ОПАСНО

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОПАСНО"

Препис

1 ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума: Внимание ВЕЛУМ ПРАЙМ VELUM PRIME НЕМАТОЦИД 1. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД ул. Резбарска 5 кв. Хаджи Димитър 1510 София Тел. 02/ ; Факс 02/ НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО И ЗАПОВЕДТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ Разрешение / г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита и Заповеди РД / г. и РД / г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. 3. ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА ЗА БЪЛГАРИЯ БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД ул. Резбарска 5 кв. Хаджи Димитър 1510 София Тел. 02/ ; Факс 02/ АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА Флуопирам 400 г/л Общоприето ISO наименование/cas / CIPAC : Флуопирам /Fluopyram CAS , CIPAC : НЕТО КОЛИЧЕСТВО НА ПРОДУКТА Бутилка/Туба 0,250; 0,500; 1, 3, 5 и 10 л 6. НОМЕР НА ПАРТИДАТА И ДАТАТА НА ПРОИЗВОДСТВО Виж опаковката 7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ При вдишване Преместете пострадалия на чист въздух. Поставете го на топло и в покой. Незабавно потърсете лекар или се обадете в център по токсикология. При контакт с кожата Измийте обилно с течаща вода и сапун, ако имате в наличност с полиетиленгликол 400, след което да се изплакне с вода. Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

2 При контакт с очите Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите в продължение на поне 15 минути. Контактните лещи, ако има такива, да се отстранят след първите 5 минути, след това да продължи изплакването на очите. Ако симптомите продължават, повикайте лекар. При поглъщане - НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно потърсете лекар или се обадете в център по токсикология. Изплакнете устата. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти Не са известни симптоми и не се очаква да се проявят. Полезни за лекаря показани Лечение Лекувайте симптоматично. Обикновено не се изисква стомашна промивка. Въпреки това при поглъщане на по-голямо количество (повече от една глътка) е препоръчително да се приеме активен въглен и натриев сулфат. Няма специфичен антидот. При нужда да се направи консултация с Клиника по токсикология към УМБАЛСМ Н.И.Пирогов тел.: , или се обадете на тел РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ИЗРАЗЕНИ ЧРЕЗ СТАНДАРТНИ ФРАЗИ EUH208 Съдържа 1,2-benzisothiazolin-3-one, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one и 2-methyl-4- isothiazolin-3-one. Може да предизвика алергична реакция. 9. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА ИЛИ НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища). 10. ЕКОТОКСИЧНОСТ ВЕЛУМ ПРАЙМ е силно токсичен за водни организми, с дълготраен ефект. Да се вземат всички предпазни мерки да не се допуска попадане на продукт директно или в близост до водоизточници (реки, извори, язовири, езера) и отточни води. 11. ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЕЛУМ ПРАЙМ има локално и системно действие. Препоръчва се превантивната употреба на продукта. Активното вещество флуопирам е от нов клас химични съединения пиридил-етил-бензамиди от групата на SDHI инхибиторите. То прониква в растението през кореновата система и се придвижва системно по ксилема (акропетално), не се движи низходящо. Нематоцидният ефект е най-силно изразен срещу инфекциозния стадий J2 (ювенилна втора възраст) на нематодите. Освен нематоциден ефект, ВЕЛУМ ПРАЙМ показва и висока ефикасност срещу причинителите на брашнеста мана при култури от семейство тиквови и картофови. 12. ФОРМУЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Суспензионен концентрат СК 13. РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ Култура За борба срещу Доза на прилагане мл/дка Домати, патладжани, пипер, краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини, тикви (в оранжерии) Галови нематоди (Meloidogyne hapla, Meloidogyne javanica, Meloidogyne incognita) Продуктът има и фунгицидно действие срещу Брашнеста мана (Leveillula taurica, 37,5-62,5 (пониската доза се прилага при слабо до средно нападение от нематоди) Количество работен разтвор на декар л/дка Момент на прилагане Първо приложение (почвено): 1 до 3 дни преди или след разсаждане Второ приложение: дни след разсаждане Максимален брой приложения за вегетация Интервал между третиранията дни

3 Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum) 14. УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА Използвайте продукта ВЕЛУМ ПРАЙМ самостоятелно (да не се смесва с други продукти) с поливната вода (капково или друг вид напояване) с посоченото в т. 13 количество на работния разтвор. Общата поливна норма в зависимост от условията и фазата на развитие на растенията, се разделя на три части - 50% от обема на водата предвидена за поливане се подава самостоятелно, след което 40% с добавено към нея необходимо количество ВЕЛУМ ПРАЙМ и накрая останалите 10% чиста вода. Първо се пуска чистата вода за намокряне на кореновия слой, следва смесеното с ВЕЛУМ ПРАЙМ количество вода и накрая се пуска отново чиста вода за промивка на системата и разпределяне на продукта в зоната на корена. Галообразуващите нематоди развиват няколко поколения на сезон. ВЕЛУМ ПРАЙМ е активен предимно срещу инфекциозния стадий J2 (ювенилна втора възраст) на нематодите. Ето защо е препоръчително да се правят две третирания на сезон, като интервала между тях се препоръчва да е между дни. След едно или две приложения периода на защита варира между 30 и 60 дни след последното приложение. С цел предотвратяване развитието на резистентност от страна на причинителите на брашнеста мана се препоръчва да не се изчаква максималния срок на защита, а да се правят навременни обследвания на растенията. Най-добре е да се извежда превантивна борба с фунгициди срещу брашнеста мана от друг химичен клас, различен от този на SDHI. Да не се прилагат продукти съдържащи флуопирам повече от 2 пъти годишно на един и същи участък. ВЕЛУМ ПРАЙМ се прилага като нематоцид, да не се използва за контрол само на гъбни патогени. Да не се прилага ВЕЛУМ ПРАЙМ в разсадопроизводството. 15. ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОСЛЕДНОТО ТРЕТИРАНЕ И ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА Тиквички, краставици, корнишони 1 ден; Домати, патладжани, пипер, пъпеши, дини, тикви 3 дни. 16. ДАННИ ЗА ВЪЗМОЖНА ФИТОТОКСИЧНОСТ, СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ/СЪСЕДНИ КУЛТУРИ И ДРУГИ ДИРЕКТНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ, ЗАСЯГАЩИ РАСТЕНИЯТА И РАСТИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ При повечето култури, след приложение на ВЕЛУМ ПРАЙМ не е наблюдавана сортова чувствителност. При някои сортове краставици, при ранно приложение, е възможна проява на фитотоксичност, като пожълтяване на периферията на листата, което се преодолява бързо при нормално развитие на растенията и не дава отражение върху добива. Това се дължи на силната транспирация и бързо транслоциране на активното вещество към периферията на листата. Опитите показват, че приложението на ВЕЛУМ ПРАЙМ преди разсаждане намалява този риск. Третиранията след разсаждане на краставиците, е препоръчително да се правят надвечер при намалена транспирация, което силно редуцира тези нежелани прояви. След приложение на ВЕЛУМ ПРАЙМ не е наблюдавано въздействие върху съседни или следващи култури. 17. УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР Използвайте смесителния резервоар на поливната система и прилагайте поливната схема, посочена в т СМЕСИМОСТ Продуктът ВЕЛУМ ПРАЙМ трябва да се прилага самостоятелно!! 19. МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ ИЛИ РАЗЛИВАНЕ Предпазни мерки: Избягвайте контакт с разлят продукт или замърсени повърхности. Носете лични предпазни средства. Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да не се допуска замърсяване на повърхностни води, канализация и подпочвени води. В случай на изпускане в канализацията, повърхностните и подпочвените води или почвата да се уведоми компетентният орган Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Средства за почистване: Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, киселинен втвърдител, универсален втвърдител, стърготини ). Замърсените подове и обекти да се почистват внимателно, като се спазват разпоредбите за опазване на околната среда. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери до предаването им за обезвреждане.

4 20. МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР Подходящи пожарогасителни средства: Воден аерозол, Въглероден диоксид (CO2), Пяна, Пясък Неподходящи пожарогасителни средства: Водна струя под високо налягане. Особени опасности: В случай на пожар могат да бъдат отделени: Хлороводород (HCl), Циановодород (циановодородна киселина), Флуороводород, Въглероден монооксид (CO), Азотни оксиди (NOx). Специални предпазни средства за пожарникарите: В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте дима. В случай на пожар носете автономен дихателен апарат. Допълнителна информация: Ограничете разпространението на противопожарните средства, използвани при гасенето на пожара. Да не се допуска оттичането на гасителните средства, след гасенето на пожара в канали или водоизточници. 21. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЗ Указания за безопасна употреба Да се употребява само на места с подходяща за целта вентилация. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Съберете разлятото. За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба. Препоръки за предпазване от пожар и експлозия Не се изискват специални предпазни мерки. ХИГИЕННИ МЕРКИ СЛЕД РАБОТА С ПРЗ Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. Съхранявайте работното облекло отделно. Измивайте ръце преди почивките и веднага след работа с продукта. Измивайте ръце преди почивките и веднага след работа с продукта Отстранете незабавно замърсеното облекло и почистете внимателно, преди да използвате отново. Облеклата, които не могат да бъдат почистени, трябва да бъдат унищожени (изгорени). Съдържанието на съда да се изхвърли според указанията на съответния регион. 22. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ Съхранявайте контейнерите плътно затворени на сухо, хладно и добре проветриво място. Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Да се съхранява на място с ограничен достъп. Да не се съхранява на пряка слънчева светлина. Да се пази от замръзване. Препоръки при складиране Да не се съхранява заедно с храни, напитки и фуражи. Подходящи материали HDPE (полиетилен с висока плътност). 23. БЕЗОПАСНО УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И НА НЕГОВАТА ОПАКОВКА. Остатъци или опаковки от продукти за растителна защита (ПРЗ) Празните опаковки и контейнери не могат да се използват повторно. Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, празни опаковки и отпадни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ или остатъци от него трябва да се третират като опасен отпадък. Не напълно използваните опаковки, празните опаковки и замърсени контейнери да се третират като опасен отпадък. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/ , в сила от г.). 24. СРОК НА ГОДНОСТ - виж опаковката на продукта 25. СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ Продукт с изтекъл срок на годност не може да бъде пускан на пазара, освен ако се докаже въз основа на анализ в оторизирана лаборатория, че физичните и химичните свойства съвпадат с тези от спецификацията. 26. КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА непрофесионална. - Регистрирана търговска марка на Байер

5

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална

Подробно

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

Xn-ВРЕДЕН

Xn-ВРЕДЕН И К У Е Й Ш Ъ Н ПРО ФУНГИЦИД ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета и листовката. За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите

Подробно

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Подробно

5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ

5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ 5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM-068-01 (0217) GHS07 7GB1501-0017 GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ Предупреждения за опасност: H304

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

Microsoft Word - Нематоциди 5.doc

Microsoft Word - Нематоциди 5.doc Продукт, Производител 1. АФРОМИЛ Индустриас Афраса, С.А., Испания Разрешение 01428 ПРЗ 1/03.08.2016 г. 31.01.2021 г. Заповед РД 11-1307/19.07.2016 г. 484/08.03.2019 г. 2. БАЗАМИД ГРАНУЛАТ Канешо Сойл Тритмънт

Подробно

Microsoft Word - Нематоциди 7.doc

Microsoft Word - Нематоциди 7.doc Н Е М А Т О Ц И Д И Продукт, Производител Активно вещество Доза/ (концентрац ия) Култура, вредител и моменти на приложение на продукта Поле (П), Оранжери я (О) или Закрито помещение (З) Карантинен срок

Подробно

Microsoft Word - Нематоциди 3.doc

Microsoft Word - Нематоциди 3.doc Продукт, Производител 1. АФРОМИЛ Индустриас Афраса, С.А., Испания Разрешение 01428 ПРЗ 1/03.08.2016 г. 31.01.2021 г. Заповед РД 11-1307/19.07.2016 г. 484/08.03.2019 г. 2. БАЗАМИД ГРАНУЛАТ Канешо Сойл Тритмънт

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

О П А С Н О

О П А С Н О ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТETE ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! СЯРА ВГ ФУНГИЦИД/АКАРИЦИД ВНИМАНИЕ

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ

ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Райд примамка за хлебарки с абамектин Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

Етикетът е одобрен от

Етикетът е одобрен от ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба! Сигнална дума: Опасно GHS05

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

ОПАСНО

ОПАСНО ОПАСНО! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба! Внимание Белис Bellis

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIBLOCK-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 63-3 Референтен номер на актива

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Образец на етикет! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Образец на етикет! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба! Сигнална дума: Внимание GHS09

Подробно