ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за"

Препис

1 ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ , местност Горно ливаде, по КВС землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград за изграждане на обект Къщи за гости. С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП- ПЗ съгласно чл.124б, ал. 1 от ЗУТ. Изработването на проекта за ПУП-ПЗ да се възложи от Албена Събева Шаркова, село Огняново, община Гърмен, област Благоевград. ПУП-ПЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него. Проектът за ПУП-ПЗ да бъде съгласуван със заинтересованите централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване. Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ. РЕШЕНИЕ Общинският съвет одобрява участието на Община Гърмен със собствен проект по процедура BG05M9OP МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово, Мярка 10 Интеграция на маргинализираните общности, финансирана по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси чрез подхода ВОМР. РЕШЕНИЕ 647 Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен и Приложение 1 към нея, както следва: Изменя и допълва Приложение 1 на Наредбата, както следва: 1.Създава се 47 със следното съдържание в графа вид услуга: 47 Такси за поддържане и опазване на естествени минерални извори в курорт Огняновски минерални бани за възстановителни мероприятия. цена: 2. Създава се точка 1 в 47 със следното съдържание в графа вид услуга и 1. Входен билет 3.00 лв. за естествен минерален извор Миро, курорт Огняновски минерални бани, землище с. Марчево. цена: 3. Създава се точка 2 в 47 със следното съдържание в графа вид услуга и

2 1. Входен билет 3.00 лв. за естествен минерален извор Миро, курорт Огняновски минерални бани, землище с. Огняново. РЕШЕНИЕ Открива процедура за учредяване право на пристрояване на Амиде Ахмедова Билюкова за изграждане на двуетажна жилищна сграда, с площ на застрояване 60 /шестдесет/ кв.м. в западната част на урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІІ /трети/, кв. 4 /четвърти/, по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, и с площ на имота 700 /седемстотин/ кв. м, при граници и съседи: УПИ ІІ на Камен Застругов; УПИ ІV на Ирин Хаджиев; УПИ ХІХ на Атие и Ферад Купенови и улица. на /триста и шестдесет/ лева без ДДС от г. и определя същата като цена на учреденото право на пристрояване. 3. Възлага на Кмета на общината да учреди правото на пристрояване по реда на Закона за общинската собственост. РЕШЕНИЕ Открива процедура за учредяване право на пристрояване на Ибраим Моаремов Топчиев за изграждане на двуетажна жилищна сграда, с площ на застрояване 30 /тридесет/ кв.м. в западната част на урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/, кв. 13 /тринадесети/, по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, и с площ на имота 420 /четиристотин и двадесет/ кв. м, при граници и съседи: УПИ ІІІ на Шефкет Комаров; УПИ V на Ибраим Чаушев и от две страни улица. на /двеста и двадесет/ лева без ДДС от г. и определя същата като цена на учреденото право на пристрояване. 3. Възлага на Кмета на общината да учреди правото на пристрояване по реда на Закона за общинската собственост. РЕШЕНИЕ 650 Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост за 2019 година в община Гърмен, както следва: І. В глава ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА, след точка 3 се допълва: /618 идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІІ /трети/, планоснимачен 82, кв. 5 /пети/, по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед 2/1993 г. с площ за целия имот 618 /шестстотин и осемнадесет/ кв.м. АЧОС 5620/ година.

