите в ПГ/6г./ Учители, Учители, Учители, Годишния план за дейността на ДГ Усмивка за уч. г.е приет на редовно заседание на ПС с Протокол 1/17.09.г. РУМЯНКА РАДЕВА ДИРЕКТОР НА ДГ УСМИВКА ГР.ОПАКА 12

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВРАЦА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВРАЦА 4.Прогресивна компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на образователните изисквания и компетентности и европейски компетенции. 5.Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит. 6.Подобряване

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21.69-25-23. Ш/69-25-21. 69-25-23, 67-22-16 I ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

На основание, чл. 16, ал. 1 от ПУФРУО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГАБРОВО ЗА

На основание, чл. 16, ал. 1 от ПУФРУО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГАБРОВО ЗА На основание, чл. 16, ал. 1 от ПУФРУО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА I. Основни приоритети в дейността

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорда

Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорда Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, е-mail:odz15_haskovo@abv.bg 038/64 20 40 GSM-0885 / 123 077 УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорданова - Кинева Директор на ДГ 15 Слънце ПРОГРАМА ЗА

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст ( Механизъм за обхват) Решение 100от 8

Подробно