Microsoft Word - EB 74.3 Parlemètre - Energie synthèse analytique - BG

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - EB 74.3 Parlemètre - Energie synthèse analytique - BG"

Препис

1 Генерална дирекция за информация Дирекция В - Връзки с гражданите Отдел за наблюдение на общественото мнение Парламентарен барометър януари 2011 Брюксел, 31 януари 2011 г. Евробарометър Европейски парламент (Стандартен ЕБ 74.3 Енергетика) Европейците и енергията АНАЛИТИЧНО ОБОБЩЕНИЕ Обхват: ЕС-27 (интервюирани европейски граждани) Население: европейци над 15-годишна възраст Методология: Личен контакт (CAPI) Работа на терен: 25 ноември - 17 декември 2010 г., извършена от TNS Opinion ВЪВЕДЕНИЕ 3 I. КАК ДА ПОСРЕЩНЕМ ТРУДНОСТИТЕ С ЕНЕРГИЙНИТЕ ДОСТАВКИ? 7 1. Средна европейска стойност 7 2. Отклонения и национални тенденции 7 II. В СЛУЧАЙ НА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА: ВЗАИМОПОМОЩ ИЛИ НЕ? 8 A. В името на европейската солидарност 8 1. Средна европейска стойност 8 2. Отклонения и национални тенденции 9 B. В интерес на енергийната сигурност на страната Средна европейска стойност Отклонения и национални тенденции 11 III. ПРИОРИТЕТИ НА ПО-ТЯСНОТО ЕНЕРГИЙНО СЪТРУДНИЧЕСТВО Средна европейска стойност 14

2 2. Резултати по ред на приоритетите: отклонения и национални тенденции 15 Стабилност на цените на енергията - първи приоритет на респондентите (29%) Възобновяеми енергии - втори приоритет на респондентите (27%) Гарантиране на енергийните доставки - трети приоритет на респондентите (20%) Енергийна ефективност - четвърти приоритет на респондентите (16%) 2

3 ВЪВЕДЕНИЕ От няколко години Европейският парламент обръща особено внимание на енергийната ситуация в ЕС. Всъщност, изглежда изключително важно Европейският съюз и неговите държави-членки да предприемат действия за бързо въвеждане на обща енергийна политика, която може да отговори ефективно на всички предизвикателства в тази област. Всички продължават да помнят кризата, причинена от Русия през зимата на г., когато бяха прекъснати газовите доставки за Украйна. Последствията й все още са запазени дълбоко в съзнанието на европейците, включително милионите от тях, в около петнадесет държави-членки, които бяха засегнати пряко или непряко в своето всекидневие. Това показа енергийната зависимост на ЕС по особено отчетлив начин, тъй като подобни събития имаше и през зимата на г. Оттогава, по-конкретно от 2006 г., Европейският парламент призовава за комплексна политика, основана на солидарност между държавите-членки. През септември 2007 г. той призова спешно за установяване на "обща външна енергийна политика". Освен зависимостта от природния газ, съществува и зависимост от петрола. В тази връзка ЕС бе изправен през няколко въпроса: как да се гарантират енергийните доставки? какви взаимоотношения да се поддържат със страните-доставчици? какви връзки да се развиват с регионалните организации за сътрудничество? как да се осъществи ефективно взаимосвързване на 27-те национални мрежи? как да се разработват алтернативни източници на енергия и кои? как да се стабилизират цените на енергията? В навечерието на първия Европейски съвет от 4 февруари 2011 г., посветен изключително на енергетиката, стана ясно, че е полезно да се измерят представите на европейците по въпроса за енергетиката и съответните роли на Европейския съюз и неговите държави-членки в тази област. Във връзка с датите за приемане на различните резолюции, това проучване ще бъде разделено на две части, като първата ще бъде публикувана преди Европейския съвет, а втората през месец март. Втората част ще бъде насочена към по-конкретни въпроси, свързани с новата енергийна стратегия на ЕС до 2020 г. Като част от това първо проучване на TNS Opinion, зададени бяха три общи въпроса във връзка с предложенията, които неколкократно прави Европейският парламент. Отговорите на европейците са много ясни. От една страна, респондентите добре съзнават добавената стойност за Европа, която би създала по-добрата координация на енергийните политики и по-голямата солидарност между държавите-членки в случай на криза с доставките. От друга страна, резултатите по отношение на енергийните приоритети показват как енергийната култура и енергийната ситуация във всяка страна от ЕС се 3

4 отразяват върху характера на отговорите. Затова счетохме за важно да включим в тази записка серия от статистически данни и карти на Евростат ("Панорама на енергетиката / издание 2009 г."), които илюстрират енергийния контекст на всяка държава-членка. Европейците поставят координацията на енергийните националните мерки политики над В този смисъл, по отношение на посрещането на трудности с доставките, включително прекъсвания в доставките на газ, 60% от европейците отговарят, че ще са по-добре защитени чрез координирани мерки с другите страни в ЕС. 32% мислят, че ще са защитени по-добре, ако страната им вземе индивидуални мерки. Европейците са за солидарност между държавите-членки в случай на затруднения с доставките 79% от отговорилите са за такава солидарност. Само 15% са против нея. Това е единственият въпрос, на който отговорите в 27-те държави-членки са над 50%. Много интересно е този резултат да се сравни с данните от Евробарометър ЕП 74.1 "Европейците и кризата", публикувани на 14 октомври 2010 г. По този повод, 49% от отговорилите се обявяват за финансова солидарност с държава-членка, изправена пред сериозни икономически или финансови затруднения, докато 39% са против такава солидарност. Тъй като тези въпроси са зададени в съвършено различен контекст, количественото сравнение не е меродавно. Но видно от таблицата на страница 13, съществува голямо сходство в подреждането на страните за всеки вид солидарност. С други думи, респондентите от 27-те държави-членки по същество отговарят еднакво и в двата случая, което предполага, че отношението на респондентите към идеята за солидарност остава валидно независимо от вида на изследваната солидарност. Сред първите пет държави-членки, които в най-голяма степен подкрепят идеята за солидарност, независимо дали икономическа или енергийна, откриваме едни и същи четири страни. И обратно сред петте държави-членки с най-неблагоприятни нагласи към идеята за солидарност и в двата случая фигурират три едни и същи страни. Принципът на солидарност е предмет на широк дебат в ЕС; ще бъде интересно проследяването му и за други политики на европейско ниво при следващите проучвания на Европейския парламент. По отношение на енергийното сътрудничество, силно влияние върху приоритетите на европейците оказва енергийната ситуация в техните страни В отговорите си, описани на страница 15 от тази записка, респондентите определят много ясни приоритети за различните области на енергийно сътрудничество. За да разберем по-добре тези резултати, средните европейски стойности следва да се анализират в светлината на националните резултати. Всъщност, едно внимателно изследване на няколко конкретни примера чрез сравняване на резултатите от проучването със статистически данни на Евростат показва наличието на тесни връзки 4

5 между енергийната култура, енергийната ситуация в страната и отговорите на гражданите. Стабилност на цените на енергията: първи приоритет на респондентите (29%) По данни на Евростат, през 2006 г. ЕС е внесъл 54% от енергията, необходима за неговото потребление. Това води до нестабилност на цените поради геополитически развития и също така поради спекулации със суровините за производство на енергия. През втората половина на 2007 г. и втората половина на 2008 г., в ЕС 27 цената на електроенергията за домакинствата се е увеличила с 9,6%, а на природния газ с 21,1%. Ето защо не е учудващо, че за 29% от респондентите стабилността на цените на енергията е първият приоритет в областта на енергийното сътрудничество. Обаче разликите между отделните държави-членки са много големи: от 8% в Дания до 45% за Чешката република. За да разберем отговорите по-добре, интересно е да сравним енергийната ситуация в тези две страни. По данни на Евростат, зависимостта на Чешката република от вносни енергоизточници през 2005 г. е била между 60 и 80 процента. Чешката република е една от страните, където цените на електроенергията и основно на газа са се увеличи най-много през периода г. Независимо от това, по отношение на възобновяемата енергия, целта на страната за 2010 г. е била под 10%. От друга страна, Дания е единственият нетен износител на енергия през 2007 г. Това е страната, където цената на газа е спаднала най-много (-28%), но двете с Швеция продължават да са страните с най-високи цени на газа. По отношение на възобновяемата енергия Дания е сред страните на челно място, като целта й за 2010 г. е била 30%. Възобновяема енергия: втори приоритет на европейците (27%) Целта на ЕС е делът на възобновяемата енергия да достигне 20% през 2020 г. Тук също разликите между отделните държави-членки са много големи: Двете страни, в които възобновяемата енергия е първостепенен приоритет, са Дания (53%) и Швеция (51%), въпреки че те са най-малко зависими в областта на енергетиката и са сред най-напредналите по отношение на възобновяемата енергия. От друга страна, двете страни, в които желанието за развитие на енергетика от възобновяеми източници е от по-слабо значение, а именно Литва (12%) и Чешката република (13%), са две страни с висока енергийна зависимост и също така в тях се отбелязва рязко покачване на цените на газа. 5