3 ІІ. В глава ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА, след точка 2 се допълва: 3. Учредяване право на строеж на трафопост в УПИ І, кв. 14 по плана на с. Дъбница. 4. Учредяване право на строеж на трафопост в УПИ ІV, кв. 21 по плана на с. Огняново. РЕШЕНИЕ Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община Гърмен от една страна и Николай Иванов Терзиев от друга, чрез продажба на частта на община Гърмен, а именно 200/618 идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІІ /трети/, планоснимачен 82, кв. 5 /пети/, по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед 2/1993 г. с площ за целия имот 618 /шестстотин и осемнадесет/ кв.м на съсобственика Николай Иванов Терзиев с адрес с. Гърмен, общ. Гърмен съгласно Нотариален акт 182, том 5, дело 873/2017 г. на /четири хиляди лева/ без ДДС от г. и определя същата като продажна цена. 3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен. РЕШЕНИЕ Открива процедура за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва: на урегулиран поземлен имот /парцел/ VІ, кв. 31, по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед 15 от 1990 г. и с площ на имота 322 /триста двадесет и два/ кв.м. при граници и съседи: Улица; УПИ V-131-Общински; УПИVІІ-160- Общински и Амиде Капсъзова; УПИ І Общински (стопанска зона). на /три хиляди и осемстотин лева/ без ДДС от г. и определя същата като начална тръжна цена. 3. Възлага на Кмета на общината да извърши продажбата на имота по реда на ЗОС и НРПУРОИ чрез публичен търг с явно наддаване. РЕШЕНИЕ Открива процедура за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва: Имот планоснимачен 571 /петстотин седемдесет и едно/, кв. 12 /дванадесети/, по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград одобрен със Заповед 509 от 1968 г. и Заповед 496/ г, и с площ от 215 / двеста и петнадесет/ кв.м. за целия имот, при граници и съседи:

4 Улица; Имот пл. 475 Шукри и Амиде Неджип; Имот пл Шукри и Амиде Неджип; УПИ ІІ-Общински. на /две хиляди сто и петдесет лева/ без ДДС от г. и определя същата като начална тръжна цена. 3. Възлага на Кмета на общината да извърши продажбата на имота по реда на ЗОС и НРПУРОИ чрез публичен търг с явно наддаване. РЕШЕНИЕ 654 Приема годишния отчет за 2018 година по изпълнение на дейностите от община Гърмен, заложени в Регионалната програма за управление на отпадъците РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. РЕШЕНИЕ 655 Изменя Наредба за управление на горските територии - собственост на община Гърмен, приета с Решение 560/Протокол 40 от г., на Общински съвет село Гърмен, както следва: 1. В чл. 35 се правят следните изменения: В ал.1, т. 1 се отменя; В ал. 1, т. 3, подточка е) след думите контролни горски пунктове се поставя запетая и се добавя които не включват помещения за постоянно или временно обитаване, както и съоръжения за опазване на горите от пожари ; В ал. 1, т. 4 се отменя; В ал. 1, т. 5 се отменя; 2. В чл. 94 се правят следните изменения: В ал. 1 думите или оправомощени от него длъжностни лица се заличава. РЕШЕНИЕ Открива процедура за учредяване право на строеж на ЧЕЗ Разпределение България АД за изграждане на трафопост, с площ на застрояване 25 /двадесет и пет/ кв.м. в урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/, кв. 21 /двадесет и първи/, по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, и с площ на имота 1800 / хиляда и осемстотин/ кв. м, при граници и съседи: от две страни улици; площад; УПИ ІІІ на Сабри Господев и УПИ V на Виолета Аврамова. на /триста двадесет и пет/ лева без ДДС и определя същата като цена на учреденото право на строеж.

5 3. Възлага на Кмета на общината да учреди правото на строеж по реда на Закона за общинската собственост. РЕШЕНИЕ Открива процедура за учредяване право на строеж на ЧЕЗ Разпределение България АД за изграждане на трафопост, с площ на застрояване 25 /двадесет и пет/ кв.м. в урегулиран поземлен имот /парцел/ І /първи/, кв. 14 /четеринадесети/, по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, и с площ на имота 2350 /две хиляди триста и петдесет/ кв. м, при граници и съседи: от две страни улици и парцел ІV. на /триста двадесет и пет/ лева без ДДС и определя същата като цена на учреденото право на строеж. 3. Възлага на Кмета на общината да учреди правото на строеж по реда на Закона за общинската собственост. РЕШЕНИЕ 658 Отпуска безвъзмездна финансова помощ в размер на /две хиляди/ лева, за ремонт и възстановяване на черква Свети Георги в с. Гърмен.

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,  Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 183 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\353 13)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\353 13) ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН ПРОТОКОЛ 13 Днес 28.10.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене. В заседанието взеха участие

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; 05112 / 25-54 w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; 05112 / 35-77, b eloslav.eu@ um ail.cora Секретар: 05112 / 35-55 o b stin a b e lo sla v @

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно