СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със заповед РД / г. на Ректора на СУ Св. Климент Охридски, проф. дфн Анастас Герджиков на основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), чл. 57 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ (ППЗРАСРБ), чл. 109 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ Св. Климент Охридски и решение на факултетния съвет на Стопанския факултет, протокол 06/ г. съм определен за външен член на Научно жури за провеждане на конкурс за доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит), обявен в ДВ бр. 40/ г. В конкурса за академичната длъжност доцент участва гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова-Соколова от катедра Финанси и счетоводство на Стопанския факултет на СУ Св. Климент Охридски. В ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ Св. Климент Охридски са определени условията, по които трябва да отговарят кандидатите за заемане на академичната длъжност доцент 1. Съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗРАСРБ дисертационният труд трябва да съдържа научни или научно-приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката. Дисертационният труд трябва да показва, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности засамостоятелни научни изследвания. 2. Според чл. 27, ал. 2 от ППЗРАСРБ дисертационният труд трябва да се представи във вид и обем, съответстващи на специфични изисквания на първичното звено. Дисертационният труд трябва да съдържа: заглавна

2 страница; съдържание; увод; изложение; заключение резюме на получените резултати с декларация за оригиналност; библиография. Допълнителните изисквания за Стопанския факултет съгласно ЗРАСРБ (чл. 15, ал. 1) и ППЗРАСРБ ( чл. 53, ал. 2) след заемане на академичната длъжност главен асистент са: ІІ. 1. Свързани с учебната дейност минимален праг 135 т. ІІ. 2. Свързани с научноизследователската дейност минимален праг 135 т. ІІ. 3 Други дейности. 1, тъй като притежава димлома 33100, г. за образователната и научна степен доктор, издадена от ВАК при Министерски съвет на Република България по научната специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката въз основа на защитена дисертация на тема: Изследване на модели за управление на портфейли от деривати чрез използването на съвременни софтуерни решения, Научна комисия 16, Протокол 3 от г. 2, тъй като съгласно уверение 191/ г., подписано от началник отдел ЛСТО Диляна Георгиева, към г. има общ трудов стаж 20 г. 11 м. 02 д., от които 3 г. 0 м.10 д. са по специалността. 3, тъй като е представила публикуван самостоятелен монографичен труд на български език Съвременни аспекти на оценяването и отчитането на финансовите инструменти, Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2016, София, стр. 247, ISBN Рецензенти: проф. д-р Емилия Миланова, проф. д-р Огнян Симеонов, доц. д-р Марселен Йовоган. Литературата включва литературни източници, нормативни документи и Интернет източници като в т. ч. и 3 публикации на гл. ас. д-р Надя Велинова-Соколова. В документите по конкурса са дадени два списъка: Списък с публикации и участие в научни конференции, в който са включени: А. Монография 1 бр. 2

3 Б. Учебни помагала и сборници 2 бр. В. Статии в научни издания 23 бр. ІІІ. Участие в национални и международни конференции 6 бр. Вторият е Списък с публикации, представени за участие в конкурса, в който са включени: А. Монография 1 бр. Б. Учебни помагала и сборници 2 бр. В. Статии в научни издания 9 бр. ІІІ. Участие в национални и международни конференции 6 бр. Общият обем на самостоятелните публикации 413 стр. Авторово участие в съвместни публикации 166 стр., за които са дадени Сборник от казуси по Въведение в счетоводството и Проблеми на счетоводната теория и практика (сборник трудове). София: УИ Св. Климент Охридски. Представените за участие в конкурса 12 публикации могат да се систематизират така: 1 труд е монография (1); 1 труд е студия (1), с рецензенти: проф. д-р Огнян Симеонов, доц. д-р Марселен Йовоган; 1 труд е в списание (9), издавано у нас; 7 труда са в научно-тематични сборници, издавани у нас (2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8); 2 труда са сборници от казуси (2 и 3); 1 труд е на английски език (9); 8 труда са написани самостоятелно; 2 труда са приети за публикуване (2 и 3), а за 1 труд предстои публикуване (5). Представени са: служебна бележка от г. от секретар на редколегията Елеонора Николова и уверение от председателя на организационният комитет гл. ас. д- р Нигохос Канарян. Гл. ас. д-р Надя Велинова-Соколова е участвала в 6 национални и международни научни конференции. 3

4 Университетската библиотека издава на г. уверение, изготвено от Соня Н. Бояджиева, за публикационната и/или цитатна активност на гл. ас. д-р Надя Велинова-Соколова като в справките не са включени автоцитати: 1. Цитиране от други автори и/или забелязани цитирания, издирени по традиционен метод и съхранени в Личен архив: общо 5 цитирания. 2. Индексирани публикации са открити в: World Cat индексирани са 2 публикации; Националната библиотека на Република България индексирани са общи 13 публикации. Има допусната грешка в цитиранията, тъй като три от тях са автоцитирания. От представените за участие в конкурса публикации следва, че те не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен доктор, каквото е условието на чл. 24, ал. 1, т. 3. Приносите на гл. ас. д-р Надя Велинова-Соколова при допускане на равностойно участиехв колективните трудове могат накратко да се обобщят, както следва: 1. В съотвестние с Международния стандарт за финансово отчитане 9 финансови инструменти (МСФО 9): анализирани са особености на подходите за счетоводно отчитане на специфични деривативни инструменти в контекста на счетоводната практика и засилващите се процеси на хармонизация и стандартизация; оценени са финансовите рискове и са изведени практически проблеми на прилагането на МСФО 9; представени са особеностите на отчитането на очакваните кредитни загуби; представени са новите изисквания за счетоводно отчитане на хеджирането на риска и предизвикателствата пред финансовите институции. 2. Изяснени са особеносите на оценяването в счетоводство, на фундаменталните концепции, базиращи интегрираното отчитане, на все по-широко приложение на справедливата стойност. 3. Представени са два сборника от казуси по въведение в счетоводството и по финансово счетоводство, в които авторовите казуси (решени и нерешени) са с 4

5 практическа насоченост и са в съотвествие със Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, Международните стандарти за финансово отчитане. Сборникът от казуси по въведение в счетоводството е рецензиран от проф. д-р Огнян Симеонов, а сборника по финансово счетоводсто е приет за печат. По данни от автобиографията от 2013 г. кандидатката чете лекции в магистърска програма на Стопанския факултет на СУ Св. Климент Охридски по дисциплината Счетоводство на застрахователните и осигурителните предприятия и води упражнения в бакалавърските програми по: Въведение в счетоводството, Финансово счетоводство и Управленско счетоводство. От 2001 г. до 2012 г. кандидатката има няколко специализации в Полша, Испания, Люксенбург и у нас. Гл. ас. д-р Надя Велинова-Соколова преизпълнява всички необходими допълнителни изисквания по конкурса на Стопанския факултет и има обк брой точки по всички допърнителни изисквания 445 точки. Имам лични впечатления от гл. ас. д-р Надя Велинова-Соколова като докторантка и съм убеден във възможностите й за развитие като преподавател и изследовател в университета. Имам препоръка за повишена публикационна активност към авторитетни академични списания. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Изпълнени са всички изисквания и критерии за ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и академични длъжности в СУ Св. Климент Охридски и давам положително заключение за избор на гл. ас. д-р Надя Велинова-Соколова по конкурса за доцент по професионално направление 3.8 Икономика (счетоводство и одит). Предлагам Научното жури единодушно да гласува предложение до факултетния съвет на Стопанския факултет да избере гл. ас. д-р Надя Велинова- Соколова за академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика (счетоводство и одит) г. Подпис: /акад. И. Попчев/ 5

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Приложение 3:

Приложение 3: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор"

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От

До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От : проф. д-р ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА, Университет

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление на образованието) Рецензент: проф. Вяра Тодорова Гюрова,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академичн

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академичн РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8 Икономика

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ВЕЛИНОВА СОКОЛОВА, НАДЯ ГЕОРГИЕВА Адрес 16 06 София, ул. Лайош Кошут 12, ап.12 Телефон +359 889 298 250 E-mail nadya.sokolova2009@gmail.com

Подробно

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.26

Подробно

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по математика и информатика на БАН Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този Правилник урежда

Подробно

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на кондензираната материя Уважаеми членове на Факултетния съвет,

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент по професионално направление Химически науки, шифър 4.2. (Органична и органометална химия) обявен в Държавен вестник, бр. 44/29.05.2018 г.

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

Microsoft Word - Recenziq_Kolev.doc

Microsoft Word - Recenziq_Kolev.doc Рецензия на представените материали от доц. д-р Николай Стоянов Колев за участие в обявен от Бургаския свободен университет конкурс за академичната длъжност професор по научната специалност 05.02. 07.

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно