Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура"

Препис

1 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС /ПКСДОК/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ.0.08 год. /понеделник/ от 3.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :. Предложение с вх. РД / год. от Анка Хаджиева Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим и неговите комисии за периода юли 07 декември 07. Предложение с вх. РД / год. от Анка Хаджиева Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Програма за работата на Общински съвет при Община Кричим за Предложение с вх. РД /-0-08 год. от Анка Хаджиева Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим. 4. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим. 5. Предложение с вх. РД /.0.08 год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Кричим г. през Предложение с вх. РД /.0.08 от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН. 7. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация за периода от год. до год. 8. Предложение с вх. РД / год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим и Председател на Общинска комисия по обществен ред и сигурност, относно приемане на годишен отчет за дейността на ОКОРС за Предложение с вх. РД-0-08-/ год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за изпълнение на Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за периода год. през Предложение с вх. РД-0-08-/ год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за

2 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС /ПКСДОК/ изпълнението на Програма за управление на отпадъците на община Кричим г. през 07. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно годишен отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кричим за периода год. през 07. Предложение с вх. РД-0-08-/.0.08 год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно отчет за изпълнението на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно културен календар на Община Кричим за Предложение с вх. РД / год., относно Бюджет Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно утвърждаване на паралелки с численост под определената в Приложение 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование /обв. ДВ, бр. 8 от год./ през учебната 07/08 г. в НУ Васил Левски, гр. Кричим. 7. Информация с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно информация за извършени проверки през първото и второто полугодие на 07 година на физически и юридически лица, подали декларации по чл. 7, ал., т. от ЗМДТ за освобождаване от такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване. 8. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно утвърждаване на паралелки с численост под определената в Приложение 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование /обв. ДВ, бр. 8 от год./ през учебната 07/08 г. в НУ Васил Левски, гр. Кричим. 9. Писмо с вх. РД-0-08-/ год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за м. Ноември, Други. АХ/КМ Председател на ОбС : /А. Хаджиева/

3 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС /ПКУТИБСЕПОСКД/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ.0.08 год. /понеделник/ от 3.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :. Предложение с вх. РД / год. от Анка Хаджиева отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим и неговите комисии за периода юли 07 декември 07. Предложение с вх. РД / год. от Анка Хаджиева Програма за работата на Общински съвет при Община Кричим за Предложение с вх. РД /-0-08 год. от Анка Хаджиева Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим. 4. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим. 5. Предложение с вх. РД /.0.08 год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Кричим г. през Предложение с вх. РД /.0.08 от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН. 7. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация за периода от год. до год. 8. Предложение с вх. РД / год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим и Председател на Общинска комисия по обществен ред и сигурност, относно приемане на годишен отчет за дейността на ОКОРС за Предложение с вх. РД-0-08-/ год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за изпълнение на Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за периода год. през Предложение с вх. РД-0-08-/ год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на отпадъците на община Кричим г. през 07. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно годишен отчет за изпълнение на Програма за

4 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС /ПКУТИБСЕПОСКД/ овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кричим за периода год. през 07. Предложение с вх. РД-0-08-/.0.08 год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно отчет за изпълнението на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно културен календар на Община Кричим за Предложение с вх. РД / год., относно Бюджет Информация с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно информация за извършени проверки през първото и второто полугодие на 07 година на физически и юридически лица, подали декларации по чл. 7, ал., т. от ЗМДТ за освобождаване от такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване. 7. Писмо с вх. РД-0-08-/.0.08 год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно програма за ремонт на улици в гр. Кричим. 8. Други Председател на ОбС : /А. Хаджиева/ АХ/КМ

5 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ.0.08 год. /понеделник/ от 3.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :. Предложение с вх. РД / год. от Анка Хаджиева отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим и неговите комисии за периода юли 07 декември 07. Предложение с вх. РД / год. от Анка Хаджиева Програма за работата на Общински съвет при Община Кричим за Предложение с вх. РД /-0-08 год. от Анка Хаджиева Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим. 4. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим. 5. Предложение с вх. РД /.0.08 год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Кричим г. през Предложение с вх. РД /.0.08 от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН. 7. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация за периода от год. до год. 8. Предложение с вх. РД / год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим и Председател на Общинска комисия по обществен ред и сигурност, относно приемане на годишен отчет за дейността на ОКОРС за Предложение с вх. РД-0-08-/ год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за изпълнение на Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за периода год. през Предложение с вх. РД-0-08-/ год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на отпадъците на община Кричим г. през 07. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно годишен отчет за изпълнение на Програма за

6 овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кричим за периода год. през 07. Предложение с вх. РД-0-08-/.0.08 год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно отчет за изпълнението на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно културен календар на Община Кричим за Предложение с вх. РД / год., относно Бюджет Информация с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно информация за извършени проверки през първото и второто полугодие на 07 година на физически и юридически лица, подали декларации по чл. 7, ал., т. от ЗМДТ за освобождаване от такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване. 7. Отчет с вх. РД-0-08-/ год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за четвъртото тримесечие на Отчет с вх. РД /.0.08 год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно начислени наеми и такси към год. за ползване на имоти общинска собственост, на основание т. 5 от Забележката към приложение от НОАМТЦУ 9. Други. АХ/КМ Председател на ОбС : /А. Хаджиева/

