ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване чрез спорт; равенството между половете в спорта; укрепваща здравето физическа активност; провеждането на Европейската седмица на спорта. Комисията чрез своята Изпълнителна агенция ще провежда един цикъл на процедурата по подбор през годината. В рамките на европейските спортни събития с нестопанска цел, индикативното разпределение между отделните видове събития ще бъде както следва: около 30 % за събития, свързани с провеждането на Европейската седмица на спорта; около 70 % за събития, които не са свързани с провеждането на Европейската седмица на спорта (например свързани са с доброволчеството в спорта, социалното приобщаване чрез спорт, равенството между половете в спорта, укрепваща здравето физическа активност). Във връзка с провеждането на Европейската седмица на спорта следва да бъдат избрани около 4 събития. Те следва да акцентират върху избраната тема на Европейската седмица на спорта (по-конкретно: образование, работно място, на открито, спортни клубове и фитнес центрове). Следва да бъдат избрани около 8 събития, които не са свързани с провеждането на Европейската седмица на спорта. Във връзка с горните теми (т.е. доброволчество, социално приобщаване, равенство между половете и укрепваща здравето физическа активност), поне едно събитие следва да акцентира върху външното измерение на спорта (напр. спортна дипломация) и поне едно събитие следва да акцентира върху ролята на масовия спорт за подкрепянето на целите на това действие (доброволчество в спорта, социалното приобщаване чрез спорт, равенството между половете в спорта, укрепваща здравето физическа активност). В рамките на всички събития следва да се насърчава равенството между половете, както и сътрудничеството с държавите партньори. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ? В рамките на това действие се предоставя финансова подкрепа за: 1

2 Erasmus+ Programme Guide организиране на общоевропейски спортни събития, организирани в една държава по програмата. национални събития организирани едновременно в няколко държави по програмата от организации или публични органи, работещи в областта на спорта. Очакваните резултати от тези събития са, както следва: повишаване на осведомеността, относно ролята на спорта за насърчаване на социалното приобщаване, равните възможности и укрепващата здравето физическа активност; повишаване на участието в спорт, физическа активност и доброволчески дейности. КАКВИ ДЕЙНОСТИ СЕ ПОДКРЕПЯТ В РАМКИТЕ НА ТОВА ДЕЙСТВИЕ? Подкрепа за събития се предоставя под формата на отпускане на безвъзмездни средства от ЕС на отделни организации, отговарящи за подготовката и организирането на дадено събитие и за последващите дейности. По това действие се предоставя подкрепа за следните стандартни дейности (неизчерпателно изброяване): подготовка на събитието; организиране на образователни дейности за спортисти, треньори, организатори и доброволци в процеса на подготовка на събитието; организиране на събитието; организиране на съпътстващи спортното събитие дейности (конференции, семинари); изпълнение на последващи дейности (оценки или изготвяне на планове за бъдещи дейности); комуникационни дейности, свързани с темата на събитието. КАКВИ ДЕЙНОСТИ НЕ СЕ ПОДКРЕПЯТ? спортни състезания, редовно организирани от международни, европейски или национални спортни федерации/лиги; професионални спортни състезания. ВЪЗ ОСНОВА НА КАКВИ КРИТЕРИИ СЕ ОЦЕНЯВАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ? В списъка по-долу са изброени формалните критерии, на които трябва да отговарят европейските спортни събития с нестопанска цел, за да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програма Еразъм+ : КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 2

3 Erasmus+ Кой може да кандидатства? Допустими събития и участници Продължителност на проекта Дати на събитието Къде се кандидатства? Кога се кандидатства? Как се кандидатства? Всички публични органи или организации, заедно със свързаните с тях субекти (ако има такива), работещи в областта на спорта, които са установени в държави по програмата. Например участваща организация може да е (неизчерпателно изброяване): публичен орган на местно, регионално или национално равнище с компетентности в областта на спорта; местна, регионална, национална, европейска или международна спортна организация; организации, координиращи национални събития, организирани в рамките на европейски събития в областта на спорта. В общоевропейски спортни събития, организирани в една държава, трябва да се включат участници в събитието от поне 10 различни държави по програмата. ИЛИ В спортни събития, организирани едновременно в няколко държави по програмата, трябва да се включат участници в събитията от поне 10 различни държави по програмата. Това условие е изпълнено, ако тези участници да са включени в общия брой събития. Всички участващи организации трябва да бъдат идентифицирани към момента на кандидатстване за безвъзмездна финансова подкрепа. До 1 година (от етапа на подготовката на събитието до етапа на свързаните с него последващи действия). Събитието трябва да се проведе през следващата година (по всяко време до 31 октомври). Пред Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура в Брюксел. Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездна помощ не по-късно от 4 април до 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, стартиращи на 1 юни същата година. За събития с голям мащаб, проектите могат да започват от 15 юни 2018 г. За всички останали събития, проектите могат да започват от 1 ноември 2018 г. По-подробна информация за процедурата за кандидатстване може да намерите в част В от настоящото ръководство. Кандидатстващите организации ще се оценяват по съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация моля направете справка с част В от настоящото ръководство. КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА Проектите ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии: 3

4 Erasmus+ Programme Guide Релевантност на проекта (максимум 30 точки) Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимум 40 точки) Съответствие на предложението: с целите на европейските политики в областта на спорта; с целите и приоритетите на действието (вж. раздел Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? ). Доколко: предложението се основава на действителен и адекватен анализ на потребностите; целите са ясно определени, реалистични и са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации и целевите групи; предложението е иновативно и/или допълва други реализирани от участващите организации инициативи; предложението създава добавена стойност на равнище ЕС посредством резултати, които не могат да бъдат постигнати чрез дейности, осъществени само в една държава. яснота, пълнота и качество на работната програма, включително правилно планирани етапи на подготовка, изпълнение, мониторинг, оценка и разпространение; съгласуваност на целите, методиката и дейностите по проекта с предложения бюджет; качество и приложимост на предложената методика; наличие и качество на система за управление (сроковете, организацията на работата, задачите и отговорностите са правилно определени и реалистични); наличие и приложимост на мерките за контрол на качеството, гарантиращи, че проектът ще бъде изпълнен с високо качество, в посочените времеви и бюджетни рамки; степен на ефективност на проекта по отношение на разходите и правилно разпределение на наличните ресурси за отделните дейности. Качество на мерките за оценяване на резултатите от проекта; Потенциално въздействие на проекта: за отделните участници и върху участващите организации по време и след приключването на проекта; Въздействие и извън организациите и физическите лица, които пряко разпространение (максимум участват в проекта, на местно, регионално, национално и/или 30 точки) европейско равнище. качество на плана за разпространение: целесъобразността и качеството на мерките за споделяне на резултатите от проекта във и извън участващите организации; качество на мерките за осигуряване на видимост и медийно отразяване на събитието и на подкрепата от ЕС. За да бъдат допуснати до разглеждане за финансиране, предложенията трябва да получат поне 60 точки. Освен това те трябва да получат поне половината от максималния брой точки за всяка от посочените по-горе категории критерии за отпускане на безвъзмездна финансова подкрепа (т.е. минимум 15 точки за категориите релевантност на проекта и въздействие и разпространение и 20 точки за категорията качество на проекта и степен на постижимост на целите ). 4

5 Erasmus+ КАКВИ СА ПРАВИЛАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ? Бюджетът на проекта трябва да бъде изготвен (в евро) в съответствие със следните правила за финансиране: Разходи за дейностите ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ Разходи, пряко свързани с изпълнението на допълващите дейности по проекта, включително: Допустими преки разходи: разходи за персонал пътни и дневни разходи ОБОРУДВАНЕ консумативи и материали подизпълнители мита, данъци и такси други разходи Непреки разходи: Фиксирана ставка, в размер до 7 % от допустимите преки разходи по проекта, е допустима за отчитане като непряк разход, представляващ общи административни разноски на бенефициера, които могат да се разглеждат като разходи, свързани с осъществяването на проекта (напр. електроенергия или интернет достъп, разходи за помещения, и пр.), но все още не са обхванати от допустимите преки разходи. Механизъм на финансиране Действително извършени разходи Размер Максимален размер на отпуснатите безвъзмездни средства: за европейски спортни събития с нестопанска цел, организирани по време на Европейската седмица на спорта: EUR за европейски спортни събития с нестопанска цел, които не са свързани с Европейската седмица на спорта: - максимум EUR Максимум 80 % от общите допустими разходи. Правило за отпускане Условно: заявеният бюджет трябва да е оправдан по отношение на планираните дейности. 5

6 6 Erasmus+ Programme Guide

Катедри „Жан Моне“

Катедри „Жан Моне“ Катедри Жан Моне Какво представляват? Катедрите Жан Моне са преподавателски позиции със специализация в областта на изследванията на Европейския съюз за университетски професори с продължителност от три

Подробно

Модули „Жан Моне“

Модули „Жан Моне“ Модули Жан Моне Какво представляват модулите Жан Моне? Модулите Жан Моне са краткосрочни програми (или курсове) за обучение в областта на изследванията на Европейския съюз, реализирани от висши учебни

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ВТОРИ

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008 Приоритетно направление 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение Области на интервенция: 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение 4.2 Децата и младежта в образованието

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8>

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 година /Приет с Решение 127 по Прокол 17 28.03.2013 година/ АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В условията на динамично развиващо се общество, настъпващите

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни данни попълва се от Комисия за оценка и разглеждане на постъпилите проекти Номер на проектното предложение (попълва се номера вх.

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 2020 г. Утвърждавам, Председател на УС: ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА

Подробно

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда

Подробно

Microsoft PowerPoint - 46A05EE EF.ppt

Microsoft PowerPoint - 46A05EE EF.ppt НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ Процесът на оценка на Процесът на оценка на резултатите: Връзката между превенция и оценка на ефективността

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

Подобряване на производственият капацитет в МСП РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Подобряване на производственият к

Подобряване на производственият капацитет в МСП РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Подобряване на производственият к РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020 Подобряване на производственият капацитет в МСП Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: Общ размер на безвъзмездната

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.4.2017 A8-0121/3 3 Параграф 8 a (нов) 8a. отбелязва, че може да се постигне увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране чрез по-добро и по-балансирано разпределение на ресурсите, предвид неуспешните

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Културен лабиринт Сдружение Знание Ловеч Партньор Сдружение Ловеч днес 1 Целта е да се популяризира доброволчеството чрез информиране на младите хора в Ловеч и привличането им към каузата за полагане на

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

*|MC:SUBJECT|*

*|MC:SUBJECT|* Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 1 Инвестиции в земеделски стопанства към СВОМР на СНЦ МИГ ПОМОРИЕ Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно