Разпределение ОС 2 клас 2019

Размер: px
Започни от страница:

Download "Разпределение ОС 2 клас 2019"

Препис

1 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 1 ВД Какво зная и умея от 1. клас. Описва своето семейство, училище и природата в родния край; Познава знамето и химна на РБ; Разпознава сезоните, растения и животни. Умение за последователно разказване и обясняване на основни характеристики на обекти и дейности 2 2 НЗ Нашето училище. Вече сме във втори клас. 3 3 НЗ Семейство и род. Моите роднини Дава примери за права и задължения на ученика; Описва положителни модели на общуване в училище; Различава училището като институция и общност на ученици, учители и родители. Посочва по схема на родословно дърво роднинските връзки между членовете на рода; Описва положителни модели на общуване в семейството; Илюстрира с пример значението на принадлежността на човека към рода; Обяснява необходимостта от спазване на правила у дома. Участие в ролеви игри, утвърждаващи положителни модели на поведение в училище; Изброяване на основни права и задължения на ученика; Обясняване на необходимостта от спазване на правила в училище; Провеждане на срещи с работещите в училището и бивши ученици; Попълване на схема на родословно дърво с връзките между членовете на семейството и рода; Споделяне на личен опит и собствени преживявания;

2 4 4 НЗ Селищата, в които живеем. Градове и села Открива връзката между особеностите на природната среда и на типа селище (град, село) с трудовата дейност на хората; Познава особености на местоположението и природата на родния край. Рисуване на пейзаж от родния край и на важни обществени сгради в него; Извличане на информация за обекти в населеното място от графично изображение 5 5 НЗ Моето родно селище. Забележителности и обществени сгради Свързва промени в начина на живот на хората с миналото или с настоящото развитие на селището; Описва забележителности в родното селище. Описване на природни или обществени забележителности от населеното място; Посочване на примери за известни личности и събития, свързани с миналото и с настоящето на родния край; Събиране на информация за популярни личности и събития от миналото или настоящето на селището; Изработване на план за проучване на обект; Организиране на изложби, свързани с представяне на проектна дейност 6 6 НЗ Транспортни средства. По суша, въздух и вода Изброява видове транспортни средства и правилата за поведение в тях; Открива връзката между местоположението на родното селище и транспортните средства, които се използват в него; Оценява като правилно и неправилно поведението на участниците в уличното движение в различни ситуации. Обясняване на местоположението на конкретен обект спрямо друг; Разпознаване на популярни надписи на чужд език taхi, stop, exit; Разбиране на необходимостта от спазване на правила в обществото на улицата и в транспортните средства; Разграничаване на опасно и безопасно поведение на детето като участник в уличното движение. 7 7 ЗГТ Познавам моя свят. Проект Забележителности Открива връзката между особеностите на природната среда и на типа селище; Свързва промени в начина на живот на хората с миналото или с настоящото развитие на селището; Извлича информация за обекти в населеното място от графично изображение. Събиране и интерпретиране на информация за личности или събития от родния край (от миналото или настоящето); Проучване на културни и исторически паметници в населеното място; Провеждане на срещи с популярни личности в родното селище; Изработване на графично изображение на част от населено място (снимка, рисунка схема, илюстрирана карта)

3 8 8 ОГТ Светът на детето Дава примери за права и задължения на ученика; Описва положителни модели на общуване в училище; Посочва по схема на родословно дърво роднинските връзки между членовете на рода; Открива връзката между особеностите на природната среда и на типа селище; Свързва промени в начина на живот на хората с миналото или с настоящото развитие на селището. Презентиране на информация чрез използване на различни средства 9 9 НЗ Природа. Връзки в природата НЗ Светът на растенията. Групи растения НЗ Царството на животните. Диви и домашни животни НЗ Селскостопански растения и животни. Ползи и грижи Посочва примери за нежива и жива природа и за връзката между тях; Възприема себе си като част от природата. Групира растенията според особеностите в устройството на стъблата на дървета, храсти и тревисти растения и според формата на листата на иглолистни и широколистни; Разграничава диворастящи, селскостопански, градински и стайни растения. Разграничава диви и домашни животни. Свързва грижите, които човек полага за домашните любимци и за селскостопанските растения и животни, с ползите от тях. Описване и отразяване на резултати от наблюдения върху живата и неживата природа; Разграничаване на жива от нежива природа Групиране на растения според стъблата и вида на листата им; Извършване на опити с растения; Отразяване на резултати от опити и наблюдения; Представяне на резултати от собствени проучвания Разграничаване и групиране на познати животни по зададени критерии; Изработване на план за проучване на обект; Представяне на резултати от собствени проучвания Запознаване с ползите за човека от отглеждането на селскостопански растения и животни; Осъзнаване на връзката между разнообразните грижи, които човек полага за селскостопанските растения и животни, и ползите от тях; Разбиране на значението на природното разнообразие за живота на хората

4 13 13 НЗ Денонощие и календар. Седмица, месец, година НЗ Природата се променя. Сезони Ориентира се в продължителността на денонощието по изгрева и залеза на Слънцето; Ориентира се по календара в дните на седмицата и месеците на годината. Свързва промени във времето с промени в развитието на растенията и поведението на животните през различните сезони. Отразяване на резултати от опити и наблюдения; Изработване на календар с лични и семейни празници Проследяване на връзката жива нежива природа през сезоните; Описване на резултати от наблюдения върху живата и неживата природа; Презентиране на информация чрез използване на различни средства ЗГТ Познавам природата. Проект Природата през сезоните ОГТ Природата около нас НЗ Природата наш дом. Да пазим света около нас НЗ Природни бедствия. Правила за безопасност Извършва наблюдения на време, растения и животни; Открива характерни промени за всеки сезон. Свързва промени във времето с промени в развитието на растенията и поведението на животните през различните сезони; Разграничава домашни и диви животни; Посочва ползи от селскостопанските животни и растения; Ориентира се по календара и в продължителността на денонощието по изгрева и залеза на Слънцето. Разграничава природозащитни действия на хората от дейностите с неблагоприятни последствия върху околната среда; Възприема себе си като част от природата и неин приятел; Разбира връзката между опазване на околната среда и здравето на човека. Изброява природни бедствия и правила за поведение при пожар, земетресение и наводнение; Демонстрира как се постъпва в опасни за живота и здравето ситуации и към кого да се обръща при нужда. Изработване на колело на сезоните; Отразяване на резултати от опити и наблюдения върху живата и неживата природа; Представяне на резултати от собствени проучвания;. Посочване на дейности с неблагоприятни последствия за околната среда; Запознаване с достъпни за децата природозащитни дейности Проиграване на правила за реакция при бедствия и аварии

5 19 19 НЗ Опасни игри. Опасно безопасно! Изброява опасности за живота, които крият играта с огън, с отровни и взривоопасни материали, с електрически ток и къпането в непознати водоеми; Демонстрира как се постъпва в опасни за живота и здравето ситуации и към кого да се обръща при нужда. Демонстриране на правилно поведение в опасни за живота и здравето ситуации; Посочване на адекватната реакция в критични за живота и здравето ситуации ЗГТ Пазя себе си и природата. Проект С грижа за природата ОГТ Чиста и безопасна среда НЗ Човешкото тяло. От глава до пети НЗ Сетивни органи. Виждам, чувам, усещам НЗ Живея здравословно. Хранене, движение и дневен режим ЗГТ Грижа се за здравето си. Проект Пет пътеки към света около мен ОГТ Човекът и неговото здраве Възприема себе си като част от природата; Разбира необходимостта от грижи за природата; Дава примери за природозащитни дейности. Посочва природни бедствия и свързаните с тях правила за безопасност; Изброява опасности за живота, които крият играта с огън, с отровни и взривоопасни материали, с електрически ток и къпането в непознати водоеми. Назовава частите на човешкото тяло глава, торс, крайници и дейности, които може да извършва с тях. Посочва сетивните органи на човека, тяхното предназначение и хигиенни правила за опазването им. Свързва здравето със значението на движението и спорта; Свързва здравословния начин на живот с разнообразното хранене и с редуването на учене, спорт и отдих; Разграничава видовете храни по произход растителни и животински. Назовава частите на човешкото тяло; Посочва сетивните органи на човека; Свързва здравето със значението на движението, спорта и разнообразното хранене. Свързва здравето със значението на движението,спорта и разнообразното хранене; Назовава частите на човешкото тяло; Посочва сетивните органи на човека. Демонстрира как се постъпва в опасни за живота и здравето ситуации и към кого да се обръща при нужда; Посочва адекватната реакция в критични за живота и здравето ситуации при инциденти. Измерване на собствения ръст и тегло Извършване на опити за доказване значението на сетивата; Обсъждане на мерки за опазване на сетивата Разграничаване на видовете храни по произход; Представяне на резултати от собствени проучвания и наблюдения Презентиране на информация чрез използване на различни средства;

6 27 27 НЗ България нашата родина. Символи и национален празник НЗ България празнува. Официални празници НЗ Празници и народни обичаи. Живеем и празнуваме заедно ЗГТ Разказвам за моята родина. Проект Празници и обичаи Описва РБ като отечество на всички български граждани; Разпознава герба на РБ като национален символ; Свързва националния празник на РБ с историческото събитие, което го определя; Дава примери за проява на почит и уважение към националните герои и историческите паметници. Изброява български официални празници Нова година, 1 май, 24 май, 6 септември, 22 септември, 1 ноември; Дава примери за прояви на почит и уважение към българските национални герои и историческите паметници. Разказва за празници и обичаи на различните етнически общности; Разбира значението на празниците за съхранение на народните добродетели и за уважение и толерантност към другия. Разбира значението на празниците за съхранение на народните добродетели и за уважение и толерантност към другия. Запознаване с герба като един от националните символи на България; Илюстриране с примери на значението на принадлежността на човека към род и родина; Интерпретиране на информация за личности и събития от родния край; Популяризиране на практическа дейност, свързана с подготовката и честването на празника Разпознаване и определяне във времето на официални празници на българските граждани; Интерпретиране на информация за личности и събития от родния край; Популяризиране на практическа дейност, свързана с подготовката и честването на празника; Провеждане на срещи с популярни личности в родното селище, участия в общоселищни и училищни мероприятия Разпознаване и определяне във времето на битови празници на българските граждани; Популяризиране на практическа дейност, свързана с подготовката и честването на празника; Презентиране на информация чрез използване на различни средства Популяризиране на практическа дейност, свързана с подготовката и честването на народните празници; Организиране на изложби и базари, свързани с представяне на проектни дейности ЗГТ Празници и обичаи в родината Изброява български официални празници, празници и обичаи на различните етнически общности; Разпознава герба на РБ като национален символ; Свързва националния празник на РБ с историческото събитие, което го определя. Интерпретиране на информация за личности и събития от родния край; Прилагане на разнообразни стратегии за учене

7 32 32 ИД Какво зная и умея в края на 2. клас? Познава правата и задълженията на ученика; Посочва по схема на родословно дърво роднинските връзки между членовете на рода; Открива връзката между особеностите на природната среда и на типа селище (град, село) с трудовата дейност на хората; Описва забележителности в родното селище; Изброява видове транспортни средства и правилата за поведение в тях; Посочва примери за нежива и жива природа и за връзката между тях; Свързва промени във времето с промени в развитието на растенията и поведението на животните през различните сезони; Свързва грижите, които човек полага за домашните любимци и за селскостопанските растения и животни, с ползите от тях; Разграничава природозащитни действия на хората от дейностите с неблагоприятни последствия върху околната среда; Назовава частите на човешкото тяло. Посочва сетивните органи на човека; Свързва здравето със значението на движението, спорта и разнообразното хранене; Описва РБ като отечество на всички български граждани. Разпознава герба на РБ като национален символ. Свързва националния празник на РБ с историческото събитие, което го определя; Изброява български официални празници. Разказва за празници и обичаи на различните етнически общности. Умение за последователно разказване и обясняване на основни характеристики на обекти и дейности;. Разработил:.. (Име, фамилия, подпис)

8 Разпределение на часовете: 2 часа за диагностика съответно за входно и изходно ниво 20 часа урочни единици за НЗ 10 часа за затвърдяване на новите знания и за обобщение ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ: 1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при необходимост и по паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда. 2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година. 3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговаря на броя на часовете по училищен учебен план за съответния клас. 4. В колона 2 се посочва учебната седмица поред, като следва да се отчита броят на учебните седмици по заповед на министъра за графика на учебното време. 5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица, като тя трябва да отговаря на темата, записана в дневника. Темата на урочната единица се определя от учителя и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма. 6. В колона 4 се посочва урочната единица, като за ориентир може да се използва съответната таблица в учебната програма за препоръчителното процентно разпределение. 7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица. 8. В колона 6 се описват новите понятия за конкретната урочна единица (ако има такива). 9. В колона 7 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на учебната програма в съответствие с предвиденото в раздел Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки на съответната учебна програма. 10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани с конкретната тема на урочната единица, но може да са и ориентирани върху цял раздел) при спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и за оценяване на другите дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и др.), и при отчитане на съотношението при формиране на срочна и годишна оценка в раздел Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците на съответната учебна програма. 11. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране, което се отразява в колона 9 или в допълнителна таблица и се утвърждава допълнително от директора на училището при спазване на препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове. за година.

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х 1 часа = 32 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 часа

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици X 1 часа седмично = 18 часа по ред Учебна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Моето лято 1 Моето семейство 1 Лятото отмина 1 2 2 2 Аз и моето семейство Моят

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно

Razpredelenie 7 klas 2019.indd

Razpredelenie 7 klas 2019.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 7. по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

Cover T book_Iz Izk 4

Cover T book_Iz Izk 4 Утвърдил Директор:. (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по предмета ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за 4. клас Годишен брой часове за изучаване на предмета в 4. клас 68 часа. по Учебна

Подробно

Razpredelenie 6 klas NEW 2019.indd

Razpredelenie 6 klas NEW 2019.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА КЛАСА за 2018/2019 учебна година I клас първи учебен

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 5 клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) на урока Седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU Проект! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД..2015 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за степента на

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

Разпределение ИИ 2 клас 2019

Разпределение ИИ 2 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележ ки. Всяка една от т емит

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1418/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1501/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал.

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно