Приложение

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение"

Препис

1 З А К О Н О Д А Т Е Л Н А П Р О Г Р А М А НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. 1. Законопроект за управление на сствата от Европейския съюз 2. Законопроект за обществените ръчки 3. Законопроект за изменение тютюна и тютюневите изделия 4. Законопроект на Кодекс на застраховането 5. Законопроект за изменение социалното дмагане ЮЛИ заместник министърпседателят европейските фондове и икономическата литика заместник министърпседателят европейските фондове и икономическата литика за пварително ЮНИ ЮНИ ЮЛИ ЮЛИ МИ ЮНИ ЮЛИ МФ ЮЛИ ЮЛИ МТСП ЮНИ ЮЛИ

2 2 6. Законопроект за изменение защита от вното въздействие на химичните вещества и смеси 7. Законопроект за изменение убежището и бежанците 8. Законопроект за ратифициране на Сразумение за партньорство и сътрудничество Европейския съюз и неговите държави - членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, дписано в Брюксел на 11 май 2012 г. 9. Законопроект за изменение лова и опазване на дивеча 10. Законопроект за изменение прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз 11. Законопроект за изменение гражданското въздухоплаване 12. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс МЗ МОСВ за пварително ЮЛИ ЮЛИ МВР ЮЛИ ЮЛИ МВнР ЮНИ ЮЛИ МЗХ ЮНИ ЮЛИ МЗХ ЮНИ ЮЛИ МТИТС ЮЛИ ЮЛИ МП ЮНИ ЮЛИ

3 3 13. Законопроект за изменение съдебната власт 14. Законопроект за изменение юридическите лица с нестопанска цел 15. Законопроект за изменение изпълнение на наказанията и задържането д стража 16. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 17. Законопроект за изменение културното наследство 18. Законопроект за счетоводството 19. Законопроект за изменение управление на отпадъците 20. Законопроект за изменение лекарствените продукти в хуманната медицина 21. Законопроект за изменение здравното осигуряване 22. Законопроект за изменение професионалните квалификации за пварително МП ЮЛИ ЮЛИ МП ЮНИ ЮЛИ МП ЮНИ ЮЛИ МП ЮНИ ЮЛИ МК ЮЛИ ЮЛИ МФ ЮЛИ ЮЛИ АВГУСТ МОСВ АВГУСТ АВГУСТ МЗ АВГУСТ АВГУСТ МЗ АВГУСТ АВГУСТ МОН ЮЛИ АВГУСТ

4 4 за пварително 23. Законопроект за изменение особените залози 24. Законопроект за признаване, изпълнение и на съдебни решения, становяващи лишаване от свобода, или мерки, включващи лишаване от свобода 25. Законопроект за физическите лица и мерките за защита 26. Законопроект за пставителите индустриална собственост 27. Законопроект за изменение публичното плагане на ценни книжа 28. Законопроект за държавните мощи 29. Законопроект за изменение вътрешния одит в публичния сектор СЕПТЕМВРИ МП АВГУСТ СЕПТЕМВРИ МП АВГУСТ СЕПТЕМВРИ МП АВГУСТ СЕПТЕМВРИ заместник министърпседателят координация на европейските литики и институционалните въпроси МИ СЕПТЕМВРИ СЕПТЕМВРИ МФ АВГУСТ СЕПТЕМВРИ МФ МЗХ СЕПТЕМВРИ СЕПТЕМВРИ МФ СЕПТЕМВРИ СЕПТЕМВРИ

5 5 за пварително 30. Законопроект за изменение военната лиция 31. Законопроект за ратифициране на Сгодба правителството на Република България и Федералното правителство на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта, дписана в София на 10 февруари 2015 г. 32. Законопроект за ратифициране на Сгодба за културно, образователно и научно сътрудничество Република България и Кралство Испания, дписана на 12 май 2015 г. 33. Законопроект за Центъра за оценка на риска хранителната верига 34. Законопроект за виното и спиртните напитки МО СЕПТЕМВРИ СЕПТЕМВРИ МВнР ЮНИ СЕПТЕМВРИ МВнР ЮЛИ СЕПТЕМВРИ МЗХ АВГУСТ СЕПТЕМВРИ МЗХ АВГУСТ СЕПТЕМВРИ 35. Законопроект за изменение автомобилните превози 36. Законопрект за електронната идентификация МТИТС СЕПТЕМВРИ СЕПТЕМВРИ МТИТС СЕПТЕМВРИ СЕПТЕМВРИ

6 6 37. Законопроект за изменение морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България 38. Законопроект за ратифициране на Протокол 15 към Конвенцията на Съвета на Европа за защита на правата на човека и основните свободи, дписан от България на 5 ноември 2013 г. 39. Законопроект за техническите изисквания към продуктите 40. Законопроект за изменение движението пътищата 41. Законопроект за изменение туризма 42. Законопроект за изменение корративното доходно облагане 43. Законопроект за изменение данъците върху доходите на физическите лица 44. Законопроект за изменение данък върху добавената стойност за пварително МТИТС СЕПТЕМВРИ СЕПТЕМВРИ МВнР АВГУСТ СЕПТЕМВРИ МИ СЕПТЕМВРИ СЕПТЕМВРИ МТИТС СЕПТЕМВРИ СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ МТ СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ

7 7 за пварително 45. Законопроект за изменение акцизите и данъчните складове 46. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчноосигурителния процесуален кодекс 47. Законопроект за изменение икономическите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 48. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г. МФ ОКТОМВРИ ОКТОМВРИ 49. Законопроект за срта ММС СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ 50. Законопроект за изменение държавния служител 51. Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. 52. Законопроект за изменение радиото и телевизията 53. Законопроект за изменение здравето МТСП СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ МТСП ОКТОМВРИ ОКТОМВРИ МК СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ МЗ ОКТОМВРИ ОКТОМВРИ

8 8 54. Законопроект за изменение китиране на студенти и докторанти 55. Законопроект за изменение насърчаване на научните изследвания 56. Законопроект за китите относно недвижимо имущество 57. Законопроект за равноставеност на жените и мъжете 58. Законопроект за изменение ветеринарномедицинската дейност 59. Кодекс за административните нарушения и наказания 60. Законопроект за изменение отбраната и въоръжените сили на Република България 61. Законопроект за изменение резерва на въоръжените сили на Република България 62. Законопроект за изменение авторското право и сродните му права за пварително МОН ОКТОМВРИ ОКТОМВРИ МОН ОКТОМВРИ ОКТОМВРИ МТСП ОКТОМВРИ ОКТОМВРИ МЗХ ОКТОМВРИ ОКТОМВРИ НОЕМВРИ МП ОКТОМВРИ НОЕМВРИ МО НОЕМВРИ НОЕМВРИ МО НОЕМВРИ НОЕМВРИ МК НОЕМВРИ НОЕМВРИ

9 9 за пварително 63. Законопроект за изменение защита при бедствия МВР ОКТОМВРИ НОЕМВРИ 64. Законопроект за изменение стоковите борси и тържищата МИ ОКТОМВРИ НОЕМВРИ 65. Законопроект за електронните съобщителни мрежи и инфраструктура МТИТС ОКТОМВРИ НОЕМВРИ 66. Законопроект за изменение биологичното разнообразие МОСВ ОКТОМВРИ НОЕМВРИ 67. Законопроект за енергетиката МЕ НОЕМВРИ НОЕМВРИ 68. Законопроект за изменение електронния документ и електронния дпис ДЕКЕМВРИ МТИТС ДЕКЕМВРИ ДЕКЕМВРИ 69. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс МП НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ

10 Законопроект за техническия надзор на съоръженията с вишена опасност 71. Законопроект за ратифициране на Сразумение относно Единен патентен съд 72. Законопроект за изменение дейността на колективните инвестиционни схеми и на други пприятия за колективно инвестиране 73. Законопроект за изменение защитените територии 74. Законопроект за трудовата миграция и трудовата мобилност за пварително МИ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ заместник министърпседателят координация на европейските литики и институционалните въпроси МИ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ МФ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ МОСВ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ МТСП НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ 75. Законопроект за изменение закрила и развитие на културата 76. Законопроект за изменение висшето образование 77. Законопроект за изменение дипломатическата служба МК НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ МОН НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ МВнР НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ

11 Законопроект за изменение железопътния трансрт за пварително МТИТС НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ 79. Законопроект за изменение регистрация на земеделската и горската техника МЗХ ДЕКЕМВРИ ДЕКЕМВРИ 80. Законопроект за концесиите заместник министърпседателят европейските фондове и икономическата литика ДЕКЕМВРИ ДЕКЕМВРИ

У К А З А Т Е Л към Приложение 1 от Правила за оценка на натовареността на съдиите /приети от ВСС с решение от г., изм. и доп. на

У К А З А Т Е Л към Приложение 1 от Правила за оценка на натовареността на съдиите /приети от ВСС с решение от г., изм. и доп. на У К А З А Т Е Л към Приложение 1 от Правила за оценка на натовареността на съдиите /приети от ВСС с решение от 16.12.2015 г., изм. и доп. на 24.03.2016 г, на 08.11.2016 г., на 20.12.2016 г., на 04.04.2017

Подробно

<CFF0E8EBEEE6E5EDE8E55F315FE0E4ECE8ED2DCDCEC2CE2E786C73>

<CFF0E8EBEEE6E5EDE8E55F315FE0E4ECE8ED2DCDCEC2CE2E786C73> я я, ъ : ІV А А Ф А А А А В А я, я я ъ я. 33. ъ : 1.. 159,. 1. 4 А К 0,5; 2.. 159,. 2, 3, 5, 6, 7, 8 А К,. 8, / /, 0,25;. 159,. 8 А К - / / - 0,4; 3.. 158,. 3 А К,, ;. 229,. 2 К, - 0,3; 4. - 0,2.. 34.

Подробно

<CFF0E8EBEEE6E5EDE8E55F315FE0E4ECE8ED2DCDCEC2CE2E786C73>

<CFF0E8EBEEE6E5EDE8E55F315FE0E4ECE8ED2DCDCEC2CE2E786C73> РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т 1000 София, ул. Екзарх Йосиф, 12 Администрация: тел.: 02/930 49 57; факс: 2/980 76 32 ПРОТОКОЛ 3 от среща на работната група по административни дела,

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г. РАЗДЕЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г. РАЗДЕЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г. РАЗДЕЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ Основна цел: Изграждане на административните

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната към

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната към ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната към 31.12. (наименование на бюджетната организация) (отчетен

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ВЕЛИНОВА СОКОЛОВА, НАДЯ ГЕОРГИЕВА Адрес 16 06 София, ул. Лайош Кошут 12, ап.12 Телефон +359 889 298 250 E-mail nadya.sokolova2009@gmail.com

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.06. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.09. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декемв

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декемв РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ.

Подробно

ДО

ДО О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Л Я Р О В О П Л А Н за заседанията на ОбС Болярово за 2019 година Месец януари 1. Приемане на Плана за заседанията на ОбС Болярово за 2019 година. Докладва: Атанас Дженков

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната към

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната към ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната към 30.09. (наименование на бюджетната организация) (отчетен

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ Януари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2012 г. 45 47 4 2-4 Дадени предписания- 75. 43 000 лв. 4 2 092 лв. 7 980,05 - Февруари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 31.12. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 404,675 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр.

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр. ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр.

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ Топлина. по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". АКТИВИ към края на пходната година Относителен дял от активите на към 31.12.2008.г. Относителен дял от активите на 1 2 3

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 84 233 500 88 503 968 15 694 226 32 293 857 Общо разходи 84

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 76 431 800 79 048 602 14 158 125 29 044 836 43 393 555 Общо

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 80 364 800 76 649 626 14 696 411 29 765 512 43 629 993 73

Подробно

ГОДИШЕН ОБЗОР НА ПРОМЕНИТЕ ЗА 2019 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНОТО, ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО г. 13,30 14,0

ГОДИШЕН ОБЗОР НА ПРОМЕНИТЕ ЗА 2019 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНОТО, ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО г. 13,30 14,0 29.01.2019 г. 13,30 14,00 Регистрация Лектор 14,00 15,30 Т1. Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2019 г. 1.1 Данъчно третиране на продажбата на ваучери за стоки и услуги - въвеждане на разпоредбите на Директива

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с

Подробно

Microsoft Word - Prane.na.pari.predpechat

Microsoft Word - Prane.na.pari.predpechat Кратко съдържание Предговор... 9 Списък с използвани съкращения... 11 Списък на схеми и таблици... 13 Въведение... 15 Първа глава. Що е изпиране на пари?... 17 Втора глава. Основни методи и механизми,

Подробно