6 Сигурност на енергийните доставки: третият приоритет (20%) Проблемът с контекста, в който трябва да се разглежда сигурността на енергийните доставки, вече бе отбелязан по-горе. Средната величина от 20% за равнището на ЕС не отразява значителните различия на национално ниво, където стойностите варират от 6% до 31% или с 25 пункта. Означава ли това, че най-зависимите страни са и тези, които най-много биха желали действия за обезпечаване на енергийните доставки? Резултатите показват големи разлики: Двете страни, чиито отговори са в двата противоположни края на скалата, са зависими, макар и в различна степен: - В Кипър, само 6% от респондентите считат, че сигурността на доставките е приоритет (27-о място от 27 държави-членки). Страната е почти 100% зависима по отношение на енергията. Не е имало нарушения на доставките, като основният енергоносител за страната е нефтът. - В Германия, 31% от респондентите считат, че сигурността на доставките е приоритет. Зависимостта на страната от вноса е 62% (с 8 пункта над средната европейска стойност). В Полша, която е страна с ниска зависимост от вноса (25%), респондентите са силно загрижени за сигурността на доставките (28% при средна стойност за ЕС 20%). При все това, зависимостта на страната е едва 25%. Вероятно руско-украинските газови кризи са изиграли съществена роля за формирането на този висок процент на загриженост. Енергийна ефективност: четвърти приоритет на европейците (16%) За разлика от отговорите за другите приоритети, максималната разлика при енергийната ефективност е само 16 процентни пункта: 9% за Полша и Португалия, 25% за Финландия и Швеция. За ценовата стабилност, която е първият приоритет на респондентите, тя е цели 37%. Тази сравнително нова концепция вече се превърна в един от основните приоритети на ЕС. До 2020 г. икономиите на енергия трябва да се увеличат с 20%. Енергийната ефективност е ключов фактор за намаляване на емисиите на СО 2 и на енергийната зависимост. В тази връзка, през декември 2010 г. Европейският парламент призова за амбициозни политики в тази област (сертификати за енергийно представяне, финансови стимули на регионално, национално и европейско равнище). За увеличаване на осведомеността сред европейците във всички държави-членки, може да се помисли дали не е целесъобразно да се разработи специална система за образование по въпросите на енергийната ефективност. 6

7 I. КАК ДА ПОСРЕЩНЕМ ТРУДНОСТИТЕ С ЕНЕРГИЙНИТЕ ДОСТАВКИ? В1 През зимата на 2008 г. някои държави-членки на Европейския съюз имаха сериозни проблеми с доставките на енергия, по-конкретно прекъсване в доставките на газ. Като гражданин, смятате ли, че ще бъдете по-добре защитен, в случай на подобна опасност за доставките на енергия, ако? 1. Средна европейска стойност Coordination of energy policies (OUR COUNTRY) adopted and implemented measures in a coordinated way with the other EU countries DK (OUR COUNTRY) adopted and implemented measures individually UE27 60% 8% 32% 7

8 2. Отклонения и национални тенденции Coordination of energy policies (OUR COUNTRY) adopted and implemented measures in a coordinated way with the other EU countries DK (OUR COUNTRY) adopted and implemented measures individually LU CY HU LT NL SK BE DK EE SE FR ES SI EL LV PT IT UE27 CZ DE FI MT PL BG RO IE UK AT 40% 46% 56% 56% 56% 55% 54% 53% 61% 61% 60% 60% 58% 58% 66% 65% 63% 72% 72% 71% 70% 70% 69% 68% 76% 75% 74% 80% 11% 3% 3% 4% 11% 15% 6% 9% 8% 15% 17% 18% 4% 7% 11% 8% 2% 3% 6% 5% 7% 4% 3% 4% 56% При средна стойност за ЕС 60%, разликата между двете страни в двата края на скалата е двукратна, тоест 40 процентни пункта. Трима люксембургчани (80%), унгарци (75%) и кипърци (76%) от всеки четирима считат, че при много големи трудности с енергийните доставки координацията в рамките на ЕС трябва да има приоритет. 1% 5% 8% 41% 43% 4% 39% 38% 31% 30% 33% 31% 32% 29% 33% 28% 28% 28% 32% 24% 24% 25% 27% 27% 24% 26% 25% 26% 16% 19% 18% За разлика от тях, австрийците (40%), британците (46%) и ирландците (53%) изразяват най-ниска подкрепа за координацията в рамките на ЕС. Следва да се отбележи, че две от страните (България: 55% и Румъния: 54%), които бяха засегнати най-силно от кризата през зимата на 2008/2009 г., се намират много под средната стойност за ЕС. Освен това, тези две страни имат най-висок процент на отговорили с Не знам (НЗ/DK) 8

9 ІІ. В СЛУЧАЙ НА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА: ВЗАИМОПОМОЩ ИЛИ НЕ? Както вече видяхме, европейците искат по-добро сътрудничество между държавитечленки в случай на криза с доставките. Но готови ли са да си помагат един на друг? Да е отговорът, който дават с огромно мнозинство, по съображения, свързани със солидарността или енергийната сигурност. A. В името на европейската солидарност 1. Средна европейска стойност Assistance in the name of European solidarity Q 2 Please tell me whether you totally agree, tend to agree, tend to disagree or totally disagree with each of the following statements concerning the question of energy supplies within the EU? It is desirable that (OUR COUNTRY) provides assistance to another EU Member State facing significant energy supply problems in the name of European solidarity between Member States Total 'Agree' 79% DK 6 % 15 % Total 'Disagree' В случай на съществени затруднения с енергийните доставки, много голямо мнозинство от европейци (79%) е за солидарност между държавите-членки. В двадесет и шест държави-членки този повик за солидарност събира над две трети от отговорите. В Малта обаче процентът е малко над 50%. Въпреки това, 15% от респондентите не са съгласни. 9

10 2. Отклонения и национални тенденции Assistance in the name of European solidarity Q 2 Please tell me whether you totally agree, tend to agree, tend to disagree or totally disagree with each of the following statements concerning the question of energy supplies within the EU? It is desirable that (OUR COUNTRY) provides assistance to another EU Member State facing significant energy supply problems in the name of European solidarity between Member States Total 'Agree' DK Total 'Disagree' DK 89% 1% 10% SE 89% 2% 9% LU 89% 3% 8% CY 88% 5% 7% BE 85% 2% 13% FR 85% 4% 11% PL 84% 8% 8% HU 83% 1% 16% SK 83% 3% 14% NL 83% 3% 14% EE 83% 5% 12% PT 82% 10% 8% EL 81% 3% 16% CZ 81% 3% 16% DE 81% 4% 15% IT 80% 6% 14% UE27 79% 6% 15% ES 78% 7% 15% FI 77% 2% 21% AT 77% 2% 21% LV 76% 5% 19% LT 74% 6% 20% IE 74% 14% 12% BG 73% 14% 13% SI 71% 3% 26% UK 67% 9% 24% RO 66% 21% 13% MT 51% 15% 34% - Разликите между двете страни в двата края на скалата достигат 38 процентни пункта. - Сред датчаните (89%), люксембургчаните (89%) и шведите (89%) има най-много хора, които желаят страната им да помага на други страни, изпаднали в затруднение. - За разлика от тях, Малта (34%), Словения (26%) и Обединеното Кралство (24%) са страните, в които това предложение се ползва с най-ниска подкрепа. 10

11 B. В интерес на енергийната сигурност на страната 1. Средна европейска стойност Assistance in the name of energy security Q2 Please tell me whether you totally agree, tend to agree, tend to disagree or totally disagree with each of the following statements concerning the question of energy supplies within the European Union? It is in the energy security interest of (OUR COUNTRY) to provide assistance to a Member State facing important difficulties of energy supply. Total 'Agree' 77 % 16 % 7 % DK Total 'Disagree' Много голямо мнозинство от европейски респонденти (77%) е на мнение, че в интерес на енергийната сигурност на собствената им страна е тя да подпомага други държави-членки, изправени пред сериозни затруднения с енергийните доставки. Обаче 16% от респондентите не са съгласни. 11

12 2. Отклонения и национални тенденции Assistance in the name of energy security Q 2 Please tell me whether you totally agree, tend to agree, tend to disagree or totally disagree with each of the following statements concerning the question of energy supplies within the EU? It is in the interest of the energy security of (OUR COUNTRY) to provide assistance to another EU Member State facing significant energy supply problems Total 'Agree' DK Total 'Disagree' DK SE LU BE SK HU CY FR PT PL IT CZ EE NL UE27 UE 27 ES EL LT DE FI IE LV BG UK SI AT RO MT 91% 89% 86% 85% 84% 84% 84% 84% 83% 82% 82% 81% k 78% 77% 77% 76% 76% 75% 74% 73% 73% 71% 71% 68% 67% 67% 66% 50% 13% 5% 4% 7% 8% 4% 8% 5% 2% 14% 6% 13% 8% 4% 3% 21% 1% 8% 1% 10% 3% 11% 2% 13% 4% 12% 1% 15% 6% 10% 4% 12% 11% 6% 10% 8% 6% 12% 5% 14% 37% 17% 19% 16% 16% 20% 17% 21% 25% 13% 23% 16% 24% 29% 30% 13% Най-много поддръжници на тезата, че това е в интерес на енергийната сигурност на собствената им страна, има сред респондентите от Дания (91%), Швеция (89%) и Люксембург (86%), следвани от Белгия (85%). За разлика от тях, респондентите в Малта (37%), Австрия (30%) и Словения (29%) считат, че тази солидарност не е в интерес на енергийната сигурност на собствената им страна. 12

13 ДОПЪЛНЕНИЕ Енергийна солидарност/финансова солидарност: класация по държави-членки През октомври 2010 г. в рамките на ЕБ/ЕП (74.1) "Европейците и кризата" бе проучено отношението на респондентите към идеята за финансова солидарност между държавите-членки. 49% от тях се обявиха за тази идея, докато 39% се обявиха срещу нея. Ние счетохме, че е полезно да се сравнят резултатите по държави-членки за тези два вида солидарност. Тъй като тези въпроси са зададени в съвършено различен контекст, сравнението между данните определено не е меродавно. Обаче ако разгледаме таблицата на следващата страница, ще отбележим, че има голямо сходство в йерархията на страните за всеки вид солидарност. С други думи, респондентите в 27-те държави-членки дават по същество еднакви отговори в двата случая, което предполага, че отношението на респондентите към тази идея за солидарност остава валидно независимо от изследвания вид солидарност. Съответно, има четири страни, които са постоянно измежду първите пет, изразяващи най-голяма подкрепа на идеята за солидарност, независимо дали в икономически или енергиен план: Люксембург, Швеция, Дания и Кипър. И обратно сред петте държави-членки с най-малка подкрепа за принципа на солидарност и в двата случая фигурират три едни и същи страни: Румъния, Словения и България. 13

14 ДОПЪЛНЕНИЕ - Енергийна солидарност/финансова солидарност: класация по държави-членки Класация # "Енергийна солидарност" ЕБ 74.3 Работа на терен: 25 ноември 17 декември 2010 г. Доколко сте съгласен/сна или несъгласен/сна със следното твърдение: Желателно е (НАШАТА СТРАНА) да предоставя помощ на други държави-членки на ЕС, изправени през сериозни проблеми с енергийните доставки, в името на европейската солидарност между държавитечленки Общо съгласен/сна съм : сбор на напълно съгласен/сна и "по-скоро съгласен/сна" "Финансова солидарност" ЕБ 74.1 Работа на терен: 26 август - 16 септември 2010 г. Доколко сте съгласен/сна или несъгласен/сна със следното твърдение: Във времена на криза е желателно (НАШАТА СТРАНА) да предоставя финансова помощ на други държавичленки на ЕС, изправени пред тежки икономически и финансови трудности. Общо съгласен/сна съм : сбор на напълно съгласен/сна и "по-скоро съгласен/сна" 1 LU* CY 2 SE* DK 3 DK* SE 4 CY BE 5 FR* LU 6 BE* FI 7 PL PT* 8 EE* NL* 9 NL* EE* 10 SK* AT * 11 HU* IE* 12 PT IT 13 DE* PL** 14 CZ* FR** 15 EL* ES * 16 IT ЕС ES EL 18 ЕС 27 MT 19 AT* DE * 20 FI* UK* 21 LV LT 22 IE* LV 23 LT* SK* 24 BG HU* 25 SI CZ* 26 UK RO 27 RO SI 28 MT BG * Поравно ** Поравно NB: Разликата в отклоненията при отговорите на двата въпроса ограничава съпоставимостта на резултатите. 14

15 Между първия и последния отговор на всеки въпрос има двукратна разлика в процентните пунктове (46 пункта за "финансова солидарност" срещу 23 пункта за "енергийна солидарност", като екстремната стойност за МТ е изключена). III. ПРИОРИТЕТИ НА ПО-ТЯСНОТО ЕНЕРГИЙНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В3 Европейският парламент желае по-силно енергийно сътрудничество между държавите-членки на Европейския съюз. Като имате предвид това, според вас, основният приоритет трябва да бъде? (Възможен е само един отговор) 1. Средна европейска стойност The main energy policy Q3 The European Parliament wants increased energy cooperation between the European Union Member States. With this in mind, do you think that the main priority should be given to? The stability of energy prices 29% Developing renewable energies 27% Guaranteeing energy supplies 20% Contributing to energy savings, in particular by promoting energy efficiency which consists in producing the same goods and services using less energy 16% All at the same time (SPONTANEOUS) 4% DK 4% a) Резултати 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Ценовата стабилност (29%) е основният приоритет за европейските граждани. Много близо след нея се нарежда разработването на енергии от възобновяеми източници (27%). По-нататък, за един от всеки петима европейци, на следващо място са гарантирането на енергийните доставки с 20% и икономиите на енергия за 16% от респондентите. Важно е да се отбележи, че средната европейска стойност за тези четири приоритета далеч не отразява националните резултати, които се различават съществено помежду си. 15

16 б) Статистически данни на ЕВРОСТАТ ЕС произвежда по-малко от половината енергия, от която се нуждае, като вносът е съставлявал 54% от неговото енергийно потребление през 2006 г. (Евростат, 2007 г.). Нефтът (60%) е най-важният компонент от общия енергиен внос на ЕС. На следващо място са газът (26%) и твърдите горива (13%) като въглища например. По отношение на потреблението, разпределението на енергоносителите е както следва: (виж приложение 1): суров нефт и нефтопродукти: 36,5%; природен газ: 24%; твърди горива (въглища и др.) 18,3%; ядрена енергия: 13,4% и енергия от възобновяеми източници: 7,8%. Развитие на енергопроизводството в ЕС от 1990 до 2005 г. (приложение 2). 2. Резултати по ред на приоритетите: отклонения и национални тенденции Ценова стабилност: първи приоритет на респондентите (29%) First priority : stability of energy prices 50% 45% 40% 35% 45% 45% 40% 38% 37% 37% 36% 36% 36% 35% 35% 32% 32% 30% 25% 20% 15% 29% 29% 29% 29% 28% 27% 26% 23% 22% 21% 21% 19% 15% 10% 9% 8% 5% 0% CZ LT LV PT BE EL BG FR MT RO SK EE PL UE27 DE ES UK LU IE CY HU SI AT FI IT NL SE DK a) Резултати Докато средната стойност за ЕС е 27%, разликите между двете страни в двата края на скалата са в диапазона от 12% до 53%, тоест 41 процентни пункта. Литва (45%), Чешката република (45%) и Латвия (40%) са страните, където наймного респонденти считат, че стабилните цени на енергията трябва да са основният приоритет на енергийното сътрудничество. За разлика от тях, в Дания (8%), Швеция (9%) и Нидерландия (15%) има наймалко респонденти, според които ценовата стабилност е основният приоритет. 16

17 б) Статистически данни на ЕВРОСТАТ По отношение на цените на енергията, Евростат подчертава ролята на данъците при формирането на крайната цена във всяка държава-членка. (Приложения 3 и 4). Разработване на енергии от възобновяеми източници: втори приоритет на европейците (27%) a) Резултати Second priority : the development of renewable energies 60% 50% 53% 51% 48% 40% 30% 20% 41% 35% 33% 33% 30% 30% 30% 29% 29% 28% 28% 27% 24% 24% 24% 23% 20% 18% 17% 16% 15% 15% 13% 13% 12% 10% 0% DK SE NL CY FI FR LU IE SI UK IT AT EL ES UE27 BE DE HU PT MT EE PL SK LV RO BG CZ LT Разликите между двете страни в двата края на скалата достигат 41% при максимум на отговорите 53% и минимум 12%, тоест 12 процентни пункта. За датчаните (53%), шведите (51%) и холандците (48%), разработването на енергии от възобновяеми източници продължава да бъде основният приоритет за ЕС. От друга страна, в Литва (12%), Чешката република (13%) и България (13%) разработването на енергии от възобновяеми източници не се счита за съществен приоритет. б) Статистически данни на ЕВРОСТАТ Енергиите от възобновяеми източници включват основно енергията от биомаса и отпадъци, геотермалната енергия, водноелектрическата, слънчевата и вятърната енергия. През 2008 г. (Евростат, 2010 г.), те са представлявали едва 8,4% от потреблението на първична енергия в ЕС (доминирано от газ, нефт и въглища), като целта е до 2020 г. този дял да достигне 20%. Възобновяемите енергийни източници представляват начин за борба с изменението на климата, тъй като допринасят за намаляването на емисиите от парникови газове. Те предлагат възможности за увеличаване на сигурността и 17

18 разнообразяване на енергийните доставки, за намаляване на атмосферното замърсяване и създаване на работни места в секторите за опазване на околната среда и производство на енергии от възобновяеми източници. Дял на енергията от възобновяеми източници в ЕС 27. (Виж приложения 5, 6 и 7) Гарантиране на енергийните доставки - трети приоритет на европейците (20%) a) Резултати Third priority : guarantee of energy supply 35% 31% 30% 28% 28% 26% 26% 25% 24% 23% 22% 22% 21% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 18% 17% 17% 17% 17% 15% 15% 14% 13% 13% 12% 11% 10% 10% 6% 5% 0% DE AT PL BG HU SK BE EE IE CZ UE27 ES LT PT RO SI IT NL FI UK LV DK LU SE MT EL FR CY Разликите между двете страни в двата края на скалата достигат 25 процентни пункта от отговорите при максимум 31% и минимум 6%. Страните, които отдават приоритет на гарантирането на енергийните доставки, са Германия (31%), Австрия (28%), Полша (28%) и България (26%). За разлика от тях, според респондентите в Кипър (6%), Гърция (11%) и Малта (12%) това не е приоритет. б) Статистически данни на ЕВРОСТАТ o Карта на енергийната зависимост на държавите-членки на ЕС (виж приложение 8) - 22% - 0 % (нетен износител) : DK 0% до 25% : EE 25% до 50% : SE, UK, NL, PL, CZ и RO (6 страни) 25% до 75% : FR, D, AT, HU, SI, SK, BG, EL, FI, LT и LV (11 страни) 75 до 100 %: IE, PT, ES, IT, BE, LU, CY и MT (8 страни) 18

19 Енергийна ефективност - четвърти приоритет на европейците (16%) a) Резултати Fourth priority: the contribution to enegy savings especially in developing the energy efficiency 30% 25% 25% 25% 24% 23% 23% 23% 23% 20% 15% 10% 20% 20% 19% 19% 18% 18% 18% 17% 17% 16% 15% 15% 15% 14% 14% 12% 12% 11% 10% 9% 9% 5% 0% FI SE LV DK IT MT SI CY LU ES HU LT NL SK EE FR UE27 CZ AT UK BE IE DE RO EL BG PL PT При средна стойност за ЕС 16%, разликите между двете страни в двата края на скалата са в диапазона от 9% до 25%, тоест 16 процентни пункта. За един на всеки четирима шведи (25%), финландци (25%) и латвийци (24%), приносът към икономиите на енергия трябва да бъде първият приоритет. Трябва да се отбележи, че двете скандинавски страни споделят становището на своята балтийска съседка. За разлика от тях, респондентите в Португалия (9%), Полша (9%) и България (10%) не считат енергийната ефективност за основен приоритет. б) Статистически данни на ЕВРОСТАТ Развитието на енергийната ефективност представлява един от основните приоритети на енергийната политика, препоръчвана от Европейския парламент. Това следва да подобри конкурентоспособността на сектора, след което енергийните доставчици ще могат да реинвестират в по-чисти източници. Отдел за наблюдение на общественото мнение Jacques Nancy ( ) Said Hallaouy ( ) Elise Defourny ( ) Trifot Jonas ( ) Lefèvre Nathalie ( ) Etienne Christelle ( ) N.B.: Припомняме на читателите, че резултатите от проучванията са оценки, чиято точност, при еднакви във всяко друго отношение условия, зависи от размера на извадката и от наблюдавания процент. С извадки от около интервюта (размер на извадката, който 19

20 обикновено се използва за мащаба на държавата-членка), реалният процент, т.е. ако е интервюирано цялото население, варира в рамките на следните доверителни интервали: Наблюдавани проценти 10% или 90% 20% или 80% 30% или 70% 40% или 60% 50% Допустима грешка +/- 1,9 пункта +/- 2,5 пункта +/- 2,7 пункта +/- 3,0 пункта +/- 3,1 пункта 20

21 ПРИЛОЖЕНИЯ СЪДЪРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Енергиен микс на Европейския съюз (производство) (източник Евростат, 2007 г.) 22 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Развитие на енергопроизводството в ЕС от 1990 до 2005 г. (Евростат, 2008 г.) 22 ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Цени на битовата електроенергия, включващи всички данъци, през 2009 г. (Евростат, 2010 г.) 23 ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Цени на битовия газ, включващи всички данъци, през 2009 г. (Евростат, 2010 г.) 24 ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия през 2005 г. и цели за 2020 г. 25 ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Дял на електроенергията произведена от възобновяеми източници, в % 26 ПРИЛОЖЕНИЕ 8: Енергийна зависимост (Евростат, 2008 г.) 28 21

22 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Енергиен микс на Европейския съюз (производство) (източник Евростат, 2007 г.) ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Развитие на енергопроизводството в ЕС от 1990 до 2005 г. (Евростат, 2008 г.) 22

23 ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Цени на битовата електроенергия, включващи всички данъци, през 2009 г. (Евростат, 2010 г.) 23

24 ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Цени на битовия газ, включващи всички данъци, през 2009 г. (Евростат, 2010 г.) 24

25 ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия през 2005 г. и цели за 2020 г. 25

26 ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Дял на електроенергията произведена от възобновяеми източници, в % 26

27 ПРИЛОЖЕНИЕ 7: Производство на електроенергия от възобновяеми източници (Евростат, 2008 г.) Този показател представлява съотношение между електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници и брутното национално потребление на електроенергия през дадена календарна година. Той измерва участието на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници, в националното потребление на енергия. Електроенергията от възобновяеми енергийни източници включва електроенергията, генерирана от водноелектрически централи (без помпеноакумулаторни), слънчеви, вятърни и геотермални централи, както и тази произведена от биомаса/отпадъци. Брутното национално потребление на електроенергия включва общото брутно национално производство на електроенергия от всички горива (включително за собствени цели), увеличено с вноса и намалено с износа на електроенергия. 27

28 ПРИЛОЖЕНИЕ 8: Енергийна зависимост (Евростат, 2008 г.) Кратко описание: Енергийната зависимост показва степента, в която дадена икономика разчита на вноса за удовлетворяване на енергийните си потребности. Показателят се изчислява, като нетният обем на вноса се разделя на сбора от брутното вътрешно потребление на енергия и бункерните доставки. 28

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПЕТА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ град Бургас, хотел Аква, 06 юни 2018 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО МНЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И В ЕВРОПА:

Подробно

Eurobaromètre Standard (EB 69)

Eurobaromètre Standard (EB 69) Генерална дирекция Комуникация ОТДЕЛ ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ 15/09/2008 ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009 Стандартен Евробарометър (EБ 69) - Пролет 2008 Първи общи резултати: Средни европейски стойности

Подробно

Slide 1

Slide 1 Българската енергетика: 1 Рискове и политики за смекчаване на последиците д-р инж. Богомил Манчев, Изпълнителен директор инж. Георги Халев, Директор, Ядрена енергетика Относно презентацията: 2 Описва общата

Подробно

Microsoft Word - EB flash 341 analytical synthesis BG

Microsoft Word - EB flash 341 analytical synthesis BG Генерална дирекция за информация Дирекция за връзка с гражданите Отдел за наблюдение на общественото мнение Брюксел, 7 март 2012 г 8 март 2012 г: Международен ден на жената Неравенство между половете в

Подробно

Slide 1

Slide 1 Предприятия и промишленост Европейски доклад за конкурентоспособността 2013 Реиндустриализация основана на знанието София, 24.10.2013 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 30.0 Намаляващ дял на промишлеността

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До:

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни)

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни) БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Евростат през 2017 г. дефицитът на институционален сектор Държавно управление на ЕС-28

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение

Подробно

Microsoft PowerPoint - eb74_bg_bg_nat_pre.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - eb74_bg_bg_nat_pre.ppt [Read-Only] ЕВРОБАРОМЕТЪР 74 ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Есен 2010 НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД БЪЛГАРИЯ 22.02.2011 Представителство на Европейската Комисия в България Обща информация за изследването Евробарометър

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 10.2.2016 г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно актуалното състояние във връзка с изпълнението на приоритетните

Подробно

Европейски индекс на настигането

Европейски индекс на настигането Индекс на настигането: пето издание TheCatchUpIndex.eu Догонват ли успешно страните от Централна и Източна Европа останалите държави от ЕС? София, 27 април 2016 г. 12 години от началото на петото разширяване

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2017 г. са 366.8 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2017 г. са 369.5 хил. (табл. 1 от приложението), или с

Подробно

Microsoft Word - EB Focus on Age - BG.doc

Microsoft Word - EB Focus on Age - BG.doc Генерална дирекци за информаци Дирекци за връзка с гражданите ОТДЕЛ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ 16/12/2009 EB71.3 - ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009 Следизборно проучване Първи резултати: Фокус върху гласуването

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2016 г. са 404.0 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

European Commission

European Commission ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ Брюксел, 19 март 2013 Пътна безопасност: Европейският съюз съобщава найниския досега брой на загиналите по пътищата и започва разработването на стратегия относно

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ МАРТ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2019 г. са 478.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 3.5%

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2015 г. са 450.9 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2018 г. са 478.4 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2018 г. са 633.4 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2018 г. са 426.3 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2017 г. са 665.7 хил. (табл. 1 от приложението), или с 15.3%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2016 г. са 577.2 хил. (табл. 1 от приложението), или с 9.2% над

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2016 г. са 466.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 26.2%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2019 г. са 620.8 хил. (табл. 1 от приложението), или с 2.4%

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАРТ 2011 г.) 7.4% ръст в броя на чуждестранните туристи посетили България през периода януари - март 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Увеличение от 9.3% при

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2019 г. са 779.5 хил. (табл. 1 от приложението), или със 7.2%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮНИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2019 г. са 717.1 хил. (табл. 1 от приложението), или с 5.9% над

Подробно

Diapositive 1

Diapositive 1 Централното топлоснабдяване в България Дял в енергийния баланс на страната Илия Николаев Председател Асоциация на Топлофикационните Дружества в България Панел 1 Стабилен енергиен пазар: Фактор на икономически

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2010 г. са 354.8 хил., или с 21.4% по-малко в сравнение

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2017 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2017 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 8.6% 2016 г. и е в размер на 10 418.6

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - март 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - март 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - март 2019 г. износът на България за ЕС нараства със 7.0 2018 г. и е в размер на 9 607.1 млн.

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ Отчетени стойности за общите показатели по Фонда за европейско подпома

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ Отчетени стойности за общите показатели по Фонда за европейско подпома ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 30.6.2016 г. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ Отчетени стойности за общите показатели по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица през 2014 година към

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.1.2018 A8-0392/296 296 Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен от името на групата S&D Член 26 параграф 5 уводна част 5. Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса

Подробно

Microsoft Word - BG Tourism January - November s pl. balance do October 2011_ver1.doc

Microsoft Word - BG Tourism January - November s pl. balance do October 2011_ver1.doc МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ НОЕМВРИ 2011 г.) 4.5% ръст в броя на чуждестранните туристи посетили България през периода януари - ноември 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Увеличение от 5.7%

Подробно

Press release_Tourism L

Press release_Tourism L Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2010 година Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2010 г. са 283.8 хил. или с 29.7% по-малко в сравнение с март

Подробно

Microsoft PowerPoint - conference-dimitrov words

Microsoft PowerPoint - conference-dimitrov words Влияние на природния газ откъде? Професор д-р Константин Димитров Prof. d-r Konstantin Dimitrov Енергия Енергията движещата сила на икономическото развитие Енергията един от стълбовете за устойчиво развитие

Подробно

Търговия на България с ЕС през 2018 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2018 г. износът на България за ЕС нараства с 9.1% 2017 г. и е в размер на 37 697.5 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2010 г. са 379.7 хил., или с 30.6% по-малко в сравнение

Подробно