7 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление, обществен ред и законност нормативна уредба, обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, транспорт, жалби и предложения на граждани, контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ПКМСОРЗ/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ.0.08 год. /понеделник/ от 3.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :. Предложение с вх. РД / год. от Анка Хаджиева отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим и неговите комисии за периода юли 07 декември 07. Предложение с вх. РД / год. от Анка Хаджиева Програма за работата на Общински съвет при Община Кричим за Предложение с вх. РД /-0-08 год. от Анка Хаджиева Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим. 4. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим. 5. Предложение с вх. РД /.0.08 год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Кричим г. през Предложение с вх. РД /.0.08 от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН. 7. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация за периода от год. до год. 8. Предложение с вх. РД / год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим и Председател на Общинска комисия по обществен ред и сигурност, относно приемане на годишен отчет за дейността на ОКОРС за Отчет с вх. РД-0-08-/ год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за четвъртото тримесечие на Предложение с вх. РД-0-08-/ год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за изпълнение на Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за периода год. през 07

8 . Предложение с вх. РД-0-08-/ год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на отпадъците на община Кричим г. през 07. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно годишен отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кричим за периода год. през Предложение с вх. РД-0-08-/.0.08 год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно отчет за изпълнението на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през Писмо с вх. РД-0-08-/.0.08 год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно програма за ремонт на улици в гр. Кричим. 6. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно културен календар на Община Кричим за Предложение с вх. РД / год., относно Бюджет Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно утвърждаване на паралелки с численост под определената в Приложение 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование /обв. ДВ, бр. 8 от год./ през учебната 07/08 г. в НУ Васил Левски, гр. Кричим. 9. Информация с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно информация за извършени проверки през първото и второто полугодие на 07 година на физически и юридически лица, подали декларации по чл. 7, ал., т. от ЗМДТ за освобождаване от такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване. 0. Отчет с вх. РД /.0.08 год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно начислени наеми и такси към год. за ползване на имоти общинска собственост, на основание т. 5 от Забележката към приложение от НОАМТЦУ. Писмо с вх. РД-0-08-/ год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за м. Ноември, 07. Други. АХ/КМ Председател на ОбС : /А. Хаджиева/

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ОБС - Покани - Комисии

ОБС - Покани - Комисии ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ Кмет, относно допълнение на Програмата за управление и Кмет, относно преобразуване чрез сливане

Подробно

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, обществен ред,

Подробно

Microsoft Word - programa_obs2019

Microsoft Word - programa_obs2019 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 351 Протокол 43 от 29.01.2019 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 12 / 21.01.2015 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 43 Протокол 4 от 27.01.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. БЕЛИЦА 2780-БЕЛИЦА,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ул. Георги Андрейчин 15, тел./факс 07444/22-68;07444/22-77, П Р О Т

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. БЕЛИЦА 2780-БЕЛИЦА,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ул. Георги Андрейчин 15, тел./факс 07444/22-68;07444/22-77,   П Р О Т П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Общински съвет гр. Белица, проведено на 13.11.2015 Решение 4 На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Избира АХМЕД МУСА АХМЕД за Председател на Общински съвет - Белица.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;      Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 25.11.2011г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: 1.Тихомир Вълчев 2.Божидар Нинов

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;      Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към 31.12.2018 г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/20.12.2018

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

ДО

ДО О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Л Я Р О В О П Л А Н за заседанията на ОбС Болярово за 2019 година Месец януари 1. Приемане на Плана за заседанията на ОбС Болярово за 2019 година. Докладва: Атанас Дженков

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА * гр.силистра, ул. С.Велики 16 ( 086/821938, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол 55/31.10.2018г. РЕШЕНИЕ 355 На основание чл.21,

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 183 протокол 25/ 28.12.2009 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 183 На основание чл.27, ал.6, от ЗМСМА, Общински съвет Маджарово приема отчета за дейността на Общински съвет Маджарово

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 14.12.2007г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: От ОбА Роман :инж.красимир Петков-Кмет

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел. 086 811 634 e-mail: obc_alfa@abv.bg ПРОТОКОЛ 64 от 09.10.2015 г. Днес, 09.10.2015 година от 11:00 часа в ритуалната зала

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2014 г. Към 31.03.2014 г. приходите по бюджета на

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

Мандат

Мандат Длъжност Име Стая Е-mail Председател на Общински съветдобрин Добрев 5 04 os@razgrad.bg 618/ 191 1 / 8 Приемни дни: всеки първи петък на месеца от 14:00-16:00 часа ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ Местното самоуправление

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно