МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Размер: px
Започни от страница:

Download "МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА"

Препис

1 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ: КОД ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД / г София, 2005 г

2 І ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА И ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Учебната дисциплина Програмиране и алгоритмични езици е включена в учебния план за професията Икономист - информатик, специалност Икономическа информатика Нейното изучаване се обуславя от бурното развитие на информационните технологии в световен мащаб Чрез тях се променят редица човешки дейности Днес комуникациите, обучението, управлението на бизнеса и редица други сфери са тясно свързани с използването на компютърните системи Всичко това води до необходимостта добре да се познават начините за обработка и съхранение на данни Учебната програма има за цел да се запознаят учениците с поредица от класически алгоритми и да ги прилагат за решаването на конкретни проблеми, да усвоят теоретичните знания за представянето на данни чрез стандартни и фундаментални структури и присъщите им операции Очаква се учениците да придобият теоретични знания и практически умения за използване на подпрограми (потребителски, от стандартни модули), както и да оформят стилно (като ползват различни техники меню, прозорци, панели) своите програми и в края на обучението да придобият практически умения за изграждане на потребителски информационни системи В часовете по дисциплината Програмиране и алгоритмични езици вниманието е насочено към практическото приложение на получените знания с цел тези знания да се повишат до нивото на умения за решаване на конкретни практически проблеми Учениците трябва да придобият реална представа за начините, по които компютътрът съхранява, обработва и представя информацията с помощта на програмните езици ІІ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ Х клас І срок 18 седмици х 2 часа = 36 часа ІІ срок 18 седмици х 2 часа = 36 часа Всичко : 72 часа В това число : - за нови знания 36 часа - за преговор и упражнения 36 часа ІІІ ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

3 Наименование на темите Всичко Нови За преговор и часове знания упражнения 1 Алгоритми Програми Алгоритмични езици Структурно програмиране Интегрирана работна среда на система за програмиране 6 Стандартни данни Операции и изрази Оператори Масиви Сортиране на масиви Общо ІV УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Х клас 72 часа TEMA 1) TEMA 2) TEMA 3) TEMA 4) Алгоритми 11) Определение, свойства, видове 12) Методи за представяне на алгоритмите 13) Основни алгоритми Програми 21) Определение, елементи, видове 22) Етапи на разработване на програмите Изпълнение на програма Алгоритмични езици 31) Естествени и изкуствени езици Езици за програмиране 32) Алгоритмични езици Елементи на езика Видове езици 33) Процедурно - ориентирани езици Предимства и недостатъци Структурно програмиране 41) Принципи на структурното програмиране Основни логически структури

4 TEMA 5) TEMA 6) TEMA 7) TEMA 8) TEMA 9) TEMA 10) 42) Структура на програма Речник, имена, константи, променливи, коментари Стил на записване на програма Интегрирана работна среда на система за програмиране 51) Структура на екрана Основни правила за работа с диалогови прозорци Ползване на помощна информация 52) Стартиране Работа с клавиатура и мишка 53) Въвеждане, редактиране, съхраняване, зареждане, компилиране, настройка и изпълнение на програми Стандартни данни 61) Деклариране на типове, константи и променливи 62) Скаларни типове данни Изброени и ограничени типове Съвместимост на типовете Операции и изрази 71) Операции, видове 72) Приоритет на операциите Аритметични и логически изрази Оператори 81) Понятие за оператор Видове оператори 82) Прости оператори: оператор за присвояване, за вход и изход, празен оператор, съставен оператор 83) Оператор за безусловен преход, етикети, деклариране 84) Условни оператори Оператор за избор 85) Цикли Видове Оператори за цикли Масиви 91) Понятие за масив Едномерни и многомерни масиви Деклариране 92) Символни низове Деклариране Процедури и функции Сортиране на масиви 101) Понятие за подреждане (сортиране) 102) Методи за вътрешно сортиране ІІ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ХІ клас І срок 18 седмици х 2 часа = 36 часа ІІ срок 18 седмици х 2 часа = 36 часа Всичко : 72 часа В това число : - за нови знания 22 часа - за преговор и упражнения 50 часа ІІІ ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

5 Наименование на темите Всичко часове Нови знания За преговор и упражнения 11 Записи Множества Потребителски процедури и функции Стандартни процедури и функции Модулно програмиране Техники за оформяне на програма Рекурсия Всичко: ІV УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ХІ клас 72 часа TEMA 1) TEMA 2) TEMA 3) TEMA 4) Записи 11) Понятие за запис Записи с фиксирана структура Деклариране 12) Оператор за присъединяване 13) Вариантни записи Деклариране Множества 21) Понятие за множество Деклариране 22) Операции с множества Потребителски процедури и функции 31) Модулен принцип в програмирането Подпрограми видове 32) Подпрограми деклариране, структура, извикване Разлика между процедура и функция 33) Понятие за параметър Формални и фактически параметри 34) Процедурите и функциите като параметри 35) Глобални и локални променливи Област на действие на имената Стандартни процедури и функции 41) Достъп до средствата на стандартните библиотечни модули

6 TEMA 5) TEMA 6) TEMA 7) 42) Текстови режим на работа Средства за управление на екрана и клавиатурата 43) Графичен режим на работа Средства за управление на екрана Модулно програмиране 51) Структура на модул 52) Създаване на модули 53) Йерархия на модули Техники за оформяне на програма 61) Програми от тип меню 62) Програми с прозорци 63) Програми с панели Рекурсия 71) Понятие за рекурсия Предимства и недостатъци 72) Пряка рекурсия 73) Непряка рекурсия ІІ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ХІІ клас І срок 18 седмици х 2 часа = 36 часа ІІ срок 13 седмици х 2 часа = 26 часа Всичко : 62 часа В това число: - за нови знания 14 часа - за преговор и упражнения 48 часа ІІІ ТЕМАТИЧЕН ПЛАН Наименование на темите Всичко часове 18 Нови знания Файлове За преговор и упражнения Обектно - ориентирано програмиране Разработване на информационна система 16 16

7 Всичко: ІV УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ХІІ клас 62 часа TEMA 1) TEMA 2) TEMA 3) Файлове 11) Файл понятие, видове Създаване и четене на файл 12) Текстови файлове деклариране, процедури и функции 13) Типизирани файлове - деклариране, процедури и функции 14) Методи за външно сортиране Сортиране на файл на диск Обектно - ориентирано програмиране 21) Същност, основни свойства 22) Тип обект деклариране, наследяване, предефиниране 23) Виртуални методи Конструктори и деструктори Разработване на информационна система V ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В края на обучението ученикът трябва да: ЗНАЕ: Класическите алгоритми и да ги прилага за конкретни проблеми; Да представя данни чрез стандартни и фундаментални (масиви) структури и присъщите им операции; Начините за представяне на данни чрез фундаментални структури (записи, множества) и присъщите им операции; Да представя данни чрез фундаментални структури (файлове) и присъщите им операции; Техническите възможности за изграждане на потребителски информационни системи; УМЕЕ: Да ползва изучаваните структури при решаване на конкретен проблем; Да използва подпрограми (потребителски, от стандартни модули); Да оформя стилно (като ползва различни техники меню, прозорци, панели) своите програми; Да ползва изучаваните структури при решаване на конкретен проблем; Да изгражда потребителски информационни системи VІ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 1 Всички учебници по Информатика и Информационни технологии, одобрени от МОН 2 Учебници по програмиране за висши учебни заведения

Проф

Проф Утвърдил:.. / доц. д-р Е. Великова / Утвърден от Факултетен съвет с протокол... /... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет по Математика и Информатика Специалност: Компютърни науки М И К 0

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка 1. Учебен предмет: ВЪВЕДЕНИЕ В РС 2. Модул: ВЪВЕДЕНИЕ В РС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09 1084

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-835/20.06.2005 г. 1. Учебен предмет: ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка по учебен предмет УЧЕБНА ПРАКТИКА: ПО СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1618/10.12.2008

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1360 / 14.09.2007 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА СРЕДИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА Същност на програмното осигуряване За да могат компютрите да разбират описаните на езика за програмиране алгоритми, те трябва да бъдат преведени

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1447/ 18.09.2006 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното образование

Подробно

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д /. 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4731/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4732/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4796/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

Програмиране на Паскал

Програмиране на Паскал Поради връзката на С++ с езика С в голяма част от литературата е прието записването С/С++. Това е найизползваният език за програмиране в света, поради което синтаксисът на някои от по-новите езици като

Подробно

Microsoft Word - U_Plan_ _B19_Ikonomist_ZS_ZFO_ docx

Microsoft Word - U_Plan_ _B19_Ikonomist_ZS_ZFO_ docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1255 /15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД 09 4782/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

Приложение 4 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА XII КЛАС УТВ

Приложение 4 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА XII КЛАС УТВ Приложение 4 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА XII КЛАС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-09-357/28.06.2018 г. ПРОФЕСИОНАЛНО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4941/04.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Microsoft Word - kstB_kr.doc

Microsoft Word - kstB_kr.doc Учебен план съгласно ЕСТК FTE фундаментални дисциплини; TBE T тип на образователно-квалификационната степен: B - бакалаври, M - магистри ; CS - Компютърни системи и технологии ; пореден номер на дисциплината;

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 3987/28.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно